Educació secundària obligatòria

Actualitzat el 14 maig 2012 / 20:58 h


 1. Optatives

  RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2012, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, per la qual es publica la relació de matèries optatives de disseny propi autoritzades i denegades a partir del curs 2012-2013 als centres de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d’educació secundària obligatòria.
  Ordre de 27 de maig del 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en l’educació secundària obligatòria (DOCV 12/06/2008 modificat per Ordre 64/2010, de 16 de juny en DOCV 29/06/2010).
  El catàleg d’optatives actualitzat és el següent:

  1. D’oferta obligada per a tots els centres
  • 1r Segona llengua estrangera, Informàtica, Taller de Llengua: Castellà; Taller de Llengua: Valencià; i Taller de Matemàtiques
  • 2n Segona llengua estrangera, Informàtica, Taller de Llengua: Castellà; Taller de Llengua: Valencià; i Taller de Matemàtiques
  • 3r Segona llengua estrangera, Informàtica, Cultura Clàssica, i Orientació i iniciació professional
  • 4t Treball monogràfic d’investigació, i Anglés Pràctic

  2. D’oferta general, en funció de les possibilitats i recursos dels centres
  • 1r Taller de Música, Comunicació Audiovisual, i Anglés Pràctic
  • 2n Taller de Disseny, Taller de Tecnologies, Taller del Geògraf i de l’Historiador, i Anglés Pràctic
  • 3r Dramatització/Teatre, Educació Mediambiental, Lab. de Biologia i Geologia, Lab. de Física i Química, Taller de Matemàtiques, Taller de Llengua Castellana, Taller de Valencià, Anglés Pràctic, Taller de Llengua Estrangera, Sector Turístic en la CV, Ampliació de Geografia i Història d’Espanya, Empresa i Iniciatives Emprenedores, i Llengua i Cultura Xinesa.
  • 4t Ampliació de geografia i història d’Espanya, Empresa i Iniciatives Emprenedores, i Llengua i Cultura Xinesa

  3. De disseny propi (només en 3r)

  Matèries optatives d’iniciació professional vinculades a les ensenyances de formació professional del centre o del seu entorn productiu; cal autorització expressa de la Conselleria.

 2. Avaluació


 3. Altra normativa

  • Ordre de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la convocatòria i el procediment per a la selecció de centres de pràctiques i s’establixen orientacions per al desenrotllament del Pràcticum dels títols oficials de màster que habiliten per a exercir les professions de professor d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyances d’idiomes (DOCV 15/10/2009).

   

 4. Reivindicacions pendents

  • Recuperació de l’Acord de Plantilles denunciat unilateralment per la Conselleria, amb tots els desdoblaments, reforços, hores d’optativitat i increments horaris que contemplava.
  • Extensió i garantia dels programes d’ensenyament en valencià a tots els trams educatius, amb catalogació lingüística dels llocs de treball.
  • Disminució del nombre total de grups i d’alumnat que ha d’atendre cada docent.
  • Reducció de l’horari lectiu per millorar l’atenció i la comunicació professorat-alumnat.
  • Eliminació del nombre mínim d’alumnat per constituir optatives, si en el centre hi ha professorat.
  • Publicació dels perfils del centres i negociació anual de la planificació educativa.

Top