Addenda a l’acord de professorat interí de 2010

Actualitzat el 18 desembre 2015 / 12:16 h


 1. L’Addenda a l’acord de professorat interí de 2010

  L’ 11 de desembre de 2015 es va acordar una addenda a l’acord de professorat interí de 2010, per a millorar la cobertura de places, especialment les de difícil provisió. L’addenda s’ha signat en dos àmbits. D’una banda, en la Comissió de Seguiment de l’Acord de Professorat Interí de 2010, on estan present els 5 sindicats que van signar l’acord (STEPV, CCOO, ANPE, CSIF i UGT). En aquest àmbit han signat l’addenda STEPV, UGT i CSIF. Posteriorment, l’addenda s’ha ratificat en Mesa Sectorial, ja que és l’únic òrgan de representació amb capacitat per a arribar legalment a aquest tipus d’acords. En la Mesa Sectorial només hi són presents, pels resultat electorals, STEPV, CCOO i UGT. Els sindicats que han ratificat l’addenda en la Mesa Sectorial van ser STEPV i UGT, que n’ostenten el 80% de la representació sindical. Per tant, ni ANPE ni CCOO han signat l’addenda.

 2. La negociació de l’addenda

  L’addenda es va tractar en tres reunions de la Comissió de Seguiment de l’Acord de Professorat Interí, durant les quals STEPV va convocar assemblees comarcals per conéixer l’opinió del professorat sobre el document. Fruit d’aquestes assemblees STEPV va elaborar un document amb esmenes que va traslladar a la Conselleria i als àmbits de negociació.
  La Conselleria va acceptar moltes de les propostes del Sindicat, sobretot les més importants (manteniment de la borsa única en el cos de mestres i l’accés a les borses de totes les persones aspirants a les oposicions ordenades per nota) que la Conselleria volia eliminar en una primera redacció del document, com expliquem més endavant.  A més, es va millorar i aclarir la redacció d’alguns apartats, també a proposta de STEPV.
  Finalment, la negociació es va tancar en la Mesa Sectorial l’11 de novembre, amb la ratificació de la signatura de l’addenda per part de STEPV i UGT i, per tant, del 80% de la representació del professorat en la Mesa Sectorial.

 3. Per què l’addenda a l’acord de 2010?

  Durant aquest curs hi ha hagut problemes per cobrir places –vacants i substitucions- en determinades borses de treball, especialment d’FP i EOI. Moltes persones renunciaven a aquestes places una vegada adjudicades o directament no les elegien. Per a garantir que aquestes places es cobreixen, la Conselleria va proposar una addenda a l’acord de 2010 que implementa algunes mesures o en modifica algun apartat.
  La crisi i les retallades en plantilles que pateix el sistema educatiu públic des de fa uns anys explica aquesta situació, ja que moltes persones aspirants a places en educació han aconseguit feina en altres àmbits perquè fa anys que no obtenien plaça en les adjudicacions. Com és lògic prefereixen mantindre aquests llocs de treball i renuncien a les places ofertades per Conselleria, que en molts casos són temps parcials o substitucions de poc temps.
  L’addenda signada per la majoria sindical respecta els drets adquirits del professorat interí i garanteix el dret a l’educació de l’alumnat, amb mesures que milloren la cobertura de places de l’acord de 2010 i garanteixen una ràpida substitució de les places de difícil provisió.

 4. Quines novetats incorpora l’addenda?

  L’addenda introdueix tres novetats importants: la desactivació voluntària de les borses, un procediment nou per cobrir les places de difícil provisió i la reducció dels 10 dies lectius per cobrir les substitucions. Expliquem amb detall cadascun d’aquests aspectes.

  1.- Desactivació voluntària

  En què consisteix?

  Es permet que el professorat interí es desactive de la borsa voluntàriament, sense necessitat d’al·legar cap causa, sempre que siga abans de l’adjudicació. Qui es desactive mantindrà el lloc que ocupa en les borses.
  Després de l’adjudicació i abans de la presa de possessió del lloc de treball, només s’admet la desactivació en casos de força major sobrevinguda, que han de ser degudament justificats. En aquests casos, si no es justifica cap causa per a la no incorporació al lloc de treball una vegada adjudicada la plaça, es procedirà a l’exclusió de la borsa.
  A més, abans de l’inici de les activitats lectives de cada etapa educativa, qui es trobe en situació de maternitat, paternitat, adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple, podrà optar, al lloc de treball, i es reservarà aquest lloc fins que la situació finalitze. Mentrestant, aquesta plaça serà coberta per un altre aspirant a interinitat. És a dir, si un docent és adjudicat a juliol o a setembre (sempre que siga abans de l’inici de les classes) i es troba en aquesta situació (maternitat, paternitat, adopció o acolliment), mantindrà la plaça adjudicada, sempre i quan no siga coberta pel titular, si es tracta d’una substitució. En aquest darrer cas, si la persona titular s’incorpora a la plaça, se li assignarà a l’interí, quan finalitze aquesta situació, el lloc que corresponga seguint l’ordre de la borsa.
  Les sol·licituds de desactivació es realitzaran a través del programa informàtic d’adjudicacions telemàtiques.

  Quan puc sol·licitar la reactivació a la borsa?

  En tots els casos, la desactivació temporal es mantindrà fins que es comunique novament l’activació en la borsa de treball, que pot ser en qualsevol moment. L’activació en borsa també es podrà sol·licitar telemàticament.

  Com es justifiquen els casos de força major o la situació de maternitat, paternitat, acolliment o adopció?

  Cal presentar un escrit juntament amb la justificació documental de la causa. L’escrit es presentarà en la Direcció Territorial d’Educació on s’haja adjudicat el lloc de treball. Si es presenta per altres vies previstes en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú, (registres d’altres òrgans administratius o mitjançant les oficines de correus, per exemple) s’enviarà una còpia de la sol·licitud i la documentació per fax o correu electrònic al servei de personal de la Direcció Territorial corresponent.

  Quina és la diferència respecte a l’acord de 2010?

  Es modifica l’article 7 de l’acord de 2010, en el qual la desactivació es podia realitzar en determinats casos, entre l’adjudicació i la presa de possessió, com eren:

  • Quan es tenia una altra feina (en aquest cas es passava a l’últim lloc de la borsa).
  • Quan s’era titular d’una beca d’estudi o investigació.
  • Per trobar-se en incapacitat temporal per malaltia amb anterioritat a la data en què s’oferia el nomenament d’interí.
  • Per causa de violència de gènere.
  • Per maternitat, paternitat, adopció o acolliment.
  • Per atenció de fill o filla menor de 3 anys o familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat.
  • Per l’exercici de càrrec públic o representatiu.
  • Per causa de força major justificada.

  Ara, en canvi, la desactivació és voluntària i no es penalitza qui es desactive per treballar en una altra feina, ja que tampoc s’ha de justificar, sempre que la desactivació, insistim, es produïsca abans de l’adjudicació.
  En resum:

  • Desactivació abans de l’adjudicació: voluntària i sense justificar.
  • Desactivació després de l’adjudicació i abans de la presa de possessió: només en casos de força major sobrevinguda (accident, hospitalització, incapacitat temporal, etc.), que s’ha de justificar. L’administració valorarà si la causa està justificada i resoldrà si s’exclou de la borsa o si es reincorpora a la mateixa.

  2.- Adjudicacions de vacants i substitucions de difícil cobertura

  Definició de places de difícil cobertura o provisió

  L’addenda defineix aquestes places i regula un procediment “exprés” per a garantir-ne la cobertura el més ràpid possible.
  Aquestes places són:

  1. Els llocs de provisió voluntària que no hagen sigut triats per cap aspirant i, per tant, han quedat sense adjudicar en els procediments d’adjudicació contínua.
  2. Els llocs de provisió obligatòria que queden vacants després de l’adjudicació per haver renunciat les persones adjudicatàries.
  Quin és el procediment per a cobrir-les?
  1. La Conselleria anunciarà aquests llocs en la pàgina web i podran optar a ells totes les persones que estiguen interessades i que complisquen els requisits establerts en la convocatòria, sempre que no estiguen prestant serveis en eixe moment.
  2. Les persones interessades disposaran de 24 hores per a formalitzar la sol·licitud, que es realitzarà telemàticament.

  Els llocs s’adjudicaran per l’ordre següent:

  1. Les persones integrants de la borsa de treball de la mateixa especialitat convocada. Dins d’aquest apartat s’assignaran els llocs per orde de borsa.
  2. Les persones integrants d’altres borses de treball que estiguen en possessió de les titulacions i la resta de requisits dels llocs. En aquest apartat s’adjudicaran els llocs per orde de registre de la sol·licitud.
  3. Les persones integrants que no es troben inscrits en les borses de treball i que complisquen els requisits dels llocs. En aquest apartat s’adjudicaran els llocs per orde de registre de la sol·licitud.

  Les persones adjudicatàries descrites en els apartats 2 i 3 s’incorporaran a les borses de treball de l’especialitat convocada. Passaran a situar-se en la borsa de l’especialitat darrere de l’últim interí o de l’última interina amb servicis del curs escolar i l’ordre d’incorporació quedarà determinat pel començament de la prestació de servicis.
  El nomenament del personal docent interí en vacant de difícil provisió tindrà una duració d’un curs escolar, prorrogable per un curs més, sense que la duració total del mateix puga excedir dos cursos escolars, independentment del lloc que ocupe l’aspirant en la corresponent borsa, llevat que siga proveït per funcionari o funcionària de carrera per concurs de trasllats o acte de suprimits, siga objecte de supressió, d’acord amb les necessitats docents, es reincorpore el titular o la titular o adquirisca l’aspirant la condició de funcionari de carrera.

  Per què s’ordenen per ordre de registre en els casos 2 i 3?

  Segons l’administració per a garantir la ràpida cobertura d’aquestes places. Si s’ha de baremar el personal que s’hi inscriu, com en les borses extraordinàries, es retardaria molt de temps tot el procés.
  La inscripció per ordre de registre no ha agradat a cap sindicat durant la negociació de l’addenda, però pensem que aquest fet només es produirà en casos excepcionals i quan falle la resta de mesures. En eixe sentit, STEPV ha aconseguit que es complira el que determina l’acord de 2010 i que la Conselleria feia alguns cursos que no aplicava, com és la incorporació de tot el personal aspirant a les oposicions que no ha obtingut plaça ordenats per la puntuació obtinguda en la convocatòria i complisquen els requisits exigits de titulació. La Conselleria només incorporava aquests darrers anys els qui havien aprovat la primera prova, quan l’acord diu clarament que s’hi ha d’incorporar totes les persones aspirants. En una primera redacció de l’addenda, es mantenia la incorporació a les borses d’aquelles persones aspirants que aprovaven la primera prova. Posteriorment, es va retirar aquest punt i s’ha mantingut la redacció original com demanava STEPV. D’aquesta manera, les borses seran més amples i, per tant, les possibilitats que es queden places sense cobrir menors, ja que les persones sense serveis necessiten treballar per a consolidar el lloc en la borsa.

  3.- Nomenaments per urgent provisió.

  Es redueixen els 10 dies lectius per a oferir places per substitució imposades pel RD-Llei 14/2012 en alguns casos i mentre aquest estiga en vigor. En concret quan el professorat substituït:

  1. preste atenció a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
  2. preste servicis en centres docents que tinguen implantades menys de dos línies educatives.
  3. impartisca docència en segon curs de Batxillerat.
  4. quan la causa de la substitució siga la situació de maternitat, paternitat, adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple.
  5. quan la falta de cobertura puga ocasionar greus disfuncions en el funcionament del centre.

  Aquestes situacions les ha d’acreditar la direcció del centre. En l’últim apartat, cap moltíssima casuística i cal tindre en compte que la baixa d’un docent sempre causa disfuncions en el funcionament del centre.

 5. Aplicació de la borsa única

  La Conselleria aplicarà novament l’ordenació de la borsa del cos de mestres en borsa única, tal i com diu l’acord de 2010. Des de 2012 aplicava l’ordenació com a secundària i a la resta de cossos (és a dir, per especialitats) per motius diversos.
  Però a partir d’ara aplicarà la borsa única, com està regulat en l’article 4.1 de l’acord de professorat interí de 2010. Que la llista del cos de mestres siga única té tot el sentit normatiu i pedagògic, ja que el RD 1594/2011 d’especialitats del cos de mestres s’aplica també al professorat interí a l’hora de desenvolupar les seues tasques docents als centres. Una volta adjudicats/des, els/les mestres apleguen a les escoles i amb molta probabilitat tenen càrrega lectiva no només de l’especialitat que figura a la credencial, sinó d’altres especialitats que tenen habilitades.  Aquesta situació ha estat agravada des de la publicació de les plantilles retallades pel govern anterior, ja que si es perd un lloc de treball de Primària en cada centre, són mestres especialistes (d’anglès, audició i llenguatge, educació física, pedagogia terapèutica i música) qui s’han de fer càrrec de la tutoria que queda òrfena.
  A més, cal establir també un paral·lelisme amb el funcionariat de carrera, que al concurs de trasllats pot accedir indistintament a places de qualsevol de les especialitats que tenen habilitades, amb la mateixa puntuació per a totes elles, independentment que hagen treballat o no en alguna.

 6. Quan s’activaran tots aquests procediments?

  La Conselleria ha informat que, a mesura que tècnicament implemente les noves mesures (cal introduir canvis en el programa d’adjudicacions, refer les borses del cos de mestres per aplicar la borsa única, etc.) informarà per correu electrònic al professorat interí i en la pàgina web d’adjudicacions les novetats en l’aplicació de l’addenda.
  Per tant, cal estar vigilants a la informació. STEPV també informarà d’aquests canvis a mesura que es produïsquen i, com sempre, oferirà l’assessorament necessari a les persones que es posen en contacte amb els nostres permanents i en les seus del sindicat.

Top