Ordenació de les borses

Actualitzat el 15 juliol 2015 / 20:41 h


 1. Nova ordenació de les borses

  La nova Conselleria d’Educació ha retirat el recurs de cassació interposat per la Conselleria anterior i aplicarà la sentència guanyada per STEPV que anul·la l’acord de 2013 en aquestes adjudicacions de juliol de 2015. Aplicarà, per tant, l’acord de 2010 encara en vigor.
  A més, el professorat reordenat en 2013 recuperarà el seu lloc en les borses de treball.

 2. Com serà, doncs, l’ordenació de les llistes segons l’acord de 2010?

  El punt de partida seran les borses de treball de juliol de 2012, abans de la reordenació de 2013. Per tant es recupera el professorat reordenat en les especialitats convocades en 2013 (Cos de mestres: Educació Infantil, Llengua Estrangera: Anglés, Educació Física, Música, Audició i Llenguatge, Pedagogia Terapèutica; Cos de secundària:I ntervenció Sociocomunitària, Hostaleria i Turisme, Processos de Diagnòstics Clínics i Productes Ortoprotètics, Processos Sanitaris; Cos de PTFP: Cuina i Pastisseria, Laboratori, Perruqueria, Procediments de Diagnòstic Clínic i Ortoprotètic, Servicis a la Comunitat, Servicis de Restauració).
  La resta d’especialitats i cossos continua com fins ara, sense canvis (en tot cas s’afegeixen per darrere els que entren de nou en el sistema després de les oposicions 2015).
  A grans trets, els blocs d’ordenació són els següents, per ordre:

  AMB SERVEIS PRESTATS
  1. Professorat amb serveis prestats abans de juliol de 2012 que encara estan en actiu (no s’han jubilat o no han estat exclosos de les borses). Mantenen l’ordenació d’aquell any.
  2. Professorat sense serveis en juliol de 2012 però que van començar a treballar en el curs 2012/13.
  3. Professorat que va entrar en les borses en les oposicions de 2013 o per borsa extraordinària i va prestar serveis (primer els del curs 2013/14, després els del curs 2014/15).
  SENSE SERVEIS PRESTATS
  1. Els participants en les oposicions sense serveis ordenat de forma decreixent segons l’any de la convocatòria en què van participar i, dins d’aquest, segons el número d’orde assignat d’acord amb la puntuació obtinguda en cada convocatòria
  2. El personal integrant de les borses extraordinàries de treball, sense serveis prestats, ordenats segons la seua pròpia baremació.

  Aquesta seria l’ordenació, segons l’article 4.2 de l’acord de 2010, que diu textualment (cal retrotreure´s a la llista de 2012):

  Article 4. Orde de preferència per a l’accés a vacants i substitucions en règim d’interinitat
  2.L’accés a vacants i substitucions en règim d’interinitat s’efectuarà entre el personal que es trobe en algun dels següents supòsits relacionats per orde de prioritat:

  1. Personal docent inscrit en les actuals borses de treball que haja prestat servicis com a interí en algun centre públic docent dependent de la Conselleria d’Educació. El personal docent amb servicis prestats mantindrà l’orde existent en la llista corresponent.
  2. Personal docent d’unitats concertades que han deixat d’estar-ho, que figuren en la borsa corresponent constituïda per la Conselleria d’Educació. Este personal s’ordenarà atenent als criteris de mèrit i capacitat que s’establisquen.
  3. Els participants en els procediments selectius d’ingrés en la funció pública docent convocats a la Comunitat Valenciana, que no han sigut seleccionats i no hagen prestat servicis. Este personal s’ordenarà de forma decreixent segons l’any de la convocatòria en què van participar i, dins d’este, segons el número d’orde assignat d’acord amb la puntuació obtinguda en cada convocatòria.
  4. El personal integrant de les borses extraordinàries de treball, sense servicis prestats, sempre que no hagen sigut exclosos d’estes, ordenats segons la seua pròpia baremació.
 3. Recordatori

  En l’acord de 2010 hi ha dos grans blocs, el professorat amb serveis prestats i el professorat sense serveis. Aquest darrer bloc, una vegada presta serveis consolida indefinidament el lloc en borsa.
  Nota: Borsa única en el cos de mestres: malgrat que l’acord de 2010 parla d’una única llista per a totes les especialitat en el cos de mestres, des de 2012 que no es fa així, perquè en aquell any es van obrir borses extraordinàries de diferents especialitats a les quals també es van inscriure personal que ja estava en la borsa i que passava per davant d’altres docents en les seues especialitats. Per tant, la llista per a 2015 es publica per especialitats i cadascú en el seu ordre en cadascuna.
  Enllacem ací la llista de professorat amb serveis prestats del cos de mestres de juliol de 2012.

 4. Llistats en aplicació de la sentència

  Execució de la sentència número 402/15 de la Secció Segona de la sala del Contenciosa-Administrativa del tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Acord interins.
  Si teniu qualsevol al·legació a fer als llistats, poseu-vos en contacte amb el sindicat: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

Top