Guia de càtedres 2018

Actualitzat el 18 octubre 2018 / 10:22 h


 1. Places convocades

  Cos de càtedres de secundària

  CODI ESPECIALITAT PLACES
  201 Filosofia 11
  204 Llengua Castellana i Literatura 30
  205 Geografia i Història 35
  206 Matemàtiques 36
  207 Física i Química 5
  208 Biologia i Geologia 40
  209 Dibuix 19
  210 Francés 7
  211 Anglés 10
  217 Educació Física 3
  218 Orientació Educativa 5
  219 Tecnologia 36
  222 Formació i orientació laboral 11
  226 Sistemes electrònics 1
  227 Organització i Processos de Manteniment de Vehicles 3
  236 Assessoria i Processos d’imatge personal 1
  242 Intervenció Sociocomunitària 5
  254 Informàtica 13
  256 Llengua i Literatura Valenciana 7
  261 Economia 4
  264 Anàlisi i Química Industrial 1
  274 Sistemes Electrotècnics i Automàtics 4

  Cos: Catedràtics d’escoles oficials d’idiomes

  CODI ESPECIALITAT PLACES
  401 Alemany 1
  406 Espanyol 1
  408 Francés 2
  411 Anglés 6
  412 Italià 1
  418 Valencià 1
  TOTAL 299

  Cos de Càtedres Arts Plàstiques i Disseny

  Codi Especialitat Nombre de places convocades
  7A6 Dibuix Artístic i Color 2
  7A7 Dibuix Tècnic 1
  7A8 Disseny d’Interiors 1
  7A9 Disseny de Moda 1
  7B0 Disseny de Producte 1
  7B1 Disseny Gràfic 2
  7B4 Fotografia 1
  7B5 Història de l’Art 1
  7B7 Materials i Tecnologia: Ceràmica i Vidre 1
  7B8 Materials i Tecnologia: Disseny 1
  7C0 Mitjans Audiovisuals 1
  7C1 Mitjans Informàtics 1
  7C2 Organització Industrial i Legislació 1
  7C4 Volum 1
  Total 16
 2. Presentació de sol·licituds i documentació

  Del dia 15 d’octubre al 15 de novembre de 2018.
  S’ha d’omplir el model oficial de sol·licitud que està disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es i http://www.ceice.gva.es/ca/web/rrhh-educacion/oposiciones, i aquesta inscripció telemàtica permetrà:

  • La inscripció en línia del model oficial.
  • Annexar documents a la sol·licitud, quan siga necessari.
  • El pagament electrònic de les taxes.
  • El registre electrònic de la sol·licitud.

  ADVERTÈNCIA: Recomanem seguir les instruccions que s’indicaran en la seu electrònica per assegurar-nos que presentem correctament la sol·licitud.
  La sol·licitud es considera presentada i registrada davant de l’Administració en el moment en què es complete tot el procés telemàtic, i els aspirants han d’imprimir el justificant generat de registre i pagament, si escau, com a confirmació de la presentació telemàtica.
  No es pot presentar més d’una sol·licitud, llevat que s’opte a més d’una especialitat. En aquest cas, s’han de presentar tantes instàncies com nombre d’especialitats a què s’opte.
  En cas que es presente més d’una sol·licitud per especialitat, serà vàlida l’última.
  S’habilitaran en els locals dels CEFIRES els mitjans materials necessaris per a garantir l’accés de tot el personal que participa en la convocatòria i poder presentar la sol·licitud de participació. L’afiliació disposarà d’ordinadors a les diferents Seus de STEPV.
  La sol·licitud es podrà realitzar telemàticament mitjançant la Cl@ve Permanente, el Certificat Digital o el DNI Electrònic. Us expliquem com aconseguir-ho:
  OBTENCIÓ CL@VE PERMANENTE:
  http://clave.gob.es/clave_Home/ca/Clave-Permanente.html
  A la següent adreça, http://administracion.gob.es/pagFront/atencionCiudadana/oficinas/encuentraOficina.htm#.WtYk-pexXIU  podreu trobar el lloc més proper al vostre domicili, per poder aconseguir-la.
  En general, es pot obtindre a les Oficines de l’Agència Tributària, a les Subdelegacions del govern, a la Tresoreria de la Seguretat Social.
  Per a més informació sobre com obtindre la “Clave permanente” podeu telefonar al 060.
  També podem obtindre-la per Internet http://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-registrarme.html
  OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DIGITAL:
  http://www.hisenda.gva.es/va/web/subsecretaria/economia-infogeneral-plan-apoyo-munici-requisitos-certificado
  OBTENCIÓ DEL DNI ELECTRÒNIC:
  https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/
  Entre tots els sistemes recomanem el sistema CL@VE PERMANENTE perquè pots fer les gestions des de qualsevol ordinador sense haver d’instal·lar res prèviament.

 3. Instruccions per a emplenar la sol·licitud telemàtica

  1. Es farà constar el codi i el nom de l’especialitat per la qual es participa.
  2. Totes les persones aspirants hauran d’indicar la titulació al·legada per al coneixement del requisit lingüístic del valencià.
  3. Les persones aspirants declararan, si escau, en la casella corresponent, que volen ser avaluats en els seus centres docents.

  Per a justificar el pagament correcte de les taxes, és necessari annexar documentació justificativa en els casos següents:

  1. a) Els documents que acrediten la condició de membre de família nombrosa o família monoparental de categoria general o especial, si ho han al·legat.
  2. b) El certificat expedit per l’òrgan competent que acredite la condició d’aspirant amb diversitat funcional igual o superior al 33 %.
  3. c) Si s’ha al·legat ser víctima d’actes de violència sobre la dona, haurà d’acreditar-se aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de desembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

  En els casos a i b, no caldrà presentar els documents acreditatius quan hagen sigut elaborats per l’administració de la Generalitat Valenciana si expressen l’autorització perquè siguen consultades o demanades les dades corresponents.

 4. Admissió de persones aspirants

  Davant la publicació provisional de persones admeses i excloses es disposarà de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la resolució, per a poder esmenar el defecte que n’haja motivat la exclusió i/o consignar errades en les dades personals de participació. En les llistes hauran de constar els cognoms, nom, els quatre últims dígits del número del document nacional d’identitat, cos docent al qual aspiren i especialitat per la qual participen.
  Les reclamacions i correccions d’errors es presentaran per via telemàtica al mateix web.
  Una vegada estimades o desestimades les reclamacions es publicarà la llista definitiva d’admesos i exclosos.

 5. Entrega de mèrits

  La data i lloc d’entrega de mèrits juntament al model de sol·licitud de baremació es coneixerà en la publicació llista definitiva admesos i exclosos.

 6. Requisits de participació

  • Estar en possessió d’algun dels títols següents: doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte, títol de grau corresponent o titulació equivalent a efectes de docència, en l’accés a càtedres d’Arts Plàstiques i Disseny d’acord amb l’annex VIII del Reial decret
  • 276/2007, de 23 de febrer.
  • Tindre la Capacitació per a l’ensenyament en valencià.
  • Tindre destinació en un lloc de treball dependent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat. Qui presta serveis temporalment en règim de comissió de serveis no reuneix aquest requisit.
  • Pertànyer al Cos d’Ensenyament Secundari per a accedir al Cos de Càtedres Ensenyament Secundari; pertànyer al Cos de professorat d’EOI per a accedir al Cos de Càtedres EOI, i pertànyer al Cos de Professorats d’Arts Plàstiques i Disseny per a accedir al Cos de Càtedres Professorat d’Arts Plàstiques i Disseny.
  • Acreditar antiguitat mínima de 8 anys de funcionari de carrera en el cos des del qual s’aspira i ser titular de l’especialitat o especialitats a què es concursen.

  Aquests requisits s’han de tindre com a mínim a data de l’últim dia de presentació sol·licituds, es a dir, 15 de novembre, i mantindre’s fins al moment de la presa de possessió com a funcionariat del Cos de Catedràtics corresponent.

 7. Requisit de la Capacitació del Valencià

  Qui a data finalització termini presentació sol·licituds, no tinga la Capacitació del valencià, es podrà presentar al procediment selectiu en les condicions següents:

  1. a) Les persones que no puguen acreditar la competència lingüística mínima d’un nivell C1 en valencià, s’han de presentar a una prova de coneixements de valencià nivell C1. La DGCiPD dictarà una resolució que anuncie el dia, el lloc i l’hora de realització de la prova i la composició del tribunal examinador, que es publicarà en el DOGV. Només s’expedirà el certificat administratiu corresponent de la Junta Qualificadora de Coneixements Valencià (JQCV) a les persones que superen aquesta prova.
  2. b) Aquells que acrediten la competència lingüística mínima en valencià d’un nivell C1 o hagen superat la prova de nivell C1 prevista en l’apartat a, hauran de participar en la prova que convoque el Servei de Formació del Professorat per a l’obtenció del certificat de capacitació per a l’ensenyament en valencià. La DGCiPD dictarà una resolució en la qual s’anunciarà el dia, el lloc i l’hora de realització de la prova, així com la composició del tribunal examinador, que es publicarà en el DOGV.

  Qui no acredite la Capacitació del Valencià o supere les proves prèvies no podrà participar en el present procediment selectiu.
  Qui acredita nivell C2 o Diploma de Mestre de Valencià com a coneixements de valencià no podrà obtindre la puntuació corresponent en la fase de mèrits.

 8. Tribunals i comissions de selecció

  ÒRGANS DE SELECCIÓ

  Els tribunals valoraran els mèrits corresponents als apartats i subapartats del barem i sol·licitaran de la Inspecció d’Educació l’avaluació de l’activitat docent si ho sol·licita la persona participant.
  Els tribunals estaran integrats per:

  • Un president/a, designat directament per la Direcció General de Centres i Personal Docent, entre els funcionaris de carrera del respectiu cos de catedràtics o del cos d’inspectors d’educació.
  • Un mínim de quatre vocals, designats per sorteig públic entre els funcionaris de carrera en actiu del respectiu cos de catedràtics.

  En la designació dels tribunals es vetlarà pel principi d’especialitat i es tendirà a la paritat entre homes i dones.

  MOTIUS ABSTENCIÓ I RECUSACIÓ ÒRGANS DE SELECCIÓ

  La situació de permís per maternitat biològica, adopció o acolliment, o acumulació de lactància.
  Les situacions d’incapacitat temporal i de risc durant l’embaràs, degudament acreditades.
  Els permisos de reducció de jornada de treball concedits fins al 31 de juliol d’aquest curs.
  El personal que ocupa els càrrecs de direcció, caps d’estudis o secretaria, sempre que el president o la presidenta del tribunal puga substituir-lo pel personal suplent.
  Tindre interés personal en l’assumpte o estar en litigi pendent amb algun interessat.
  Tindre vincle matrimonial o situació de fet assimilable i tindre el parentesc de consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat dins del segon grau.
  Tindre amistat íntima o enemistat manifesta.
  Si tenen relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament o haver- li prestat serveis professionals durant els dos últims anys.
  Els presidents/es sol·licitaran dels membres dels tribunals declaració jurada de no estar incursos en motius d’abstenció o recusació. El termini per a manifestar l’abstenció serà de set dies hàbils, comptadors a partir de la publicació en el DOGV del nomenament dels membres dels tribunals. Així mateix, les persones aspirants podran recusar els membres del tribunal.
  A l’hora de constituir els tribunals, en el cas de fer falta fer la substitució de vocals suplents, l’ordre de substitució serà en què figuren disposats en la resolució de nomenament.

  FUNCIONS DELS TRIBUNALS

  1. El desenvolupament del procediment selectiu d’acord amb el que disposa aquesta convocatòria.
  2. b) Custodiar la documentació justificativa dels mèrits fins a la finalització del procés selectiu
  3. La valoració dels mèrits.
  4. L’elaboració, ordenació i publicació de les llistes d’aspirants que hagen superat el procediment selectiu, així com la seua elevació a l’òrgan convocant.

  COMISSIONS DE COORDINACIÓ

  (Només per al l’accés al Cos de Catedràtics/ques de Secundària i EOI)
  Per a garantir el millor desenvolupament del procés selectiu i l’homogeneïtat en l’actuació dels tribunals, es nomenarà una comissió de coordinació que estarà formada pels presidents de cada un dels tribunals, amb les següents funcions:

  1. Coordinar els tribunals.
  2. Garantir la correcta tramitació del procés selectiu.
  3. Facilitar l’actuació dels diferents tribunals.
  4. Resoldre els dubtes que puguen sorgir en l’aplicació de la convocatòria, així com el que s’ha de fer en els casos no previstos.
  5. Aquelles altres funcions que li assigne la Direcció General de Centres i Personal Docent.

  SISTEMA DE SELECCIÓ

  Procediment selectiu per concurs en què es valoraran els mèrits relacionats amb l’actualització científica i didàctica, la participació en projectes educatius, l’avaluació positiva de l’activitat docent i, si escau, la trajectòria artística de les persones aspirants.

 9. Valoració dels mèrits

  VALORACIÓ DELS MÈRITS

  Només es tindran en compte els mèrits perfeccionats amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds (15 de novembre).
  BAREM PER A LA VALORACIÓ DELS MÈRITS COS DE CÀTEDRES SECUNDÀRIA I EOI (ANNEX I)
  BAREM PER A LA VALORACIÓ DELS MÈRITS COS DE CÀTEDRES ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (ANNEX I)
  NOTES ACLARATÒRIES DEL BAREM DE CÀTEDRES ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
  Primera. Únicament seran baremats aquells mèrits perfeccionats fins el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, és a dir, 15 de novembre. Un mateix mèrit no podrà ser valorat per més d’un apartat o subapartat.
  Segona. En cap cas seran valorats aquells cursos o assignatures la finalitat dels quals siga l’obtenció d’un títol acadèmic, màster o una altra titulació de postgrau. Tampoc seran valorats els cursos o activitats la finalitat dels quals siga l’obtenció del títol d’Especialització Didàctica o del CAP. Així mateix no podran considerar-se a l’efecte de la seua valoració els mèrits indicats en els apartats 2.1 i 2.2, que hagen sigut realitzats abans de l’obtenció del títol exigit per al seu accés al cos.
  Tercera. Els documents redactats en llengües d’altres comunitats autònomes hauran de traduir-se a una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana per a la seua validesa. En el cas de llengües estrangeres haurà de traduir-se per intèrpret jurat.
  Quarta. A l’efecte del còmput dels anys previstos en els apartats 1.1 (antiguitat) del barem de mèrits, es valoraran com a any tots aquells serveis que es corresponguen amb serveis efectius prestats des de la data d’inici del curs acadèmic fins al dia de la seua finalització.
  Cinquena. No podran acumular-se les puntuacions corresponents a l’apartat 1.2 quan els serveis s’hagen prestat simultàniament.
  Sisena. Als efectes previstos en els subapartats 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 i 1.2.5 del barem de mèrits, es consideraren centres públics les escoles d’art i superior d’arts plàstiques i disseny on s’imparteixen els estudis superiors i els cicles formatius d’Arts Plàstiques i Disseny.

  AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT DOCENT

  Amb la finalitat d’avaluar les capacitats pedagògiques, el domini de les tècniques de treball docent i la participació en el funcionament del centre, els aspirants que ho hagen sol·licitat en l’apartat corresponen de la sol·licitud telemàtica, seran avaluats en els seus centres docents.
  Només podrà dur-se a terme l’avaluació respecte de les persones que en el moment de realitzar aquesta avaluació estiguen exercint tasques de docència directament amb l’alumnat en un centre educatiu del País Valencià.
  Els/les aspirants que han sol·licitat ser avaluats podran renunciar voluntàriament a l’avaluació esmentada, presentant per escrit la renúncia davant la Inspecció Territorial d’Educació de la Direcció Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport a què corresponga amb anterioritat al procés d’avaluació.
  Els indicadors d’avaluació de l’activitat docent són:

  1. La planificació de l’activitat docent.
  2. L’exercici de l’activitat docent.
  3. Seguiment dels aprenentatges de l’alumnat i decisions adoptades per a afavorir la millora d’aquest.
  4. La gestió de l’aula.
  5. La participació en les activitats del centre i la implicació en el seu projecte educatiu.
  6. Relació i comunicació amb la comunitat educativa d’acord amb els criteris adoptats pel centre.

  Els criteris de valoració seran fixats per la Inspecció General d’Educació, que els farà públics en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es) abans de l’inici del procés d’avaluació.

  • En l’accés a Càtedres Secundària i EOI: Una vegada realitzada l’avaluació de l’activitat docent per la inspecció d’educació s’elevarà un informe raonat que constarà si aquesta avaluació és positiva o negativa (en el cas de ser positiva en valora amb 2 punts). Aquest informe s’enviarà als corresponents tribunals.
  • En l’accés a Càtedres d¡Arts Plàstiques i Disseny: Una vegada realitzada l’avaluació de la labor docent per la Inspecció educativa, s’exposaran els resultats en un informe en què constarà de forma expressa una puntuació numèrica final expressada entre 0 i 2 punts. Aquest informe s’enviarà als tribunals corresponents.

  QUALIFICACIÓ

  Els tribunals faran publiques, en el tauler d’anuncis els llocs d’actuació, les puntuacions provisionals obtingudes per les persones aspirants. Contra aquestes puntuacions podran presentar-se reclamacions en termini de 7 dies hàbils, mitjançant un escrit dirigit al president del tribunal a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://www. sede.gva.es).
  Estudiades les reclamacions, els tribunals publicaran la llista definitiva de les puntuacions.
  Contra aquesta resolució, els interessats podran interposar recurs d’alçada davant el director general de Centres i Personal Docent en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la publicació en els taulers d’anuncis.

  RECUPERACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ MÈRITS

  Transcorregut un any des del tancament del procés selectiu publicat en el DOGV, les persones aspirants disposaran de tres mesos per a sol·licitar la recuperació de la documentació presentada a l’efecte de la valoració de mèrits, i la sol·licitaran a la direcció territorial corresponent, excepte la documentació necessària per a expedir els nomenaments com a funcionari de carrera, i sempre que no hi haja reclamació per part d’algun aspirant; en aquest cas, la documentació podrà ser retinguda a l’efecte de comprovació o prova.

 10. Superació del procediment selectiu

  PERSONES SELECCIONADES

  Resultaran seleccionades aquelles persones aspirants que, ordenades segons la suma de puntuacions aconseguides, obtinguen un nombre d’ordre igual o inferior al nombre de vacants oferides per cada especialitat convocada.
  Els empats es resoldran atenent successivament els criteris següents:

  1. Major puntuació en cadascun dels apartats del barem de mèrit per l’ordre en què aquests apareixen en l’annex I.
  2. Major puntuació en els subapartats del barem, per l’ordre en què aquests apareixen en l’annex I.
  3. Major puntuació en el procediment selectiu d’ingrés en el cos i especialitat des del qual es concursa i, si continua l’empat, major nombre d’anys de servei com a funcionari/ària de carrera en el cos des del qual es concursa.

  ACCÉS PER MÉS D’UNA ESPECIALITAT

  El personal aspirant que aconseguisca la puntuació per a accedir per més d’una especialitat del mateix cos, s’entendrà que accedeix per l’especialitat en què posseeix la seua actual destinació definitiva i que renuncia per les altres especialitats.
  Si no coincideix cap especialitat amb la seua destinació definitiva, haurà d’optar per una d’aquestes i renunciar a la resta en el termini de set dies hàbils a partir de la publicació de la llista d’aspirants seleccionats.

  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS ACREDITATS DELS REQUSITS

  En el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de publicació de la llista d’aspirants seleccionats, aquests hauran d’accedir a la DGDiPD de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://www. sede.gva.es), i assenyalar en la casella corresponent:

  • Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en cas que haguera sigut separat o inhabilitat.

  Així mateix, i en cas que el títol al·legat s’haja obtingut a l’estranger, hauran d’adjuntar:

  • La còpia del títol i la corresponent traducció realitzada per intèrpret jurat.
  • La corresponent homologació o credencial de reconeixement.

  DESTINACIÓ EN EL COS DE CATEDRÀTICS

  Els funcionaris/àries que accedisquen al cos de catedràtics pel procediment regulat per la present ordre estaran exempts de la realització de la fase de pràctiques.
  En cas que s’haja accedit per la mateixa especialitat que estiguera exercint en el moment de la resolució del present procediment, el personal funcionari romandrà com a catedràtic en la mateixa destinació que ocupava en el cos de procedència.
  En cas que s’haja accedit per una especialitat diferent de la qual estiguera exercint en el moment de la resolució del present procediment, l’accés al cos de catedràtics serà efectiu quan obtinga una vacant segons els procediments de provisió de llocs reglamentaris; excepte que hi haja vacant de l’especialitat en el mateix centre. Mentrestant el personal romandrà en excedència en el cos de catedràtics.

  NOMENAMENT FUNCIONARIAT DE CARRERA

  Una vegada comprovat per la DGCiPD que tots els/les aspirants tenen els requisits generals i específics establits en la present convocatòria, es procedirà a l’aprovació de l’expedient del procés selectiu.
  Es remetrà la llista de les persones aspirants seleccionades en el ministeri competent en matèria d’educació, a l’efecte de l’expedició dels corresponents títols de funcionaris de carrera del corresponent cos de catedràtics.
  Els nomenaments mencionats tindran efectes des de l’1 de setembre següent a aquell en què va finalitzar aquest procés selectiu.

Top