Estades a l’estranger

Actualitzat el 03 abril 2018 / 10:46 h


 1. Qui pot participar-hi i qui no

  Qui pot participar?
  El professorat que pertany als cossos de mestres, de catedràtics i professors d’Educació Secundària i de professors tècnics de Formació Professional que exercisca docència directa durant el curs 2017-2018 en centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Comunitat Valenciana.
  També el professorat dels centres privats concertats que exercisca docència directa durant el curs 2017-2018 en les etapes d’Infantil, Primària i Secundària, sempre que aquestes etapes estiguen concertades per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  Qui està exclòs de la participació en aquesta convocatòria?
  El professorat que va realitzar la formació en la convocatòria de l’any passat (Resolució de 23 de maig de 2017 de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació) no pot participar.

 2. Quantes places s’oferten?

  S’hi oferten 1.000 places.

  Modalitats Nombre de places
  Educació infantil 100
  Educació primària Àrees no lingüístiques 300
  Especialistes d’anglés 250
  Secundària i FP Àrees no lingüístiques250
  Especialistes d’anglés100
  Total 1000
 3. Comporta cap cost per part del participant?

  No, estan inclosos els següents serveis: Curs de formació de 4 setmanes, transport, acomodació, manutenció i assegurança.

 4. Quins períodes de realització hi ha i quina durada?

  4 setmanes a realitzar a realitzar en dos períodes:

  1. Primer període: mes de juliol de 2018.
  2. Segon període: mes d’agost de 2018.

  Per qüestions organitzatives els períodes podran incorporar dies anteriors o posteriors al mes seleccionat.

 5. Quin és el termini de participació i com omplir instància participació?

  Fins el 23 d’abril de 2018 a les 23:59 hores omplint sol·licitud telemàtica a la plataforma Ovidoc que s’accedeix amb la clau d’usuari d’ITACA o amb en el sistema .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic). S’adjuntarà la documentació escanejada que acredite estar en possessió dels requisits per a participar-hi, sempre que no estiga ja en poder de l’Administració. Caldrà estar en possessió d’aquests requisits abans de finalitzar el període d’inscripció.
  En la mateixa sol·licitud telemàtica es triarà el període en què es desitge fer l’estada. Es podrà triar un sol mes (juliol o agost) o triar els dos mesos tot indicant-hi l’ordre de preferència d’un mes o l’altre. Per a l’assignació de les places del mes d’agost es donarà prioritat als membres dels equips directius.

 6. Quins són els requisits de participació?

  1. Tot el professorat haurà d’estar en actiu i haurà d’estar impartint docència en la modalitat per la qual participa.
  2. Tot el professorat d’àrees no lingüístiques que pot participar en aquesta convocatòria haurà d’acreditar un nivell de competència en anglés B1 o superior (B2, C1 o C2) per mitjà d’algun dels certificats següents:
   1. Els certificats de superació dels diversos nivells dels ensenyaments d’idiomes, expedits per les escoles oficials d’idiomes.
   2. Els certificats expedits a l’empara d’altres normes del mateix rang o d’un rang superior que establisquen el reconeixement i l’acreditació de la competència lingüística.
   3. Els certificats expedits per les universitats del sistema educatiu espanyol i les institucions nacionals i estrangeres que es recullen a l’annex I. TOEIC de 785 a 945 punts (Test of English for International Communication)
    B1B2
    Cambridge UniversityPET (Preliminary English Test)FCE (First Certificate in English) BEC Vantage (Business English Certificate)
    Cambridge University ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS AustràliaIELTS de 4,0 a 5 punts (International English Language Testing System)IELTS de 5,5 a 6,5 punts (International English Language Testing System)
    Trinity CollegeISE I (Integrated Skills in English Certificate)ISE II (Integrated Skills in English Certificate)
    Educational Testing Service (ETS) TOEFL iBT de 42 a 86 punts (Test of English as a Foreign Language – Internet Based Test)
    TOEIC de 550 a 780 punts (Test of English for International Communication)
    TOEFL iBT de 87 a 109 punts (Test of English as a Foreign Language – Internet Based Test)
    Pearson Test of English (PTE)PTE General Level 2PTE General Level 3
    Certificats europeus d’idiomes (TELC)TELC English B1TELC English B2
    C1C2
    Cambridge UniversityCAE (Certificate in Advanced English) BEC Higher (Business English Certificate)CPE (Certificate of Proficiency in English)
    Cambridge University ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS AustràliaIELTS de 6,5 a 7 punts (International English Language Testing System)IELTS de 7,5 a 9 punts (International English Language Testing System)
    Trinity College ISE III (Integrated Skills in English Certificate)ISE IV (Integrated Skills in English Certificate)
    Educational Testing Service (ETS) TOEFL iBT de 110 a 120 punts (Test of English as a Foreign Language – Internet Based Test)
    TOEIC de 945 a 990 punts (Test of English for International Communication)
    Pearson Test of English (PTE)PTE General Level 4PTE General Level 5
    Certificats Europeus d’idiomes (TELC)TELC English C1

     

   4. Els certificats de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera (anglés).
 7. Com es resol la convocatòria?

  Es publicarà un llistat provisional d’admesos i exclosos al procediment on tindrem 9 dies naturals per a presentar al·legacions telemàticament, i posteriorment es publicarà llistat definitiu. A l’ANNEX II es publiquen els “Criteris de priorització per a la selecció de les persones participants en les estades a l’estranger 2018”.
  Per acabar es publicarà a la web de Conselleria el llistat d’adjudicacions incloent-hi el destí i període en què realitzaran la formació, el llistat d’espera i el llistat d’exclosos. Es disposarà un termini de 7 dies naturals per a confirmar a renunciar a la plaça de forma telemàtica.  Si confirma, haurà d’aportar les dades personals necessàries per a continuar amb la gestió. Si no confirma ni renuncia, s’entendrà que renuncia a la participació en aquesta formació. Acabat el termini de confirmació, les places vacants s’adjudicaran als següents de les llistes d’espera.
  Una vegada adjudicat també es podrà renunciar després del termini de presentació de confirmacions i renuncies, si manifesta causes justificades de força major que impedisquen la seua incorporació. La renúncia es presentarà en el Registre General de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport o per qualsevol dels mitjans previstos en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i es comunicarà també per correu electrònic a l’adreça.

 8. I si renuncie, no m’hi incorpore o abandone l’estada?

  Quines són les conseqüències de la renúncia per falta d’incorporació a l’estada o l’abandonament d’aquesta sense causa justificada abans de la finalització?
  Suposarà la renúncia a la participació en aquestes estades formatives durant els quatre anys següents i no es podrà realitzar cap tipus de formació vinculada a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport durant el curs acadèmic 2018/2019.

 9. Quin és el seguiment, avaluació i certificació de l’estada formativa?

  El professorat omplirà telemàticament una memòria final sobre l’estada formativa.
  La certificació es realitzarà d’ofici al Servei de Formació del Professorat equivalent amb 100 hores de formació.
  El termini per a omplir l’avaluació serà del dia 3 de setembre fins al dia 30 de setembre de 2018. Per a poder ser avaluada, aquesta documentació haurà d’estar completa i ben emplenada.

Top