Fase de pràctiques 2018/19

Actualitzat el 18 octubre 2018 / 10:46 h


 1. Duració

  El nomenament com a personal funcionari en pràctiques és des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 d’agost de 2019.
  S’han de realitzar un mínim de 6 mesos de serveis prestats comptats a partir de la seua incorporació en el centre.
  En cas que el personal funcionari es trobe en situació de permís per maternitat, paternitat, adopció o acolliment, aquest període de pràctiques podrà tindre, com a mínim, una durada superior a tres mesos, que haurà de ser de docència directa dins del període lectiu del mateix curs escolar, en la destinació que se’ls haja adjudicat. (NOVETAT A PROPOSTA DE STEPV)
  STEPV farà una atenció individualitzada i seguiment personalitzat a les dones que es troben embarassades o de permís maternal per tal de poder superar la fase de pràctiques al curs 18/19 igual que la resta de persones en pràctiques.
  Data finalització de les pràctiques amb caràcter general: 15 de març de 2019 llevat de les excepcions previstes per ampliació i/o pròrroga.

  AMPLIACIÓ TERMINI PER A L’AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES
  El funcionariat en pràctiques que el 15 de març de 2018 haja prestat serveis per un temps inferior a sis mesos haurà de completar aquest període per a poder ser avaluat, per la qual cosa haurà de sol·licitar ampliació del termini per a l’avaluació de les pràctiques pel temps necessari per a completar els sis mesos exigits, dins del mateix curs escolar, a través de la plataforma electrònica que s’habilite a aquest efecte abans del 29 de març.

  SOL·LICITUD PRÒRROGA PER A LA REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES
  Qui no puga completar el mínim dels 6 mesos una vegada ampliat termini d’avaluació de les pràctiques, o no puga completar més de tres mesos en els casos de maternitat, paternitat, adopció o acolliment, per causes degudament justificades i apreciades per la Direcció General de Centres i Personal Docent, hauran de presentar, a través de la plataforma electrònica que s’habilite a aquest efecte i abans del 30 d’abril de 2019, una sol·licitud de pròrroga per a la realització de les pràctiques, dirigida a la mateixa direcció general, la qual resoldrà sobre la seua autorització per resolució expressa.
  La sol·licitud de pròrroga podrà ser autoritzada per una sola vegada.

  NOTA ACLARATÒRIA DELS TERMINIS: D’acord amb les situacions descrites al paràgraf anterior, el compliment dels diferents terminis que es descriuen a la regulació fase de pràctiques estarà condicionat als supòsits d’ampliació i pròrroga de la fase de pràctiques.

 2. La Comissió qualificadora

  En cada direcció territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport es constituirà, almenys, una comissió qualificadora per al personal funcionari en pràctiques del cos de Mestres. L’acte de constitució es realitzarà dins del termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la regulació fase de pràctiques, es a dir, fins 26 d’octubre inclòs.
  Les persones integrants de les comissions són: el/la cap de la Inspecció Territorial d’Educació o un/a inspector/a designat per aquesta que presidirà la presidència; dos inspectors/es d’educació designats per la DT que actuaran com a vocals, la persona titular de la gestió de personal de la DT o funcionari/a que delegue que actuarà de secretari/a amb veu però sense vot i addicionalment la persona titular de la DT podrà designar a dos funcionaris/es del cos de mestres que actuaran com a vocals.
  Les funcions de les comissions qualificadores són:

  • Supervisar/revisar, amb el suport dels inspectors d’educació, que tota la documentació i informació de l’expedient electrònic de les persones funcionàries en pràctiques s’ha integrat en la plataforma telemàtica habilitada a aquest efecte.
  • Avaluar les persones funcionàries en pràctiques, en el termini del procés.
  • Resoldre, si escau, els dubtes al fet que es plantegen en aplicació del que disposa aquesta resolució.
 3. Persones tutores

  La designació es realitzarà entre el personal del cos de mestres funcionari de carrera del mateix centre, amb habilitació en l’especialitat en què l’aspirant desenvolupe les pràctiques i amb cinc o més anys de servei en l’especialitat, preferentment. (NOVETAT A PROPOSTA DE STEPV)
  Així mateix, es tindrà en compte l’especial dedicació i eficàcia en el seu treball professional, així com el seu interés per desenvolupar aquesta labor.
  Quan no hi ha haja professorat que complisca els requisits serà designada com a tutora, la persona que exercisca la caporalia d’estudis o bé qualsevol de les persones docents amb destinació en el centre, i serà en tot cas condició necessària ser funcionari de carrera i pertànyer al cos de mestres.
  En els centres on al claustre no hi ha cap docent que reunisca cap dels requisits anteriors o en situacions on la direcció del centre siga assumida per la persona en pràctiques, l’inspector o la inspectora d’educació designada per a la seua avaluació assumirà les tasques de seguiment i assessorament de la persona funcionaria en pràctiques. En aquests casos, l’avaluació de la persona aspirant es realitzarà amb l’informe de la inspecció d’educació, deixant sense efecte els informes de la direcció del centre i la persona tutora.
  La designació de la persona tutora de pràctiques la realitzarà el director o directora del centre a través de la plataforma telemàtica OVICE fins al 15 d’octubre.
  La persona tutora valorarà l’aptitud per a la docència del funcionari o funcionària en pràctiques i efectuarà l’avaluació de les capacitats didàctiques de la persona candidata. Així mateix, dins d’aquestes funcions, formarà i assessorarà sobre els següents aspectes:

  • Assessorament a l’aula.
  • Coordinació didàctica: curs i etapa.
  • Programació general anual.
  • Proposta pedagògica.
  • Elaboració de les programacions didàctiques, en funció de l’especialitat del mestre en pràctiques.
  • Participació en la comunitat educativa.
  • Procediments i criteris d’avaluació.
  • Atenció a NEE i atenció a la diversitat.

  Per al correcte exercici d’aquestes funcions, les persones tutores hauran d’assistir, almenys, a dues sessions de classe mensuals de les que impartisquen les persones en pràctiques i, al mateix temps que observen el seu treball amb l’alumnat, les orientaran en tot allò que els presente dificultat o requerisca una atenció especial.
  La Conselleria posarà a disposició del professorat tutor formació específica per desenvolupar les seues funcions.
  Al final del període de pràctiques, en el termini de 10 dies hàbils comptats des de la finalització (fins 29 de març de 2019), la persona tutora emetrà un informe a través de la plataforma habilitada a aquest efecte dels aspectes de l’annex III.
  La tutorització realitzada satisfactòriament serà certificada i es registrarà d’ofici al compte de formació del professorat corresponent. Segons l’O.54/2014 es computa com a 20 crèdits de formació vàlids per al reconeixement dels sexennis.

 4. Funcions de la direcció del centre

  Les funcions de l’equip directiu consistiran a assessorar i informar les persones funcionàries en pràctiques sobre els següents aspectes:

  • Projecte educatiu i projecte curricular de centre.
  • Pla anual de centre i memòria anual.
  • ROF i pla de convivència.
  • Funcionament dels òrgans de govern i de coordinació didàctica en el centre.
  • Participació de la comunitat educativa.

  Al final del període de pràctiques, en el termini de 10 dies hàbils comptats des de la finalització d’aquestes (fins 29 de març de 2019), la direcció del centre elaborarà un informe a través de la plataforma telemàtica OVICE, amb la valoració dels aspectes de l’annex II.

 5. Activitats a realitzar per la persona en pràctiques

  1. Activitats d’inserció en el centre

   Exercici d’activitats tutelades per les persones tutores en relació amb la programació didàctica i l’avaluació de l’alumnat, així com la informació sobre el funcionament dels òrgans de govern, participació i coordinació del centre, amb especial atenció a la tutoria de l’alumnat i la gestió de l’aula.

  2. Activitats de formació
   • Un curs presencial de 30 hores específic per a funcionariat en pràctiques del CEFIRE. La inscripció es realitzarà d’ofici al CEFIRE territorial depenent del centre on estigues destinat i tenint en compte que l’assignació de persones s’efectuarà de forma proporcional entre els diferents CEFIRES.

    De forma excepcional es realitzarà una segona edició del curs de formació dirigit exclusivament per al personal docent en pràctiques que per raons justificades no hagen pogut assistir a la primera edició. (NOVETAT A PROPOSTA DE STEPV)

   • Un mòdul a distància de prevenció de riscos laborals de 15 hores, el qual es realitzarà per a complir el que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. La inscripció es realitzarà d’ofici pel Servei de Formació del Professorat i es comunicarà a totes les persones participants la forma d’accés.

   IMPORTANT No seran vàlides, per a complir amb els requisits de formació establits en aquesta resolució, les accions formatives realitzades per altres administracions educatives o per entitats col·laboradores.
   De cap de les participacions en activitats de formació del professorat, realitzades per a complir amb el requisit de formació establit en aquesta convocatòria, s’emetrà certificat de participació per a les persones interessades.
   Les persones aspirants seleccionades en anteriors fases de pràctiques, que hagen realitzat les activitats de formació establides i els haja sigut autoritzada la pròrroga de la dita fase, quedaran exonerades de les activitats de formació i es reconeixerà la formació realitzada.

  3. Elaboració d’un informe final, en el termini de 10 dies hàbils des de la finalització (fins 29 de març de 2019), en què reflectiran el treball realitzat durant el període de pràctiques, les dificultats que hagen trobat i els suports rebuts. Aquest informe, que s’ajustarà al contingut que es fixa en l’annex IV d’aquesta resolució, serà entregat a l’inspector o inspectora d’educació i a la comissió avaluadora a través de la plataforma telemàtica habilitada a aquest efecte.

   INFORME DEL PERSONAL FUNCIONARI EN PRÀCTIQUES segons Annex IV

   IMPORTANT Cal seguir les indicacions que puga donar Conselleria d’Educació, en el cas de convocar reunions específiques amb el professorat en pràctiques respecte al format, fulls màxims, etc.

 6. Examen de la vigilància de la salut

  El funcionariat en pràctiques serà sotmés a un examen de vigilància de la salut en compliment del que estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (art. 22). L’objectiu és determinar l’aptitud mèdica/laboral per a l’exercici de les funcions habitualment desenvolupades en el corresponent cos. El professorat serà citat personalment per l’administració, que emetrà un informe (abans del 30 d’abril) on s’avalue l’aptitud en termes de “APTE/A” o “NO APTE/A”. La persona que siga declarada “no apta” o que es negue a què se li realitze l’examen de vigilància de la salut perdrà tots els drets al seu nomenament com a funcionari o funcionària de carrera.

 7. Avaluació de les persones aspirants

  La comissió qualificadora realitzarà l’avaluació en termes “apte/a” o “no apte/a” sobre la base de:

  1. Compliment dels següents requisits: realització de les activitats formatives, haver obtingut l’avaluació «apte/a» en l’examen de vigilància de la salut i realització de l’informe final.
  2. El resultat dels informes emesos per la Inspecció d’Educació, la direcció del centre i la persona tutora.

  L’informe de l’inspector o inspectora d’educació es realitzarà a través de la plataforma INSEDU – Gestió Tàctica, d’acord amb el model que figura en l’annex I i s’expressa en els termes de “positiu” o “no positiu”. Serà positiu quan la persona funcionària en pràctiques obtinga una valoració positiva en l’informe final i en, almenys, dues de les tres dimensions objecte d’avaluació.
  Els informes de la persona tutora i de la direcció del centre es realitzaran a través de la plataforma informàtica que s’habilite a aquest efecte d’acord amb els models que figuren en els annexos II i III i s’expressa en els termes de “positiu” o “no positiu”. Serà favorable quan obtinga la valoració positiva en, almenys, la meitat de les dimensions objecte de valoració.
  La qualificació de les persones funcionàries en pràctiques serà «apta» si aquestes reuneixen tots els requisits i, almenys, dos dels tres informes emesos, per la Inspecció d’Educació, la direcció del centre i la persona tutora, son favorables.
  La qualificació de les persones funcionàries en pràctiques serà «no apta» en els següents casos:

  1. Quan la persona aspirant no haja complert amb algun dels tres requisits.
  2. Quan el resultat de dos o tres dels informes emesos per la Inspecció d’Educació, la direcció del centre i la persona tutora siga desfavorable.

  Qui no supere la fase de pràctiques podrà repetir, per una sola vegada incorporant-se, al final de les persones aspirants seleccionades del següent procediment selectiu i/o promoció que es convoque.
  Els que no s’incorporen per a repetir la fase de pràctiques o els que siguen declarats no aptes per segona vegada perdran tots els drets al seu nomenament com a personal funcionari de carrera, mitjançant una resolució motivada de la Direcció General de Centres i Personal Docent.
  Qui siga declarat “APTE/A” en la fase de pràctiques, eixirà aprovat/da a l’expedient del concurs-oposició corresponent, i posteriorment s’elevarà al Ministeri d’Educació la proposta de nomenament com a personal funcionari de carrera amb efectes de l’1 de setembre de 2019.

 8. Reivindicacions STEPV a la fase de pràctiques

  • Cobrament dels triennis i sexennis durant la fase de pràctiques, per al professorat que li corresponga.
  • Incloure les malalties professionals, accidents laborals, risc a l’embaràs o causes sobrevingudes com a supòsits excepcionals per a fer la fase de pràctiques, com a mínim, en una durada superior a 3 mesos.
  • Còmput efectiu fins al 31 de juliol per a la realització efectiva de la fase de pràctiques.
  • Que el professorat interí no haja de fer fase de pràctiques, i que l’avaluació de les seues funcions docents com a interí li exonere d’aquest requisit.
  • Que el professorat puga triar el CEFIRE per a poder realitzar el curs de formació presencial de 30 hores per poder conciliar amb la vida familiar.
  • Regulació de les característiques de format de l’Informe Final de Pràctiques i així ser avaluats/des per igual indistintament de la Direccions Territorial on actue la Comissió Qualificadora.

   

 9. Guia de la fase de pràctiques 2018-19 en PDF

  Descarrega’t aquesta guia en PDF.

Top