Oposicions: Professorat d’Arts Plàstiques i Disseny 2017

Actualitzat el 25 maig 2017 / 12:43 h


 1. Normativa i especialitats convocades

  NORMATIVA APLICABLE

  ORDRE 16/2017, de 10 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu d’ingrés al cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny (DOCV 11/04/2017).

  ESPECIALITATS CONVOCADES

  • Dibuix Artístic i Color (7)
  • Disseny d’Interiors (6)
  • Disseny de Moda (4)
  • Disseny de Producte (3)
  • Disseny Gràfic (8)
  • Materials i Tecnologia: Disseny (5)
  • Mitjans Audiovisuals (4)
  • Volum (3)
  • TOTAL 40 places
 2. Requisits

  Requisits específics

  • Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o del títol de grau corresponent, del títol superior d’ensenyaments artístics equivalent a llicenciatura o grau, o d’un altre títol equivalent a l’efecte de la docència.

  De conformitat amb el que estableixen la disposició adicional única del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, i el seu annex VIII, són equivalents a aquests efectes les titulacions que es detallen a continuació:

  • Disseny d’interiors: títol de Disseny, especialitat Disseny d’Interiors.
  • Disseny de moda: títol de Disseny, especialitat Disseny de Moda.
  • Disseny de producte: títol de Disseny, especialitat Disseny de Productes.
  • Disseny gràfic: títol de Disseny, especialitat Disseny Gràfic.

  En el cos d’Arts Plàstiques i Disseny no s’exigeix el requisit del CAP o Màster pedagògic (la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l’article 100.2 de la LOE, Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació).

  • Acreditar el coneixement dels dos idiomes oficials del País Valencià.
  • Per a participar per la reserva de places per a persones amb diversitat funcional, a més de reunir els requisits anteriors, s’haurà de tindre reconeguda una diversitat funcional amb un grau igual o superior al 33 %, sempre que això no siga incompatible amb l’exercici de la docència en l’especialitat a què s’opta.

  Coneixement del Valencià

  Acrediten el coneixement del valencià els que estiguen en possessió del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià o el Diploma de Mestre de Valencià.
  Qui en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds no tinga cap d’aquestes certificacions, podrà presentar-se al procediment selectiu en les condicions següents:

  1. Qui no acredite un nivell C1 en valencià en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds haurà de participar, presentant un justificant del pagament de les taxes per a la participació en les proves selectives, el dia 1 de juny de 2017, en única convocatòria, en una prova de coneixements de valencià nivell C1.
  2. qui acredite un nivell C1 o haja superat la prova de nivell C1 anterior, haurà de participar en la prova que es realitzarà el dia 13 de juny de 2017.
 3. Tribunals i comissions de selecció

  Qui pot formar part dels tribunals?

  Els tribunals estaran compostos preferentment per personal funcionari de carrera en actiu del cos de catedràtics i/o professors d’Arts Plàstiques i Disseny o del cos d’inspectors en nombre imparell, no inferior a cinc.
  Totes les persones que formen part dels tribunals pertanyeran a cossos d’igual o superior subgrup de classificació que el que correspon al cos a què opten les persones aspirants.
  En la designació dels tribunals es vetlarà pel principi d’especialitat, d’acord amb el qual la majoria dels seus membres haurà de ser titular de l’especialitat objecte del procés selectiu.

  Com s’elegeixen els tribunals?

  Els tribunals estaran integrats per:

  • Un president o presidenta, que designarà directament la Direcció General de Centres i Personal Docent, d’entre funcionaris de carrera del cos de catedràtics o professors d’Arts Plàstiques i Disseny, o del cos d’inspectors.
  • Quatre vocals, designats per sorteig públic, entre personal funcionari de carrera en actiu del cos d’inspectors o del cos de catedràtics i/o professors d’Arts Plàstiques i Disseny, preferentment titulars de l’especialitat i preferentment adscrits en l’àmbit territorial del País Valencià. Excepcionalment es podrà sol·licitar d’altres administracions educatives funcionaris de carrera de l’especialitat o cos corresponent per a formar part dels tribunals, i es podran designar assessors especialistes i ajudants. De la mateixa manera, quan no hi haja personal funcionari de carrera en servei actiu en nombre suficient, el director general de Centres i Personal Docent podrà fer la designació.

  Podrà nomenar-se la quantitat de tribunals per especialitat que es considere necessari i així mateix es podrà assignar un mateix tribunal per a diferents especialitats.

  Comissions de selecció

  Quan es nomene més d’un tribunal per a alguna de les especialitats, es constituirà una comissió de selecció per cada una. Estaran formades per un nombre imparell de membres no inferior a cinc, que hauran de reunir els mateixos requisits que els tribunals. Les persones que formen part de les comissions seran designades per la Direcció General de Centres i Personal Docent, i hi podran formar part els presidents dels tribunals.

  Quins són els motius d’abstenció dels membres dels tribunals?

  Els/les membres dels tribunals hauran d’abstindre’s d’intervindre si hi concorren les següents circumstàncies:

  • Si han realitzat tasques de preparació d’aspirants a proves selectives per al mateix cos i especialitat en els cinc anys anteriors.
  • Si tenen interés personal en l’assumpte o estar en litigi pendent amb algun interessat.
  • Si tenen parentiu de consanguinitat fins a quart grau.
  • Si tenen amistat íntima o enemistat manifesta.
  • Si tenen relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament o haver-li prestat serveis professionals durant els dos últims anys.

  Hi ha un termini de 5 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació en el DOGV del nomenament dels òrgans de selecció per a manifestar l’abstenció.

  Es poden recusar els membres d’un tribunal d’oposició?

  Sí, i les circumstàncies que s’han de donar per a recusar un tribunal són les mateixes que les exposades en el cas de l’abstenció.

  Quants membres del tribunal són necessaris perquè siguen vàlides les actuacions?

  Per a l’actuació vàlida del tribunal es requereix la presència del president/a i del secretari/a (o les persones que les substituïsquen) i la de la meitat, almenys, dels membres.

  Funcions dels tribunals

  • La qualificació de les diferents proves de la fase d’oposició.
  • La valoració dels mèrits de la fase de concurs.
  • El desenvolupament del procés selectiu.

  Funcions de les comissions de selecció

  • L’elaboració i publicació dels criteris d’avaluació de les diferents parts de les proves de la fase d’oposició.
  • La determinació de les especificacions de determinats aspectes tant de la prova pràctica de la primera part així com de la segona part de l’oposició.
  • La coordinació dels tribunals i l’elaboració de la prova pràctica.
  • La determinació dels criteris d’actuació dels tribunals i homogeneïtzació d’aquesta.
  • L’agregació de les puntuacions corresponents a la fase de concurs a les adjudicades en la fase d’oposició, l’ordenació dels aspirants i l’elaboració de les llistes dels aspirants que hagen superat ambdues fases.
  • La declaració dels aspirants que hagen superat les esmentades fases, la publicació de les llistes corresponents a les persones seleccionades, així com la seua elevació a l’òrgan convocant.

  Personal assessor, especialista i ajudant tècnic

  Els tribunals, com a mesura de caràcter excepcional, podran proposar a la Direcció General de Centres i Personal Docent la incorporació de personal assessor especialista i ajudant tècnic als seus treballs. Seran funcions del primer l’assessorament a membres de l’òrgan de selecció en l’avaluació dels coneixements i mèrits objecte de la seua especialitat.
  Els ajudants col·laboraran amb aquests òrgans per mitjà de la realització de les tasques tècniques de suport que aquests els assignen. En la seua activitat, els uns i els altres es limitaran a l’exercici de les seues competències respectives. La seua designació correspon a la Direcció General de Centres i Personal Docent.

 4. Fase d’oposició

  Publicitat dels criteris d’avaluació

  Els tribunals faran públics els criteris d’avaluació i de correcció de les diferents proves de la fase d’oposició als taulers d’anuncis on se celebre el procés selectiu amb anterioritat a l’inici de les proves i en la web de la Conselleria d’Educació.
  S’especificarà el desglossament de les pautes, criteris i orientacions amb què els tribunals avaluaran cada una de les proves. Els mencionats criteris d’avaluació tindran com a objectiu comprovar de manera diferenciada dos dimensions:

  1. Els coneixements suficients sobre l’especialitat docent, tant tècnics com metodològics (aspectes d’organització de l’aprenentatge de l’alumnat, aspectes psicopedagògics de l’aprenentatge i el domini de tècniques de treball necessàries per a impartir les àrees, matèries o crèdits de formació professional propis de l’especialitat).
  2. Les habilitats i competències necessàries per a aplicar aquests coneixements (capacitat de comunicació, les habilitats per a la resolució de conflictes, la capacitat d’anàlisi i de crítica, la creativitat i iniciativa, la presa de decisions, la planificació i l’organització, el treball en equip, la disposició a la innovació i la sensibilitat per la diversitat de l’alumnat, i la transversalitat dels aprenentatges).

  Els criteris de correcció figuraran amb les distintes ponderacions que els serà aplicat per part del tribunal.

  Proves (a partir del 26 de juny a València)

  La fase d’oposició consta de 2 proves que tenen caràcter eliminatori. Les proves estan estructurades de la manera següent:

  1. Primera prova (constituïda per 2 parts diferenciades, que es valoraran conjuntament).
   • Part A: consistirà en el desenvolupament, per escrit, d’un tema triat per la persona aspirant dels extrets a l’atzar pel tribunal:
    1. No superior a 25 temes: dos temes.
    2. Superior a 25 temes i inferior a 51: tres temes.
    3. Superior a 50 temes: quatre temes.

    Per a la realització d’aquesta part de la prova es disposarà de dues hores i, una vegada finalitzat l’exercici, els tribunals iniciaran la lectura pública per les persones aspirants de l’exercici realitzat.

   • Part B: consistirà en la realització d’una prova pràctica que permetrà comprovar que es posseeix la formació científica, el domini de les habilitats tècniques o instrumentals corresponents a l’especialitat a què s’opte.
    El temps que es disposarà per a la realització serà el que determine el tribunal (veure annex III de la convocatòria).

  2. Segona prova: presentació i defensa d’una programació didàctica o una guia docent i l’exposició oral d’una unitat didàctica.
   La prova durarà un màxim d’una hora. La defensa de la programació/guia presentada no podrà excedir trenta minuts. A continuació es realitzarà l’exposició de la unitat didàctica. Una vegada finalitzada la prova, el tribunal podrà plantejar a la persona aspirant les qüestions que crega oportunes en relació amb el contingut d’aquelles.

  Presentació i defensa d’una programació didàctica o d’una guia docent

  La programació didàctica farà referència al currículum d’una àrea, matèria o mòdul relacionats amb l’especialitat per la qual participa. Es correspondrà amb un curs escolar d’un dels nivells en què el professorat d’aquesta especialitat tinga atribuïda competència docent per a impartir-lo. Els currículums a què es fa referència en aquesta convocatòria seran els vigents al País Valencià per al curs 2016-2017.
  En cas que s’opte per una guia docent, aquesta farà referència a una assignatura o càrrega lectiva del currículum vigent en el present curs acadèmic per als ensenyaments superiors d’arts plàstiques i disseny, depenent de l’especialitat per la qual es participa, i per a qualsevol de les escoles superiors de disseny i ceràmica del País Valencià.
  Tant la programació didàctica com la guia docent seran personals i individuals i s’ajustaran al que disposa l’annex II de la convocatòria. S’han de lliurar personalment al tribunal en el moment de comparéixer a la crida per a la realització de la part B de la primera prova. Les persones que no presenten la programació didàctica o la guia docent perdran tots els drets que se’n deriven, i en el cas que el tribunal detecte que la documentació entregada no compleix el requisit d’elaboració pròpia, no serà qualificada.
  En el moment de la defensa davant del tribunal, la persona aspirant podrá utilitzar un exemplar de la programació/guia aportada per ell mateix i un guió que no excedirà un foli, que s’entregaran al tribunal a la seua finalització. La seua exposició es farà juntament amb la unitat didàctica.

  Preparació i exposició d’una unitat didàctica

  La preparació i exposició oral d’una unitat didàctica, podrà estar relacionada amb la programació didàctica o la guia docent presentada o elaborada a partir del temari oficial de l’especialitat. En el primer cas la persona aspirant triarà el contingut de la unitat didàctica entre tres extretes a l’atzar per ella mateixa de la seua pròpia programació/guia docent, i en el segon cas triarà el contingut de la unitat didàctica d’un tema entre tres extrets a l’atzar per ella mateixa, del temari oficial de l’especialitat.
  En l’elaboració de la unitat didàctica hauran de concretar-se almenys els objectius d’aprenentatge, les competències, els resultats d’aprenentatge, les metodologies i activitats d’ensenyament aprenentatge, els procediments i criteris d’avaluació, atenció a l’alumnat amb necessitats educatives específiques així com els recursos necessaris.
  Es disposarà d’una hora per a la preparació de la unitat didàctica, i es podrà utilitzar el material que es considere oportú. Per a la seua exposició, que serà pública, podrà utilitzar el material auxiliar que considere adequat, que haurà d’aportar ella mateixa, així com un guió o equivalent que no excedirà un foli i que s’entregarà al tribunal al terme d’aquella.

  Com es qualifiquen les proves?

  La nota global de la fase d’oposició serà la mitjana aritmètica de les dues proves.
  Primera prova: Es valora de 0 a 10 punts. La part A suposarà 4 punts i la part B suposarà 6 punts dels deu que comprendrà la valoració total d’aquesta prova.
  Per a superar-la els aspirants hauran d’obtindre una puntuació mínima igual o superior a cinc punts, que serà el resultat de sumar les puntuacions corresponents a les dues parts. A aquests efectes la puntuació obtinguda en cada una de les parts haurà de ser igual o superior al 25 per cent de la puntuació assignada a aquestes.
  Els que no hagen realitzat les dues parts de les quals consta la primera prova, seran qualificats com a no presentats.
  És requisit superar aquesta prova per a realitzar la següent.
  Segona prova: Es valora de 0 a 10 punts. La nota mínima per a continuar el procediment és 5.

  Publicitat de les puntuacions

  La puntuació de cada aspirant en cada part de la prova serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els membres presents en el tribunal. Quan entre les puntuacions atorgades pels membres del tribunal hi haja una diferència de tres o més sencers, seran automàticament excloses les qualificacions màxima i mínima, i la puntuació mitjana es trobarà entre les qualificacions restants.
  Una vegada acabada cadascuna de les dues proves, els tribunals publicaran els llistats de notes en els taulers d’anuncis del centre. Si no superem la primera prova, no podrem realitzar la segona.
  Contra aquesta publicació no és procedent cap recurs, però es podrà interposar el corresponent recurs contra la publicació de les llistes d’aspirants seleccionats.

  Puc demanar la revisió de les proves de la fase d’oposició?

  Contra les puntuacions obtingudes en cada una de les proves de la fase d’oposició, que no posa fi al procediment, no és procedent cap recurs, podent els interessats interposar el corresponent recurs contra la publicació de les llistes d’aspirants seleccionats.
  Segons l’article XX de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques els ciutadans tenen dret a conéixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació dels procediments en què tinguen la condició d’interessats.

 5. Puntuació global

  La nota global de la fase d’oposició (nota 1) es calcula efectuant la mitjana aritmètica de la nota de la primera prova i de la segona prova. La nota de la primera prova és la suma de les notes de la part A (examen teòric) i de la part B (prova pràctica). La nota 1 representa 2/3 de la puntuació global de tot el procés.
  A la nota 1, cal sumar-hi el resultat del barem de mèrits (nota 2), que s’ha de ponderar en 1/3 (vegeu requadre).

  OBTENCIÓ PUNTUACIÓ GLOBALEXEMPLE 1 EXEMPLE 2
  FASE D’OPOSICIÓ (NOTA 1)
  Primera prova (de 0 a 10)
  Part A) Examen teòric (de 0 a 4)
  Part B) Prova pràctica (de 0 a 6)
  A) 2,4
  B) 3,5
  Total: 5,9
  A) 3,1
  B) 4,2
  Total: 7,3
  Nota de la primera prova (50% del total) 2,95 (50% de 5,9) 3,65 (50% de 7,3)
  Segona prova (de 0 a 10) 5,5 8,1
  Nota de la segona prova (50%) 2,75 (50% de 5,5) 4,05 (50% de8,1)
  Nota fase oposició (suma de les 2 notes) 2,95 + 2,75 = 5,7 3,65 + 4,05 = 7,7
  NOTA 1 (Ponderació de 2/3) 2/3 de 5,7 = 3,8 2/3 de 7,7 = 5,1333
  FASE DE CONCURS (NOTA 2)
  Resultat barem de mèrits (màxim 10 punts) 4,1586 7,4356
  NOTA 2 (Ponderació d’1/3) 1/3 de 4,1586 = 1,3862 1/3 de 7,4356 = 2,4785
  NOTA GLOBAL DE L’OPOSICIÓ= NOTA 1 + NOTA 2 3,8 + 1,3862 = 5,1862 5,1333 + 2,4785 = 7,6118

  Puc recórrer els resultats finals?

  Es pot interposar recurs d’alçada davant el director general de Personal i Centres Docents en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la data de publicació de la llista als taulers d’anuncis corresponents.

 6. Borses de treball

  Com afecten les oposicions les borses de treball que hi ha ara?

  Ara està vigent de nou l’acord de Professorat Interí de 2010, després de la sentència de juny del 2015 guanyada per STEPV:

  • El professorat interí que actualment forma part de les borses de treball NO està obligat a participar en les oposicions. Si decideix participar-hi, continuarà en el mateix lloc de la borsa de treball, independentment del resultat en la fase d’oposició en cas de no superar el procés selectiu.
  • El professorat sense serveis prestats que forma part de les borses de treball, no té lloc consolidat en la borsa de treball com a professorat interí.
  • Totes la resta d’aspirants que opositen enguany i no superen el procés entren a formar part de les borses de treball per l’especialitat de l’oposició ordenades segons nota i nombre de proves superades. Qui no supere almenys la primera prova (part A i B), per a exercir llocs en règim d’interinitat, haurà d’acreditar els títols específics requerits d’acord amb l’annex VII de la convocatòria i la corresponent prova d’aptitud. Els qui no hagen realitzat les dos parts que constitueixen la primera prova, i per això hagen sigut qualificats com a no presentats, es considerarà que no han participat en els procediments selectius. Per tant, no formaran part de les borses de treball.
 7. Superació del procediment

  Si has aprovat i figures com a seleccionat/ada en els llistats d’aspirants, felicitats: ja ets funcionari/ària en pràctiques. Tens un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de les llistes de persones seleccionades per a presentar en la DG de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport la documentació següent:

  1. Declaració jurada o promesa de no haver sigut separat del servei de cap administració pública o d’estar inhabilitat.
  2. Certificat de condició de persona amb diversitat funcional, si és el cas.
  3. Fotocòpia del DNI.
  4. Si no tens la nacionalitat espanyola has d’acreditar-ho amb còpia compulsada.
  5. Si no tens la nacionalitat espanyola i el coneixement del castellà no es dedueix del teu origen hauràs d’acreditar-ho presentant una còpia compulsada de les titulacions enumerades en la base 7.1.1.
  6. Certificat mèdic oficial.
  7. Fotocòpia compulsada del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià o del Diploma de Mestre, o si és el cas, del certificat oficial de valencià nivell C1 expedit per la JQCV, per EOI o per universitats valencianes.
  8. Certificat negativa subscrita pel Registre Central de Delinqüents Sexuals.
 8. Adjudicacions i concurs de trasllats

  Els qui hagen superat el procés selectiu seran adjudicats provisionalment en les adjudicacions de juliol. El curs següent hauran d’acudir amb caràcter forçós al concurs de trasllats.

 9. Mèrits (annex I)

  Estan dividits en tres apartats (RD 276/2007 d’ingrés)

  1. Experiència docent prèvia (màxim de cinc punts)
  2. Formació acadèmica i permanent (màxim de cinc punts)
  3. Altres mèrits (màxim de dos punts)

  Els dos primers estan fixats pel RD i hi ha poc marge perquè la Conselleria el modifique. El tercer el fixa la Conselleria.
  La puntuació màxima és de 10 punts.

  I. Experiència docent prèvia (màxim de cinc punts)

  1.1. Per cada any d’experiència docent en especialitats del cos a què s’opta en centres públics: 1,0000 punt. Per cada mes: 0,0833 punts

  1.2. Per cada any d’experiència docent en especialitats de distints cossos al que s’opta en centres públics: 0,5000 punts. Per cada mes: 0,0400 punts.

  1.3. Per cada any d’experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos a què s’opta en altres centres: 0,5000 punts. Per cada mes: 0,0400 punts.

  1.4. Per cada any d’experiència docent, en especialitats de distint nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos a què s’opta, en altres centres: 0,2500 punts. Per cada mes: 0,0200 punts.

  II. Formació acadèmica i permanent (màxim de cinc punts)

  2.1. Expedient acadèmic en el títol al·legat. (Fins a un màxim de 1,5000 punts).

  2.2. Postgraus, doctorat i premis extraordinaris.

  2.2.1. Pel certificat o diploma acreditatiu d’estudis avançats o la suficiència investigadora (Reial Decret 778/1998, de 30 d’abril), el títol oficial de màster universitari (Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre), el títol oficial de màster en ensenyaments artístics (Reial Decret 1614/2009, de 26 d’octubre) o qualsevol altre títol equivalent, sempre que no siga requisit per a l’ingrés en la funció pública docent: 1,0000 punt.
  No es baremaran per aquest apartat els màsters que siguen expedits per les universitats fent ús de la seua autonomia, d’acord amb la disposició onze del Reial Decret 1393/2007, de 20 d’octubre.

  2.2.2. Per posseir el títol de doctor/a: 1,0000 punt

  2.2.3. Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat: 0,5000 punts

  2.3. Altres titulacions universitàries.

  2.3.1. Titulacions primer cicle:
  Per cada diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o títols declarats legalment equivalents i pels estudis corresponents al primer cicle d’una llicenciatura, arquitectura o enginyeria: 1,0000 punt

  2.3.2. Titulacions de segon cicle:
  Pels estudis corresponents al segon cicle de llicenciatures, enginyeries, arquitectures, graus o títols declarats legalment equivalents: 1,0000 punt.

  2.4. Titulacions d’ensenyament de règim especial i de la Formació Professional Inicial.
  Per aquest apartat es valoraran les titulacions dels ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d’idiomes, conservatoris professionals i superiors de Música i escoles d’Art, així com les de Formació Professional Inicial, cas de no haver sigut al·legades com a requisit per a ingrés en la funció pública docent o, si és el cas, no hagen sigut necessàries per a l’obtenció del títol al·legat, de la manera següent:

  2.4.1. Per cada títol professional de Música o Dansa: 0,5000 punts

  2.4.2. Per cada certificat de nivell avançat o equivalent d’escoles oficials d’idiomes: 0,5000 punts.

  2.4.3 Per cada títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny: 0,2000 punts

  2.4.4. Per cada títol de tècnic Superior de Formació Professional: 0,2000 punts

  2.4.5. Per cada títol de tècnic esportiu superior: 0,2000 punts

  III. Altres mèrits (màxim de dos punts)

  3.1. Coneixement d’idiomes

  • Per l’acreditació del domini d’una llengua estrangera corresponent al nivell B1 del marc europeu comú de referència: 0,5000 punts.
  • Per l’acreditació del domini d’una llengua estrangera corresponent al nivell B2, del Marc Comú Europeu de Referència: 1,0000 punt.
  • Per l’acreditació del domini d’una llengua estrangera corresponent al nivell C1, del Marc Comú Europeu de Referència: 1,2500 punts
  • Per l’acreditació del domini d’una llengua estrangera corresponent al nivell C2, del Marc Comú Europeu de Referència: 1,5000 punts
  • Pel certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera: 1,7500 punts.
  • Per l’acreditació del domini del valencià corresponent al nivell C2, sempre que no haja sigut al·legat com a requisit: 1,500 punts
  • Pel diploma de Mestre de Valencià, sempre que no haja sigut al·legat com a requisit: 1,5000 punts.

  3.2. Formació permanent, participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris. (Fins a un màxim de 1,0000 punts).

  3.2.1. Cursos de formació permanent i perfeccionament, participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris. (Fins a un màxim 0,7500 punts)
  Per cada curs de formació permanent i perfeccionament superat, relacionat amb l’especialitat a què s’opta o amb l’organització escolar, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l’educació, o l’ensenyament en valencià, o per activitats incloses en el pla de formació permanent, i per la participació o coordinació en grups de treball, projectes d’investigació i innovació educativa, plans de millora, projectes de formació en centres, seminaris i activitats anàlogues; tots aquests convocats o autoritzats per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, pel ministeri o per les conselleries que tinguen atribuïdes les competències en matèria educativa, o per institucions sense ànim de lucre que hagen sigut homologats o reconeguts per les administracions esmentades, així com els convocats per les universitats.

  3.2.1.1. Cursos de formació:

  • Duració no inferior a trenta hores: 0,1000 punts.
  • Duració no inferior a cent hores: 0,2000 punts.

  A aquests efectes seran acumulables els cursos no inferiors a 20 hores que complisquen els requisits que s’especifiquen en aquest subapartat.

  3.2.1.2. Participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris.

  • Per cada curs escolar en què s’acredite la participació en grups de treball, projectes d’investigació i innovació educativa, plans de millora o projectes de formació en centres: 0,2000 punts.
  • Per cada curs escolar en què s’acredite la coordinació en grups de treball, projectes d’investigació i innovació educativa, plans de millora o projectes de formació en centres: 0,2000 punts.
  • Per cada curs escolar en què acredite la participació en seminaris i activitats anàlogues amb una duració global no inferior a 30 hores: 0,2000 punts.

  En aquest apartat només es podrà obtindre puntuació en un dels subapartats per cada curs escolar.

  3.2.2. Cursos de formació permanent i perfeccionament, participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris relacionats amb les noves tecnologies aplicades a l’educació. (Fins a un màxim 0,2500 punts)

  3.2.2.1 Cursos de formació relacionats amb les noves tecnologies aplicades a l’educació.
  Per cada curs de formació permanent i perfeccionament superat, relacionat amb les noves tecnologies aplicades a l’educació, convocats per l’òrgan o autoritat competent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, del ministeri o de les conselleries que tinguen atribuïdes les competències en matèria educativa, o activitats incloses en el pla de formació permanent organitzades per entitats col·laboradors amb les administracions educatives, o activitats reconegudes per l’administració educativa corresponent:
  Els cursos rebuts es baremaran de manera acumulativa, computant- se 0,0500 punts per cada 10 hores acreditades.

  3.2.2.2. Participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris relacionats amb les noves tecnologies aplicades a l’educació:

  • Per cada curs escolar en què s’acredite la participació en grups de treball, projectes d’investigació i innovació educativa, plans de millora o projectes de formació en centres: 0,2000 punts.
  • Per cada curs escolar en què s’acredite la coordinació en grups de treball, projectes d’investigació i innovació educativa, plans de millora o projectes de formació en centres: 0,2000 punts.
  • Per cada curs escolar en què acredite la participació en seminaris i activitats anàlogues amb una duració global no inferior a 30 hores: 0,2000 punts.

  En aquest apartat només es podrà obtindre puntuació en un dels subapartats per cada curs escolar.

  3.2.3. Cursos impartits.
  Per participar en qualitat de ponent/professor o per dirigir, coordinar o tutoritzar cursos de formació permanent, relacionats amb l’especialitat a què s’opta o amb l’organització escolar, les noves tecnologies aplicades a l’educació i la didàctica, psicopedagogia o sociologia de l’educació, o l’ensenyament en valencià, i convocats per les administracions educatives o per les universitats públiques o privades: 0,2500 punts per cada 10 hores de curs impartit.
  A aquests efectes se sumaran les hores de tots els cursos, no puntuant-se la resta del nombre d’hores inferiors a 10 hores. Quan els cursos vingueren expressats en crèdits s’entendrà que cada crèdit equival a 10 hores

  3.3. Publicacions, participació en projectes educatius, premis i mèrits artístics (màxim 1,5000)

  3.3.1. Per publicacions de caràcter didàctic, artístic o científic sobre les disciplines objecte de la convocatòria relacionades amb l’organització del centre o amb les tecnologies aplicades a l’educació, la didàctica, la psicopedagogia i la sociologia de l’educació, la investigació, la creació artística, temes transversals, salut laboral i prevenció de riscos laborals.

  1. Llibres en distints formats:
   • Autor (0,3000)
   • Coautor (0,1500)
   • 3 autors (0,1000)
   • 4 autors (0,0800)
   • 5 autors (0,0600)
   • 6 autors o més (0,0500)
  2. Revistes en distints formats:

   • Autor (0,0700)
   • Coautor (0,0600)
   • 3 o més autors (0,0500)
  3. Altres publicacions, actes de congressos, jornades i seminaris:

   • Ponència individual (0,0700)
   • Ponència conjunta (0,0500)

   Documentació acreditativa:
   Els exemplars corresponents, on conste l’ISBN, ISNN, depòsit legal, copyright, els programes, crítiques, i si és el cas, l’acreditació d’haver obtingut premis.

  4. Membre de comités de redacció o equips editorials (0,0250).
   Documentació acreditativa:
   Els exemplars corresponents, on conste l’ISBN, ISNN, depòsit legal, copyright, els programes, crítiques, i si és el cas, l’acreditació d’haver obtingut premis.

  3.3.2. Per la participació en projectes relacionats amb l’actualització científica de l’especialitat a què s’opta, didàctica en general, o projectes d’investigació finançats per organismes públics. 0,1000/projecte.

  3.3.3. Per la participació com a docent en programes de mobilitat en la Unió Europea.
  0,1000 per staff mobility for trainning.
  0,5000 per staff mobility for teaching.

  3.3.4. Per la participació com a membre de comités científics en congressos, jornades o semblants: 0,1000/participació.

  3.3.5. Per la participació com a tutor o avaluador de tesi doctoral. 0,1000/tesi.

  3.3.6. Per la participació com a tutor o avaluador de treballs final de màster. 0,0500/treball.

  3.3.7. Per premis artístics, d’investigació o docents de reconegut prestigi en concursos o certàmens d’àmbits autonòmic, nacional o internacional. 0,3000/premi.

  3.3.8. Per haver obtingut un premi extraordinari en el màster, llicenciatura, ensenyaments artístics superiors, grau o equivalent. 0,2000/ premi.

  3.3.9 Per la menció honorífica en grau superior en el cas de les titulacions atorgades per les escoles d’Arts Plàstiques i Disseny. 0,0400/ menció.

  3.3.10. Registres gràfics i/o audiovisuals, amb depòsit legal.
  0,0300/registre en l’àmbit professional.
  0,0150/registre en altres àmbits.

  3.3.11. Direcció de projectes en l’àmbit del Disseny i les Arts Plàstiques.
  0,0500/participació en l’àmbit professional.
  0,0150/participació en altres àmbits.

  3.3.12. Per obres i/o dissenys realitzats com a autor o coautor en l’àmbit del disseny i les arts plàstiques.
  0,0500/participació en l’àmbit professional.
  0,0150/participació en altres àmbits.

  3.3.13. Per experiència professional en l’àmbit laboral de l’especialitat a què s’opta i/o vinculat a l’àmbit professional del disseny.
  0,1000 per per cada any d’experiència laboral
  0,0080 per per cada mes

  3.3.14. Per actuar com a comissari en exposicions individuals o col·lectives.
  0,0100 per participació en l’àmbit professional
  0,0050 per participació en altres àmbits.

  3.3.15. Per la participació com a membre de jurat en concursos de disseny i/o les arts plàstiques.
  0,0100 per participació en l’àmbit públic
  0,0050 per participació en altres àmbits.

  3.3.16. Per exposicions individuals o col·lectives.
  0,0100 per participació en l’àmbit professional
  0,0050 per participació en altres àmbits.

  3.3.17. Per patents nacionals o internacionals, que han de portar el número de registre d’aquesta.
  0,0300 per patent.

  3.3.18. Per creacions registrades com a propietat industrial o intel·lectual.
  0,0300 per creació.

  Notes:

  Primera. En cap cas seran valorats aquells cursos o assignatures la finalitat dels quals siga l’obtenció d’un títol acadèmic, màster o una altra titulació de postgrau. Tampoc seran valorats els cursos o activitats la finalitat dels quals siga l’obtenció del títol d’Especialització Didàctica o del Certificat d’Aptitud Pedagògica, o del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià.
  Així mateix, no es podran valorar els mèrits indicats en l’apartat 3.2 que hagen sigut realitzats amb anterioritat a l’obtenció del títol al·legat per al seu ingrés en el cos.

  Segona. Els documents redactats en llengües d’altres comunitats autònomes hauran de traduir-se oficialment a una de les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana perquè siguen vàlids, de conformitat amb el que preveu l’article 15 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. En el cas de llengües estrangeres haurà de traduir-se per traductor jurat.

  Tercera. Un mateix mèrit només podrà ser baremat en un dels apartats o subapartats del present barem, i sempre aquell que resulte més favorable a l’opositor.
  Quarta. En cas d’aportar com a documentació justificativa d’acreditació de mèrit un certificat acadèmic oficial en què conste la superació dels estudis al·legats i el pagament dels drets d’expedició en substitució del títol al·legat, aquesta haurà de tindre una antiguitat màxima d’un any des de la data d’emissió del certificat.

 10. Programació didàctica i guia docent (annex II)

  Programació didàctica

  Les programacions didàctiques hauran de contindre com a mínim els apartats següents:

  • Introducció
   1. Justificació.
   2. Contextualització.
  • Objectius
  • Resultats d’aprenentatge
  • Competències
  • Metodologia: orientacions didàctiques

   1. Metodologia general i específica. Recursos didàctics i organitzatius.
   2. Activitats i estratègies d’ensenyament i aprenentatge. Activitats complementàries.
  • Avaluació

   1. Criteris d’avaluació.
   2. Instruments d’avaluació.
  • Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials
  • Recursos materials
  • Unitats didàctiques (mínim de 10)

   1. Organització de les unitats didàctiques.
   2. Distribució temporal de les unitats didàctiques.

  Per a totes les especialitats, la programació didàctica tindrà, sense incloure portada, índex ni annexos, una extensió màxima de 60 folis, format DIN A4, escrits a una sola cara i doble espai, i s’utilitzarà únicament i exclusivament la lletra Arial (no s’admetrà cap altra tipología diferent de l’Arial), grandària 12 punts sense comprimir. Si s’inclouen taules o gràfics, l’interlineat en la respectiva pàgina podrà ser simple.
  En el cas d’incloure annexos, aquests tindran una extensió màxima de 15 folis.
  La programació inclourà una portada en què s’especificaran les dades d’identificació de l’aspirant i l’especialitat.

  Guia docent

  La guia docent correspondrà a una de les assignatures dels plans d’estudi dels ensenyaments superiors d’arts plàstiques i disseny. La mencionada guia docent contindrà els elements mínims següents:

  • Dades d’identificació de l’assignatura.
  • Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil profesional de la titulació.
  • Coneixements previs, coneixements recomanats i/o relació amb altres assignatures de la mateixa titulació.
  • Competències de l’assignatura.
  • Resultats d’aprenentatge.
  • Un mínim de deu unitats didàctiques o blocs temàtics on es desenvoluparan els continguts de l’assignatura i l’organització temporal del seu aprenentatge.
  • Metodologia i activitats formatives.
  • Adequació del procés d’ensenyament aprenentatge a les aptituds de l’alumnat.
  • Sistema d’avaluació i qualificació: instruments i criteris d’avaluació.

  La guia docent tindrà, sense incloure portada, índex i annexos, una extensió màxima de 20 fulls, format DIN A4, escrits en una sola cara i espai simple, utilitzant únicament i exclusivament la lletra la denominació exacta de la qual és «Arial» (no s’admetrà cap altra tipologia d’Arial), grandària 12 punts sense comprimir. En el cas d’incloure annexos aquests tindran una extensió màxima de 10 folis.
  Les característiques de les proves pràctiques i els requisits per a l’accés a les borses per part de les persones aspirants que no en formen part actualment, les trobareu en els annexos.

Top