Comissions de servei 2017

Actualitzat el 16 maig 2017 / 13:20 h


 1. Guia de les comissions de servei

  L’administració ha publicat al DOCV la convocatòria de les comissions de servei per motius mèdics, familiars i socials el dia 11 de maig, mitjançant dos normatives:

  NOVETAT: Enguany, al procediment habitual de sol·licitud de comissions de servei s’ha afegit una nova modalitat: la d’aquelles persones que “desitgen” continuar el curs que ve en la mateixa plaça que estan ocupant ara (Base Segona de la Convocatòria). STEPV ha demanat a la Conselleria que aquesta repetició no es faça efectiva per al curs que ve, ja que implica un factor de retroactivitat que el professorat desconeixia quan trià plaça el curs passat, i ha exigit que es negocien fòrmules d’estabilitat del professorat que passen necessàriament per augmentar les plantilles estables als centres.

  ATENCIÓ: En breu tindren notícies de com es renovaran les comissions de serveis específiques, i de com s’establirà el procés per cobrir aquelles places que el curs passat quedaren vacants. STEPV ha demanat a la Conselleria que s’òbriga un procés transparent i públic.

 2. Qui pot participar?

  • Funcionariat de carrera dependent de la Generalitat en situació de servei actiu o en excedència per cura de familiars, i que tinga destinació definitiva adjudicada amb data d’1 de setembre de 2017.
  • Funcionariat en excedència, haurà d’acreditar, per mitjà de la seua sol·licitud de reingrés davant de la direcció territorial corresponent, que posa fi a la situació d’excedència, amb data d’efecte anterior o igual a 1 de setembre de 2017.
  • Funcionariat en pràctiques dependent de la Generalitat que a data 1 de setembre de 2017 siga funcionariat de carrera i tinga destinació definitiva./li>
  • Funcionariat de carrera en situació de servei actiu o d’excedència per atenció de familiars, dependents d’altres administracions educatives que ocupen o tinguen reservat llocs de treball amb caràcter definitiu o els tinguen adjudicats amb data d’efectes 1 de setembre de 2017, la qual cosa haurà d’acreditar davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent, abans de l’1 de juliol de 2017, per mitjà de certificat emés per l’òrgan competent de la seua administració, en el qual s’indique que el personal funcionari té destinació definitiva i data d’efectes d’aquest. Si estiguera en situació d’excedència haurà d’acreditar, davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent, i abans de l’1 de juliol de 2017, que posa fi a la seua situació d’excedència amb data d’efecte anterior o igual a 1 de setembre de 2017, i aportar còpia de la seua sol·licitud de reingrés presentada en l’administració educativa d’origen.

  ATENCIÓ: El funcionariat que participa ha de tindre la seua destinació definitiva en una localitat que estiga a més de 40 quilòmetres de distància de la localitat de la seua residència habitual, en la qual estiga empadronat, o centre sol·licitat. S’haurà d’aportar certificat d’empadronament emés l’any 2017. Excepcionalment, NO es tindrà en compte la distància a docents amb malaltia greu, per a les famílies monoparentals amb fills/es que patisquen malaltia greu, a dones víctima de violència de gènere, a direccions de centres i a càrrecs electes.

  Per als Cossos de Mestres, Secundària i FP, cal estar en possessió del Certificat de Capacitació o del Diploma de Mestre de Valencià, excepte en el cas que la persona participant estiga habilitat en Filologia: Valencià.

  Per als Cossos d’EOI, Arts i Disseny, i Música i Dansa, com que les places no estan encara catalogades, no caldrà tindre la Capacitació en Valencià en la convocatòria d’enguany.
  Es podrà optar per les especialitats que consideren oportunes d’entre aquelles que es tenen habilitades.

  Si la persona sol·licitant no reuneix els requisits establerts, serà exclosa del procediment.

 3. Quins són els motius per demanar una comissió de serveis?

  NOVETAT: Per a l’obtenció de la destinació en comissió de serveis, la comissió avaluadora valorarà la concurrència en les persones sol·licitants de les circumstàncies medicosocials següents, per l’ordre de prioritat següent i tenint en compte el barem que per primera volta s’ha establert (annex V):

  1. Violència sobre la dona, que s’acreditarà amb l’ordre de protecció a favor de la víctima i, de manera excepcional, en tant es dicte la necessària ordre de protecció, amb l’informe del Ministeri Fiscal que indique l’existència d’indicis que l’empleada pública és víctima de violència sobre la dona.
  2. Pel càrrec de director/a de centres docents públics.
  3. Informe d’aptitud medicolaboral per al lloc de treball en el qual es prescriga el canvi a un altre lloc docent (informe elaborat per l’INVASSAT, i que incorporarà l’administració d’ofici).
  4. Malaltia greu (recollida al RD 1148/2011) de la persona sol·licitant que no exigisca la declaració d’incapacitat permanent quan la comissió de serveis puga suposar millora i/o reduir la probabilitat de llicència per malaltia. Es tindrà en compte qualsevol altra malaltia la gravetat de la qual siga semblant a les previstes, prestant especial interés a les malalties rares. Perquè siga examinada per la unitat mèdica corresponent, la persona sol·licitant haurà d’omplir l’Annex II, a què adjuntarà, degudament omplert, un informe mèdic segons model que figura com a Annex III.
  5. Per raons d’exercici d’un càrrec electiu en les corporacions locals, en cas de no tindre dedicació exclusiva. Haurà d’adjuntar certificat expedit per la secretaria de la corporació local corresponent on es faça constar la dita circumstància.
  6. Malaltia greu (recollida al RD 1148/2011) del cònjuge o familiars en 1r grau. En cas de malaltia greu del cònjuge o familiars convivents en primer grau de consanguinitat o afinitat i no hi haja possibilitat d’una atenció o tractament correcte en la localitat o província de la seua destinació. Es tindrà en compte qualsevol altra malaltia la gravetat de la qual siga semblant a les previstes, prestant especial interés a les malalties rares. Haurà d’adjuntar la documentació justificativa següent:
   1. Informes mèdics actualitzats expedits en els tres mesos anteriors al termini de presentació de la sol·licitud, que acrediten la malaltia al·legada.
   2. Fotocòpia del llibre de família o documentació oportuna que acredite el grau de parentiu.
   3. Si és procedent, grau de minusvalidesa de la persona malalta.

   Així mateix, en els supòsits de malaltia de familiars, diferents de cònjuge o fills/es, haurà d’aportar-se una declaració responsable relativa a la necessitat d’atenció del familiar conforme s’assenyala en l’Annex IV, el certificat d’empadronament del mencionat familiar en el domicili de la persona sol·licitant i, si hi ha més familiars que pogueren atendre el malalt, s’hi adjuntaran els documents que acrediten la impossibilitat de la seua atenció (certificat d’empadronament, certificat d’empresa, entre altres).

  7. Per ser família educadora de la Comunitat Valenciana i tindre en acolliment algun menor tutelat de la Generalitat menor de 12 anys. Haurà d’acreditar-se per mitjà de certificat emés pel servei territorial de la Generalitat competent en matèria de protecció de menors.
  8. Conciliació de la vida laboral i familiar, per a l’atenció de fills menors de 12 anys. Haurà d’aportar-se, junt amb la sol·licitud i el certificat d’empadronament, fotocòpia del llibre de família. Es té en compte, als efectes del barem, ser família nombrosa, família monoparental així com el nombre de fills i les seues edats. Als efectes de calcular l’edat dels fills, aquesta es computarà a data 1 gener 2017.
 4. Barem pel qual s’han de regir les comissions de servei

  Motius Puntuació
  1. Violència sobre la dona No té puntuació perquè es concedeix sempre
  2. Per raons d’exercici del càrrec de direcció de centres docents No té puntuació perquè es concedeix sempre
  3. Informe d’Aptitud Medicolaboral per al lloc de treball 450 punts
  4. Malaltia greu del funcionari sol·licitant 400 punts
  5. Per raons d’exercici d’un càrrec electiu a les corporacions locals 350 punts
  6. Malaltia greu del cònjuge o familiars en 1r grau
  • Fill 300 punts
  • Cònjuge 250 punts
  • Pares 200 punts
  7. Per ser família educadora de la Comunitat Valenciana i tindre en acolliment algun menor tutelat de la Generalitat menor o igual de 12 anys150 punts.
  Se sumaran 20 punts més per cada fill menor o igual a dotze (12) anys.
  8.Conciliació de la vida laboral i familiar, per a l’atenció de fills menors o iguals de 12 anys
  1. família monoparental
   • Amb 1 fill 100 punts
   • Amb 2 fills + 20 punts
   • Amb 3 fills + 20 punts
  2. Ordinària amb fills menors o iguals a 12 anys

   • Amb 1 fill50 punts
   • Amb 2 fills + 20 punts
   • Amb 3 fills + 20 punts

  A la puntuació que resulte de l’aplicació d’aquest barem se li sumaran els punts següents en atenció a la distància quilomètrica que existisca entre la localitat on té la destinació definitiva la persona sol·licitant i el seu lloc de residència o centre sol·licitat o d’acord amb l’escala següent:

  1. Si disten en més de 40 km i menys de 99 km 10 punts
  2. Si disten en més de 100 km i menys de 149 km 20 punts
  3. Si disten en més de 150 km 30 punts
 5. Quins són els passos per demanar la comissió?

  NOVETAT. Enguany, al procediment habitual, s’afegeix un nou element: mitjançant una aplicació telemàtica , les persones que ara mateixa tinguen una comissió de servei i desitgen repetir en la mateixa plaça han de presentar una sol·licitud telemàtica. Si aquestes persones tenen els mateixos motius que el curs passat, ho han de consignar a l’aplicació informàtica i no han de presentar cap altre document per registre. Si no tenen totes les causes que tenien el curs passat, cal que, a banda de fer ara la sol·licitud telemàtica, facen també el procediment ordinari, que expliquem a continuació.
  La resta de casos (és a dir: les persones que no desitgen repetir, o no tinguen ara mateixa una comissió de serveis, o desitgen repetir però no tinguen tots els motius del curs passat), han d’ emplenar i enregistrar una sol·licitud per escrit (Annex I), adjuntant tota la documentació necessària (Annex II i III en cas de malalties, empadronament, informes, certificats, etc).
  A partir del 15 de juny, s’obrirà un termini de 5 dies hàbils per poder fer les peticions telemàtiques a centres, peticions que han de realitzar totes les persones que participen, ja que és possible que no poguem repetir centre encara que ho desitgem.
  A més, hi ha algunes diferències en l’entrega de documentació del professorat de l’administració valenciana i del professorat d’altres administracions educatives.
  Ací trobareu amb més detall com participar.

  NOVETAT. Procediment per aquelles persones que desitgen continuar al mateix lloc d’enguany

  Les persones que durant aquest curs tenen una comissió de serveis i desitgen continuar en el mateix lloc, han d’entrar en l’aplicació telemàtica específica i indicar que volen continuar. A més, cal també que indiquen si tenen els mateixos motius que el curs passat o si en tenen només alguns. El termini per entregar la sol·licitud telemàtica és el 24 de maig.
  Si tenim els mateixos motius, no cal que presentem res per escrit. En canvi, si ja no tenim alguns dels motius, cal que seguim, a més, el pas que expliquem a continuació. En els dos casos, tant si tenim els mateixos motius, com si ja no en tenim algun, hem d’estar pendents per fer les peticions telemàtiques a partir del 15 de juny (en data encara per determinar) perquè és possible que la vacant en la qual estem ara no estiga disponible per a nosaltres (perquè s’ha donat en concurs de trasllats, perquè una persona suprimida o desplaçada l’haja agafat, perquè haja desaparegut…).
  Si tenim la destinació definitiva a una altra comunitat autònoma, cal que emplenem la sol·licitud de participació específica (Annex VII) i adjuntem un certificat expedit per la seua administració educativa educativa en el qual s’indique expressament que aquesta destinació definitiva la manté amb efectes d’1 de setembre de 2017.
  La convocatòria no preveu què hem de fer si en el concurs d’enguany hem passat a tindre un destí definitiu al País Valencià i és possible que la nostra administració d’origen no ens faça el certificat perquè a data d’1 de setembre ja no hi dependrem. En aquest cas, podem adjuntar el full de la resolució definitiva del concurs en la qual conste que ens acaben d’adjudicat una definitiva al País Valencià provinent d’una altra comunitat autònoma.

  Primer pas del procediment ordinari: entregar la sol·licitud i la documentació per registre

  1. PROFESSORAT QUE DEPÉN DE LA GENERALITAT VALENCIANA: haurà d’omplir i presentar la sol·licitud, segons el model que figura com a annex I. La sol·licitud anirà acompanyada del certificat d’empadronament, així com de la documentació acreditativa de les causes al·legades (i els annexos II i III en cas de malalties) i del coneixement de valencià quan siga un requisit. Termini de 10 dies hàbils des de la publicació al DOCV, és a dir, 24 de maig.
  2. PROFESSORAT QUE DEPÉN D’ALTRES ADMINISTRACIONS EDUCATIVES: haurà d’anunciar la seua participació en el procediment per mitjà d’una sol·licitud específica (Annex VII) que es presentarà, preferentment en els registres de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i en les seues direccions territorials. Termini: fins el 18 de maig. Haurà d’assenyalar en la seua instància, necessàriament, la comunitat autònoma de què depén i companyar-la per la documentació acreditativa del coneixement exigit de valencià, així com certificat expedit per l’òrgan competent de l’Administració de què depén el centre en què tinga la seua destinació i les següents dades:
   • Nom, cognoms i DNI
   • Cos a què pertany
   • L’especialitat o especialitats de què és titular i té reconegudes
   • Situació administrativa actual
   • Destinació definitiva o, si hi manca, documentació acreditativa de la seua participació en procediment de provisió pendent de resolució, i la seua participació queda condicionada a l’obtenció de destinació definitiva, amb efectes d’1 de setembre de 2016, que haurà d’acreditar-se abans de l’1 de juliol de 2016 davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent.
  3. COM I ON ENTREGUEM LA DOCUMENTACIÓ?
   Tota aquesta documentació ha d’anar dins del sobre oficial (que podrem arreplegar a les direccions territorials, als PROP i a les seus del sindicat a partir del dia 15 d’abril), que tancarem una volta hagem passat per registre la Sol·licitud que ens descarregarem de la web (recordeu anar amb dos còpies de la sol·licitud i quedeu-vos un exemplar amb el segell del registre). Fora del sobre, escriurem les nostres dades personals (nom, cognoms, DNI), el cos al qual pertanyem i el centre on estem treballany enguany. Aquest sobre ha d’anar adreçat a la Direcció Territorial on tinguem la definitiva. Si treballem a altre territori, podem remetre la documentació a la Direcció Territorial que considerem o a la Conselleria d’Educació Es pot entregar en qualsevol registre, però recomanem que siga en el registre de les Direccions Territorials d’Educació o en el de la Conselleria d’Educació. També es pot entregar per correu certificat. Les adreces són les següents:
   Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport d’Alacant
   C/ Carratalá, 47
   03007 Alacant
   Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport de Castelló
   Avinguda del Mar, 23
   12003 Castelló de la Plana
   Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport de València
   C/ Gregori Gea, 14
   46009 València
   Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
   Avinguda Campanar, 32
   46015 València

  Segon pas: emplenar i presentar la sol·licitud telemàtica

  A partir del 15 de juny (en data encara per determinar) s’obrirà durant 5 dies hàbils l’aplicació telemàtica per tal que les persones participants puguen fer peticions concretes a centre o a localitat. STEPV tindrà ordinadors a disposició de les persones afiliades que en necessiten en les seus d’Alacant, Castelló i València. Per poder-los utilitzar, per favor, contacteu amb la vostra seu més propera a partir de l’1 de juny.
  El programa funciona igual que l’aplicació de concurs de trasllats i es poden fer fins 300 peticions a centre i/o localitat, i es poden sol·licitar places per les habilitacions que considerem oportunes d’entre les que tinguem.
  Podem fer quantes sol·licituds telemàtiques considerem, però només serà vàlida l’última presentada.
  Hem de tindre en compte que, encara que desitgem repetir en el centre actual, cal fer les peticions telemàtiques per si de cas la plaça que ocupem ja no està disponible.

 6. Altres qüestions a tindre en compte

  Les destinacions adjudicades en comissió de serveis són irrenunciables excepte força major, degudament acreditada i acceptada pels òrgans competents.
  L’administració indica expressament que només s’adjudicaran comissions de servei per a vacants previstes en les plantilles orgàniques i que estiguen consignades pressupostàriament en el moment de la resolució de la convocatòria.
  Tindre una comissió de servei NO implica interrompre l’exercici efectiu de serveis en la destinació definitiva. Aquesta ha estat un canvi de criteri amb la nova Conselleria d’Educació.

 7. Resolució de les comissions

  Com tots els anys, a finals de juliol tindrem els llistats provisionals i definitius de les comissions de servei. Contra el llistat provisional, podrem fer una reclamació telemàtica en el termini de 2 dies naturals; contra la resolució definitiva, podrem interposar recurs de reposició. L’administració revisa els recursos de reposició i al llarg de setembre publica un altre llistat de concessió de comissions de servei.

Top