Excedències

Actualitzat el 28 novembre 2012 / 17:46 h


 1. A. Excedència voluntària per interés particular

        
  • Haver prestat serveis efectius en qualsevol de les administracions públiques durant un mínim de 3 anys immediatament anteriors.
  • Per a sol·licitar el reingrés serà necessari haver estat en aquesta situació dos anys, almenys.
  • La concessió quedarà subordinada a les necessitats del servei degudament motivades.
  • Els interessats i les interessades no meritaran retribucions, ni els serà computable el temps que estiguen en aquesta situació a l’efecte d’ascensos, triennis i drets en el règim de Seguretat Social que els siga d’aplicació.
  •      
  • Suposa la pèrdua de la destinació.

   

 2. B. Excedència voluntària per agrupació familiar

  • No es requereix haver prestat un període mínim de serveis.
  • Els funcionaris i les funcionàries el cònjuge o parella de fet legalment constituïda dels quals visca en una altra localitat perquè ha obtingut i està ocupant un lloc de treball de caràcter definitiu com a funcionari de carrera o com a laboral fix en qualsevol de les administracions públiques, organismes públics i entitats de dret públic dependents o vinculades a aquestes.
  • Els interessats i les interessades no meritaran retribucions, ni els serà computable el temps que estiguen en aquesta situació a l’efecte d’ascensos, triennis i drets en el règim de Seguretat Social que les siga d’aplicació.

   

 3. C. Excedència per cura de familiars: C.1 Cura de fill o filla

  • Màxim 3 anys, des de la data de naixement o resolució judicial.
  • No es requereix haver prestat un període mínim de serveis.
  • El període d’excedència serà únic per cada subjecte causant.
  • Quan un nou subjecte causant done origen a una nova excedència, l’inici del període d’aquesta posarà fi al període d’excedència anterior.
  • En cas que dos funcionaris generaren el dret a gaudir-ne pel mateix subjecte causant, l’administració podrà limitar-ne l’exercici simultani per raons justificades relacionades amb el funcionament dels serveis.
  • Computable el temps que els interessats i les interessades estiguen en aquesta situació a l’efecte d’ascensos, triennis i drets en el règim de Seguretat Social que els siga d’aplicació.
  • Reserva del lloc de treball obtingut amb caràcter definitiu durant els tres anys de durada de l’excedència.
  • El lloc de treball que s’estiguera ocupant amb caràcter provisional, perquè no es dispose de lloc de propietat, es reservarà durant els tres anys de durada de l’excedència sempre que no siga objecte de provisió amb destinació definitiva o, si és el cas, s’hi reincorpore el titular d’aquest.
  • El personal interí pot gaudir d’aquesta excedència, si bé la reserva del lloc de treball es mantindrà únicament mentre no hi concórrega cap de les causes de cessament previstes per a aquest personal en aquesta llei.
  • Es podrà participar en els cursos de formació que organitze l’administració.

   

 4. C. Cura de familiars: C.2 Cura de cònjuge, parella de fet legalment constituïda o familiar

  • Fins al segon grau de consanguinitat o afinitat inclusivament que per raons d’edat, accident, malaltia o discapacitat no puga valdre’s per ell mateix i no acomplisca activitat retribuïda.
  • No es requereix haver prestat un període mínim de serveis.
  • El període d’excedència serà únic per cada subjecte causant.
  • Quan un nou subjecte causant done origen a una nova excedència, l’inici del període d’aquesta posarà fi al període d’excedència anterior.
  • En cas que dos funcionaris generaren el dret a gaudir-ne pel mateix subjecte causant, l’administració podrà limitar-ne l’exercici simultani per raons justificades relacionades amb el funcionament dels serveis.
  • Computable el temps que els interessats i les interessades estiguen en aquesta situació a l’efecte d’ascensos, triennis i drets en el règim de Seguretat Social que els siga d’aplicació.
  • Reserva del lloc de treball obtingut amb caràcter definitiu durant els tres anys de durada de l’excedència.
  • El lloc de treball que s’estiguera ocupant amb caràcter provisional, perquè no es dispose de lloc de propietat, es reservarà durant els tres anys de durada de l’excedència sempre que no siga objecte de provisió amb destinació definitiva o, si és el cas, s’hi reincorpore el titular d’aquest.
  • El personal interí pot gaudir d’aquesta excedència, si bé la reserva del lloc de treball es mantindrà únicament mentre no hi concórrega cap de les causes de cessament previstes per a aquest personal en aquesta llei.
  • Es podrà participar en els cursos de formació que organitze l’administració.

   

 5. D- Excedència per raó de violència de gènere

  • No es requereix haver prestat un període mínim de serveis ni termini de permanència.
  • Durant els sis primers mesos: dret a reserva del lloc de treball que ocupara l’interessat o la interessada; aquest termini es pot prorrogar per tres mesos, amb un màxim de díhuit, amb idèntics efectes a fi de garantir l’efectivitat del dret de protecció de la víctima.
  • Durant els dos primers mesos hi ha dret a percebre les retribucions íntegres i, si és el cas, les prestacions familiars per fill o filla a càrrec.
  • Computable el temps que estiga en aquesta situació a l’efecte d’ascensos, triennis i drets en el règim de Seguretat Social que els siga d’aplicació.
  • Les funcionàries interines poden gaudir d’aquesta excedència, per bé que la reserva del lloc de treball es mantindrà únicament mentre no hi concórrega cap de les causes de cessament previstes per a aquest personal en aquesta llei.

   

 6. E- Excedència voluntària automàtica per prestar serveis en el sector públic

  • Procedirà aquesta declaració quan els funcionaris i funcionàries de carrera hi accedisquen, bé per promoció interna o bé per altres sistemes d’accés a altres cossos, agrupacions professionals funcionarials o escales de qualsevol administració públic (també incloses, societat mercantils o fundacions públiques controlades per les administracions públiques) i no els corresponga quedar en una altra situació, així com personal contractat laboral fix, tot això sense perjuí del que disposa la normativa sobre incompatibilitats.
  • No és d’aplicació als funcionaris i funcionàries interins.
  • Els interessats i les interessades no meritaran retribucions, ni els serà computable el temps que estiguen en aquesta situació a l’efecte d’ascensos, triennis i drets en el règim de Seguretat Social que els siga d’aplicació.

   

Top