Guia del Pla de Contingència i Continuïtat en el treball durant les fases de nova normalitat

Actualitzat el 08 setembre 2020 / 10:38 h


 1. CENTRES I PROFESSORAT

  Qui realitza el pla de contingència de cada centre?
  La direcció de cada centre educatiu és qui incorporarà i implantarà, d’acord amb les seues necessitats, les mesures corresponents, a fi de completar les que ja tingueren implantades el seu Pla de Contingència que tindrà efecte per al curs 2020-2021.

  Cada Pla de Contingència pot variar segons les característiques de cada centre?
  Es concretarà en cada centre adaptant-lo a les seues característiques específiques. Ha de convertir-se en un document pràctic que reculla les especificitats de cada centre.El Pla de Contingènca de Centre, mai no pot ser menys restrictiu que el general.

  Pot tenir canvis el Pla?
  És una proposta general i variable segons les instruccions sanitàries i ha d’anar adequant-se amb mesures concretes a cada moment de la crisi.
  La direcció del centre elaborarà la seua actualització del pla de contingència amb les mesures de seguretat i prevenció que corresponguin en cada moment de la crisi sanitària.

  Àmbit d’aplicació centres públics?
  Serà aplicable en tots els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat Valenciana que imparteixen els ensenyaments obligatoris i postobligatoris no universitaris.

  Àmbit d`aplicació centres concertats?
  Els centres privats concertats i els dependents de l’administració local elaboraran les seues actualitzacions del Pla de Contingència tenint en compte l’indicat en aquest Pla i en funció del que establisquen els seus respectius serveis de prevenció.

  Qui ens pot oferir ajuda o assessorament ?
  La inspecció d’educació, els serveis i unitats de les direccions territorials i el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del personal propi de la Generalitat donaran suport als centres en la implementació i seguiment de les noves mesures establides en aquesta actualització i del pla elaborat.
  Als centres concertats, els seus serveis de Prevenció.

  S’ha d’establir un canal de coordinació amb les empreses concurrents ?
  s’establiran reunions obligatòries amb les empreses concurrents, sobre: les distàncies de seguretat i els accessos alternatius per a evitar aglomeracions, verificació dels canals de compra, subministrament, ús, informació i manteniment.

  Qui dota d’EPIS i el material necessari ?
  Durant el curs 2021-2022, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport subministrarà als centres públics de titularitat de la Generalitat Valenciana i als centres privats concertats, màscares FFP2, com a material de protecció individual. Els centres docents hauran de fer la previsió de compra del material que calga d’acord amb les seues especificitats.

  Comunicació del contingut de l’actualització del Pla.

  Qui ha de ser coneixedor del Pla?
  Serà actualitzat per a inici del curs i difós a les persones amb responsabilitats en la seua execució i a tot el personal delegat de prevenció. Així mateix, s’informarà del seu contingut al personal empleat públic, a l’alumnat i les seues famílies.

  L’Equip Directiu, ha de remetre el Pla?
  Es facilitarà una còpia del Pla actualitzat a la corresponent Direcció Territorial per a la informació dels Comités de Seguretat i Salut i es publicarà en la pàgina web del centre amb data d’actualizació, per al coneixement de tota la comunitat educativa.

  Qui és el responsable de la redacció i aplicació del Pla?
  El director o la directora o persona en qui delegue, que serà, preferentment, membre de l’equip directiu. Aquesta persona, que haurà d’estar familiaritzada amb els documents relacionats amb els centres educatius i la COVID-19 vigents i amb els mecanismes de comunicació que hagen estat establits amb el personal sanitari responsable del seu àmbit territorial. La persona responsable COVID-19 actuarà com a interlocutora amb els serveis sanitaris a requeriment del centre de salut pública corresponent o per iniciativa pròpia quan haja de consultar algun assumpte.

  A qui podem identificar com a persones responsables del seguiment i control de la implantació del Pla?
  Al personal tècnic de l’INVASSAT assignat per a proporcionar el suport de SPRL

  La limitació del contacte físic es mantindrà ?
  De manera general, mantenint una distància interpersonal d’almenys 1,5 metres en les interaccions entre les persones en el centre educatiu;
  Dins de les aules es mantindrà una distància d’1,2 metres;
  Mitjançant l’ús obligatori de màscara higiènica o quirúrgica a partir dels 6 anys (primer curs d’Educació Primària)
  Independentment de la distància interpersonal, sense perjudici de les exempcions previstes en l’ordenament jurídic; - i/o conformant grups de convivència estable, en l’àmbit dels quals no s’aplicaran criteris de limitació de distància.

  Com podem evitar la transmissió?
  La higiene adequada de mans i la higiene respiratòria (esternudar i tossir en la flexura del colze i utilització de mocadors de paper) són mesures bàsiques per a evitar la transmissió.
  Neteja i ventilació. La neteja i desinfecció d’aules, espais comuns i instal·lacions i, la ventilació freqüent dels espais de convivència seran objecte d’especial atenció.
  La protocol·lització per a un adequat i primerenc maneig d’una situació de sospita o aparició d’un cas.
  La protocol·lització per a un adequat i primerenc maneig d’una situació de sospita o aparició d’un cas.
  El personal vulnerable s’incorporarà al seu lloc de treball l’1 de setembre?
  Grups vulnerables Covid-19 (persones amb malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia pulmonar crònica, diabetis, insuficiència renal crònica, immunodepressió, càncer en fase de tractament actiu, malaltia hepàtica crònica severa, obesitat mòrbida, embaràs i majors de 60 anys) podran incorporar-se sempre que la seua condició clínica estiga controlada i ho permeta, mantenint les mesures de protecció de manera rigorosa, excepte indicació mèdica de no incorporar-se. En cas de dubte, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals avaluarà la situació clínica d’aquest personal, emetent el corresponent informe.

  Haig d’incorporar-me al centre si presente simptomatologia com a febre o tos?
  Tot el personal treballador del centre educatiu verificarà diàriament el seu estat de salut abans d’acudir al centre.
  No podran incorporar-se al seu lloc de treball les persones que presenten a casa qualsevol simptomatologia (tos, febre -més de 37,5 °C-, dificultat en respirar, etc.) que poguera estar associada amb el COVID-19.
  No s’haurà d’acudir al centre educatiu fins que el professional sanitari de referència confirme l’absència de risc per a la mateixa persona i la resta de l’alumnat.
  Tampoc podran incorporar-se al seu lloc de treball les persones que estiguen l’aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic per la COVID-19, o que es troben en quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

  Quin es el telèfon d`atenció COVID?
  S’haurà de contactar amb el telèfon d’atenció al COVID-19 (900 300 555) i amb el centre de salut (figura en la targeta SIP) que li pertanga. També es pot demanar consulta a través de cita web.

  Quin és el telèfon de comunicació per a l’alumnat si presenta símptomes relacionats amb el COVID?
  Si es presenta a casa qualsevol simptomatologia (tos, febre -més de 37,5 °C-, dificultat en respirar, etc.) que poguera estar associada amb el COVID-19. En aquest cas s’haurà de contactar amb el telèfon d’atenció al COVID-19 (900 300 555) i amb el centre de salut (figura en la targeta SIP) que li pertanga. També es pot demanar consulta a través de citaweb. S`informarà d`aquesta circumstància al centre.

 2. INCORPORACIÓ DE L’ALUMNAT

  L’alumnat ha d’incorporar-se al centre si presenta simptomatologia com a febre o tos?
  S’indicarà a les famílies que no pot acudir al centre l’alumnat amb símptomes compatibles amb la COVID-19 o diagnosticat de la COVID-19, o que es trobe en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de la COVID-19. Per a això, les famílies vigilaran l’estat de salut i realitzaran presa de temperatura tots els dies abans d’eixir de casa per a anar al centre educatiu.
  A més, els centres estaran equipats amb termòmetre per si fóra necessària la seua utilització.


  Què fer quan una família o professional comunica que un alumne o alumna ha donat positiu?
  Si ho comunica la família, cal posar-se en contacte amb Salut Pública per verificar i actualitzar la informació sobre l’alumnat que pot ser contacte estret.
  A més a més s’haurà d’omplir la fitxa informatitzada (annex II gestió de casos covid-19), s’haurà de comunicar el nombre de casos confirmats a través d’ITACA i mantindre actualitzada la informació de casos confirmats.
  Recordar que la informació sobre l’estat de vacunació tant de l’alumnat com del personal docent i no docent dels centres educatius, és una informació sensible i només pot ser tractada per Salut Pública i que la seva difussió no està permesa.

  Les famílies hauran d’emplenar una declaració responsable?
  Sí, serà elaborada conjuntament per la Conselleria de Sanitat universal i Salut pública i la Conselleria d’Educació Cultura i Esport,les famílies o l’alumnat mateix, en cas de ser major d’edat, hauran de complimentar un compromís de col.laboració i de compliment dels requisits per accedir al centre educatiu, que s’adjunta com a Annex III.

  L`alumnat més vulnerable pot acudir al centre?
  L’alumnat que presenta condicions de salut que el fa més vulnerable per a la COVID-19 (com, per exemple, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunodepressió o hipertensió arterial), podrà acudir al centre, sempre que la seua condició clínica estiga controlada i ho permeta, i mantenint mesures de protecció de manera rigorosa, excepte indicació mèdica de no assistir. Es valoraran de forma conjunta per la família o per l’alumnat mateix en el cas de ser major d’edat i per l’equip mèdic corresponent, les implicacions de reprendre l’activitat educativa presencial en el centre educatiu.

  La no assistència del l’alumnat més vulnerable li computarà com a falta?
  A l’efecte del protocol per a la prevenció i control de l’absentisme escolar i del nombre màxim de faltes d’assistència permeses, les absències derivades de l’aplicació de les anteriors mesures es consideraran sempre justificades.

 3. COORDINACIÓ QUE S`HA DE REALITZAR

  La direcció del centre establirà els canals de comunicació al centre educatiu perquè qualsevol personal empleat públic i alumnat que presente simptomatologia (tos, febre, dificultat per a respirar, etc.) que poguera estar associada amb la COVID-19 i aquell que ha estat en contacte estret sense guardar la distància de seguretat d’1,5 metres o d’1,2 metres dins de les aules durant un temps d’almenys 15 minuts, ho comunique.

  Com s’ha de procedir?
  S’assegurarà un procediment per a separar l’alumnat o personal treballador amb símptomes en el centre educatiu i un procediment d’informació als pares i mares. S’habilitarà una dependència o local d’aïllament temporal en cada centre educatiu, dotada dels recursos materials necessaris.

  Que s’ha de fer quan l’alumnat inicia símptomes o aquests siguen detectats per personal del centre?
  Es traslladarà a un espai separat. Es facilitarà una màscara quirúrgica per a l’alumnat de 6 o més anys i una altra per a la persona adulta que la cuide fins que arriben els seus progenitors o tutors i, per si l’alumne no es pot posar una màscara quirúrgica, es disposarà de màscares de protecció FFP2 sense vàlvula, pantalles facials i bates d’un sol ús.  Tot el material de protecció haurà de disposar-se dins d’una caixa estanca. S’ubicarà en una sala per a ús individual, triada prèviament, pròxima a un lavabo, que compte amb ventilació adequada i amb una paperera de pedal amb bossa, on tirar la màscara i mocadors d’un sol ús. Es procurarà que en aquest espai hi haja el mínim material possible i s’hagen retirat tots els objectes que puguen dificultar després una bona neteja. S’avisarà a la família que ha de contactar amb el seu centre de salut o amb el telèfon de referència 900300555, perquè s’avalue el seu cas.
  S’evitarà que altres persones del centre entren en contacte amb aquest alumnat. La recollida de l’alumnat per part de la familia es realitzarà, el més prompte possible, a l’entrada del centre i es procurarà que el transport siga en vehicle particular i no en transport públic col·lectiu.

  Què s’ha de fer quan una persona treballadora inicia símptomes o aquests siguen detectats per personal del centre?
  Les persones treballadores que inicien símptomes, es retiraran a un espai separat i es posaran una màscara quirúrgica. Contactaran amb el seu centre de salut o amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals o amb el telèfon de referència 900300555 i seguiran les seues instruccions.
  En el cas de percebre que la persona que inicia símptomes està en una situació de gravetat o té dificultat per a respirar s’avisarà al 112.

  S’haurà de proporcionar informació i formació a l’alumnat i al personal del centre sobre les mesures contemplades en el Pla?
  Sí. Es recomana realitzar un recordatori a l’inici del matí sobre les mesures bàsiques fins que les noves rutines siguen assumides per la comunitat escolar.
  Es recordaran també a l’entrada i eixida del centre les indicacions sobre: horari d’entrada, acompanyament de pares i mares a l’entrada, mitjans de protecció respiratòria adequats per a estar en el centre, desinfecció de mans a l’entrada, entre altres.
  S’informarà a través de diversos mitjans sobre: les mesures d’higiene personal, periodicitat de la rentada de mans en el centre, mesures d’etiqueta respiratòria, la necessitat d’evitar compartir objectes (material escolar) o establir neteja després de l’ús d’útils i/o eines, i distància de seguretat que hauran de mantindre.

 4. TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU

  Es obligatori l’ús de màscares?
  Sí. L’ús de la màscara és obligatori per a les persones majors de 6 anys i recomanat per a majors de 3 anys, durant el trajecte fins a arribar al centre educatiu o parada. Es recomana que el servei de transport, amb la coordinació del centre educatiu, dispose de màscares per a proporcionar a l’alumnat en cas necessari (oblit, deterioració, caiguda a terra, etc.).
  No serà obligatori en els següents suposats:

  1. Persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per l’ús de màscara.
  2. Persones en les quals l’ús de màscara resulte contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seua situació de discapacitat o dependència presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.
  3. Causa de força major o situació de necessitat.

  Com asseure’s en l’autobús escolar?
  S’assignarà i s’organitzarà la distribució dels alumnes dins del transport limitant les interaccions físiques, prestant especial atenció a l’habilitació d’espais per a persones amb discapacitat.

  Com s’assignen els seients?
  L’assignació de seients es fixarà a principi de curs i quedarà reflectida en un document per part de la persona acompanyant del servei i es mantindrà durant tot el curs acadèmic. L’alumnat usuari de transport esperarà en les parades, mantenint la distància física i en ordre per a accedir al vehicle en fila i per la porta de davant. Es reservarà l’inici de la cua a les persones que ocuparen els seients de darrere. La baixada es farà en l’ordre, sense aglomeracions i evitant contactes.

  Com es realitzaran les entrades i eixides al centre educatiu.
  Sempre que siga possible s’establiran zones d’entrada i eixida al recinte educatiu diferenciades. A més, s’han de programar entrades i eixides escalonades per a evitar aglomeracions.
  Per als menors acompanyats de familiars pot resultar d’interés pràctic, assenyalar una distància a 2 o més metres de l’accés al recinte, des d’on poder deixar als xiquets i xiquetes perquè accedisquen de manera autònoma al centre. Si és necessari, s’organitzaran cues amb senyalització de la distància recomanada.

  Es pot desplaçar el alumnat pel centre educatiu?
  Es reduirà al mínim els desplaçaments de grups d’alumnat pel centre facilitant en la mesura del possible que siguen el professorat qui acudisca a l’aula de referència o realitze les seues sessions de manera telemàtica en el cas dels grups estables de convivència.
  La recomanació, en la mesura del possible, de no tocar els passamans o baranes.
  En les escales es pot recomanar deixar una distància de quatre escalons entre persones que pugen o baixen.
  • Es procurarà l’accés ordenat a les aules, que estaran obertes, mantenint la distància de seguretat (1,2 metres) entre l’alumnat assistent.

   

 5. DESPLAÇAMENTS

  Com ens hem de desplaçar dins del centre?
  Com a norma general, es mantindrà una distància interpersonal d’almenys d’1,5 metres en les interaccions entre les persones de la comunitat escolar en tot el recinte educatiu.
  Es recomana prioritzar, sempre que siga possible, l’ús dels espais a l’aire lliure per a la realització de les activitats educatives i d’oci.

  L’ús del pati?
  Durant el temps d’esbarjo o en les activitats programades en aquest, es realitzarà de forma esglaonada per evitar aglomeracions i garantir la distància de seguretat tant a l’entrada com a l’eixida de l’aula. A més, es realitzarà la distribució de l’alumnat per sectors, i es reforçarà la vigilància del temps de pati. L’ús del pati per diferents grups de convivència estable s’organitzarà garantint la distància de seguretat i evitant el contacte entre diferents grups.

  Desplaçaments de l’alumnat en el centre. Cada grup tindrà la seua aula de referència i en general serà el   professorat el que es desplace.

  Educació física s’impartirà?
  Preferentment, a l’aire lliure. Es podrà practicar activitat física i modalitats esportives individuals, d’equip i de contacte respectant les mesures de sanitat i d’higiene establides per les autoritats sanitàries, especialment el manteniment de la distància mínima de seguretat, quan siga possible, la higiene de mans i l’etiqueta respiratòria.

 6. EN EL CENTRE EDUCATIU

  Es poden realitzar tasques de gestió administratives i reunions imprescindibles amb personal aliè al centre que s’hagen de realitzar en el centre educatiu?
  S’hauran d’establir els mitjans telemàtics necessaris a fi d’evitar la concurrència de pares i mares en el centre educatiu.
  En el cas que siga necessària l’atenció presencial, s’establirà un sistema de cita prèvia, indicant-li el dia i l’hora d’atenció.
  Tindran l’obligació d’entrar al centre amb màscara respiratòria i el públic en general haurà de quedar-se en l’exterior de l’edifici guardant la distància de seguretat.
  És obligatori l’ús de mascaretes de protecció?
  Alumnat:

  • Educació Infantil: la màscara no és obligatòria.
  • Educació Primària: La màscara és obligatòria.
  • A partir d’Educació Secundària: La màscara és obligatòria.
  • En el transport escolar col·lectiu el seu ús és recomanable per als majors de 3 anys i obligatori a partir per a l’alumnat que curse ensenyaments a partir de 1r de Primària.
  • Personal empleat públic del centre: L’ús de mascaretes higièniques o quirúrgiques és obligatori per a tot el personal empleat públic del centre.

  El centre comptarà amb màscares quirúrgiques per a utilitzar en el cas que algú inicie símptomes?
  Sí, comptarà amb màscares higièniques/quirúrgiques per a tot el personal treballador del centre, en cas de necessitat disposarà de màscares higièniques/quirúrgiques per a l’alumnat (oblit, deterioració o altres contingències)
  En general, no serà recomanable el seu ús en: menors de 3 anys (contraindicat en menors de 2 anys per risc d’asfíxia), persones amb dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per l’ús de màscara, persones amb discapacitat o amb situació de dependència que els impedisca ser autònomes per a llevar-se la màscara, persones que presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització, quan es desenvolupen activitats que dificulten o impedisquen la utilització de màscares i quan les persones estiguen soles.

  El personal aliè al centre de treball, el personal concurrent en el centre de treball, l’alumnat i tot el personal treballador del centre haurà de portar màscara de protecció respiratòria?
  Sí a excepció de l’indicat en el paràgraf anterior. S’haurà de garantir els equips de protecció respiratòria per al personal treballador del centre educatiu.

  Cal usar guants?
  No és recomanable de manera general, però sí en els casos de manipulació de paper, maquinària, aliments, canvi de bolquers i tasques de neteja.

 7. MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVES

  Com es realitzarà la comunicació amb les famílies?
  La comunicació amb les famílies i responsables legals de l’alumnat o d’aquests amb el professorat o equip directiu es realitzarà de manera preferent per telèfon, correu electrònic, missatges o correu ordinari i es facilitarà que el màxim de gestions puga realitzar-se de manera telemàtica.
  S’evitaran gestos d’afecte o cortesia social amb els usuaris que suposen contacte físic, inclòs el fet de donar la mà.

 8. REORGANITZACIÓ DELS ESPAIS I GRUPS EDUCATIUS DEL CENTRE

  Com s’organitzen els Grups de Convivència Estable (o ‘grups bombolla’)?
  A les aules que no siguen grup de convivència estable GCE es calcularà la distància entre llocs escolars i es reorganitzaren els espais de manera que l’alumnat compte amb una separació d’almenys 1,2 metres entre persones.

  • En Educació Infantil i en Educació Primària, els centres s’organitzaran obligatòriament en grups de convivència estable (GCE) de l’alumnat, en els quals no s’aplicaran els criteris de limitacions de distància i d’acord amb la ràtio establida per la normativa vigent a la Comunitat Valenciana.

  A la resta d’ensenyaments es calcularà la distància entre llocs escolars i es reorganitzaran els espais de manera que l’alumnat compte amb una separació d’almenys 1,2 metres entre persones. La grandària dels grups ha de tindre com a màxim les ràtios establides en la normativa aplicable. En qualsevol cas, la disposició de l’alumnat evitarà en la mesura del possible l’encarament dels escolars.

  Les persones membres dels grups de convivència estables podran socialitzar i jugar entre si?
  Sí, sense haver de mantindre la distància interpersonal de manera estricta ni usar màscara.

  El personal docent i no docent que no forme part del grup de convivència estable haurà de portar màscara?
  Sí hi haurà i mantindrà la distància interpersonal.

   

 9. EDUCACIÓ ESPECIAL

  Com s’organitzen els Centres d’Educació Especial?
  S’organitzaran per tutories i a més, hauran de crear «nuclis de convivència» per etapes o segons el criteri que establisca la direcció de cada centre. L’alumnat d’un mateix nucli de convivència podrà compartir: activitats en grup, pati, menjador, etc.

  Quin serà el nombre total d’alumnes per «nucli de convivència»?
  Serà, aproximadament, de 20 alumnes.

  Assignació «nucli de convivència»?
  a) Si es determina la participació d’alumnat en el grup estable de convivència de l’aula ordinària i l’organització de la unitat ho permet, el personal de la unitat específica que no assumeix la tutoria podrà oferir suport directe a l’alumnat dins o fora de l’aula ordinària, sempre que es puga garantir la distància mínima interpersonal i l’ús de mascareta. En aquest cas, el personal no formarà part del grup estable de convivència de la unitat i s’haurà de regir per les mateixes condicions establides per a la resta del personal especialista.
  b) Si s’acorda que el grup estable siga la unitat específica, l’alumnat podrà participar en les activitats del grup de referència, establides en el seu PAP (Pla d’Actuació Personalitzat) sempre que es tinguen en compte les mesures de prevenció establides amb caràcter general i es prioritze l’activitat a l’aire lliure.


  Com intervé el professorat de Pedagogia Terapèutica i d’Audició i Llenguatge?
  Realitzaran la seua intervenció sempre amb l’alumnat del mateix «nucli de convivència».
  L’alumnat sí que podrà interactuar amb el grup de referència sempre que es respecte la distància mínima interpersonal de 1,5 metres.

  Com s’organitza l’entrada i eixida de l’alumnat?
  S’organitzarà l’entrada i eixida de manera que un membre del personal acompanyarà a cada alumne/a la seua aula de referència, si no és autònom per a anar només.

  Interacció estreta?
  La persona cuidadora podrà portar màscara higiènica, màscara quirúrgica, mascaretes quirúrgiques i pantalla facial protectora. Quan l’alumnat no la utilitze, segons les indicacions d’ús de mascareta per al personal empleat públic nomenades anteriorment.

  Ventilació del centre?
  Atés que la ventilació és una de les mesures més eficaces per a minimitzar la transmissió, i que es recomana ventilar sovint, com a mínim tres vegades al llarg de la jornada escolar, cal tindre una precaució especial en aquests grups d’alumnes per a evitar accidents.

 10. SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR

  Com s’organitza la higiene en el menjador?
  Abans de menjar s’ha de realitzar una rentada de mans amb aigua i sabó i repetir a la finalització d’aquesta.

  Es poden compartir aliments, estris i begudes?
  No es pot compartir aliments, estris, ni begudes.

  Es poden utilitzar de les mateixes aules per a menjar?
  Mantenint l’estructura dels grups estables de convivència en Educació Infantil i Primària
  Per a això cada classe, en la mesura del possible, hauria de tindre el seu propi carret amb tots els utensilis: plats, pitxers i safates per a servir el menjar.

  S’han d’assignar llocs fixos durant tot l’any per a l’alumnat i garantir l’estanquitat en el cas dels grups de convivència estable. Quan en el mateix torn de menjador participe més d’un grup de convivència, s’haurà de mantindre una distància d’almenys 1,5 m entre els grups.

  Utilització del menjador escolar SI ES GCE.
  En cas de ser utilitzat per grups de convivència estable, no serà necessari mantindre entre l’alumnat la distància interpersonal però sí amb altres persones alienes al grup. S’evitarà que un grup determinat de convivència estable interacciona amb un altre. S’assignaran llocs fixes durant tot el curs per a l’alumnat

  Neteja i ventilació en el menjador escolar
  Se seguiran les normes generals de neteja i ventilació del centre posant especial atenció en les superfícies de contacte més freqüents.
  S’haurà de fer neteja i desinfecció després de cada torn de menjar.
  Quant a la ventilació, es realitzarà igual que altres espais del centre, abans, després de cada torn i en acabar. Si la climatologia ho permet, les finestres romandran obertes el major temps possible.

   

 11. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES, ESCOLA MATINERA I ACTIVITATS AL CENTRE I FORA DEL CENTRE

  De manera general es mantindran les següents mesures de prevenció, higiene i protecció:

  Activitats complementàries i extraescolars
  Els centres podran organitzar aquestes activitats sempre que es puga garantir la distància mínima interpersonal d’1,5 metres, i que, a més, es dispose d’un registre amb la relació de l’alumnat assistent, de manera que, en el cas de detectar un contagi, es puga fer la traçabilitat sobre les persones que s’haurien d’aïllar.

  Higiene del centre educatiu

  • La direcció del centre coordinarà amb els responsables de l’empresa o amb el personal empleat públic corresponent, la neteja i desinfecció
  • Es col·locarà dispensador de gel desinfectant a les aules.
  • En els centres es realitzarà una neteja i desinfecció de les instal·lacions almenys una vegada al dia.
  • Així mateix, es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn amb especial atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació, sobretot en aquells utilitzats per més d’un treballador.
  • S’evitarà la utilització de material compartit, i si no poguera evitar-se, es procedirà a la seua neteja i desinfecció després de cada ús.
  • Es faran tasques de ventilació periòdica de les instal·lacions, mínim 5 minuts, de manera diària i sí que pot ser diverses vegades al dia. Es reforçarà la neteja dels filtres de l’aire i s’augmentarà el nivell de ventilació dels sistemes de climatització, en el seu cas, per a aconseguir una major renovació de l’aire millorant la qualitat d’aquest.

  En cas d’utilitzar vestuaris i dutxes?
  Aquestes es netejaran i es desinfectaran almenys 2 vegades al dia i sempre després de cada torn d’ús. Es garantirà la distància de seguretat per a les persones usuàries i no se superarà la proporció de 2,25 m2 per persona.

Top