Sexennis: decret i ordre de sexennis

Actualitzat el 14 maig 2014 / 10:56 h


 1. La nova situació a partir del nou decret i ordre de sexennis

  En la mesa de negociació s’ha tractat un nou decret de sexennis (que substituirà el de 1993) i una nova ordre sobre les activitats de formació que computaran per al reconeixement dels sexennis, (que substituirà la de 2012, després de dos anys d’estar derogada).
  Actualització: el nou decret es va publicar el 30 de juny.
  La Conselleria i els sindicats signants de l’acord de sexennis de 1991, que STEPV no va signar perquè no comparteix el model de formació vinculat a un complement retributiu que introdueix diferències salarials entre el professorat, es van reunir en plenes vacances de Pasqua, a esquenes del professorat, per a signar un acord que ratificava el que ja estava acordat en la junta de portaveus (on STEPV sí que és present): que hi hauria un nou decret i una nova ordre de sexennis. Per tant, eixa reunió sense STEPV era totalment innecessària i es va convocar per vendre al professorat que s’avançava en el tema dels sexennis. L’acord que es va signar no el van publicitar, i simplement s’acordava el text del nou decret i de la nova ordre que havia de passar per mesa de negociació. Va haver de ser STEPV qui donara a conéixer al professorat l’acord en sol·licitar-lo en la mesa de negociació.
  És la primera vegada que en una reunió al marge de les meses de negociació es firma un acord.
  I curiosament, durant la negociació en Mesa Sectorial d’aquesta normativa alguns sindicats signants de l’acord de Pasqua han intentat autoesmenar-lo en la línia d’algunes de les propostes de STEPV.

 2. Què diu el nou decret i ordre de sexennis?

  El nou decret és necessari per tal de reconéixer el temps que va de febrer de 2012 a juny de 2014 a efectes de sexennis que el Decret Vela negava. Recordem que el Decret Vela caducava en desembre de 2013 i que gràcies a un acord signat (el dia abans de la vaga educativa del 24 d’octubre) per tots els sindicats de la Mesa General de la Funció Pública excepte Intersindical Valenciana (i, per tant, STEPV) es prorroga fins a juliol de 2014 el reconeixement dels nous sexennis. No està de menys recordar que, a més, eixe acord signava la pau social amb el govern del PP fins 2015.

  El nou decret és necessari perquè l’actual decret de sexennis diu que el reconeixement d’un sexenni es fa a partir del reconeixement de l’anterior. Per tant, el personal que ha complert un nou sexenni durant la vigència del decret Vela i l’acord de 23 d’octubre (març de 2012 fins juny de 2014) no el tindrà reconegut fins juliol de 2014, data a partir de la qual se li reconeixeria el següent sexenni. L’abonament serà a partir d’agost de 2014. Per això, la Conselleria es va comprometre a negociar un nou decret per permetre que aquest col·lectiu puguera tindre reconegut el sexenni en la data del compliment real i no a partir de juliol de 2014.

  El nou decret també diu que el reconeixement del sexenni es farà d’ofici, amb la qual cosa no caldrà registrar-lo per part dels docents, aspecte que STEPV celebra i que respon a la lògica dels nous temps i a les noves tecnologies. I afegeix el decret que les activitats de formació que estiguen registrades en el compte formació del professorat (regulat en l’ordre 65/2012) no caldrà registrar-les, però la resta d’activitats sí.

  El nou decret no especifica les quantitats que s’abonaran per cada sexenni ni especifica que aquestes quantitats podran incrementar-se en funció de l’IPC annual, com sí que especifica el decret de 1993. Simplement diu que es fixaran cada any en els pressupostos anuals del govern de torn. STEPV ha reclamat que consten les quantitats i els increments annuals com en el decret de 1993, petició que no ha estat atesa per Conselleria.

  El nou decret tampoc incorpora el professorat interí, que està guanyant sentències del Tribunal Suprem, que reconeix el dret d’aquest col·lectiu a cobrar-los.

  Quant a l’ordre de formació a efectes del reconeixement dels sexennis cal recordar que des de 2012 no teníem cap normativa que ho regulara. La nova ordre diu que les activitats de formació que es reconeixeran són les contemplades en l’ordre 65/2012 de formació permanent del professorat.

  L’ordre va acompanyada d’un annex que especifica les activitats de formació vàlides a efecte dels sexennis i estableix uns mínims i màxims per a cada activitat.

 3. Què faig si he complert un nou sexenni durant l’aplicació del decret Vela i l’acord de retallades?

  He de registrar la petició de reconeixement del nou sexenni en juliol de 2014?

  En principi no, perquè el decret i l’ordre es publicaran abans de juliol i, per tant, el reconeixement serà d’ofici sempre i quan sempre que tingues acreditats els 100 crèdits de formació distribuïts d’acord amb la nova ordre.

 4. Quines activitats constaran d’ofici en el compte formació i quines cal continuar registrant?

  En principi, totes les activitats de formació realitzades en el Pla de Formació del centre o en el CEFIRE constaran d’ofici. També els llocs de treball que apareixen en l’annex de l’ordre. Les activitats de formació realitzades amb entitats com sindicats o altres, sempre que estiguen homologades per la Conselleria d’Educació, s’han de registrar personalment. També les titulacions universitàries o de règim especial.

  Tanmateix, i a instàncies de STEPV que ha presentat una sèrie de dubtes respecte al compte formació en la mesa de negociació, la Conselleria s’ha compromés a convocar els sindicats a una reunió específica per explicar-nos els detalls del compte formació i de les activitats que en formen part, així com del procediment per a registrar les que no en formen part. D’aquesta reunió, us informarem puntualment.

  Actualització: el funcionament del compte de formació està descrit en la nostra guia del compte de formació.

 5. Per què uns llocs de treball puntuen per als sexennis i altres no?

  A quins criteris respon l’apartat de llocs de treball de l’annex de l’ordre?


  És una pregunta que hem traslladat a Conselleria i, lamentablement, no hem obtingut resposta. Per a STEPV ho o es puntuen tots els llocs de treball o no se’n puntua cap, perquè introdueix noves discriminacions i diferenciacions entre el professorat.

 6. Tinc 100 crèdits de formació però no es corresponen amb la distribució de la nova ordre de formació

  De manera que no tinc suficients crèdits perquè em reconeguen en juliol el nou sexenni que he complert durant el decret Vela i l’acord de retallades. En quina situació estic?

  Ara per ara, la Conselleria no et reconeixerà en juliol el nou sexenni perquè no compleixes el requisit de 100 crèdits de formació d’acord amb la nova distribució de l’ordre. Cal que completes amb altres activitats de formació els 100 crèdits i, en eixe moment, sol·licites el sexenni.

  STEPV ha presentat en la mesa de negociació aquesta casuística i ha reclamat una disposició transitòria perquè aquest col·lectiu tinga reconeguda aquestes activitats de formació que arriben als 100 crèdits però que no encaixen en la nova ordre, a efectes de reconeixement en juliol de 2014 el sexenni que ja tenen complert. Cal dir que Conselleria no ha atés aquesta petició, totalment raonable i sensata, que evitarà la judicialització del no reconeixement del sexenni per part d’aquest col·lectiu. Cal tindre en compte que des de 2012 no existia cap normativa que establira les activitats de formació vàlides per als sexennis, circumstància que Conselleria no ha volgut tindre en compte però que és un argument jurídic important per a presentar recurs en cas de no reconeixement del sexenni en juliol de 2014, ja que la nova ordre s’aplica amb efecte retroactiu.

  En tot cas, si et trobes en aquesta situació posa’t en contacte amb el Sindicat i durem el teu cas particular a la Conselleria.

   

 7. Si sóc interí/na, tinc dret als sexennis encara que el decret no ens contemple?

  Sóc interí/na. Hi ha sentències del Suprem que reconeixen el meu dret al cobrament dels sexennis. Tinc dret als sexennis encara que el decret no ens contemple, com ha exigit STEPV en la negociació?

  Sí, però d’entrada la conselleria no te’l reconeixerà. Hauràs de presentar recurs contenciós per tal de contemplar aquest dret, fins i tot si t’ho has guanyat per sentència. La Conselleria no ha volgut contemplar-ho i els sindicats signants de l’acord de Pasqua ho han tolerat. STEPV ha advertit que hi haurà una nova onada de recursos si no es contempla el professorat interí en el nou decret i més ara que s’estan guanyant sentències en eixe sentit. Per tant, si és el teu cas i estàs interessat en presentar recurs, posa’t en contacte amb els serveis jurídics del Sindicat per iniciar els tràmits.

 8. Recuperarem les retribucions que el decret Vela i l’acord de retallades ens han furtat?

  STEPV també ho ha sol·licitat en la Mesa. De la mateixa manera que es reconeixerà el temps durant l’aplicació del decret Vela a efectes dels sexennis, hem sol·licitat que es recuperen les retribucions retallades. Ens hem quedat sols en aquesta reivindicació, que tampoc a ha estat contemplada, òbviament, per l’administració.

  Lamentablement, la pròrroga del Decret Vela llançada el 23 d’octubre suposa la pèrdua d’un 25% dels sexennis del personal docent i, el que és més greu, legalitza i ratifica la pèrdua del 50% que hem patit des del 2012. També ha impedit el cobrament del 100% dels nous sexennis a aquelles persones que el complien en aquest període. Tampoc es recuperarà la paga extra perduda en 2012. El professorat continuarà amb l’excés de càrrega de treball en forma de més hores lectives, més alumnat per aula i més càrrega de tasques burocràtiques en plans que acceleren la implantació primerenca dels objectius de la LOMQE al País Valencià.
  STEPV-Intersindical Valenciana lamenta profundament l’acord signat pels altres sindicats i es compromet a fer ús de tota la seua capacitat de mobilització per a desmentir la ficció de pau social i prosperitat que volen transmetre els signants d’aquest acord. A nosaltres no ens han enganyat.

 9. Què passa amb el temps en què estava en vigor el Decret Vela?

  Des de l’1 de març de 2012 al 31 de desembre de 2013 l’Administració no ha reconegut cap sexenni a ningú. Ara bé, aquest temps finalment sí serà computable per al perfeccionament dels sexennis. Que siga computable per al perfeccionament vol dir que ens valdrà perquè ens reconeguen sexennis administrativament, però no ens pagaran els mesos de retallades i tan sols ens reconeixeran els sexennis nous a partir de l’1 de juliol del 2014. Amb l’Acord Moragues, els 22 mesos (del 1/03/2012 al 31/12/2013) de retallada del sexenni del Decret Vela es converteixen en 29 mesos.

 10. Què cobraré pels sexennis?

  Lamentablement l’Acord de retallades suposa la pèrdua d’un 25% dels sexennis del personal docent des de l’1 de gener de 2014 fins a l’1 de gener de 2015 i, el que és més greu, legalitza i ratifica la pèrdua del 50% patida des del 2012. La retallada del sexennis segons el decret Vela finalitzava el 31 de desembre de 2013, però amb aquest acord la retallada continua. Diu un refrany àrab que “quan t’enganyen una vegada, la culpa és de qui enganya; però quan t’enganyen la segona vegada, la culpa és de qui es deixa enganyar”.

 11. Guia en PDF

  Descarrega’t aquesta guia en PDF.

Top