Oposicions 2021

Actualitzat el 23 abril 2021 / 09:40 h


 1. Principals aspectes destacables de recent incorporació

  Especial atenció a persones que no pugueren iniciar o completar el pocés a causa de situacions derivades per embaràs, part i COVID-19.

  Si alguna de les persones aspirants no poguera iniciar o completar el procés selectiu a causa de part, degudament acreditat, la seua continuïtat en el procés quedarà condicionada a la superació de les fases que hagen quedat ajornades dins del termini establert per a la finalització d’aquest. Aquestes fases no podran demorar-se de manera que es menyscabe el dret de la resta de les persones aspirants a una resolució del procés selectiu ajustada als temps previstos. En tot cas, la realització d’aquestes proves ajornades tindrà lloc abans de la publicació de la llista de les persones aspirants que hagen superat el procés selectiu.
  L’ajornament de les proves també serà d’aplicació, en les mateixes condicions, en el cas excepcional de persones aspirants en situació de baixa, de confinament o d’hospitalització a causa de la COVID-19, degudament justificada.
  Proposta aconseguida per STEPV, tot i que encara falta aconseguir que s’arrepleguen altres situacions derivades de malaltia que puguen impedir assistir a la realització de proves i/o a poder fer les proves en les condicions descrites a la convocatòria. Per exemple no poder realitzar proves escrites per trencament de braç.

  Canvis en l’acreditació del requisit lingüístic
  D’acord amb l’Ordre 3/2020 de 6 de febrer per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l’accés i l’exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià, el requisit necessari per a participar en aquesta convocatòria serà l’acreditació del nivell C1 de coneixements de Valencià de la JQCV o equivalents. Així doncs el certificat de capacitació en valencià passarà a puntuar-se com un mèrit.

  Descripció del procediment de com fer l’assignació definitiva de places per tribunals.
  El procediment serà el següent: partint de l’assignació provisional de places per tribunal, es calcularà una nova ràtio dividint el número de les persones aspirants que hagen realitzat la part A del primer exercici pel nombre de places assignades inicialment. S’assignarà una plaça més al tribunal amb major ràtio i es recalcularà la nova ràtio del tribunal, i es repetirà aquesta operació fins a haver consumit totes les places sobrants.
  STEPV va aconseguir la inclusió d’aquesta descripció, però considerem que encara cal detallar-la més i determinar l’actuació en cas d’empats.

  La creació de la comissió baremadora de mèrits.
  Es constituirà una comissió de baremació de mèrits per cada especialitat. Amb la intenció d’establir criteris comuns per la baremació dels mèrits i evitar diferències entre tribunals. Les seues funcions seran:
  La determinació dels criteris de baremació de mèrits de la fase de concurs.
  La valoració dels mèrits de la fase de concurs.
  Resoldre les al·legacions presentades a la fase de concurs i publicar les llistes definitives de baremació de mèrits.
  STEPV va proposar la creació d’aquesta comissió. Es tracta d’una mesura molt important per garantir els principis d’igualtat, capacitat i mèrit de les persones opositores i descarregar d’aquestes tasques als tribunals. Tot i això considerem que no d’estar formada per persones externes als tribunals i no amb les presidències d’aquests.

  La creació de la Comissió Tècnica de les comissions de selecció.
  Aquesta comissió estarà integrada per 1 president o presidenta i 7 vocals designats per la DGPD.  Aquesta comissió es constituirà sempre que la DGPD ho considere necessari mitjançant resolució que es publicarà en el DOGV.
  Les funcions són:
  Coordinar i assessorar l’actuació de les comissions de selecció quant a:
  - unificació de criteris d’actuació de les diferents comissions de selecció.
  - fer d’interlocutor entre les comissions de selecció i la DGCPD.
  Cooperar amb la DGCPD quant al desenvolupament d’aquest procediment selectiu i vetlar pel bon funcionament d’aquest.
  PROPOSTA ACONSEGUIDA PER STEPV. Mesura molt important per garantir els principis d’igualtat, capacitat i mèrit de les persones opositores i coordinar tot el procés selectiu.


  Dret a la revisió de les proves d’oposicions, tant de la primera prova com de la segona prova.
  Fase d’oposició
  Es podran presentar per escrit al·legacions davant el tribunal corresponent des de les 09.00 hores fins a les 14.00 hores de l’endemà de la publicació de les notes de totes dues proves. Conclòs aquest termini i revisades les al·legacions, el tribunal procedirà a la publicació de les llistes definitives en la mateixa forma que les llistes provisionals.  Les al·legacions presentades es consideraran estimades o no amb la modificació, si escau, de les puntuacions, mitjançant la publicació del llistat definitiu.
  Fase de concurs
  Davant la publicació provisional de la fase de concurs, les persones interessades podran presentar les al·legacions que estimen oportunes, mitjançant escrit dirigit a la comissió de baremació i seran recollides pel tribunal corresponent en la seua seu d’actuació des de les 09.00 hores fins a les 14.00 hores de l’endemà de la seua publicació.
  PROPOSTA ACONSEGUIDA PER STEPV. Mesura molt important per avançar en la consecució dels principis d’igualtat, capacitat i mèrit de les persones opositores, però a més a més de poder presentar al·legacions per escrit s’hauria de garantir moments per tal de poder fer la revisió de les diferents proves amb els i les membres del tribunal davant.

  Altres aspectes destacables
  Garantia de l’anonimat en les proves escrites (tema teòric i cas pràctic).
  Els exercicis han de ser llegits pels mateixos tribunals i en la seua correcció s’ha de garantir l’anonimat de les persones aspirants. En el cas pràctic es farà sempre que les característiques de la prova ho permeten.
  Presentació telemàtica de la programació didàctica o de la guia docent.

 2. Sol·licitud de participació

  Termini: del 27 de novembre del 2020 al 16 de desmbre de 2020
  La sol·licitud de participació es presentarà de manera telemàtica. Les sol·licituds hauran d’emplenar-se seguint les instruccions que s’indiquen a la plataforma, i caldrà identificar-se per qualsevol dels sistemes d’identificació o signatura electrònica admesos, i caldrà indicar si s’autoritza o no aquesta Conselleria a consultar les dades d’identitat, de la titulació al·legada i de condemna per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la identitat sexual. La presentació per aquesta via permetrà:.
  – La inscripció en línia del model oficial.
  – Annexar documents a la sol·licitud, quan siga necessari.
  – El pagament electrònic de les taxes
  – El registre electrònic de la sol·licitud.
  La sol·licitud es considera presentada i registrada davant de l’Administració en el moment que es complete tot el procés telemàtic, i els aspirants han de guardar el justificant generat de registre i pagament, si escau, com a confirmació de la presentació telemàtica.
  Si teniu dubtes o problemes podeu consultar la guia de Preguntes i Respostes de Conselleria.
  Les persones estrangeres que no disposen de NIE,han d’omplir una instància conforme al model oficial que els facilite la Direcció General de Personal Docent. Per a això, hauran de sol·licitar-lo a l’adreça electrònica .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)
  Aquesta sol·licitud té assignat un número de referència identificatiu, i cada participant ha d’utilitzar necessàriament un joc de tres còpies impreses a través d’internet, de manera que no se’n puguen fer fotocòpies, ja que cada sol·licitud ha de tindre un número de referència diferenciat. Una vegada emplenada la instància, s’ha d’imprimir per triplicat i presentar-se, si escau, en alguna de les entitats financeres col·laboradores a l’efecte d’abonar la taxa corresponent. Una vegada abonada la taxa en l’entitat col·laboradora, els aspirants han de presentar la sol·licitud a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, que les remetran seguidament a l’organisme competent.
  Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:
  El comprovant bancari d’haver satisfet el pagament dels drets d’examen.
  Els documents que s’estableixen en la base 3.3, si escau.

 3. Procediment per a la presentació telemàtica de la programació didàctica o de la guia docent

  La programació didàctica o la guia docent, que tindrà caràcter personal i l’haurà d’elaborar individualment cada aspirant, s’haurà de presentar telemàticament al tribunal així:
  Termini. Les persones aspirants admeses en el procediment selectiu, així com les excloses que hagen interposat un recurs d’alçada pendent de resolució, hauran de presentar telemàticament la programació didàctica o la guia docent, a partir de l’endemà de la publicació de les llistes definitives d’admesos i exclosos i fins a l’1 de juny de 2021
  .
  Les programacions didàctiques o les guies docents s’hauran de presentar telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es), i caldrà identificar-se per qualsevol dels sistemes d’identificació o signatura electrònica admesos. El lliurament de les programacions didàctiques s’ha d’efectuar en un únic document amb format PDF que no supere els 20 MB.
  Una vegada es presente la programació didàctica o la guia docent, se n’ha d’imprimir el resguard, que és el document que justifica aquest lliurament. En cas que es presente més d’una programació didàctica o guia docent, serà vàlida i es tindrà en compte, únicament i exclusivament, l’última presentada.
  Finalitzat el termini indicat, la Direcció General de Personal Docent publicarà en el web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, la llista de les persones que han presentat les programacions didàctiques o les guies docents.
  Els òrgans de selecció no tenen accés als continguts de les programacions didàctiques o de les guies docents fins al cap de la qualificació definitiva de la primera prova.
  Quant a les persones que no hagen presentat la programació didàctica o la guia docent en el termini establit, s’entendrà que renuncien a continuar el procés selectiu i perdran tots els drets derivats d’aquest.
  Cal consultar els annexos per confirmar les característiques de cada programació segons el cos i especialitat als quals ens presentem.

 4. Requisits


  Requisits
  Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d’algun dels estats membre de la UE. Així mateix, hi poden participar el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge de les persones amb nacionalitat espanyola o europea.
  - Tindre fets els setze anys i no tindre l’edat establida, per a la jubilació forçosa.
  - Tindre la capacitat funcional per a acomplir les tasques habituals del cos respectiu.
  - No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques
  - No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del nomenament del mateix cos
  - No haver sigut condemnat/ada per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual
  Requsits específics
  - Estar en possessió de les titulacions que, per a cada cos docent, es detallen en les bases específiques d’aquesta convocatòria. En el cas d’estudis estrangers, cal tindre el certificat d’equivalència a titulació.
  - Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica.
  - Els aspirants d’estats l’idioma oficial dels quals no siga el castellà han de tindre un coneixement adequat d’aquesta llengua.
  - Acreditar el coneixement adequat de les dues llengües oficials del País Valencià.

 5. Acreditació d’idiomes oficials

  Persones aspirants que no tenen la nacionalitat espanyola.
  Les persones que no tinguen la nacionalitat espanyola i provinguen d’estats la llengua oficial dels quals no siga el castellà, hauran d’acreditar el coneixement del castellà per mitjà d’una prova prèvia.
  Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, es publicarà una resolució en la qual es regularà aquesta prova i s’anunciarà el lloc, la data i l’hora de celebració, que es publicarà en el DOGV i en el web d’aquesta Conselleria.
  El tribunal per a dur a terme aquesta prova estarà constituït preferentment per catedràtics o catedràtiques o professorat d’espanyol d’escoles oficials d’idiomes. La prova es qualificarà d’apte o no apte, i caldrà obtindre la valoració d’apte per a passar a la fase d’oposició.
  Gaudeixen d’exempció d’aquesta prova de coneixement del castellà:.
  Les persones que tinguen el diploma d’espanyol com a llengua estrangera (nivell B2, C1 o C2), o del certificat d’espanyol per a estrangers de nivell (B2, C1 o C2) expedit per les EOI.
  Les persones que tinguen el títol de llicenciat o graduat en Filologia Hispànica o Romànica.
  Les persones que hagen cursat en l’Estat espanyol estudis conduents a titulacions oficials.
  Les persones que hagen participat en els procediments selectius convocats a partir de la convocatòria de l’any 2002 i hagen obtingut la qualificació d’apte en la prova prèvia del castellà.
  En tots els casos, haurà de consignar-se en l’apartat corresponent de la instància de participació. Les persones que no acrediten aquest requisit en data de finalització del termini de sol·licituds, o no superen la prova prevista, no s’admetran a participar en cap de les proves de la fase d’oposició.

  Acreditació del coneixement dels idiomes oficials del País Valencià
  Castellà: Acrediten el coneixement d’aquesta llengua les persones que hagen cursat en l’Estat espanyol estudis conduents a titulacions oficials.
  Valencià: El certificat de Nivell C1 de la JQCV o equivalents, serà la competència requerida per acreditar el coneixement de la llengua. A aquest efecte, acrediten el coneixement de valencià els qui tinguen algun dels certificats de nivell C1 o C2 que preveu l’annex II de l’ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
  Els certificats presentats per a acreditar la competència lingüística, no podran al·legar-se com a mèrit en la fase de concurs de mèrits.
  Els certificats al·legats hauran d’estar registrats, en el Servei d’Acreditació i Assessorament de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, perquè puguen tindre validesa administrativa. Els certificats de valencià expedits per la JQCV estan registrats d’ofici. Les persones que no acrediten aquest requisit en data de finalització del termini de sol·licituds, hauran de participar en la prova extraordinària de coneixements de valencià de nivell C1 convocada a aquest efecte.
  Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, es publicarà una resolució en la qual es regularà aquesta prova i s’anunciarà el lloc, la data i l’hora de celebració i la composició del tribunal examinador, que es publicarà en el DOGV. El resultat d’aquesta prova extraordinària es farà públic abans de l’inici del procés selectiu. A més, s’expedirà el certificat de nivell C1 de la JQCV a les persones que superen aquesta prova.
  Les persones que no reunisquen aquest requisit en la data de finalització del termini de sol·licituds i no obtinguen el certificat de nivell C1 de valencià en la prova prèvia, no s’admetran a participar en cap de les proves d’oposició.
  En tot cas, abans de l’inici de les proves de la fase d’oposició, els tribunals disposaran de la relació dels aspirants que reuneixen aquest requisit.
  Les persones aspirants que tinguen el Certificat de Capacitació d’Ensenyament en Valencià, però que no tinguen la certificació de nivell C1 de coneixements en valencià (JQCV), i vulguen examinar-se d’aquest nivell C1, i suspenguen aquest examen, podran presentar com a requisit obligatori per a poder presentar-se a l’oposició el Certificat de Capacitació d’Ensenyament en Valencià.

  Cal consultar el barem per veure puntuació que podem obtindre pels certificats de capacitació d’ensenyament en valencià i pel diploma de mestre.

 6. Admissió d’aspirants

  Llistes provisionals
  Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, es publicarà una resolució al DOGV, que declararà aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses. Els llistats s’exposaran en els taulers d’anuncis de les direccions territorials d’educació, cultura i esport, així com en la pàgina web. Als llistats haurà de figurar el cos, l’especialitat i el torn pels quals participa, la província preferent d’examen, així com, si escau, la causa d’exclusió.

  Reclamacions a les llistes provisionals
  Les persones aspirants excloses i les que no figuren havent-se inscrit, disposen d’un termini de deu dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació de la resolució, per a poder esmenar els defectes de la seua sol·licitud.
  Tots els errors corregibles comesos en consignar les dades en la sol·licitud han de corregir-se en el mateix termini, excepte el de canvi de província d’examen, que no es pot modificar.
  Aquestes reclamacions es tramitaran per via telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http:// sede.gva.es), o a través la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (enllaç)

  Llistes definitives de persones admeses i excloses
  Les reclamacions presentades seran acceptades o denegades per una resolució, per la qual es declararà aprovada la llista definitiva de persones admeses i excloses que es publicarà en el DOGV. Els llistats s’exposaran en els taulers d’anuncis de les direccions territorials d’educació, cultura i esport, així com en la pàgina web.

  Recursos a les llistes definitives
  Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs de reposició en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació, o bé interposar directament un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació.

 7. Començament i desenvolupament dels procediments selectius

  Començament
  La realització de la part A de la primera prova de la fase d’oposició tindrà lloc a partir del dia 15 de maig de 2021. L’hora i el lloc on haja de fer-se la primera part de la prova, així com la distribució de les persones aspirants per tribunal, es determinarà en la resolució per la qual es declare aprovada la llista definitiva de persones admeses i excloses.
  Els aspirants hi han d’acudir proveïts del document nacional d’identitat, o un document equivalent del país d’origen, el passaport o el permís de conducció amb fotografia, acompanyat, si escau, del document acreditatiu d’identitat.
  Les persones aspirants seran convocades en dos crides diàries (matí i vesprada). En la convocatòria a una crida col·lectiva única han de fer la presentació davant del tribunal en l’hora i en la data fixades; s’exclouran del procediment les persones que no hi compareguen. En el cas d’actuacions individuals, les persones aspirants convocades hauran d’estar presents a l’hora fixada pel tribunal com a hora d’inici de les actuacions, que es duran a terme en dues crides diàries si escau (matí i vesprada).
  Quedaran decaigudes en el seu dret les persones aspirants que es personen una vegada iniciades les proves, encara que es dega a causes justificades. No obstant això, en el supòsit de concórrer una causa de força major, el tribunal podrà admetre la persona aspirant, sempre que no haja finalitzat l’exercici corresponent. En cas de dubte, es consultarà la comissió de selecció.
  Una vegada començades les actuacions, les crides successives han de fer-les públiques els tribunals en els locals on se celebren les proves amb, almenys, catorze hores d’antelació al començament d’aquestes.

  Desenvolupament
  L’ordre d’actuació de les persones aspirants s’iniciarà alfabèticament per la primera el primer cognom de les quals comence per la lletra que establisca la Resolució de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es determina la lletra per a fixar l’ordre d’intervenció dels aspirants a totes les proves selectives que estiga vigent en el moment en què s’inicie la primera part de la fase d’oposició. (Lletra F). En qualsevol moment els tribunals podran requerir els aspirants que acrediten la seua identitat presentant el document identificatiu que corresponga.

  Així mateix, si els tribunals tingueren constància que alguna de les persones aspirants no presenta la totalitat dels requisits que s’exigeixen en la present convocatòria, amb una audiència prèvia a la persona interessada, hauran de proposar la seua exclusió a la directora general de Personal Docent, i li comunicaran així mateix les inexactituds o falsedats formulades en la sol·licitud d’admissió al procediment selectiu als efectes procedents.
  Contra la resolució d’exclusió, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs de reposició davant de la directora general de Personal Docent en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la notificació, o interposar directament un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la notificació, d’acord amb el que s’estableix en els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  L’ordre d’actuació de les persones aspirants s’iniciarà alfabèticament per la lletra “F” segons R. de 21 de gener de 2019 (DOGV 28/01/19). Art. 6.2 Desenvolupament
  Publicitat dels criteris d’avaluació
  Les comissions de selecció faran públics els criteris d’avaluació de les diferents proves de la fase d’oposició en els taulers d’anuncis d’on tinga lloc el procés selectiu, així com en la pàgina web de la Conselleria

  Embaràs, part i situacions excepcionals relacionades amb la pandèmia Covid-19
  Si alguna de les persones no poguera iniciar o completar el procés selectiu a causa de part, degudament acreditat, la seua continuïtat en el procés quedarà condicionada a la superació de les fases que hagen quedat ajornades. Aquestes fases no podran demorar-se de manera que es menyscabe el dret de la resta de les persones aspirants a una resolució del procés selectiu ajustada als temps previstos, la qual cosa haurà de ser valorada pel tribunal en primera instància o, en el seu cas, per la comissió. En tot cas, la realització d’aquestes proves ajornades tindrà lloc abans de la publicació de la llista de les persones aspirants que hagen superat el procés selectiu.
  L’ajornament de les proves previst en el paràgraf anterior també serà d’aplicació, en les mateixes condicions, en el cas excepcional de persones aspirants en situació de baixa, de confinament o d’hospitalització a causa de la COVID-19, degudament justificada.

 8. Sistema de selecció

  Fase d’oposició
  Contingut de les proves i els temaris

  En aquesta fase es valoraran els coneixements específics, científics i tècnics necessaris per a impartir la docència de l’especialitat docent, així com la seua aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l’exercici docent. Seran aplicables els temaris vigents que corresponguen a cada cos i especialitat. (LOE 2/2006 de 3 de maig iOrdre OCD/191/2012 de 6 de febrer. La fase d’oposició consta de dues proves que tenen caràcter eliminatori i es desenvolupen en l’ordre que s’especifica a continuació. Tots els exercicis de les especialitats corresponents a idiomes estrangers es desenvoluparan en els idiomes respectius.
  1. Primera prova (Tema i cas pràctic)
  Es valora de manera conjunta (5 punts cada prova. Cal traure més d’un 5 entre totes dues proves per aprovar. Cal traure un 1,25 en cada prova per poder afegir la puntuació)
  1.a. Part A: Consisteix en el desenvolupament, per escrit, d’un tema triat per l’aspirant dels que traga a l’atzar. Es sortejaran en cada especialitat
  a) Amb un nombre no superior a 25 temes, s’haurà de triar entre tres temes.
  b) Amb un nombre superior a 25 temes i inferior a 51, s’haurà de triar entre quatre temes.
  c) Amb un nombre superior a 50 temes, s’haurà de triar entre cinc temes.
  Per a fer aquesta part A de la prova, es disposa de dues hores. Els exercicis els llegiran els tribunals i en la correcció s’ha de garantir l’anonimat. En conseqüència, s’invalidarà l’exercici escrit que incloga noms, marques o qualsevol senyal que puga identificar l’aspirant, així com els exercicis que resulten il·legibles. Per aquest motiu, per a la fer aquestes proves escrites s’ha d’utilitzar un bolígraf de tinta blava o negra i seguir les instruccions que donen els tribunals.
  1.b. Part B: Consistirà en una prova pràctica per comprovar la formació científica i el domini de les habilitats tècniques corresponents a l’especialitat. Així com, en el cas del cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny, la formació i capacitat de tutela en els ensenyaments artístics superiors.
  El temps per a fer la prova pràctica serà el que determine la comissió de selecció o, si escau, el tribunal. Si les característiques d’aquesta prova ho permeten, els exercicis els llegiran els mateixos tribunals i en la correcció s’haurà de garantir l’anonimat. En conseqüència, s’invalidarà l’exercici escrit que incloga noms, marques o qualsevol senyal que puga identificar la persona aspirant, així com l’exercici que resulte il·legible. Per aquest motiu, per a fer aquestes proves escrites s’ha d’utilitzar un bolígraf de tinta blava o negra i seguir les instruccions que donen els tribunals. En les especialitats en què la naturalesa d’aquesta prova faça necessària la intervenció personal de l’opositor, s’aplicarà el sistema de crides descrit a l’apartat de començament i desenvolupament de les proves.

  2. Segona prova (Programació i Unitat Didàctica)
  Té per objecte comprovar l’aptitud pedagògica de l’aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per a l’exercici docent.
  Es disposa d’un màxim d’una hora per a la realització d’aquesta prova, i s’iniciarà amb la defensa de la programació didàctica o de la guia docent, que no pot excedir de trenta minuts, i a continuació es farà l’exposició de la unitat didàctica o del bloc temàtic. Una vegada finalitzada l’exposició, el tribunal podrà plantejar a la persona aspirant les qüestions que estime oportunes.
  En el moment de la defensa, les persones aspirants podran utilitzar un exemplar de la programació o de la guia aportada per elles mateixes, i es podrà utilitzar el material que es considere oportú.
  Així mateix, podran utilitzar un guió que no haurà d’excedir un foli (dues cares), i que caldrà lliurar al tribunal al final.
  En cas que el tribunal detecte que la programació didàctica o la guia docent no compleix el requisit d’elaboració pròpia, la puntuació que s’atorgarà en la part A de la segona prova serà de 0 punts. Les comissions de selecció determinaran les penalitzacions que hagen d’aplicar-se a la programació didàctica o la guia docent que no s’ajuste al que estableix l’annex III d’aquesta ordre, i ho indicaran en els criteris d’avaluació. La comissió de coordinació vetlarà per la coherència en tots els documents que emeten les comissions de selecció.
  2.1.a. Sobre la programació i la unitat didàctica
  En les especialitats corresponents als cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, consistirà en la presentació i defensa oral d’una programació didàctica i l’exposició oral d’una unitat didàctica de la programació presentada.
  La programació didàctica farà referència al currículum vigent en el curs escolar 2019-2020 al País Valencià d’una o diverses àrees, matèria, mòdul o assignatura relacionats amb l’especialitat, i haurà d’especificar-se cadascun dels elements que s’indiquen en l’annex III.
  Aquesta programació es correspondrà amb un curs escolar d’un dels nivells o les etapes educatives en què el professorat d’aquesta especialitat té atribuïda la competència docent per a impartir-lo.
  En el cas dels aspirants al cos de professors d’Ensenyament Secundari, la programació didàctica podrà estar referida bé a l’etapa de l’ESO, bé al Batxillerat o bé als cicles formatius de Formació Professional (FP Bàsica, Grau Mitjà i Grau Superior).
  En el cas dels aspirants al cos de professors tècnics de Formació Professional, la programació didàctica es referirà als cicles formatius de Formació Professional.
  En el cas dels aspirants al cos de professors d’escoles oficials d’idiomes, la programació didàctica ha d’estar referida a un curs acadèmic d’un dels diferents nivells dels idiomes convocats.
  En el cas dels aspirants al cos de professors de Música i Arts Escèniques, la programació didàctica ha d’estar referida als ensenyaments professionals de l’especialitat convocada.
  En el cas dels aspirants a l’ingrés en el cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny, la programació ha d’estar referida als cicles formatius corresponents als ensenyaments artístics professionals d’Arts Plàstiques i Disseny.
  2.1.b. Sobre la guia docent
  En el cas del cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny, consistirà en la presentació i defensa oral d’una programació didàctica o d’una guia docent, triada per la persona aspirant, i en l’exposició oral d’una unitat didàctica en el cas d’haver triat la programació, o d’un bloc temàtic en el cas d’haver presentat una guia docent.
  La guia docent ha de fer referència a una assignatura o càrrega lec- tiva del currículum i les ordres vigents en aquest curs acadèmic per als ensenyaments artístics superiors d’Arts Plàstiques i Disseny, depenent de l’especialitat per la qual es participa, i per a qualsevol de les escoles superiors de Disseny i Ceràmica de la Comunitat Valenciana. Estarà referida a qualsevol dels quatre cursos de les diferents especialitats impartides en els centres esmentats. Caldrà especificar cadascun dels elements i les característiques que s’indiquen en l’annex III d’aquesta convocatòria.

  2.2 Sobre la preparació i l’exposició d’una Unitat Didàctica o d’un bloc temàtic.
  La preparació i l’exposició oral d’una unitat didàctica o d’un bloc temàtic podrà estar relacionada amb la programació didàctica o la guia docent presentada, o podrà estar elaborada a partir del temari oficial de l’especialitat. En el primer cas, la persona aspirant haurà de triar del contingut de la unitat didàctica o del bloc temàtic entre tres extretes a l’atzar de la seua programació o guia. En el segon cas, haurà de triar el contingut de la unitat didàctica o del bloc temàtic d’un tema de tres extrets a l’atzar per ella mateixa, del temari oficial de l’especialitat. En l’elaboració de la unitat didàctica hauran de concretar-se els elements que indica l’annex III. Així mateix, en les especialitats d’Orientació Educativa i Serveis a la Comunitat, es podrà optar per desenvolupar un programa d’intervenció en un centre escolar o en un equip d’orientació educativa i psicopedagògica.
  Fase de concurs
  Manera d’acreditar els mèrits
  En aquesta fase només es tindran en compte els mèrits perfets fins al dia anterior a l’inici de la primera prova, acreditats documentalment com s’indica en l’annex I. A aquest efecte, els tribunals hauran d’acarar els documents que s’aporten per a valorar els mèrits. L’acte de lliurament d’aquests documents té caràcter personal, per la qual cosa no podran admetre’s acreditacions ni poders de representació. Els aspirants es responsabilitzen expressament de la documentació aportada. En cas de falsedat o manipulació en algun document, decauran en el dret a la participació en la present convocatòria. L’Administració es reserva el dret de requerir en qualsevol moment del desenvolupament del procediment l’acreditació de la documentació que es considere necessària.
  Presentació de mèrits
  Per a valorar els mèrits, s’hauran de presentar davant del tribunal corresponent, en l’hora que siguen convocades les persones participants, i en una crida única, que serà l’endemà hàbil de la publicació de la qualificació definitiva de la fase d’oposició. No comparéixer en l’hora indicada o no presentar mèrits comportarà una nota de 0 punts en la fase de concurs.
  Els mèrits es presentaran ordenats segons els tres blocs que conformen el barem i adjuntant una declaració de mèrits segons el model que figura en l’annex II.

 9. Qualificació

  1. Qualificació de la fase d’oposició
  Aquesta qualificació serà la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes en les proves integrants d’aquesta fase, quan totes aquestes s’hagen superat:

  Primera prova
  Els tribunals valoraran aquesta prova de la fase d’oposició de 0 a 10 punts.
  En el cas dels cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, cadascuna de les dues parts de què consta aquesta prova suposarà cinc punts dels deu que comprén la valoració total d’aquesta.
  Per al cas del cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny, la part A suposarà 4 punts i la part B suposarà 6 punts dels deu que comprendrà la valoració total d’aquesta prova.
  En tots els casos, per a superar-la, caldrà aconseguir una puntuació mínima igual o superior a cinc punts, que serà el resultat de sumar les puntuacions corresponents a les dues parts. A aquest efecte la puntuació obtinguda en cada una de les parts haurà de ser igual o superior al 25 % de la puntuació assignada a aquestes.
  Exemples:

  Cossos de Secundàrai, EOI,  Música i Arts Escèniques i PTFP Arts Plàstiques i Disseny
  Part A Part B Nota 1ªProva Part A Part B Nota 1ª Prova
  3 (Aprovat) 4 (Aprovat) 7 (Aprovat) 3 (Aprovat) 4 (Aprovat) 7 (Aprovat)
  3.8 (Aprovat) 2 (Suspés) 5,8 (Aprovat) 3.8 (Aprovat) 2 (Suspés) 5.3 (Aprovat)
  4 (Aprovat) 1,3 (Suspés) 5,3 (Aprovat) 4 (Aprovat) 1,3 (Suspés) 5,3 (Suspés)
  4 (Aprovat) 1,1 (Suspés) 5,1 (Suspés) 4 (Aprovat) 1,1 (Suspés) 5,1 (Suspés)

  La puntuació de cada aspirant en cada part de la prova serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els membres presents en el tribunal. Si entre les puntuacions atorgades hi ha una diferència del 30 % o més sobre el valor màxim de la prova, s’exclouran automàticament la qualificació màxima i mínima, i estarà la puntuació mitjana entre la resta de qualificacions.
  Finalitzada la prova, els tribunals faran públiques en els taulers d’anuncis dels locals on actuen, i si escau en la pàgina web d’aquesta conselleria, les llistes provisionals amb les puntuacions parcials i totals i haurà de figurar separadament la de les que l’hagen superada.
  Les persones que no hagen fet les dues parts de què consta la primera prova es qualificaran com a no presentades.
  Al·legacions
  Publicades les llistes provisionals, els aspirants podran presentar per escrit al·legacions al tribunal des de les 9 h. fins a les 14 h. de l’endemà de publicar-se.
  Una vegada conclòs aquest termini i revisades les al·legacions, el tribunal publicarà les llistes definitives. Les al·legacions presentades es consideraran estimades o no amb la publicació de les notes modificades (o no). Les persones que hagen superat aquesta prova poden fer la següent.

  Segona prova
  Aquesta prova s’ha de valorar globalment de 0 a 10 punts, i s’ha d’aconseguir, per a superar-la, una puntuació igual o superior a 5 punts.
  La puntuació de cada aspirant en cada part de la prova serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els membres presents en el tribunal. Si entre les puntuacions atorgades hi ha una diferència del 30 % o més sobre el valor màxim de la prova, s’exclouran automàticament la qualificació màxima i mínima, i estarà la puntuació mitjana entre la resta de qualificacions.
  Finalitzada la prova, els tribunals faran públiques en els taulers d’anuncis dels locals on actuen, i si escau en la pàgina web d’aquesta conselleria, les llistes provisionals amb les puntuacions parcials i totals i haurà de figurar separadament la de les que l’hagen superada.
  Les persones que no hagen fet les dues parts de què consta la primera prova es qualificaran com a no presentades.
  Al·legacions
  Una vegada publicades les llistes de qualificacions provisionals, les persones aspirants podran presentar per escrit al·legacions davant del tribunal des de les 9 h. fins a les 14 h. de l’endemà de la publicació.
  Una vegada conclòs aquest termini i revisades les al·legacions, el tribunal publicarà les llistes de qualificacions definitives. Les al·legacions presentades es consideraran estimades o no amb la publicació de les notes modificades (o no). Les persones que hagen superat la fase d’oposició seran convocades per a l’endemà hàbil, en la seu del tribunal, per a presentar els mèrits de la fase de concurs.
  2. Valoració de la fase de concurs
  L’assignació de la puntuació que correspon als aspirants en aquesta fase, l’ha de portar a efecte la comissió de baremació.
  Només es tenen en compte els mèrits perfeccionats fins al dia anterior a l’inici de la primera prova, acreditats documentalment tal com indica l’annex I. A aquest efecte, els tribunals hauran d’acarar els documents que s’aporten per a valorar mèrits.
  Els aspirants es responsabilitzaran de la veracitat de la documentació aportada. En cas de falsedat o manipulació en algun document, decauran en el dret a la participació, amb independència de la responsabilitat penal que s’hi podria imputar.
  Només als qui han superat la fase d’oposició, se’ls sumarà la puntuació obtinguda en la fase de concurs a fi d’obtindre la puntuació global.
  La llista amb la puntuació provisional aconseguida en la fase de concurs es farà pública en els taulers d’anuncis dels llocs d’actuació dels tribunals corresponents i, en el web d’aquesta Conselleria.
  Les persones interessades podran presentar al·legacions, mitjançant un escrit dirigit a la comissió de baremació i les recollirà el tribunal en la seua seu d’actuació des de les 9 h. fins a les 14 h. de l’endemà de la publicació.
  Una vegada ateses les al·legacions, les comissions de baremació faran públics els resultats de la baremació definitiva. Aquesta publicació es durà a terme en els taulers d’anuncis dels llocs d’actuació dels tribunals i en el web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
  Contra la resolució definitiva de la fase de concurs, les persones interessades podran interposar un recurs d’alçada davant de la directora general de Personal Docent, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://ede.gva.es), o a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/és/web/rrhh-educacion/oposiciones).

 10. Superació de les fases d’oposició i concurs

  Resultaran seleccionades per a passar a la fase de pràctiques les persones aspirants que, una vegada ordenades segons la puntuació global de les fases d’oposició i concurs, tinguen un número d’ordre igual o menor al nombre de places assignades al seu tribunal.
  Per a obtindre la puntuació global, els tribunals ponderaran en un 60 % la puntuació obtinguda en la fase d’oposició i en un 40 % la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global resultarà de la suma de les dues fases una vegada calculades les ponderacions esmentades.
  De conformitat amb el que estableix la base 5.2.4 d’aquesta convocatòria, correspon als tribunals agregar les puntuacions corresponents a les diferents fases dels procediments selectius, ordenar els aspirants d’acord amb les puntuacions totals aconseguides i la declaració d’haver superat les fases esmentades. A aquest efecte, s’han d’ajustar al que disposen els subapartats següents.
  9.1. Agregació de puntuacions
  Els tribunals agregaran, una vegada ponderades, les puntuacions de la fase de concurs als qui hagen aconseguit les puntuacions mínimes exigides en la fase d’oposició, els ordenaran segons les puntuacions totals obtingudes i determinaran les persones aspirants que hagen superat el procés.

 11. Criteris de desempat

  En cas que quan s’ordenen els aspirants es produïsquen empats, es resoldran atenent successivament els criteris següents:
  1. Puntuació més alta en la fase d’oposició.
  2. Puntuació més alta en cada un dels exercicis de l’oposició, per l’ordre en que es descriuen.
  3. Puntuació més alta en els apartats del barem per l’ordre en què apareixen en l’annex I.
  4. Puntuació més alta en els subapartats del barem, per l’ordre en què apareixen en l’annex I.
  En cas que amb l’aplicació dels criteris anteriors subsistisquen empats, es resoldran mitjançant una prova complementària davant el al tribunal o la comissió de selecció, consistent en el desenvolupament d’un tema extret a l’atzar dels que formen part del temari oficial de l’especialitat, durant un temps màxim de 30 minuts.

 12. Declaració de persones aspirants seleccionades

  Per a cadascun dels cossos els òrgans de selecció, una vegada determinades les persones que han superat el concurs-oposició, elaboraran una llista única ordenada per la puntuació obtinguda, en què figuraran totes les persones aspirants seleccionades, independentment que el sistema pel qual hagen participat siga el d’ingrés lliure o el de reserva de diversitat funcional.
  En cap cas pot declarar-se que ha superat el concurs oposició un nombre més elevat dels aspirants que el nombre de places convocades.

  Publicació de la llista de persones aspirants seleccionades
  Aquesta llista s’ha d’elevar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i publicar-se en la pàgina web de la Conselleria (http://www.ceice.gva.es), i establir-se un termini de tres dies naturals per a presentar les reclamacions de possibles errors materials, de fet o aritmètics, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://www.edu.gva.es), o a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/oposicions).

  Recursos contra la llista de persones aspirants seleccionades
  Contra la llista de persones seleccionades podrà interposar-se un recurs d’alçada en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de publicació de les llistes a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://www.edu.gva.es), o a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/és/web/rrhh-educacion/oposiciones).

  Persones aspirants que aproven per diferents administracions educatives
  Les persones que foren seleccionades en convocatòries corresponents a diferents administracions educatives, en el termini de 10 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació de les llistes de persones seleccionades, han d’optar per un d’aquests, i renunciar a la resta. Si no té lloc aquesta opció, l’acceptació del primer nomenament com a personal funcionari en pràctiques s’entén com a renúncia tàcita als restants.

  Presentació de documents per les persones aspirants seleccionades
  En el termini d’un mes, des de l’endemà de la publicació de la llista de persones seleccionades, tota la documentació justificativa dels requisits de participació i presa de possessió ha de presentar-se en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/) i el formulari requereix ser signat electrònicament per qualsevol dels sistemes d’identificació admesos en aquesta seu de la Generalitat.

 13. Fase de pràctiques

  Nomenament
  La Direcció General Personal Docent nomenarà personal funcionari en pràctiques, al llarg del curs escolar, les persones aspirants seleccionades, tant en vacants com en substitucions de caràcter temporal, d’acord amb les necessitats del servei, en centres del País Valencià.
  Les destinacions adjudicades tindran caràcter provisional i, en funció de les necessitats del servei, es correspondran amb places de l’especialitat per la qual han superat el procediment selectiu.

  Objecte
  La fase de pràctiques, tindrà per objecte comprovar l’aptitud per a la docència de les persones seleccionades. En cas que no s’incorporen a les destinacions assignades, s’entén que renuncien a tots els drets derivats de la superació del procediment selectiu, excepte causa degudament acreditada.

  Durada i regulació
  La fase de pràctiques s’ha de dur a terme en un curs escolar. La duració mínima serà d’un trimestre i la duració màxima, de sis mesos de serveis efectius.
  Es designaran comissions qualificadores que coordinen les activitats d’inserció en el centre i de formació que hauran de dur a terme els candidats.
  El desenvolupament de la fase de pràctiques i la designació de la comissió qualificador es regularà mitjançant resolució de la Direcció General de Personal Docent.
  A la persona candidata la tutelarà, una persona funcionària de carrera, designada per la direcció del centre on desenvolupe les pràctiques.
  Finalitzada la fase de pràctiques, les comissions qualificadores estaran encarregades de l’avaluació final, amb la qualificació d’apte/a o no apte/a.

  Efectes de la no-superació
  Les persones que no superen la fase de pràctiques per haver-se declarat no aptes poden incorporar-se amb les persones seleccionades de la promoció següent que es convoque, per a repetir la fase de pràctiques. En aquest cas, el número d’ordre que haurà d’ocupar serà l’immediatament posterior a l’última de les persones aspirants seleccionades de la promoció a la qual s’incorpore. En el cas de no poder incorporar-se a la promoció següent per no haver-se convocat procediment d’ingrés, faran la fase de pràctiques durant el curs següent a aquell en què s’hagen qualificat de no aptes. Les persones que no s’hi incorporen per a repetir la fase de pràctiques o que siguen declarades no aptes per segona vegada, perdran tots els drets al nomenament com a personal funcionari de carrera.

  Ajornament
  Les persones aspirants que no puguen completar el període de duració de les pràctiques durant el curs corresponent, per causes degudament justificades, hauran de presentar una sol·licitud d’ajornament. Si s’estima la seua sol·licitud, no les qualificarà la comissió de valoració i s’incorporaran a aquesta fase en el procediment següent o, si escau, en el curs següent per a repetir aquesta fase de pràctiques. La sol·licitud d’ajornament es podrà autoritzar només una vegada.

 14. Nomenament de personal funcionari de carrera.

  Aprovació de l’expedient
  Una vegada conclosa la fase de pràctiques fetes les comprovacions pertinents sobre els requisits generals i específics de participació, la Direcció General de Personal Docent aprovarà l’expedient del procés selectiu, que es publicarà en el DOGV, i es remetran les llistes de persones seleccionades al Ministeri d’Educació i Formació Professional. Aquest els nomenarà com a personal funcionari de carrera i expedirà els títols de personal funcionari de carrera corresponents amb efectes del dia 1 de setembre del curs acadèmic següent a aquell en què s’hagen declarat aptes en la fase de pràctiques.

  Destinació amb caràcter definitiu
  D’acord amb el que preveu l’article 10.1.d del Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, els qui han superat aquest procés selectiu han d’obtindre la primera destinació definitiva en l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i acudir amb caràcter forçós al concurs, segons disposa l’article 13 del Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents.

 15. Principals aspectes per les persones membres dels tribunals (composició, funcionament, funcions…)

  Òrgans de selecció i coordinació Nomenament dels òrgans de selecció

  La selecció de participants aspirants la duran a terme les comissions de selecció i els tribunals, que nomenarà a aquest efecte la Direcció General de Personal Docent. El nomenament es publicarà en el DOGV.
  Tribunals
  Composició dels tribunals i manera d’elecció

  Els tribunals estaran compostos pel personal funcionari de carrera en actiu i depenent de l’Administració educativa, que pertanguen a un cos igual o superior al cos les places del qual es convoquen o del cos d’inspectors. Per a aquest procediment, es fixa la composició de tots els tribunals en cinc membres.
  En la designació dels tribunals, es vetlla pel compliment del principi d’especialitat, per la qual cosa, la majoria dels membres ha de ser titular de l’especialitat objecte del procés selectiu. Així mateix, es tendeix a la paritat entre homes i dones.
  Els tribunals estan integrats per:
  – Un president o presidenta que designa directament la Direcció General de Personal Docent.
  – Quatre vocals, designats per sorteig públic, entre personal funcionari de carrera en actiu, que presta serveis en l’especialitat corresponent durant els dos últims cursos com a mínim i preferentment adscrit a l’àmbit de la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport en què actua el tribunal, excepte en el cas de tribunals únics, que se seleccionarà el tribunal entre tot el personal docent en actiu de l’especialitat. El sorteig públic s’anunciarà, en la web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
  Excepcionalment, quan no hi haja personal funcionari en servei actiu en nombre suficient, la directora general de Personal Docent pot fer la designació directament, de conformitat amb el que estableix aquesta base. Actuarà en les funcions de secretaria la persona de menys antiguitat en el cos, llevat que el tribunal acorde determinar-ho d’una altra manera.
  Nombre de tribunals
  Poden nomenar-se tants tribunals com es jutgen necessaris per a cada especialitat i per a cada província. S’ha de designar, un tribunal suplent per a cada tribunal, i dos vocals de reserva.
  Acumulació d’especialitats en el mateix tribunal
  Es poden acumular en un únic tribunal les especialitats de Dansa Clàssica i Dansa Espanyola, del cos de professors de Música i Arts Escèniques; en un altre tribunal únic, les especialitats de Ceràmica i Materials i Tecnologia: Ceràmica i Vidre, del cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny.
  Funcions dels tribunals
  Correspon als tribunals exercir les funcions següents:
  – Qualificar la prova de la fase d’oposició.
  – Rebre i comprovar els mèrits al·legats.
  – Desenvolupar el procés selectiu, d’acord amb el que disposa aquesta convocatòria.
  – Elaborar la prova pràctica, en el cas de tribunals únics.
  – Determinar els criteris d’actuació, en el cas de tribunals únics.
  – Agregar les puntuacions corresponents a la fase de concurs a les adjudicades en la fase d’oposició, l’ordenació dels aspirants i elaborar les llistes dels aspirants que hagen superat les dues fases.
  – Coordinar-se, si escau, amb la comissió de selecció i la de baremació
  – Custodiar els exàmens, d’acord amb les instruccions de l’òrgan que els nomene, durant el procediment de l’oposició.

  Comissions de selecció Composició

  Quan es nomene més d’un tribunal per a alguna de les especialitats, es constituirà una comissió de selecció per cadascuna de les especialitats.
  Aquestes comissions estaran formades per un nombre imparell de membres no inferior a cinc, que han de reunir els mateixos requisits que els components dels tribunals. Les persones integrants de les comissions seran designades per la Direcció General de Personal Docent, i en podran formar part els presidents dels tribunals.
  En les especialitats en què es nomene tribunal únic, aquest actuarà,com a comissió de selecció. Actuarà en les funcions de secretaria la persona de menys antiguitat en el cos, llevat que el tribunal acorde determinar-ho d’una altra manera.
  Funcions.
  Correspon a les comissions de selecció exercir les funcions següents:
  – Vetllar pel bon funcionament del procediment tal com marca la normativa.
  – Determinar els criteris d’actuació dels tribunals i la seua homogeneïtzació.
  – Elaborar els criteris d’avaluació i ponderar-los, per cada part de la prova de la fase d’oposició.
  – Coordinar els tribunals i elaborar la prova pràctica.
  – Elaborar la llista única de persones que han superat el procés selectiu respecte de cada especialitat.
  – Elevar les llistes de persones seleccionades en cada especialitat a l’òrgan convocant

  Comissions de baremació de mèrits

  Es constituirà una comissió de baremació de mèrits per cada especialitat.
  Composició
  Aquestes comissions estan formades per tots els membres de la comissió de selecció i els presidents de tots els tribunals de cada especialitat.
  En el cas de les especialitats en què hi haja un tribunal únic, aquest assumirà les funcions de la comissió de baremació de mèrits.
  Exercirà les funcions de la presidència d’aquest òrgan la persona que exercisca el càrrec de president o presidenta en la comissió de selecció. Actuarà en les funcions de secretaria la persona de menys antiguitat en el cos, llevat que el tribunal acorde determinar-ho d’una altra manera.
  Funcions
  Correspon a les comissions de baremació exercir aquestes funcions:
  – Determinar els criteris de baremació de mèrits de la fase de concurs.
  – Valorar els mèrits de la fase de concurs.
  – La resolució de les al·legacions presentades en la fase de concurs i la publicació de les llistes definitives de baremació de mèrits.

   

   

  Comissió de coordinació tècnica de les comissions de selecció

  La Direcció General Personal Docent podrà decidir la creació de la comissió de coordinació tècnica de les comissions de selecció, si així ho estimara necessari, en funció del nombre d’òrgans de selecció nomenats.
  Composició
  Aquesta comissió està integrada per:
  – Un president o presidenta.
  – Set vocals.
  Les persones que formen part d’aquesta comissió seran designades per la Direcció General de Personal Docent mitjançant una resolució que es publicarà en el DOGV. Actuarà en les funcions de secretaria la persona de menys antiguitat en el cos, llevat que el tribunal acorde determinar-ho d’una altra manera.
  Funcions
  1. Coordinar i assessorar l’actuació de les comissions de selecció quant a:
  – Unificació de criteris d’actuació de les diferents comissions de selecció/tribunals únics.
  – Fer d’interlocutor entre les comissions de selecció i la DGPDocent.
  – Establir els mitjans de comunicació entre els tribunals i les comissions de selecció.
  2. Cooperar amb la Direcció General de Personal quant al desenvolupament d’aquest procediment selectiu i vetlar pel bon funcionament d’aquest.
  3. Establir protocols d’actuació davant d’incidències en el procediment.
  4. Homogeneïtzar els criteris d’avaluació, qualificació i, si escau, penalització del conjunt de les especialitats docents objecte d’aquesta convocatòria.

  Aspectes comuns als òrgans de selecció i organització

  Obligatorietat de la participació
  La participació en els òrgans de selecció té caràcter obligatori.
  Només seran admissibles com a causes de dispensa, a més de les situacions d’abstenció i recusació, aquests motius:
  1. La situació de permís per maternitat biològica, paternitat, adopció o acolliment i acumulació de lactància.
  2. Les situacions d’incapacitat temporal i de risc durant l’embaràs, degudament acreditades.
  3. Els permisos de reducció de jornada de treball concedits fins al 31 de juliol del present curs
  4. El personal que ocupa els càrrecs de direcció, direcció d’estudis o secretaria, sempre que el president o la presidenta del tribunal puga substituir-lo pel personal suplent.
  5. Les persones que reben un tractament de fertilitat.
  6. Les persones amb discapacitat física i mobilitat reduïda que actuen en municipis diferents del seu centre de destinació sempre que el president o presidenta del tribunal puga substituir-lo.

  Abstenció
  Les persones que integren els òrgans de selecció han d’abstindre’s d’intervindre quan concórreguen en aquestes les circumstàncies:
  a) Tindre interés personal en l’assumpte de què es tracte o en un altre en la resolució del qual poguera influir la d’aquell; ser administrador d’una societat o entitat interessada, o tindre una qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada.
  b) Tindre un vincle matrimonial o una situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d’entitats o societats interessades i també amb els assessors, els representants legals o els mandataris que intervinguen en el procediment, així com compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a l’assessorament, la representació o el mandat.
  c) Tindre amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en l’apartat anterior.
  d) Haver intervingut com a perit o com a testimoni en el procediment de què es tracte.
  e) Tindre relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament en l’assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc.
  També s’abstindran d’intervindre en el procés selectiu els membres que, en els cinc anys anteriors a la publicació d’aquesta ordre, hagen fet tasques de preparació d’oposicions, i ho hauran de justificar documentalment al seu president a l’acte de constitució del tribunal.
  Totes les persones membres han d’aportar una declaració expressa de no estar en les circumstàncies previstes en aquest apartat, que quedarà incorporada a l’expedient del procediment selectiu.
  Termini per a manifestar l’abstenció
  Prèviament a la sessió de constitució, en el termini de 5 dies hàbils des de l’endemà de l nomenament dels membres que han de jutjar el procediment selectiu, els qui es consideren incursos en algun dels motius d’abstenció o en alguna de les situacions descrites anteriorment, ho comunicaran per escrit a la presindència, amb l’acreditació documental corresponent, que resoldrà el procedent en aquesta sessió. Aquestes resolucions s’han de fer constar en l’acta de la sessió de constitució, a la qual s’ha d’adjuntar, si escau, la documentació presentada.

  Recusació
  Així mateix, els qui participen en el procés podran recusar les persones que integren els òrgans de selecció quan concórrega en elles alguna de les circumstàncies de dispensa. Ho farà presentant l’escrit corresponent davant de la Direcció General de Personal Docent. Una vegada registrat, s’ha d’enviar escanejat a l’adreça de correu electrònic següent: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

  Constitució dels òrgans de selecció
  Amb una convocatòria prèvia del president o de la presidenta, que arribarà al centre de destinació dels seus vocals i en què s’ha d’assenyalar el lloc, el dia i l’hora de la reunió, tindrà lloc la sessió constitutiva dels tribunals i de les comissions de selecció, a la qual han d’assistir tots els components, tant titulars com suplents.
  Els òrgans de selecció es constitueixen amb l’assistència de, almenys, la meitat dels components, sempre que hi haja les persones titulars de la presidència i de la secretaria o, si escau, els qui les substituïsquen.
  En aquesta sessió, a més de constituir-se, ha d’iniciar la presa de decisions que li corresponga amb vista a desenvolupar correctament el concurs oposició. La suplència del president o presidenta de selecció l’autoritzarà la Direcció General de Personal Docent, i la dels vocals, la presidència que haja d’actuar. L’ordre d’actuació del personal suplent serà aquell en el qual figuren disposats en la resolució de nomenament. Una vegada constituït l’òrgan de selecció per a la seua actuació vàlida, es requerirà la presència de la presidència i de la secretaria o, si escau, de les que les substitueixen, i la de la meitat, com a mínim, dels components.
  La inassistència injustificada de les persones integrants de l’òrgan de selecció a les sessions i actes del procediment, incloent-hi la de constitució, donarà lloc a l’exigència de la responsabilitat que corresponga.
  No obstant això, si en el moment de començar les proves algun òrgan selectiu no ha pogut constituir-se, la Direcció General de Personal Docent adoptarà les mesures procedents per a garantir el dret dels aspirants a la seua participació.

  Nomenament de nous membres dels òrgans de selecció
  La Direcció General de Personal Docent dictarà una resolució, que es publicarà en el DOGV , per la qual es farà públic el nom dels nous membres dels òrgans de selecció amb les persones substitutes.

  Personal assessor especialista i ajudant tècnic
  Els òrgans de selecció, de manera excepcional, podran proposar a la Direcció General de Personal Docent la incorporació de personal assessor especialista i ajudant tècnic per als seus treballs. Són funcions dels primers assessorar l’òrgan de selecció en l’avaluació dels coneixements i els mèrits objecte de la seua especialitat. Els ajudants tècnics col·laboraran amb aquests òrgans duent a terme les tasques tècniques de suport que aquests els assignen. En la seua activitat, els uns i els altres s’han de limitar a exercir les competències respectives. La designació correspon a la Direcció General de Personal Docent, i estan subjectes a les mateixes causes d’abstenció i recusació que les persones membres dels òrgans de selecció.

  Procediment d’actuació dels òrgans de selecció i coordinació
  El procediment d’actuació dels òrgans de selecció i coordinació s’ajustarà en tot moment al que es disposa en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
  Aquests òrgans podran celebrar les seues sessions tant de manera presencial com a distància. En les sessions que celebren a distància, els seus membres poden trobar-se en llocs diferents sempre que s’assegure per mitjans electrònics la identitat dels membres.

  Adaptacions per als aspirants amb diversitat funcional
  Els òrgans de selecció adoptaran les mesures necessàries en els casos en què siga necessari, de manera que les persones amb diversitat funcional gaudisquen d’oportunitats semblants a les de la resta de participants per a fer els exercicis. En aquest sentit, s’estableixen, per a les persones amb diversitat funcional que ho sol·liciten, de la manera que preveu la base 3.5.b d’aquesta convocatòria, les adaptacions possibles en temps i mitjans per a dur-los a terme, d’acord amb la certificació expedida pels òrgans competents en matèria de diversitat funcional de la Generalitat, de l’Estat o d’altres comunitats autònomes.

  Nombre d’aspirants seleccionats
  En cap cas, les comissions de selecció i els tribunals podran declarar que ha superat el concurs oposició un nombre de persones aspirants superior al de places assignades. Qualsevol proposta de persones seleccionades que contravinga el que s’ha establit anteriorment serà nul·la de ple dret.

  Indemnitzacions i dietes
  Els òrgans de selecció i coordinació que actuen en aquestes proves selectives tindran dret a la indemnització per raó del servei prevista en el Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris, modificat pel Decret 64/2011, de 27 de maig, i pel Decret 95/2014, de 13 de juny.
  El personal docent que tinga el lloc de treball situat fora del terme municipal del lloc o de la seu d’actuació del tribunal quedarà acollit a l’excepció prevista en l’article 4.4 del decret esmentat abans

 16. Principals reivindicacions pendents d’STEPV que encara no han sigut ateses per l’administració

  Reivindicacions d’STEPV

  STEPV qüestiona l’actual sistema de concurs oposició per a ingressar en la funció pública docent, perquè és subjectiu i no garanteix l’estabilitat del professorat interí que actualment hi treballa. No té massa sentit que el professorat interí que demostra dia a dia la seua professionalitat i competència com a docent, haja de competir amb qui legítimament aspira a incorporar-se al sistema educatiu.
  Per això, STEPV ha defensat històricament altres vies d’accés a la funció docent, com és l’accés diferenciat, que ha estat assumit i defensat per l’actual Conseller d’Educació en les negociacions amb el Ministeri d’Educació. L’accés diferenciat dóna opció a treballar com a funcionari de carrera tant als treballadors i treballadores interins que ja estan al sistema en actiu com a totes les persones que des de fora del sistema volen dedicar-se a l’ensenyament, i evita haver de competir entre ells ja que tenen condicionants molts diferents.
  I mentre no s’implante aquesta proposta, STEPV sempre ha condicionat les ofertes públiques de treball a l’estabilitat pròpia del professorat interí que actualment treballa al sistema, especialment en contextos d’oposicions massives com l’actual, en què a més ha exigit al Ministeri d’Educació l’activació de processos de consolidació al personal que ja hi treballa, com es fa en altres àmbits de la funció pública.
  Enguany,  a més, ens trobem en una situació de pandèmia que ha generat el curs més complicat que ha hagut d’afrontar el sistema públic valencià d’educació en la història recent. Especialment afectat ha estat el professorat, tant de carrera com interí, i de qualsevol cos i especialitat, havent de reinventar la seua manera de fer classe, els materials, aprendre noves maneres de fer i d’ensenyar. Considerem que cal centrar tots els esforços del professorat i de l’administració per oferir una educació de qualitat a tot l’alumnat. La principal prioritat de la Conselleria ha de ser traure el curs endavant. No serà una tasca fàcil ja que ens trobem davant una crisi sanitària sense precedents, per això s’han de centrar tots els recursos i el temps del que disposem en aquesta lluita, i en estar al costat del nostre alumnat. Elles i ells són la nostra raó de ser.

  Entre les propostes de millora que STEPV ha demanat a Conselleria i que encara no han sigut acceptades destaquem:
  STEPV demana que per situacions diverses sobrevingudes l’opositor/a (trencament de braç, hospitalització, migranyes,...) puga tindre flexibilitat a l’hora de realitzar les proves (canvi de dia) i les adaptacions pertinents (realització proves orals, etc.).
  STEPV exigeix que s’implementen procediments telemàtics per a seguir les diferents comunicacions del tribunal adreçades als aspirants, per tal d’evitar pèrdua de temps al personal aspirant que s’ha de desplaçar al centre d’actuació de cada tribunal i poder saber d’una forma més còmoda les properes convocatòries a actes, els resultats de les proves, etc.
  STEPV demana no fer el repartiment de places per tribunal perquè aquesta experiència ja s’ha realitzat al País Valencià i els resultats van resultar més negatius que positius per a l’opositor/a. Entre altres aspectes, hi va haver una disminució exponencial de les persones opositores que superen la primera prova; donar el poder als i a les membres del tribunal d’assignar a persones concretes places pot comportar situacions de perversió del sistema poc controlables per a l’Administració i/o poc just com es fa l’assignació definitiva de places per tribunal. Encara no s’ha determinat com resoldre en cas d’empat després d’haver recursos interposats per persones afectades per aquesta situació.
  STEPV demana que la formació del professorat es puntue directament del nostre compte de formació.
  la formació del professorat es puntue directament del nostre compte de formació.
  STEPV demana que es garantisca la reducció de la ràtio de cada tribunal a un màxim 50 persones perquè l’opositor/a puga realitzar les proves adequadament i el tribunal poder fer l’avaluació en millors condicions.
  STEPV demana que es valoraren els coneixements en llengua estrangera independentment de l’especialitat per la qual oposita l’aspirant. I que la puntuació de la Capacitació en Llengües Estrangeres es done d’ofici a tot el professorat de l’especialitat de llengua estrangera als quals no se’ls requerix ni expedix segons Disposició Addicional segona O.17/2013.
  STEPV demana deslligar les borses de treball de les oposicions. Aquestes haurien d’estar permanentment obertes perquè qualsevol persona una vegada que reunisca tots els requisits accés a la funció docent puga incorporar-se a les llistes.
  STEPV demana que es negocie la millora de les plantilles als centres per tal de revertir les retallades patides per l’anterior govern i millorar estabilitat de plantilles als centres i estabilitat del professorat.
  STEPV demana que es publiquen els criteris d’avaluació el més aviat possible, així com les rúbriques d’avaluació i altres instruments que fan gastar els i les membres dels tribunals.
  STEPV demana que es publique en la pàgina web de la Conselleria d’Educació un llistat amb la relació de les especialitats que es convoquen i les titulacions que tenen atribució docent directa amb aquestes especialitats, per tal de conèixer les implicacions per formar part de les borses de treball corresponents.

Top