Incapacitat temporal / transitòria (baixa mèdica)

Actualitzat el 22 desembre 2014 / 18:15 h


 1. Per malalties comunes i accidents no laborals

  Per malalties comunes i accidents no laborals (per causes no derivades de la faena).
  Aquesta retallada va entrar en vigor l’1 d’octubre de 2012:

  1. Els 3 primers dies de la incapacitat temporal es cobra el 50% de les retribucions.
  2. Del 4t dia fins al 20é dia de la incapacitat temporal es cobra el 75%.
  3. A partir del 21é dia i fins al dia 90 es cobra el 100%.

  En tot cas, els percentatges s’apliquen sempre sobre les retribucions percebudes el mes anterior a la incapacitat de caràcter ordinari o periòdic (o siga, sense paga extra). Els descomptes derivats de la IT es produiran el mes o mesos posteriors a la baixa.
  Els comunicats d’alta i baixa mèdica s’hauran de presentar en els mateixos termes i terminis que fins ara. En el moment es tinga la baixa se li ha de comunicar immediatament a la direcció del centre i fer-li-la arribar com a molt tard l’endemà de la seua expedició. Els comunicats mèdics d’alta s’han de presentar el mateix dia de reincorporació al lloc de treball.

  ATENCIÓ A PARTIR DEL DIA 91 DE BAIXA:

  • RGSS: Es cobra el 100% de les retribucions.
  • MUFACE: Hi ha un descompte en el complement específic i es cobra menys, però pot demanar i cobrar un subsidi per part de MUFACE. S’ha de comunicar a MUFACE que es continua de baixa perquè la Mutualitat complemente la part que deixe de pagar la Conselleria. El model de sol·licitud de la prestació per incapacitat està al web de MUFACE.

  IMPORTANT EXCEPCIONS QUE DONEN DRET A COBRAR EL 100% DEL SOU MENTRE TENIM UNA BAIXA MÈDICA (IT)

  1. Hospitalització, inclosa la domiciliària i l’hospital de dia, que responga a activitats assistencials compreses en la Cartera Comuna Bàsica de Serveis Assistencials del Sistema Nacional de Salut.
  2. Intervenció quirúrgica que responga a activitats assistencials compreses en la Cartera Comuna Bàsica de Serveis Assistencials del Sistema Nacional de Salut.
  3. Situacions de violència de gènere.
  4. Malaltia comuna durant l’estat de gestació, encara que no done lloc a una situació de risc durant l’embaràs o embaràs de risc
  5. Embaràs de risc (o siga, per problemes de salut de la mare o del fetus). El risc en l’embaràs ha de ser certificat per l’especialista i la baixa ha de ser expedida pel metge/essa de família
  6. Risc en l’embaràs (o siga, que el lloc de treball suposa un factor de risc: treball amb productes químics o maquinària perillosa, a l’intempèrie, en una especialitat que implique esforç físic, itineràncies…). El risc en l’embaràs ha de ser certificat per l’INVASSAT.
  7. Malalties infectocontagioses que donen lloc a l’aplicació de les mesures a què es refereix la Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en matèria de salut pública o quan l’òrgan competent en matèria de salut pública en prescriga l’aïllament com a conseqüència de la declaració i/o estudi d’una malaltia de declaració obligatòria. Per entendre’ns, són malalties infectocontagioses greus que hagen tingut algun brot declarat a un centre (meningitis, tuberculosi, legionel·la…). No entrarien aquest punt malalties infectocontagioses freqüents entre el professorat com ara grip, bronquitis, o pneumonia.
  8. Els trastorns següents diagnosticats per psiquiatria: trastorn de la conducta alimentària, trastorn de la conducta greu, trastorn depressiu major, trastorn psicòtic i trastorn esquizoafectiu.

   

 2. Per accident laboral o malaltia professional

  Accident produït al lloc de treball o in itinere (és a dir: anant o tornant del centre) o malaltia professional recollida en el quadre de malalties professionals; en el nostre cas, sols hi consten els nòduls de cordes vocals.
  Es cobra el 100% durant tot el període de la incapacitat.
  Quan s’ha produït un accident laboral, la direcció del centre ho comunicarà a la Direcció Territorial, encara que l’accident no comporte baixa.

  ATENCIÓ QUÈ HEM DE FER EN EL CAS D’ACCIDENT DE TREBALL?

  1. Cal un informe de la Direcció del Centre que certifique l’accident laboral.
  2. La Direcció del Centre ha de comunicar a la Direcció Territorial i Inspecció, que posaran en marxa els mecanismes oportuns i informaran l’INVASSAT.
  3. Si la persona afectada va a urgències, a l’informe ha de constar l’accident laboral. Si és necessària una baixa mèdica, és molt important que al part inicial conste que es tracta d’un accident laboral, amb el codi corresponent.
  4. Fer arribar al centre la baixa laboral al més prompte possible.
  5. Si l’INVASSAT no es posa en contacte amb la persona que ha tingut un accident laboral, ha de demanar hora mitjançant una instància al Servei de Prevenció de Riscos Laborals (INVASSAT) corresponent a la Direcció Territorial on treballa.
  6. NOMÉS PER A PROFESSORAT DEPENDENT DE MUFACE: és imprescindible demanar el reconeixement d’accident laboral o de malaltia professional a MUFACE i tindre’n la resolució positiva per escrit, per a poder accedir als drets que se’n deriven. Per a fer-ho, de primer s’ha de demanar el reconeixement a la DT.
  7. NOMÉS PER A PROFESSORAT INTERÍ: Cal recordar que en cas d’accident greu, el professorat interí pot anar a qualsevol centre mèdic, encara que no siga un dels centres de la mútua amb la qual l’administració valenciana té conveni. Però si l’accident no és greu, cal anar a un centre depenent de la mútua (en la província d’Alacant: Mútua Ibermutuamur MATEPSS; a Castelló, Unió de Mutuas; a València, Umivale MATEPSS Número 15).

   

 3. Normativa que regula les retallades en les incapacitats transitòries

  Efectes econòmics

  Els efectes d’aquesta regulació de retallades és des del dia 1 d’octubre de 2012. Per tant, totes les persones que s’han trobat en una situació d’IT derivada d’alguns dels motius que estan exempts de descompte hauran de sol·licitar l’abonament de les retribucions que els van retallar. L’afiliació disposa dels serveis jurídics del sindicat per tal de fer la reclamació.

  En el cas que us trobeu actualment de baixa per un dels motius que dóna dret a cobrar el 100%, també podeu presentar una instància amb la documentació que justifique la baixa i sol·licitar que no se us aplique cap descompte en la nòmina.

 4. Guia en PDF

  Descarrega’t el cartell explicatiu de Baixes i absències.

Top