Guia de les comissions de servei a llocs específics 2016

Actualitzat el 27 maig 2016 / 13:56 h


 1. Qui pot participar-hi

  Com a requisit general, cal ser funcionariat de carrera de la Generalitat Valenciana en situació de servei actiu i amb destinació definitiva adjudicada amb data d’1 de setembre de 2016, i, a més, estar en possessió del Certificat de Capacitació o del Diploma de Mestre de Valencià, excepte en el cas que la persona participant estiga habilitat en Filologia: Valencià o equivalent. La capacitació en valencià és necessària perquè els llocs poden ser renovables fins a 4 anys, amb un informe favorable, i a partir del curs que ve totes les places de secundària i de FP estaran catalogades en valencià.
  Així mateix, cada tipus de plaça té uns requisits específics que també s’han de complir i que estan especificats a l’Annex I.

 2. Quines són les places a les quals podem optar?

  • Unitats Específiques de Comunicació i Llenguatge (aules CIL)
  • Unitats pedagògiques hospitalàries
  • Centres amb programa experimental plurilingüe
  • Centres dels establiments penitenciaris
  • Serveis psicopedagògics escolars de sector (SPE)
  • Seccions d’Educació Secundària en centres de reeducació
  • Centres Integrats de Formació Professional (CIPFP)
  • Centre Específic d’Educació a Distància (CEED)
  • Centre de les residències del Complex Educatiu de Cheste i del CIPFP «Costa de Azahar» de Castelló
  • Llocs d’acció compensatòria en els centres catalogats com a CAES i llocs d’especial dificultat en centres d’Educació Secundària Obligatòria.

  ATENCIÓ: Podem optar a més d’una tipologia de lloc, havent de fer una sol·licitud i aportació de documentació individualitzada per cadascuna. És a dir, si presentem 2 projectes perquè volem anar a dos tipus de centres diferents (per exemple, presons i centres de reeducació), cal presentar dos sol·licituds diferents, amb els mèrits duplicats, i cadascuna amb el seu sobre tancat que contindrà el projecte.

 3. Procediment de selecció: fases

  Hi haurà tres fases, que són eliminatòries:

  • Fase 1: mèrits (màxim de 15 punts). Com a mínim passaran a la següent fase el doble de persones que places disponibles. Els llocs d’especial dificultat en IES i els llocs als CAES no tenen barem
  • Fase 2: projecte o prova (màxim de 20 punts). Com a mínim passaran a la següent fase el doble de persones que places disponibles
  • Fase 3: Entrevista (màxim de 20 punts). Els llocs als CIPFP, els llocs d’especial dificultat en IES i els llocs als CAES no tenen entrevista

  La puntuació final és la suma de les puntuacions de cada fase. En cas d’empat, es resoldrà atenent la major puntuació aconseguida en la valoració de la fase 2 (projecte o prova); si continua l’empat, amb major puntuació aconseguida en la fase 1 (mèrits); i si encara continua, amb la major antiguitat en l’especialitat, major antiguitat en el cos, i nota en l’oposició.

 4. Fase 1: barem (màxim 15 punts)

   

   

  Apartat Puntuació Documentació justificativa
  1. Antiguitat i experiència docent Màxim 6 punts Full de serveis, o credencials, o nomenaments.
  Si no s’aporta, l’administració ho incorporarà d’ofici.
  1.1. En el cos 0,20 per any
  0,0166 per mes
  1.2. En un cos docent diferent 0.10 per any
  0,0083 per mes
  1.3. En lloc semblant al que s’opta 0,20 per any
  0,0166 per mes
  2. Formació Permanent Màxim 5 punts Fotocòpia de la certificació en què conste expressament el nombre d’hores certificades després de l’1 de gener de 2009
  2.1. Com a participant
  2.1.1. Relacionades amb el lloc
  2.1.2. Altres activitats
  0.20 per cada 10 h.
  0.10 per cada 10 h.
  2.2. Com a ponent
  2.2.1. Relacionades amb el lloc
  2.2.2. Altres activitats
  0.03 per cada hora
  0.01 per cada hora
  3. Altres mèrits Màxim 4 punts A partir de l’1/01/2009, a excepció de l’apartat 3.3
  3.1.a. Elaboració de materials didàctics certificats pel Servei de Formació del Professorat (Ordre 65/2012, publicada en el DOCV núm. 6893, de 31.10.2012), o publicats amb ISBN 0.50 per cadascuna Fotocòpia de la certificació expedida per la direcció general competent o original de la publicació.
  3.1.b. Altres publicacions relacionades amb el lloc amb ISBN 0.30 per cadascuna
  3.2. Llengües estrangeres: B2, C1, C2
  • només valen d’alemany, anglés, francés i italià
  • de la mateixa llengua, valdrà només el de nivell superior
  • als llocs on és requisit un nivell concret, valdrà només un títol superior
  0.50 per certificatFotocòpia de la certificació expedida per les EOI, les universitats o centres reconeguts
  3.3. Nivell C2 de valencià o Diploma de Mestre de Valencià0.50Fotocòpia de la certificació
  3.4. Formació en utilització didàctica de les TIC0.10 per cada 10 h.Fotocòpia de la certificació en què conste expressament el nombre d’hores
  3.5. Màster, grau o llicenciatura relacionada amb el lloca què s’opta i no utilitzat per l’accés al cos0.50Fotocòpia del títol
 5. Fase 2: projecte de treball o prova (màxim 20 punts)

  Cal realitzar un projecte per a totes places excepte les del CEED i les residències (que tindran prova).
  A. El projecte ha de ser original i d’elaboració pròpia, escrit en Times New Roman 12, interliniat 1,5, amb un màxim de 20 pàgines incloent la portada. Per a cada tipus de plaça, hi ha especificacions concretes sobre el contingut, detallades a l’Annex I.
  S’ha d’entregar tant en format pdf (a un CD/DVD o memòria USB) com imprés en paper, en un sobre tancat.
  ATENCIÓ: El projecte no podrà contindre cap marca sobre la identitat de la persona, ni al text ni les imatges ni les possibles metadates. La nostra identificació es farà al nom de l’arxiu pdf: Projecte_cognom1_cognom2_nom.pdf
  Si incomplim aquesta especificació, se’ns exclourà immediatament del procediment.
  El projecte constarà de 2 parts, amb els següents criteris de valoració:
  1) Desenvolupament d’estratègies d’actuació docent:Viabilitat i adequació al context de treball dels llocs (fins a 5 punts)
  – Claredat i concreció de les estratègies d’actuació plantejades en l’atenció a l’alumnat (fins a 5 punts).
  2) Elaboració d’una unitat didàctica:
  – Plantejament didàctic, model pedagògic, originalitat de la tasca, caràcter innovador i adequació dels continguts al context dels llocs (fins a 10 punts)

  B. La prova per al CEED i les residències serà presencial (amb data i lloc per determinar) i consistirà en preguntes relacionades amb el treball i intervenció educativa pròpies d’eixos llocs, amb l’objecte d’avaluar la competència tècnica i pedagògica.

 6. Fase 3: entrevista (màxim 20 punts)

  L’entrevista consistirà en la defensa del projecte o en la defensa de la prova. A més, la Comissió Tècnica de Selecció ens podrà fer preguntes, que haurem de contestar.
  Les places als CIPFP i als CAES i llocs d’especial dificultat no tenen entrevista.

 7. Quina documentació hem d’entregar?

  Per poder participar, cal presentar per registre d’entrada els següents documents, als quals hem d’accedir mitjançant la web de la Conselleria:

  • sol·licitud (annex II-A, que hem d’emplenar des d’un ordinador)
  • imprés d’autovaloració (annex II-B)
  • declaració expressa de disponibilitat de creació de materials i adaptació de la jornada (annex II-C)
  • documentació justificativa de requisits específics, per a aquells llocs que en tenen (unitats hospitalàries, algunes places del CEED, els llocs a les residències i els llocs als CIPFP)
  • documentació justificativa dels mèrits al·legats (originals o fotocòpies compulsades), excepte per als llocs d’especial dificultat en IES i els llocs als CAES
  • projecte de treball, per a totes les places excepte el CEED i les residències, en un sobre tancat

  Cal recordar que si optem a centres de tipologies diferents, hem de fer una sol·licitud individualitzada (amb tota la documentació corresponent i el projecte, si escau) per cadascuna d’elles.

 8. Comissió tècnica de selecció i comissió de valoració

  Per cadascuna de les tipologies de llocs, es nomenarà una Comissió Tècnica de Selecció, que tindrà les següents funcions:

  1. Determinar les persones que superen les fases 1 i 2
  2. Establir els criteris de valoració de la fase 3 i dur a terme la seua realització
  3. Resoldre les incidències que pogueren sorgir
  4. Remetre al director general de Centres i Personal Docent la proposta amb les llistes definitives amb la puntuació final

  A més, per valorar els mèrits es nomenarà una o més d’una Comissió de Valoració.

 9. On hem de presentar la documentació?

  Tota aquesta documentació es pot entregar en qualsevol registre, però recomanem que siga en el registre de de la Conselleria d’Educació o en el de les Direccions Territorials d’Educació on tinguem la definitiva. També es pot entregar per correu certificat. Les adreces són les següents:

  Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport d’Alacant

  C/ Carratalá, 47

  03007 Alacant

  Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport de Castelló

  Avinguda del Mar, 23

  12003 Castelló de la Plana

  Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport de València

  C/ Gregori Gea, 14

  46009 València

  Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

  Avinguda Campanar, 32

  46015 València

 10. Quin és el termini per presentar la documentació?

  El termini són 10 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació en DOCV. Cal tindre en compte que els dissabtes són dies hàbils. El 6 de juny és l’últim dia per entregar-la.

 11. Altres qüestions a tindre en compte

  Les destinacions adjudicades en comissió de serveis són irrenunciables excepte força major, degudament acreditada i acceptada pels òrgans competents.
  Tindre una comissió de servei NO no afecta al concurs i la puntuació per antiguitat al centre (1.1.1) continua acumulant-se.

 12. NOVETAT: concurrència de llocs

  En el cas que hagem presentat sol·licitud de participació en aquesta convocatòria i sol·licitud per a les comissions de serveis per motius mèdics, socials i familiars i hagem sigut seleccionats en ambdós, es concedirà la comissió de serveis en els llocs específics, llevat que hi haja informe de l’Invassat que aconselle el contrari.

 13. Resolució de les comissions

  Es publicaran diferents llistats al llarg del procediment:

  • persones admeses i excloses, amb la puntuació de la fase 1 i amb indicació de si passen a la fase 2
  • una vegada s’haja realitzat la fase 2, persones que l’han realitzada amb la puntuació obtinguda tant en la fase 1 com en la 2, amb indicació d’aquelles persones que han de passar a la fase 3
  • una vegada finalitzada la fase 3, es publicaran els llistats provisionals de persones amb la puntuació final obtinguda, que és la suma de totes les fases. Contra aquest llistat es podran interposar al·legacions davant la Comissió Tècnica de Selecció en el termini de 5 dies naturals
  • resoltes les al·legacions, es publicaran els llistats definitius, als quals podrem interposar els recursos que s’hi indiquen
 14. Guia en PDF

  Descarrega’t aquesta guia en PDF.

Top