Guia del Concurs de Trasllats 2020-21

Actualitzat el 10 novembre 2020 / 10:49 h


 1. Calendari i novetats

  Calendari
  FASE 1 SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ I ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ
  5 Novembre al 26 Novembre
  FASE 2 PUBLICACIÓ DE VACANTS I SOL·LICITUD DE CENTRES
  13 Gener al 26 Gener
  FASE 3 PUBLICACIÓ DE LES ADJUDICACIONS PROVISIONALS I DEFINITIVES
  Març - Maig 2021


  CONSULTA ACÍ EL CALENDARI PROVISIONAL DEL CONCURS DE TRASLLATS

  NOVETATS IMPORTANTS
  • Enguany tot el procediment es realitzarà de manera telemàtica. no cal presentar cap documentació per registre d’entrada.
  • El requisit lingüístic deixa de ser la capacitació en valencià i serà el nivell C1 de Valencià del MCERL.
 2. FASE 1 / Sol·licitud de participació i entrega de documentació

  Termini: Del 5 de Novembre al 26 de Novembre. (Ambdós inclosos)

  Requisit lingüístic:
  Per obtenir un lloc docent al País Valencià serà necessari acreditar un nivell lingüístic C1 d’aquesta llengua. A excepció del personal funcionari que ja depén de la conselleria d’educació del País Valencià dels cossos d’ensenyaments artístics, els quals disposen d’una pròrroga fins el 2022 per acreditar aquest requisit. La resta del personal docent depenent d’aquesta administració, podrà exercir el seu dret a mobilitat en zones de predomini lingüístic castellà.
  Per a l’acreditació de la possessió del certificat de nivell C1 de coneixements de valencià o equivalents (Annex II de l’Ordre 7/2017), aquest certificat haurà d’estar inscrit en data igual o anterior a la data de finalització de la inscripció en aquest procediment en el registre de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
  Aquelles persones que no hagen obtingut el requisit lingüístic podran romandre en les seues destinacions definitives, i el seu dret a la mobilitat quedarà circumscrit a llocs de centres docents públics de localitats de predomini lingüístic castellà.

  Participació
  En aquest concurs podrà participar tot el personal funcionari públic docent, independentment de l’administració educativa de què depenguen, sempre que reunisquen els requisits exigits. Cada persona haurà de participar en el concurs segons la normativa corresponent al territori en el qual tinga la seua plaça definitiva. S’hi estableixen dos tipus de participació:

  PARTICIPACIÓ VOLUNTÀRIA
  Podran participar d’aquest procediment les persones funcionaries:

  1. En servei en actiu sempre que hagen transcorregut dos anys des de la presa de possessió de l’última destinació definitiva.
  2. En situació d’excedència voluntària, en tots els seus distints tipus. Si es tracta d’una excedència per interès particular, hauran d’haver transcorregut dos anys des que es va passar a aquesta situació
  3. En situació de suspensió de funcions, sempre que en finalitzar aquest curs haja finalitzat el període de sanció i hagen transcorregut dos anys des de la presa de possessió de l’última destinació definitiva.

  PARTICIPACIÓ OBLIGATÒRIA
  Estan obligats a participar en aquest procediment les persones:

  1. Funcionàries que, procedents de situació d’excedència o suspensió de funcions amb pèrdua de la destinació definitiva hagen reingressat al servei en actiu i obtingut una destinació provisional.
  2. Funcionàries que, procedents de situació d’excedència forçosa o suspensió de funcions amb pèrdua de la destinació definitiva i que, una vegada complida la sanció, no hagen obtingut un reingrés provisional.
  3. Funcionàries que, havent estat adscrites a places en l’exterior i havent-se reincorporat, no hagen obtingut destinació definitiva.
  4. Funcionàries que hagen perdut la destinació definitiva per compliment de sentència, resolució de recurs o per supressió del lloc.
  5. Funcionàries que amb pèrdua de la plaça definitiva hagen passat a prestar serveis en altres llocs de l’administració i mantinguen el servei en actiu.
  6. Funcionàries amb destinació provisional i mai no hagen aconseguit una destinació definitiva.
  7. Les persones aspirants seleccionades en els últims procediments selectius convocats per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que durant el present curs escolar 2020/2021 estiguen realitzant la fase de pràctiques.

  Adjudicació d’Ofici
  El personal que participe de manera obligatòria podrà ser adjudicat d’ofici si no participa en el procediment o si, tot i haver participat, no demana un nombre suficient de llocs, se’ls adjudicarà d’ofici una destinació definitiva. (Excepte les persones que en situació d’excedència forçosa no hi participen, les quals quedaran en situació d’excedència voluntària per interès particular).
  El personal participant al qual s’al·ludeix en l’apartat 6.1 d’aquesta base, en el cas que siga adjudicat d’ofici, haurà de consignar la prelació de províncies, la prelació d’especialitats i la prelació del nivell de vernacle relatiu a les places.
  L’adjudicació d’ofici es realitzarà d’acord amb l’ordre en què apareixen els centres en l’annex corresponent que es publica en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i d’acord amb l’ordre de preferència consignat quant a les províncies, les especialitats i el nivell de vernacle relatiu a les places.
  En cap cas s’adjudiquen amb caràcter forçós les places dels centres penitenciaris, dels centres de reeducació, dels centres catalogats com a centre d’acció educativa singular (CAES) en el curs 2018/2019, dels centres d’educació especial, dels centres de formació de persones adultes, i les que tinguen caràcter itinerant, així com les places d’àmbit i de cultura clàssica.

  Dret Preferent a Centre
  Quan existeix una vacant en el cos docent pel qual es participa, tindrà dret preferent el personal docent que es troben en alguns dels supòsits que s’indiquen a continuació per l’ordre de prelació següent:

  1. Per supressió o modificació de la plaça o del lloc que exercien amb caràcter definitiu.
  2. Per modificació de la plaça o del lloc que exercien amb caràcter definitiu al centre fins que obtinguen una altra destinació definitiva.
  3. Per desplaçament dels seus centres per insuficiència total d’horari, en les mateixes condicions que les persones titulars dels llocs suprimits. Es consideraran desplaçats els funcionaris i funcionàries que durant tres cursos, incloent-hi aquest curs, hagen impartit tot el seu horari en un altre centre diferent d’aquell on tenen la destinació definitiva o en àrees, matèries o mòduls no atribuïts a les seues especialitats.
  4. Per adquisició de noves especialitats. Els professors i les professores dels cossos de catedràtics i professors i professores d’Ensenyament Secundari i professors i professores tècnics de Formació Professional que hagen adquirit una nova especialitat pel procediment corresponent podran gaudir d’aquest dret preferent. Una vegada obtingut el nou lloc, només es podrà exercir de nou aquest

  Quan concorregueren dos o més participants en els quals es donen les circumstàncies assenyalades en cadascun dels subapartats anteriors, s’adjudicarà la plaça a qui tinga més puntuació en l’aplicació del barem de mèrits. En el cas que es produïsquen empats en les puntuacions totals en dos o més participants que exercisquen el dret preferent, s’utilitzarà com a primer criteri de desempat el major temps de serveis efectius com a funcionari o funcionària de carrera al centre, i, si cal, els altres criteris previstos en el barem de mèrits en l’ordre en què hi figuren.
  El personal docent que, en els supòsits indicats, vulga exercir el dret preferent a centre, haurà d’indicar en la sol·licitud telemàtica de participació, en l’apartat que conté l’epígraf «dret preferent a centre», el supòsit pel qual l’exerceix i el codi del centre que corresponga, tenint en compte que hi consignarà totes o alguna de les especialitats de les quals siguen titular, i que aquestes es prioritzaran.
  Aquest dret preferent implica una prelació per a obtenir destinació davant de qui exerceix el dret preferent a localitat o zona.
  La consignació incorrecta, per error o omissió, d’aquestes dades comportarà l’anul·lació d’aquest dret preferent.
  S’exclouen de la participació en aquesta modalitat els professors i les professores que, després de la pèrdua del lloc de treball, han obtingut destinació definitiva per qualsevol dels sistemes de provisió establits.

  Dret Preferent a Localitat o Zona
  Tindran aquest dret preferent, en ocasió de vacant, els funcionaris i les funcionàries de carrera que es troben en algun dels supòsits que s’indiquen, i per l’ordre de prelació en què aquests estiguen:

  1. Per supressió o modificació de la plaça o del lloc de treball que exercien amb caràcter definitiu en un centre, podran exercir dret preferent per a obtindre una altra plaça o lloc en un altre centre de la mateixa localitat o, si és el cas, en un altre de la seua zona, fins que obtinguen una altra destinació definitiva.
  2. Per desplaçament del seu centre per insuficiència total d’horari. Es consideraran desplaçats els funcionaris i funcionàries que durant tres cursos continuats, incloent-hi aquest curs, hagen impartit tot el seu horari en un altre centre diferent d’aquell on tenen la seua destinació definitiva o en àrees, matèries o mòduls no atribuïts a les seues especialitats.
  3. Per haver passat a exercir un altre lloc en l’Administració pública, amb pèrdua de la plaça docent que exercien amb caràcter definitiu, i sempre que hagen cessat en l’últim lloc.
  4. Per haver perdut la plaça o el lloc de treball que exercien amb caràcter definitiu, després de la concessió de la situació d’excedència voluntària per cura de familiars, per haver transcorregut el període de tres anys de reserva del lloc a què tenen dret, i desitgen reingressar al servei actiu o hi han reingressat amb caràcter provisional.
  5. Per reincorporació a la docència a Espanya, pel fet de finalitzar l’adscripció en llocs o places en l’exterior, o per alguna altra de les causes legalment establides.
  6. Per raó de l’execució d’una sentència o de la resolució d’un recurs administratiu.
  7. Aquells que després d’haver sigut declarats jubilats o jubilades per incapacitat permanent hagen sigut rehabilitats per al servei actiu.

  El professorat que vulga fer ús d’aquest dret preferent haurà de participar en totes les futures convocatòries, fins que aconseguisca una destinació definitiva. Hauran de sol·licitar totes les places de totes les especialitats de les quals siguen titulars. Si no hi participen, es considerarà que han perdut el dret preferent.
  Quan hi haja diverses persones participants dins d’un mateix grup, la prioritat entre elles es determinarà per la major puntuació derivada de l’aplicació del barem.
  Les persones participants que desitgen exercir el dret preferent, hauran de fer-ho obligatòriament per a la localitat de la qual els prové aquest dret i, opcionalment, en qualsevol altra o altres localitats de la zona.
  Perquè aquest dret preferent tinga efectivitat, les persones sol·licitants estan obligades a consignar en la sol·licitud telemàtica de participació, en l’apartat que conté l’epígraf «dret preferent a localitat o zona» el codi de la localitat i el supòsit pel qual s’exerceix el dret.
  A aquest efecte, s’haurà de consignar, al lloc corresponent, el codi corresponent de la localitat, i, en cas de demanar una altra zona, també aquesta. Així mateix, s’emplenaran, per ordre de preferència, totes les especialitats de les quals la persona siga titular. Aquesta preferència serà tinguda en compte per a reserva de localitat i especialitat. En el supòsit de sol·licitar reserva de plaça per a llocs que tinguen el requisit d’itinerant, es farà constar en les caselles que figuren per a això al costat de les especialitats.
  En el cas que no hi haja prou places vacants per a totes les persones, es garantirà una de les places a la persona participant amb dret preferent.
  Els funcionaris i les funcionàries que exercisquen aquest dret també podran incloure a continuació altres peticions corresponents a places o llocs a què puguen optar per raó de les especialitats de les quals siguen titulars, si volen concursar a aquests fora del dret preferent.
  La consignació incorrecta, per error o omissió, d’aquestes dades comportarà l’anul·lació d’aquest dret preferent.

  Dret de Concurrència
  Es considera com a dret de concurrència la possibilitat que diversos funcionaris i funcionàries de carrera d’un mateix cos condicionen la participació voluntària a l’obtenció de destinació en un o més centres d’una província determinada.
  L’exercici d’aquest dret s’ajustarà a les regles següents:

  1. Les persones participants inclouran en les seues peticions centres d’una sola província, que haurà de ser la mateixa per a cada grup de concurrència.
  2. El nombre màxim de persones participants en cada grup serà de quatre.
  3. L’adjudicació de destinació estarà determinada per l’aplicació del barem de mèrits.
  4. En el cas que alguna de les persones participants no puga obtindre una plaça, es consideraran desestimades per aquesta via les sol·licituds de totes les persones integrants del grup.

  El personal docent que faça ús del dret de concurrència haurà d’emplenar en la sol·licitud les dades identificatives dels funcionaris i funcionàries que l’exerceixen conjuntament amb la persona sol·licitant, i la província en què exerceix aquest dret. L’omissió o la consignació incorrecta d’aquestes dades comportarà l’anul·lació de totes les sol·licituds del conjunt de concurrents.

  Procediment d’habilitacions pel cos de mestres
  El personal docent del cos de mestres que desitge participar en aquest concurs de trasllats per una especialitat per a la qual no està actualment habilitat, però per a la qual reuneix els requisits establits en l’annex del Reial decret 1594/2011, haurà de fer la sol·licitud de reconeixement de l’especialitat en el mateix procediment de participació dins del termini establert (5 al 26 Novembre).
  En la casella corresponent del programa informàtic, caldrà incloure el model de sol·licitud d’habilitacions de conselleria, on consignarem l’habilitació de l’especialitat o especialitats de les quals ens volem habilitar i la documentació acreditativa corresponent. Consulta ací les titulacions requerides.
  Als efectes d’aquest concurs, només tindran validesa aquelles habilitacions que se sol·liciten abans de finalitzar el termini de presentació d’instàncies.

  Sol·licitud de participació i instància d’aportació de mèrits
  Encara que es concurse per més d’una especialitat, o es sol·liciten lloc d’altres territoris, es presentarà una única sol·licitud per cos.
  La sol·licitud de participació en aquest procediment es realitzarà telemàticament i NO es tramitarà cap presentació de la instància en cap registre físic.
  La presentació per mitjans telemàtics de la sol·licitud de participació i l’aportació de mèrits s’efectuarà a través de la plataforma OVIDOC on es podrà accedir per qualsevol dels mètodes d’identificació vàlids en aquesta.
  S’estableixen diferents opcions de participació:

  • OPCIÓ A Persones que van participar en el concurs de trasllats convocat el curs 19/20 i opta per fer valdre en el present procediment la baremació que va obtindre el 19/20, en allò que coincidisca amb els apartats del barem del procediment de provisió de llocs 20/21. Aquestes persones hi faran constar en la sol·licitud telemàtica els apartats seleccionats amb els mèrits nous al·legats obtinguts després del 22/11/2019.
  • OPCIÓ B Persones que van participar en el concurs de trasllats convocat en el curs 19/20 i fan valdre la puntuació obtinguda en el dit procediment per a la present convocatòria, en allò que coincidisca amb els apartats del barem del procediment de provisió de llocs 20/21. Aquestes persones hi faran constar en la sol·licitud telemàtica els subapartats seleccionats i afegits, que seran rebaremats, d’acord amb la documentació justificativa aportada. (Aquesta opció se seleccionarà quan desitge rebaremació, i aporte tota la documentació en qualsevol dels subapartats dels apartats 1, 3, 4, 5 o 6 del barem). Aquesta opció també permet presentar mèrits nous, obtinguts després del 22/11/2019, caldrà marcar el subapartat com a NOU.
  • OPCIÓ C Que no va participar en el concurs de trasllats convocat el curs 19/20 o bé va participar com a funcionari en pràctiques i no va obtindre destinació i aporta tota la documentació justificativa per a la seua valoració en els distints apartats.

  A més de la documentació acreditativa dels mèrits, el personal participant haurà d’aportar, si és el cas, els documents relacionats amb altres aspectes diferents del barem de mèrits:

  • Documents per a sol·licitar noves habilitacions.
  • Documents que certifiquen el requisit lingüístic exigit en determinades vacants o exigit en altres comunitats.

  Per cadascun dels tipus de document ressenyats i aportats, els i les participants hauran de marcar la casella corresponent en la sol·licitud telemàtica de participació. Els documents que acrediten els mèrits aportats aniran adjuntant-se en els corresponents apartats de baremació. El pes màxim dels arxius (.pdf i .jpg) serà de 5MB.
  Per a l’aportació de mèrits per al punt referit al barem de Publicacions, no serà necessària la presentació dels exemplars originals corresponents indicats en aquesta ordre, però sí la resta de documents exigits en les especificacions del barem.
  Qualsevol dada omesa o consignada erròniament per la persona interessada no podrà ser invocada per aquesta per a futures reclamacions, ni es podran considerar lesionats els seus interessos i drets per aquest motiu.
  Els mèrits al·legats i no justificats documentalment o els que manquen de les dades assenyalades anteriorment no seran tinguts en compte.
  L’Administració podrà requerir les persones interessades en qualsevol moment perquè justifiquen els mèrits sobre els quals es plantegen dubtes o reclamacions.
  A fi de simplificar els tràmits administratius que es veuen obligades a realitzar les persones participants en els concursos de trasllats, la baremació que els corresponga serà registrada informàticament amb la finalitat de no presentar-la en futures convocatòries.
  La participació en el concurs de trasllats convocat a l’empara d’aquesta convocatòria suposa que la persona participant declara que reuneix els requisits exigits per a participar-hi i que els documents aportats són veraços. En el cas de falsedat en les dades i/o en la documentació aportada, podrà ser exclosa de la participació en aquest procediment, amb independència de les responsabilitats que pertoquen.

  Relació provisional i definitiva de persones participants admeses i excloses amb les seues puntuacions
  Una vegada baremades les instàncies presentades, les direccions territorials publicaran les relacions següents:

  1. Relació provisional de les persones participants que exerceixen dret preferent, amb l’expressió de la puntuació que els corresponga segons els apartats del barem.
  2. Relació provisional de les persones participants en el concurs, amb l’expressió de la puntuació que els corresponga per cada un dels apartats i subapartats del barem de mèrits.
  3. Relació provisional de persones participants excloses.

  Contra aquestes relacions provisionals es donarà un termini de dos dies hàbils per a presentar reclamacions. En el cas que es presente dins del termini i en la forma establits més d’una reclamació telemàtica, solament es tindrà en compte l’última presentada. Acabat l’esmentat termini, es publicaran les relacions definitives amb les rectificacions que pertoquen, les quals podran ser consultades en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, tenint en compte que la seua publicació serà anterior a l’inici del termini de sol·licitud telemàtica de places. Contra aquesta exposició no serà procedent cap reclamació. Sense perjudici d’això, una vegada la directora general de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport faça pública la resolució provisional de destinacions, es podrà interposar una reclamació contra la puntuació i/o destinació obtinguda.
  Les direccions territorials elaboraran una relació del personal docent del cos de mestres que, estant obligats a participar en el procediment, no hagen presentat sol·licitud, en la qual n’especificaran la situació, la causa i qualsevol altre aspecte pertinent.

 3. FASE 2 / Sol·licitud de centres

  Termini
  7 dies naturals, que encara no estan determinats, però que seran durant la segona quinzena de gener del 2019.
  Places ofertades
  Conselleria publicarà un llistat amb totes les vacants ofertades en aquest concurs que puguen ser ocupades pel personal funcionari de carrera. Previsiblement el llistat provisional es publicarà abans del 15 de Febrer i el definitu abans del 19 d’Abril. Tot i això, també s’ofertaran les vacants de resulta del mateix procediment. És important, per tant, incloure en la nostra petició tots aquells llocs que ens interessen s’haja publicat vacant o no.
  Com es tracta d’un concurs d’àmbit estatal, es podrà optar voluntàriament tant a vacants del País Valencià com places corresponents a les convocatòries realitzades per la resta de les administracions educatives d’altres territoris, en els termes establits en les seues respectives convocatòries.
  Sol·licitud telemàtica de les peticions
  Mitjançant l’aplicatiu telemàtic, podrem fer una sol·licitud d’un màxim de 300 peticions. Cal recordar que les peticions les podrem fer a localitat i/o centre i ambdues modalitats són compatibles. Cada petició es compon del codi de centre o de localitat i del codi de l’especialitat.
  Si fem petició a localitat, s’adjudica el primer centre de la localitat amb vacant o resulta de provisió voluntària en el mateix ordre en què apareixen en els annexos del DOGV. Les vacants o resultes d’adjudicació no forçosa s’han de sol·licitar necessàriament amb petició a centre perquè siguen adjudicades.
  En cas de presentar més d’una petició, sols es tindrà en compte l’última presentada.
  Per a les persones participants de manera voluntària, no fer aquesta petició telemàtica, suposarà la pèrdua del dret de continuar en el procediment del concurs.
  Per a la petició de llocs ens ajudem de l’aplicació telemàtica i/o el web de conselleria, on disposem dels diferents annexos amb els codis necessaris de les nostres peticions (especialitats, centres, zones, localitats).
  Quines són les vacants que no s’adjudiquen de manera forçosa?
  Les vacants o les resultes dels centres penitenciaris, dels centres de reeducació, dels centres catalogats com a centres d’atenció educativa singular (CAES) en el curs 2018/2019, dels centres d’educació especial, dels centres de formació de persones adultes, i les que tinguen caràcter itinerant, així com les places d’àmbit i de cultura clàssica, no s’adjudicaran de manera forçosa.
  Açò implica que, si volem accedir a aquestes vacants, haurem de sol·licitar expressament el tipus de lloc o el centre a què estiguen adscrits. Si en les nostres peticions telemàtiques seleccionem només la localitat no se’ns adjudicaran.

  Professorat en pràctiques
  Com que se’ls ha de donar una destinació definitiva per l’especialitat d’oposició aprovada, aconsellem consignar el màxim de peticions possibles en l’aplicació informàtica que permet fer 300 peticions, ja que en cas contrari l’administració els adjudicarà d’ofici. Recordem que si sol·licitem per codi de localitat, demanem en una única petició més centres que amb l’opció de codi de centre únic, però els centres de la localitat se’ns adjudicaran per odre que figuren als annexos del DOGV, llevant els centres de provisió voluntària que s’han de demanar per codi de centre explícitament a les nostres peticions.
  Consideracions a tindre en compte en les peticions al ser concurs estatal en els codis del programa telemàtic
  Enguany, en ser concurs estatal, el programa de peticions té canvis importants respecte al del curs anterior. Encara que el programa és bàsicament el mateix pel que fa al funcionament i selecció de centres i localitats, hi apareixen 3 caselles noves (sobre la llengua vehicular i sobre les itineràncies) i al desplegable d’especialitats ens apareixen totes les possibilitats vinculades a la nostra especialitat de tots els territoris de l’Estat. Aquestes modificacions s’han introduït per harmonitzar el nostre sistema de peticions amb els de la resta de territoris de l’Estat.
  Llegiu amb atenció les instruccions que apareixen al web de Conselleria (Codis de vernacla, bilingüe i itinerància) per tal d’efectuar una petició correcta.

  Consideracions a tindre en compte fent ús del dret preferent
  El dret preferent a centre està ja enregistrat a la sol·licitud telemàtica entregada en la primera fase i, per tant, si volem únicament el centre on tenim el dret preferent, no cal fer cap petició telemàtica. Si, a banda del centre on tenim dret preferent, volem incloure altres peticions hem d’afegir els centres i/o localitats que ens interessen.
  Per fer ús del dret preferent a localitat, a banda d’indicar-ho a la sol·licitud de novembre, cal fer peticions telemàtiques en gener necessàriament. En aquestes peticions podem posar o bé només la localitat (si ens és indiferent a quin centre anar), o bé els centres de la localitat ordenats segons les nostres preferències. A continuació, podem afegir aquelles peticions voluntàries que hi vulguem, fora del dret preferent. A la sol·licitud telemàtica de participació, també hem d’indicar totes les nostres especialitats ordenades segons les nostres preferències. Si no consignem alguna especialitat, l’administració les inclourà d’ofici. 
  Per fer ús del dret preferent a zona, cal consignar en primer lloc totes les places de la localitat on tenim la definitiva, per ordre de preferència. A continuació, heu d’ordenar la resta de localitats de la zona i hi podeu afegir altres peticions voluntàries fora del dret preferent. 

  ATENCIÓ
  Si opteu pel dret preferent a localitat o zona, teniu l’obligació de concursar per totes les vostres especialitats. Si ometéreu alguns dels centres de la localitat i/o zona en què voleu exercir el dret preferent, l’administració hi afegirà d’ofici els centres restants, en l’ordre en què figuren en el DOGV.

 4. FASE 3 / Publicació de les adjudicacions

  Vistes les reclamacions contra la relació provisional de persones participants i publicades la relació provisional de vacants i les puntuacions definitives, es procedirà a la publicació de l’adjudicació provisional de destinacions.
  Les persones participants podran presentar reclamacions contra la resolució provisional, a través de l’òrgan en què van presentar la seua instància de participació, en el termini de deu dies hàbils a partir de la seua publicació, davant de la Direcció General de Personal Docent.
  Ateses aquestes reclamacions, i una vegada publicades les vacants definitives, es procedirà a dictar la resolució per la qual s’aproven les adjudicacions definitives.
  Les destinacions adjudicades en la resolució definitiva seran irrenunciables.

  Desistiments i renúncies
  Les persones participants que concursen amb caràcter voluntari podran desistir de la seua participació en el concurs, en el termini de dos dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la llista provisional de destinacions.
  No s’admetran renúncies a l’adjudicació definitiva de destinacions. No obstant això, una vegada publicada la puntuació definitiva del barem, si la persona participant voluntàriament no accedeix al programa informàtic per a realitzar peticions, perdrà el seu dret a continuar en el procediment, i hi figurarà com a exclosa.
  Les persones que hi participen de manera obligatòria no podran renunciar en cap moment.

 5. Barem de mèrits

  Enguany al ser concurs d’àmbit estatal el barem de mèrits es determina pel Ministeri d’Educació i la nostra Conselleria d’Educació el complementa amb l’apartat 6.7.

  Presteu molta atenció a les DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES que figuren al final del barem.

  Consideracions del barem
  Només es prendran en consideració aquells mèrits que degudament justificats en la forma indicada en el barem de mèrits s’al·leguen durant el termini de presentació de sol·licituds.
  L’Administració educativa incorporarà d’ofici els mèrits que consten en el registre de personal docent (Full de serveis i formar part dels tribunals dels procediments selectius convocats en l’àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana).

  Algunes observacions al barem

  • Apartat 1.1.3: Podeu consultar els llocs que es consideren d’especial dificultat en aquest DOGV: Resolució de 5 de març de 2010, del conseller d’Educació, per la qual es classifiquen els llocs de treball docent d’especial dificultat de centres docents públics. LLOCS D’ESPECIAL DIFICULTAT: CAES, PDC d’àmbit, PACG, PQPI, CFPB, PFQB, PAC.
  • Apartat 3.2: Titulacions acadèmiques diferents de la de l’ingrés en el cos: cal aportar sempre el certificat de notes i també una fotocòpia del títol de la titulació d’ingrés (per la que vam aprovar l’oposició) a més a més de cadascun d’aquests documents per cada titulació acadèmica diferent de la d’accés.
  • Apartat 4.3: Certificacions fetes als centres per a justificar altres funcions: Ha d’estar signada per la direcció i secretaria del centre i consignar clarament data inici i finalització del càrrec.
  • Apartat 5.1. i 5.2.: Activitats de formació superades o per la seua impartició: el compte de formació només té efectes de cara al reconeixement d’ofici dels sexennis, no té efectes de cara a l’obtenció de puntuació al concurs. Així que necessitem presentar còpia de cadascuna de les activitats formatives que vulguem que ens puntuen, tot i que ja estiguen enregistrades en el compte de formació.
  • Apartat 6.1: Publicacions i 6.3. Mèrits artístics i literaris: Cal entregar tota la documentació marcada a l’annex excepte els originals.
 6. Reivindicacions d’STEPV al concurs

  • Traure totes les vacants de catàleg per a ser ocupades amb caràcter definitiu pel professorat funcionari de carrera.
  • Negociació urgent d’un nou acord de plantilles perquè la gran part de places PAM adjudicades de forma habilitada als centres educatius passen a ser de catàleg i així poder ser adjudicades definitivament a funcionariat de carrera, i només les necessitats extraordinàries que no puguen ser cobertes per les plantilles dels centres siguen ocupades de forma habilitada per recursos PAM.
  • Donar major puntuació per ocupar llocs de treball d’especial dificultat per a promoure la permanència en els mateixos i que es tinga en compte aquesta puntuació al llarg de tota la seua trajectòria laboral a les diferents convocatòries de provisió i/o mobilitat.
  • Puntuació d’ofici al barem de mèrits de tota la formació que conste al nostre compte de formació.
  • No al bloqueig de places pel requisit lingüístic en llengua estrangera.
  • Que siguen públiques les instruccions de les comissions baremadores del concurs.
 7. Preguntes freqüents

  Tinc la meua definitiva en un altre territori, però vull concursar per vindre al País Valencià, he de participar segons aquesta normativa?
  No, tot i fer petició a altres territoris, la participació ha de ser sempre en la convocatòria i el sistema proveït per l’administració del territori on tenim la destinació definitiva.
  Tinc destinació definitiva en un altre territori, però tinc concedida una comissió de servei en el País Valencià, he de participar segons aquesta normativa?
  No, com a funcionaris depenents d’altres administracions, cal participar en el procediment convocat per l’administració de la qual depén el lloc definitiu.
  Cal presentar la documentació compulsada?
  No, el nou sistema de presentació telemàtica està fonamentat en l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, modificada per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i per això haurem d’adjuntar una còpia simple de l’original (escaneig, imatge digital, captura de pantalla…) però no haurà de ser necessàriament compulsada. Els formats admesos per la plataforma són els .pfd i els .jpg i no podran excedir els 5MB de pes.
  Puc renunciar a la meua plaça definitiva?
  No, un cop publicada la resolució definitiva d’adjudicacions, les destinacions són irrenunciables. Hi ha diferents moments en els quals podem desistir del procediment si participem de manera voluntària: En el termini de presentacions de sol·licituds, renunciant a la petició, en el moment de presentar les peticions telemàtiques de centres, no fent cap petició i en la publicació de les adjudicacions provisionals, presentant la renúncia en els dos dies hàbils següents a la publicació.
  Sóc docent d’ensenyaments artístics d’altre territori, puc concursar al País Valencià sense el requisit lingüístic?
  No, la moratòria contemplada en la disposició transitòria primera de l’ordre 35/2018 per al compliment del requisit lingüístic (fins a setembre de 2022) per al personal docent afectat per dita Ordre (cos de professors i catedràtics de música i arts escèniques, mestres de taller, professors i catedràtics d’arts plàstiques i disseny i professors i catedràtics d’escola oficial d’idiomes)  es refereix sols al personal dependent de la conselleria competent en matèria d’educació del País Valencià i no al personal dependent d’altres territoris. Excepcionalment, podran fer-ho a zones de predomini lingüístic castellà.
 8. Més informació

  A l’hora d’omplir la sol·licitud, caldrà tindre en compte les instruccions que es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport:

Top