Barem del concurs de trasllats 2017/18

Actualitzat el 13 novembre 2017 / 19:23 h


 1. Antiguitat

  No hi ha màxim; ho computa l’administració d’ofici.

  1.1. Antiguitat en el centre
  1.1.1. Per cada any com a funcionari/a de carrera definitiu/va de manera ininterrompuda en el centre des del qual es concursa:
  Pel primer i segon any: 2 punts per any, 0,1666 per mes complet
  Pel tercer any: 4 punts , 0,3333 per mes complet
  Pel quart any i següents: 6 punts per any , 0,5 per mes complet
  1.1.2. Per cada any com a funcionari/a de carrera provisional: 2 punts per any , 0,1666 per mes complet. Si es concursa voluntàriament des del primer destí definitiu, aquesta puntuació s’afegirà a la del subapartat 1.1.1. Una volta obtingut un nou destí, ja no es podrà acumular més.
  1.1.3. Per cada any com a funcionari/a de carrera a una plaça o centre amb la qualificació d’especial dificultat: 2 punts per any, 0,1666 per mes complet

  S’especifica en quins casos s’assigna puntuació per aquest apartat:

  • Els que participen en el concurs conforme al subapartat 1.1.1 amb destinació definitiva en plaça, lloc o centre d’especial dificultat.
  • Els que participen en el concurs conforme al subapartat 1.1.2 i durant el temps de provisionalitat hagen estat en una plaça, lloc o centre d’especial dificultat.
  • Els participants dels subapartats 1.1.1 i 1.1.2 que tinguen concedida una comissió de servei en una altra plaça, lloc o centre que tinga la qualificació d’especial dificultat.

  1.2. Antiguitat en el Cos
  1.2.1. Per cada any de serveis efectius com a funcionari/a de carrera en el cos a què correspon la vacant: 2 punts per any, 0,1666 per mes complet
  1.2.2. Per cada any de serveis efectius a altres cossos del mateix o superior subgrup: 1,5 punts per any,0,1250 per mes complet
  1.2.3. Per cada any de serveis efectius a altres cossos de subgrup inferior: 0,75 punts per any 0,0625 per mes complet

 2. Cos de catedràtics/ques

  Ho computa l’administració d’ofici.
  Per ser funcionari/a de carrera del Cos de Catedràtics/ques: 5 punts

 3. Mèrits acadèmics

  Només es computaran títols amb validesa oficial a l’Estat Espanyol; màxim 10 punts.

  3.1. Doctorat, postgraus i premis extraordinaris:
  3.1.1. Pel títol de doctor/a en la titulació al·legada per l’ingrés al cos: 5 punts
  3.1.2. Pel títol de Màster (distint del requisit per la docència): 3 punts
  3.1.3. Per la suficiència investigadora o diploma d’estudis avançats: 2 punts
  3.1.4. Pel premi extraordinari en el doctorat, llicenciatura, grau; o la menció honorífica en les titulacions dels Conservatoris Superiors de Música: 1 punt
  TÍTOLS PROPIS UNIVERSITARIS NO SÓN VÀLIDS

  3.2. Altres titulacions universitàries (mai no serà valorada la titulació exigida per l’ingrés al cos):
  3.2.1. De Grau o equivalent: Per la segona i restants diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectura tècnica: 5 punts
  3.2.2. De primer cicle: per a segona i restants diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques o equivalents 3 punts: (Notes: subgrup A2: mai no es computarà la primera titulació d’aquestes característiques; subgrup A1: mai no es computarà el primer cicle que haja sigut necessari per l’obtenció del títol de llicenciat, enginyer o arquitecte. Tampoc es valoraran els primers cicles que hagen permés l’obtenció d’altres titulacions de cicle llarg que s’al·leguen com a mèrits.)
  3.2.3. De segon cicle: pels estudis corresponents al segon cicle de llicenciatures, enginyeries arquitectures o equivalents 3 punts: (Nota: subgrup A1: mai no es computarà el primer cicle que haja sigut necessari per l’obtenció del títol de llicenciat, enginyer o arquitecte)

  NOTES ACLARATÒRIES RESPECTE ALS MÈRITS ACADÈMICS
  ÚNICAMENT ES VALORARAN TITULACIONS UNIVERSITÀRIES OFICIALS AMB VALIDESA EN L’ESTAT ESPANYOL

  1. Per a poder obtindre puntuació per altres titulacions de caràcter oficial, s’hi haurà de presentar fotocopia compulsada de tots els títols que es posseïsquen, inclús l’al·legat per a ingrés en el cos, aportant-hi els certificats de notes.
  2. Pel que fa a la baremació de titulacions de primer cicle, no s’entendrà com a tal la superació d’algun dels cursos d’adaptació.
  3. En els subapartats del 3.1, només s’hi valorarà un títol per cadascun d’aquests. No es baremarà pel subapartat 3.1.2 cap títol de màster exigit per a ingrés a la funció pública docent.
  4. Quan els títols obtinguts en l’estranger o hagen sigut expedits per institucions docents d’altres països, caldrà adjuntar-hi, a més, l’homologació corresponent.
  5. No es baremaran pels subapartats 3.1 i 3.2 els títols universitaris no oficials que conforme a la disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, siguen expedits per les universitats en ús de la seua autonomia

  3.3. Titulacions de règim especial (EOI i Conservatoris) i de Formació Professional:
  EOI (equivalències del pla anterior, el pla nou i el MCER del Consell d’Europa)

  1. Per cada Nivell C2: 4 punts
  2. Per cada Nivell C1: 3 punts
  3. Per cada Nivell B2 (Cicle Superior o Nivell Avançat): 2 punts
  4. Per cada Nivell B1 (Cicle Elemental o Nivell Intermedi): 1 punt
   NOTES: Només valen els títols expedits per les Escoles Oficials d’Idiomes. Si s’ha obtingut el Certificat d’Aptitud o Certificat de Nivell Avançat i també el Cicle Elemental o Certificat de Nivell Intermedi de la mateixa llengua, només es comptabilitzarà el B2 i, per tant, es tindran 2 punts.
  5. Per cada Títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny, Tècnic Esportiu Superior, i Tècnic Superior de Formació Professional: 2 punts
  6. Per cada Títol Professionals de Música o Dansa: 1,5 punts.
 4. Càrrecs directius i altres funcions

  Ho computa l’administració d’ofici si consta al full de serveis màxim 20 punts.

  4.1. Direcció en centres públics, centres de professorat i recursos, o institucions anàlogues, i en Agrupacions de Llengua i Cultura Espanyoles: 4 punts per any (a 0,3333 punts per mes complet)
  4.2. Vicedirecció, subdirecció, secretaria i cap d’estudis i assimilats en centres públics: 2,5 punts per any (0,2083 punts per mes complet).
  4.3. Altres funcions docents (màxim 5 punts)

  • Per cada any de coordinació de cicle, cap de departament, seminari o divisió en centres públics docents; assessoria de formació permanent; direcció d’un equip d’orientació educativa i psicopedagògica; coordinació d’etapa, coordinació d’aula d’Informàtica, coordinació TIC, coordinació Formació del centre, coordinació didàctica EOI o figures anàlogues, i també per l’exercici de la funció tutorial a partir de l’entrada en vigor de la LOE (curs 06/07): 1 punt per any (0,0833 punts per mes complet) Notes: Només es computaran aquests mèrits com a funcionariat de carrera. Si es desenvolupa més d’un càrrec simultàniament, només es valorarà el de més puntuació.

  DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES

  1. Als efectes previstos en els subapartats 4.1, 4.2 i 4.3 del barem de mèrits, es consideraran centres públics assimilats als centres públics d’ensenyament secundari els següents:
   • Instituts de Batxillerat
   • Institut de Formació Professional
   • Centres d’Educació de Persones Adultes, sempre que impartisquen les mateixes ensenyances que en els centres als quals es refereixen aquests subapartats
   • Centres d’ensenyaments integrats.


   A aquests mateixos efectes es consideren centres públics als quals corresponen les places dels cossos de catedràtics i professors de música i arts escèniques de conservatoris de música:

   • Conservatoris superiors de Música o Dansa
   • Conservatoris professionals de Música o Dansa
   • Conservatoris elementals de Música
   • Escoles superiors d’Art Dramàtic
   • Escola superior de Cant
  2.  

  3. Als efectes previstos en el subapartat 4.2. del barem de mèrits, es consideraran com a càrrecs directius assimilats als centres públics d’ensenyament secundari els següents:

   • Secretaria adjunta
   • Els càrrecs al·ludits en aquest apartat exercits en seccions de Formació Professional
   • Cap d’estudis adjunt
   • Cap de residència
   • Delegat del cap d’estudis d’institut de Batxillerat o similars en comunitats autònomes
   • Direcció
   • Cap d’estudis de secció delegada
   • Direcció de secció filial
   • Direcció de centre oficial de patronat d’Ensenyament Mitjà
   • Administrador/a en centres de Formació Professional
   • Professor/a delegat/da en el cas de la secció de Formació Professional.
 5. Mèrits de formació i perfeccionament

  Màxim 10 punts.

  5.1. Activitats de formació superades com a assistent, relacionades amb aspectes científics i didàctics de les especialitats del cos al qual es pertany, l’organització escolar o les noves tecnologies aplicades a l’educació: màxim 6 punts
  Es puntuarà 0,10 per cada 10 hores certificades (se sumaran totes les hores i no es puntuarà la resta d’hores inferiors a 10)

  5.2. Impartició de les activitats de formació i perfeccionament descrites al subapartat 5.1: màxim 3 punts.
  Es puntuarà 0,10 per cada 3 hores certificades (se sumaran totes les hores i no es puntuarà la resta d’hores inferiors a 3)

  5.3. Per cada especialitat del cos distinta de la d’ingrés, obtinguda mitjançant el procés d’adquisició de noves especialitats: 1 punt màxim.

 6. Altres mèrits

  Publicacions, premis i projectes d’innovació, mèrits artístics i literaris, tribunal d’oposicions, tutorització de pràctiques, valencià; màxim 15 punts).

  6.1. Publicacions, materials curriculars i coneixement de llengües estrangeres curriculars.
  Publicacions de caràcter didàctic i científic sobre disciplines objecte del concurs, o directament relacionades amb aspectes generals del currículum o amb l’organització escolar i per l’elaboració de materials curriculars per encàrrec de les administracions educatives: fins a 8 punts
  No seran valorades si manquen de l’ISBN o ISMN

  1. Llibres (en paper o electrònics):
   • Autor/a, fins a 1 punt
   • Coautor/a, fins a 0,5 punts
   • 3 autors/es, fins a 0,4 punts
   • 4 autors/es, fins a 0,3 punts
   • 5 autors/es, fins a 0,2 punts
   • Més de 5 autors/es, fins a 0,1 punts
  2. Revistes (en paper o electròniques)

   • Autor/a, fins a 0,2 punts
   • Coautor/a, fins a 0,1 punts
   • 3 o més autors/es, fins a 0,05 punts
  3. Materials curriculars

   • Autor/a, 0,3 punt
   • 2 autors/es, 0,15 punts
   • 3 autors/es o més, fins a 0,1 punts
  4. Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera, almenys nivell B2 MCER. 4 punts

  6.2. Premis d’àmbit autonòmic, nacional o internacional, convocats per les administracions educatives en projectes d’investigació o innovació en l’àmbit de l’educació, o participació en aquestos projectes: fins a 2,5 punts.

  6.3. Mèrits artístics i literaris, fins a 2,5 punts

  • Premis en exposicions, concursos o certàmens d’àmbit autonòmic, nacional o internacional.
  • Composicions estrenades com a autor/a, o enregistraments amb dipòsit legal
  • Concerts com a director/a, solista, solista en l’orquestra o en agrupacions camerístiques (duos, trios, quartets…)
  • Per exposicions individuals o col·lectives

  6.4. Per cada any de servei en llocs a l’administració educativa de nivell de complement de destí igual o superior al del cos: 1,5 punts

  6.5. Per cada convocatòria efectiva com a membre de tribunal d’oposició, a partir del 2007: 0,25 punts

  6.6. Per cada any de tutorització de les pràctiques del Màster per a la docència, i de les pràctiques per l’obtenció dels títols de grau: 0,1 punts
  ADJUNTAR CÒPIA COMPULSADA DEL CERTIFICAT DE LA UNIVERSITAT I, A MÉS A MÉS, DEL CERTIFICAT DEL CENTRE EDUCATIU amb indicació del curs acadèmic i la durada de les pràctiques.

  6.7. Coneixements de valencià, màxim 5 punts

  • Títol de Mestre de Valencià: 5 punts
  • Certificat del nivell C2 de valencià de la JQCV: 5 punts
Top