Guia del concurs de trasllats 2016/17

Actualitzat el 24 octubre 2016 / 11:00 h


 1. Enguany el concurs és estatal

  Aquest concurs de trasllats és estatal. Açò vol dir que professorat funcionari en pràctiques i de carrera provisional del País Valencià ha de concursar obligatòriament i només podrà accedir a places del País Valencià, mentre que el funcionariat de carrera amb destinació definitiva (obtinguda fa, com a mínim, dos anys) podrà optar també a places de la resta de territoris de l’estat. A més, el funcionariat de carrera amb destinació definitiva de la resta de l’estat podrà optar a places al País Valencià, seguint el procediment i instruccions de la comunitat autònoma on tenen la definitiva.

 2. Fases de participació

  1a fase

  Per participar, cal fer la presentació de la sol·licitud de participació i, si escau, de la documentació dels mèrits al·legats. Cada participant consignarà en la sol·licitud una clau d’accés numèrica, que necessitarà recordar per a continuar la segona fase. Aquesta sol·licitud serà telemàtica (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/concursos) per totes les persones participants excepte les reingressades, que disposen d’instàncies específiques.
  En cas d’haver d’entregar mèrits nous, cal presentar-ne còpia compulsada per registre d’entrada, acompanyats d’una còpia impresa de la sol·licitud telemàtica (recomanem que utilitzeu els registres de les Direccions Territorials). Les còpies compulsades dels mèrits s’han d’introduir al sobre específic que estarà disponible a les oficines PROP, a la Conselleria d’Educació, i també al sindicat per a persones afiliades. També hi ha un sobre concret per les publicacions. Recordeu que us poden compulsar les fotocòpies dels mèrits al vostre centre.
  Sempre cal quedar-se una còpia de la sol·licitud (guardada a l’ordinador o impresa en paper); així tindrem sempre guardada la clau i, a més, tindrem constància que hem entregat la sol·licitud en temps i forma.
  Termini: des del 8 fins el 28 de novembre, ambdós inclosos.

  2a fase

  Sol·licitud telemàtica de les peticions, mitjançant l’aplicació que ve utilitzant-se des de fa ja algunes convocatòries. Cal recordar que les peticions són únicament a localitat i/o centre.
  Termini: 7 dies naturals, que encara no estan determinats, però que seran durant el mes de gener del 2017.

 3. Qui hi pot participar

  • Mestres
  • Catedràtics/ques d’ensenyament secundari
  • Professorat d’ensenyament secundari
  • Professorat tècnic de formació professional
  • Catedràtics/ques d’escoles oficials d’idiomes
  • Professorat d’escoles oficials d’idiomes
  • Professorat de música i arts escèniques
  • Catedràtics/ques d’arts plàstiques i disseny
  • Professorat d’arts plàstiques i disseny
  • Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

   

 4. Places que es poden 
sol·licitar

  Cos de mestres

  Especialitats i habilitacions Educació Infantil; Anglés; Francés; Alemany; Educació Física; Música; Pedagogia Terapèutica; Audició i Llenguatge; Educació Primària. Per a poder sol·licitar llocs de treball de les especialitats del concurs de trasllats heu d’estar en possessió de les habilitacions corresponents. A més, podreu sol·licitar l’habilitació en altres especialitats en el mateix termini de presentació d’instàncies, si reuniu els requisits establits en l’annex del Reial Decret 1594/2011 d’Especialitats del Cos de Mestres. Heu d’adjuntar una còpia de les noves habilitacions en presentar la sol·licitud de participació, dins del sobre
  Places de 1r i 2n d’ESO Només podran sol·licitar aquests llocs el funcionariat del cos de mestres que ja té destí definitiu en aquests cursos a un IES. També podran optar a llocs d’infantil i primària si estan habilitats, però en aquest cas es perdrà tota opció a futures vacants de 1r i 2n d’ESO.
  Places de departaments d’Orientació en IES (PT i AL) Per a qui tinga l’habilitació corresponent.
  Places de formació de persones adultes Podran accedir a places d’FPA: Educació Primària aquelles persones que tinguen l’especialitat corresponent, que va unida a la de Primària. Només podran accedir a places d’FPA Comunicació, Científico-Tecnològic, i Ciències Socials aquelles persones amb les habilitacions i requisits corresponents que tinguen ja destí definitiu en places d’aquest tipus.

  Resta de Cossos (Secundària, FP, EOI, Música i Arts Escèniques, Arts Plàstiques i Disseny)

  Les corresponents al cos i l’especialitat per la qual es va aprovar l’oposició, segons els centres i especialitats que figuren en els annexos de la resolució.
  Les corresponents a noves especialitats adquirides en els procediments convocats a partir de l’any 1994. A més, el professorat de secundària que tinga els requisits específics, voluntàriament, pot sol·licitar:
  Cultura clàssica: professorat de Llatí o de Grec, però qui n’obtinga alguna tindrà l’obligació d’impartir tant Llatí com Grec.
  Les places d’àmbit, per impartir Àmbit Socio-lingüístic (especialitats d’origen: Filosofia, Geografia i Història, Grec, Llatí, Castellà, Valencià, Francés, Anglés, Alemany, Italià), o Àmbit Científic (Matemàtiques, Física i Química, Biologia i Geologia, Tecnologia, Informàtica) als dos primers cursos d’ESO, o al PDC o als PQPI.

  Places de formació de persones adultes

  
Podrà accedir a les places que es relacionen en l’Annex VII-a-2 de la convocatòria, indistintament, el professorat d’ensenyament secundari titular d’alguna d’aquestes especialitats d’origen:
  FPA: Científic/Tecnològic. Matemàtiques, Física i Química, Biologia i Geologia, Tecnologia, Anàlisi i Química industrial.
  FPA: Ciències socials. Filosofia, Geografia i Història, Orientació educativa, FOL, Intervenció sociocomunitària, Economia.
  FPA: Comunicació (Anglés). Anglés.
  FPA: Comunicació (Valencià). Valencià.
  FPA: Comunicació (Valencià/Anglés). Anglés, Valencià, Castellà, i Processos i Mitjans de Comunicació, acreditant els requisits acadèmics corresponents tant de valencià com d’anglés (valencià: ser de l’especialitat, o Diploma de Mestre de Valencià, o Llicenciatura de Filologia Catalana; Anglés: ser de l’especialitat, o 3 anys com a mínim de Filologia Anglesa, o Traducció i Interpretació, o el Certificat de Nivell Avançat de l’EOI).
  FPA: Comunicació (Francés). Francés.

 5. Coneixement del valencià

  Per al cos de mestres, cal posseir el Certificat de Capacitació o el Títol de Mestre de Valencià, que no serà necessari per als participants que estiguen habilitats en Filologia: Valencià.
  ATENCIÓ: Arran de la catalogació lingüística publicada en 2013, el professorat de secundària i de formació professional estarà obligat a tindre el Certificat de Capacitació en Valencià si vol concursar. Per tant, cal estar en possessió de la Capacitació en el termini de presentació d’instàncies.

 6. Participants

  Participació voluntària
  1. Professorat en servei actiu o serveis especials que tinga dos anys d’antiguitat o més en acabar aquest curs escolar en l’últim destí definitiu.
  2. Professorat que es trobe en situació d’excedència voluntària. Si l’excedència és per interés particular o agrupació familiar (arts. 127 i 128 de la Llei 10/2010, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana) només podrà participar-hi si, en acabar aquest curs escolar, han transcorregut, almenys, dos anys des que la persona va passar a aquesta situació.
  3. Professorat que estiga en suspensió de funcions, si en acabar el curs actual ha complit la sanció i té dos anys de destí definitiu.
  Participació obligatòria
  1. Professorat amb destí provisional. Si no hi participa, o si no sol·licita suficients places, se li pot adjudicar d’ofici un destí definitiu en places que puga ocupar, segons l’especialitat de què siga titular, i si no se li adjudica destí definitiu, continuarà com a provisional.

  2. Professorat que haja de reincorporar-se a l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació des de l’estranger o que, si ja ho ha fet en cursos anteriors, encara no tinga destí definitiu. Aquest professorat podrà exercir dret preferent a localitat.

  3. Professorat que des de la situació d’excedència o suspensió de funcions amb pèrdua del destí definitiu haja obtingut un destí provisional per haver reingressat en un centre dependent de la Conselleria d’Educació. Si no hi participa o no se li adjudica destí definitiu, se li adjudicarà un destí provisional.

  4. Professorat que des de l’excedència forçosa o suspensió de funcions (si ha complit la sanció) haja perdut el seu destí i no tinga destí provisional. Si no hi participa quedarà en situació d’excedència voluntària per interés particular.

  5. Professorat que per sentència, resolució de recurs o supressió del seu lloc haja perdut el seu destí definitiu. Si no concursa o no se li adjudica destí definitiu, se li adjudicarà un destí provisional. Aquest professorat podrà exercir el dret preferent.
  6. Professorat que després d’haver perdut el seu lloc definitiu docent va passar a prestar serveis en altres llocs de l’administració, que haja cessat i tinga destí provisional en centres dependents de la Generalitat Valenciana.

  7. Professorat en pràctiques: si no hi participen o si no sol·liciten centres suficients, se’ls pot adjudicar d’ofici destí definitiu en places que puguen ocupar, segons la seua especialitat, i si no se’ls adjudica destí definitiu quedaran com a provisionals. Concursaran sense puntuació i se’ls adjudicarà segons l’ordre de la nota d’oposició.
 7. Dret preferent i de concurrència

  Dret preferent

  El professorat que es trobe en les situacions descrites en els arts. 16 i 17 del RD 1364/2010 (BOE de 30/10), i en la base 7a de la convocatòria del cos de mestres, i la base 10a de la convocatòria de la resta de cossos, podrà exercir dret preferent. Per poder-lo exercir, cal consignar-ho en la sol·licitud de participació que ha d’entregar en la primera fase, tot indicant si el dret preferent es tria a centre, o localitat o zona.
  IMPORTANT: El professorat suprimit que no exercisca el dret preferent que li reconeix la legislació, passa a ser considerat professorat provisional sense destí i, per tant, podrà rebre adjudicació d’ofici si no efectua suficients peticions voluntàries. Expliquem a continuació amb més detall el dret preferent.

  A centre

  Es tindrà dret preferent a obtindre un nou destí definitiu al mateix centre on es tenia la definitiva, per alguna de les especialitats que posseïsca, quan es trobe en algun dels supòsits següents:

  1. per supressió del lloc de treball definitiu;
  2. per modificació del lloc de treball definitiu;
  3. per desplaçament per insuficiència total d’horari (si durant tres cursos continuats, incloent-hi l’actual, ha impartit tot l’horari en un altre centre, o ha impartit tota la docència en àrees, matèries o mòduls no atribuïts a la seua especialitat);
  4. per adquisició de noves especialitats que ha obtingut, segons el RD 850/1993, de 4 de juny, RD 334/2004, de 27 de febrer i RD 276/2007, de 23 de febrer, el professorat pertanyent als cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, el professorat d’ensenyament secundari i el professorat tècnic de formació professional.


  
Si optem pel dret preferent a centre, hem de saber que tenim la possibilitat de concursar només per aquelles especialitats que ens interessen, i que, fins i tot, en podem posar només una. En cas que hi haja més d’una persona amb dret preferent al mateix centre, es tindrà en compte la puntuació del barem. El dret preferent a centre sempre va per davant del dret preferent a localitat o zona.
  En cas que hi haja persones sense dret preferent que opten a places d’un centre on hi haja funcionariat amb dret preferent, cal tindre en compte que s’ha de garantir la plaça a qui té dret preferent, encara que tinga menys punts al barem de mèrits. Si hi ha places suficients disponibles per persones sense dret preferent, es tindrà en compte la puntuació per tal d’assignar una plaça concreta, sempre reservant-ne per les persones amb dret preferent.

  A localitat o zona

  Es tindrà dret preferent a obtindre un nou destí definitiu a la localitat o zona on està el centre on es tenia la definitiva, per qualsevol de les especialitats que posseïsca (s’han de consignar totes les especialitats que es tinguen), quan ens trobem en algun dels supòsits següents:

  1. per supressió o modificació del lloc de treball definitiu;
  2. per desplaçament del centre per insuficiència total d’horari (si durant tres cursos continuats, incloent-hi l’actual, ha impartit tot l’horari en un altre centre, o ha impartit tota la docència en àrees, matèries o mòduls no atribuïts a la seua especialitat);
  3. per ocupar un altre lloc en l’administració pública, amb pèrdua de la plaça docent definitiva, sempre que haja cessat en el darrer lloc;
  4. per pèrdua del lloc de treball definitiu per excedència voluntària per cura de familiars (art. 89.4 de la Llei 7/2007), després dels dos anys de reserva de la plaça, desitjant reingressar o havent reingressat amb caràcter provisional;
  5. per reincorporació per la finalització de l’adscripció en places en l’exterior;
  6. per execució de sentència o de resolució de recurs administratiu;
  7. per haver sigut rehabilitat o rehabilitada per al servei actiu, després d’haver rebut la declaració de jubilat o jubilada per raó d’una incapacitat permanent.

  Si optem pel dret preferent a localitat o zona, primer hem de decidir quin l’àmbit geogràfic s’ajusta més a les nostres circumstàncies: si volem només la localitat on està el centre on teníem la definitiva, o si volem també incloure altres localitats de la zona. Els centres inclosos en les localitats i en les zones venen detallats en els annexos de la convocatòria. En el cas de dret preferent a localitat o zona, hem de saber que obligatòriament concursarem a totes les especialitats que tenim, i a tots els centres de la localitat o localitats que hagem triat. Podrem, això sí, ordenar els centres o localitats segons el nostre criteri. Si no consignem alguna especialitat o centre, l’administració els afegirà d’ofici segons l’ordre de publicació en els annexos.
  En cas que hi haja més d’una persona amb dret preferent a localitat o zona, es tindrà en compte el barem de puntuació. En cas que hi haja persones sense dret preferent que opten a places de localitats on hi haja funcionariat amb dret preferent, cal tindre en compte que s’ha de garantir la plaça a qui té dret preferent, encara que tinga menys punts al barem de mèrits. Si hi ha places suficients disponibles per persones sense dret preferent, es tindrà en compte la puntuació per tal d’assignar una plaça concreta, sempre reservant-ne per les persones amb dret preferent.

  Dret de concurrència

  Fins a un màxim de quatre funcionaris/àries de carrera d’un mateix cos docent amb destí definitiu poden condicionar la seua participació voluntària a l’obtenció de destí en un o diversos centres d’una mateixa província. Si a una persona no li arriba el destí per barem, la participació de la resta queda invalidada.

 8. Com podem concursar

  1a fase

  Cal emplenar i presentar una sol·licitud TELEMÀTICA. En la sol·licitud heu de consignar una clau numèrica d’accés al programa informàtic de peticions. Guardeu una còpia o imprimiu-vos la sol·licitud per no perdre la clau que heu triat per completar la segona fase; també serà útil si heu de fer reclamacions posteriors.
  Si no hem de presentar mèrits, la sol·licitud telemàtica és suficient. Però si hem d’entregar mèrits, caldrà fer-ho en paper (dins d’un sobre específic), per registre d’entrada presencial, i la documentació (compulses o originals) justificativa dels mèrits, per exemple:
  Documentació acreditativa de la classificació dels centres o les places d’especial dificultat on heu treballat.
  Certificats de l’EOI.
  Documentació acreditativa dels cursos de perfeccionament (en l’acreditació constarà el nombre d’hores o crèdits. 1 crèdit = 10 hores).
  Publicacions: originals i certificat de l’editorial, d’acord amb el que marca la convocatòria.
  ATENCIÓ: Titulacions acadèmiques diferents de la de l’ingrés en el cos: cal aportar sempre el certificat de notes i també una fotocòpia del títol de la titulació d’ingrés (per la que vam aprovar l’oposició).
  Totes les fotocòpies que es remeten han d’anar acompanyades de les diligències de compulsa, d’acord amb el que s’estableix en la Circular 5/99, de 14 de juny, de la Secretaria General de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre compulsa de documents en els centres docents i en la Circular 3/99, de 25 de maig, de la Secretaria General de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre compulsa de documents.
Important: els centres docents us poden compulsar la documentació; us estalviareu cues en les direccions territorials.
Recordeu que la Conselleria d’Educació incorporarà d’ofici els mèrits dels apartats relatius als mèrits docents, als càrrecs directius i caps de departament, i als coneixements de valencià que consten en el Registre de Personal Docent. Per comprovar aquestes dades és convenient demanar un full de serveis, tot i que no és necessari presentar-lo. Si heu obtingut recentment el Certificat de Capacitació o el Títol de Mestre, us heu d’assegurar que consta en el vostre Registre de Personal.
  Per fer ús del dret preferent a centre, a localitat o zona, cal indicar-ho a la sol·licitud telemàtica, tot afegint els codis corresponents (del centre, si el dret és a centre; de localitat, si el dret és a localitat; de la localitat i d’altres localitats de la zona, si el dret és a zona) i l’especialitat o especialitats ordenades segons les nostres preferències.

  2a fase

  Sol·licitud telemàtica, amb un màxim de 300 peticions
  Les peticions seran, per especialitats, a localitat i/o centre. Per al cos de mestres, es pot optar també a places itinerants.
  Podreu presentar més d’una sol·licitud de peticions. Sols es tindrà en compte l’última presentada.
  Drets preferents en la sol·licitud i les peticions telemàtiques:
  El dret preferent a centre està ja enregistrat a la a la sol·licitud telemàtica entregada en la primera fase i, per tant, si volem únicament el centre on tenim el dret preferent, no cal fer cap petició telemàtica. Si, a banda del centre on tenim dret preferent, volem incloure altres peticions hem d’afegir els centres i/o localitats que ens interessen.
  IMPORTANT: Per fer ús del dret preferent a localitat, a banda d’indicar-ho a la sol·licitud de novembre, cal fer peticions telemàtiques en gener necessàriament. En aquestes peticions podem posar o bé només la localitat (si ens és indiferent a quin centre anar), o bé els centres de la localitat ordenats segons les nostres preferències. A continuació, podem afegir aquelles peticions voluntàries que hi vullguem, fora del dret preferent.- A la sol·licitud de novembre, també hem d’indicar totes les nostres especialitats ordenades segons les nostres preferències. Si no consignem alguna especialitat, l’administració les inclourà d’ofici.
  Per fer ús del dret preferent a zona, cal consignar en primer lloc totes les places de la localitat on tenim la definitiva, per ordre de preferència. A continuació, heu d’ordenar la resta de localitats de la zona i hi podeu afegir altres peticions voluntàries fora del dret preferent.
  ATENCIÓ: Si opteu pel dret preferent a localitat o zona, teniu l’obligació de concursar per totes les vostres especialitats. Si ometéreu alguns dels centres de la localitat i/o zona en què voleu exercir el dret preferent, l’administració hi afegirà d’ofici els centres restants, en l’ordre en què figuren en el DOCV.

 9. Simplificació de la documentació

  La puntuació per antiguitat és introduïda d’ofici per l’administració, excepte la docència en places o centres d’especial dificultat (apartat 1.1.3), que requereix un certificat del centre amb el vist i plau de la Inspecció.
  Si vau prendre part en el concurs l’any passat i no teniu mèrits nous, no cal que torneu a presentar altra vegada els mèrits que ja van ser baremats. Qui no hi participà l’any passat, ha de presentar de nou tota la documentació.
  La Conselleria està treballant en un registre permanent de cara a pròxims concursos.

 10. Resolució del concurs

  Els concursos es resoldran atenent el barem de mèrits de l’Annex I.
  En cas que es produïsquen empats en el total de les puntuacions, aquests es resoldran atenent, successivament, la major puntuació en cada un dels apartats del barem, d’acord amb l’ordre en el qual apareixen. Si continuara l’empat, llavors caldria ajustar-se a la puntuació obtinguda en els diferents subapartats en l’ordre en què apareixen en el barem. Si fóra necessari encara, s’utilitzaria successivament, com a últim criteri de desempat, l’any en què es va convocar el procediment selectiu per mitjà del qual es va aconseguir ingressar en el cos i la puntuació obtinguda.
  L’administració publicarà:
  En les direccions territorials i en la pàgina web, els llistats provisionals de: participants que exerceixen el dret preferent, amb la seua puntuació; la resta de participants, amb la seua puntuació; i els i les participants exclosos/es. Contra aquest llistat es podrà reclamar en un termini de set dies hàbils. Una vegada acabat el mencionat termini, les direccions territorials exposaran en el tauler d’anuncis, així com en la pàgina web, les relacions amb les rectificacions pertinents. Contra aquesta exposició no es podrà reclamar i s’haurà d’esperar que la Direcció General de Centres i Personal Docent publique la resolució provisional de les destinacions. A partir d’aquest moment, s’obri un termini de set dies hàbils per a reclamar.
  En el DOGV i en la pàgina web: després de la relació definitiva dels participants amb la seua puntuació definitiva i de la publicació de les vacants provisionals, es publicarà l’adjudicació provisional de destinacions.
  Contra aquesta adjudicació provisional es podrà presentar reclamació els 7 dies hàbils posteriors.
  Més tard, es publicarà en el DOGV i en la web la resolució definitiva de les adjudicacions. Les places adjudicades en la Resolució definitiva són irrenunciables.
  La presa de possessió del nou destí serà l’1 de setembre del 2017.

 11. Mobilitat per violència de gènere

  Les víctimes de violència de gènere tindran dret al trasllat a una altra plaça SENSE NECESSITAT D’ACOLLIR-SE AL PROCEDIMENT GENERAL del concurs de trasllats. La dona que es veja obligada a abandonar la plaça on està prestant serveis per fer efectiva la seua protecció o per fer efectiu el dret a l’assistència social integral, pot sol·licitar el canvi de lloc directament a la Direcció General de Centres i Personal Docent, mitjançant una instància general. En aquesta actuació, es protegirà la intimitat de la víctima de violència de gènere i no es farà pública cap dada personal, resolució o llistat d’adjudicació.

 12. Renúncia al procediment

  El professorat que participa de manera obligatòria no pot renunciar al procediment i ha de concursar.

  Igual que el curs passat, el professorat que participa de manera voluntària només podrà renunciar al procediment SI NO EFECTUA PETICIONS TELEMÀTIQUES. Si efectua alguna petició telemàtica, ja no podrà desistir del concurs i se li podrà adjudicar un nou destí definitiu en aquella/es plaça/ces que ha demanat. Si concurseu per mantindre la puntuació del barem d’un any per a l’altre i, així, simplificar futurs concursos, podreu continuar fent-ho, ja que el llistat amb la baremació serà publicat amb anterioritat al període per les peticions telemàtiques.

Top