Oposicions 2013

Actualitzat el 25 juliol 2013 / 11:44 h


 1. Oferta d’ocupació pública 2013

  La convocatòria d’oposicions al País Valencià no és fruit de l’estudi de les necessitats del sistema, ni de la voluntat de garantir l’estabilitat del professorat interí, sinó que és una manera de despistar, fent que el professorat tinga l’atenció en una cosa diferent a allò que és vertaderament important: les retallades en educació, amb l’atac a l’escola pública i els seus treballadors i treballadores.

  La Conselleria va anunciar la convocatòria d’oposicions en 2013, concretament 300 places, per tal de respondre a les seues línies estratègiques: fomentar el plurilingüisme i la lluita contra el fracàs escolar. Ara bé, tots i totes sabem que l’atenció a la diversitat és impossible amb les ràtios actuals i que el seu plurilingüisme margina i arracona la llengua pròpia.

  Especialitats de secundària
  Intervenció sociocomunitària: 13
  Hostaleria i Turisme: 6
  Processos Diagnòstic Clínic i productes ortopr.: 6
  Processos Sanitaris: 5
  Total: 30

  Especialitats de professorat tècnic de FP per a les oposicions
  Cuina i pastisseria: 8
  Laboratori: 2
  Perruqueria: 4
  Proced. Diagnòstic Clínic i Ortoprotèsic: 4
  Serveis a la Comunitat: 8
  Serveis Restauració: 4
  Total: 30

  Espacialitats d’infantil i primària
  Educació Infantil: 50; 
  Anglés: 70;
  Ed. Física: 20;
  Música: 20;
  Audició i Llenguatge: 50;
  Pedagogia Terapèutica: 30.
  Total:240

 2. Procediment d’oposició

  Les oposicions que s’han fet en els darrers anys es regien segons una transitòria, transitòria que ja ha finalitzat. Per tant, ara el sistema és el que estipula el Reial Decret 276/2007 al Títol III.

  Com a novetat respecte del procediment anterior, les proves de la fase d’oposició són eliminatòries (si suspenem la primera, ja no podem fer la segona). Les proves són les següents:

  1. Prova de coneixements específics de l’especialitat a què s’opta, que consta de 2 parts que seran avaluades conjuntament (cal un mínim del 25% en cadascuna de les proves, i un mínim de 50% per aprovar):
   • Part a) prova pràctica, per comprovar que les persones candidates posseeixen la formació científica i el domini de les habilitats tècniques corresponents a l’especialitat. Totes les especialitats han de realitzar la prova pràctica (açò és una novetat respecte del procediment anterior)
   • Part b) desenvolupament d’un tema a l’atzar
  2. Tancada: presentació d’una programació didàctica i exposició oral d’una unitat didàctica (en el sistema transitori, el professorat interí podia substituir la tancada per un informe sobre la docència realitzada, informe que ara ja no es contempla i que Conselleria tampoc va voler realitzar al País Valencià).


  A banda de les novetats en les proves, també cal destacar les diferències següents:

  1. El barem de mèrits canvia considerablement. El barem del sistema antic estava detallat a l’Annex IV (màxim total: 10 punts; experiència docent: màxim 7 punts; formació acadèmica i permanent: màxim 4 punts; altres mèrits: màxim 2 punts). En canvi, el barem de les convocatòries a partir d’ara està detallat a l’Annex I del RD 276/2007 (màxim total: 10 punts; experiència docent: màxim 5 punts; formació acadèmica: màxim 5 punts; altres mèrits: màxim 2 punts). Com es pot notar a simple vista, l’experiència docent té menys pes en el barem, la formació acadèmica guanya molt de pes, i la formació permanent no està ni explicitada i queda relegada a l’apartat d’altres mèrits.
  2. Càlcul de la Nota Final: la ponderació de la fase d’oposició i de la fase de concurs per obtindre la nota final també és diferent. Amb el procediment ARA vigent, la fase d’oposició (proves i tancada) representa el 2/3 (66.6%) i la fase de concurs (mèrits) 1/3 (33.3%); amb el sistema transitori els percentatges eren 60% per la fase d’oposició i 40% per a la fase de concurs.

   

 3. Temaris vigents

  Els temaris vigents ara són els del 1993, ja que els temaris nous que van ser publicats en 2011 van ser derogats en febrer de 2012.
  Ací baix teniu els enllaços als temaris que estan vigents:

  1. Per a Primària
  2. Per a totes les altres especialitats del Cos de Mestres: Annex I de l’Ordre de 1993
  3. Per al Cos de Secundària: Annex III de l’Ordre de 1993
  4. Per al Cos d’Escoles Oficials d’Idiomes: Annex VI de l’Ordre de 1993
  5. Per algunes de les especialitats de Secundària de FP i per a Professorat Tècnic de FP
  6.      
  7. Per als Cossos de Professors d’Arts Plàstiques i Disseny i Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny
 4. Què faig si he aprovat i tinc plaça?

  Si has aprovat i figures com a seleccionat/ada en els llistats d’aspirants, felicitats: ja ets funcionari/ària en pràctiques. Tens un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de les llistes de seleccionats per a presentar en la DG de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport la documentació següent:

  1. Fotocòpia compulsada del títol al·legat.
  2. Declaració jurada o promesa de no haver sigut separat del servei de cap administració pública o d’estar inhabilitat.
  3. Certificat de minusvalidesa, si és el cas.
  4. Si no teniu la nacionalitat espanyola consulteu l’apartat 10.1 e) de les bases.
  5. Fotocòpia del DNI.
  6. Certificat mèdic oficial.
  7. Fotocòpia compulsada del títol que acredite l’exempció de la prova de coneixements de les llengües oficials.
  8.      
  9. I no vos oblideu d’aportar les vostres dades bancàries.
  Documentació específica:

  Cos de professorat d’ensenyament secundari: Títol que acredite la possessió de la formació pedagògica i didàctica, o si és el cas, títol que acredite l’exempció d’aquest requisit, conforme al que estableix l’apartat 15.3 de la convocatòria d’oposicions.
  Quan s’al·legue haver impartit docència, almenys 2 cursos complets (o 12 mesos discontinus) abans de l’1 d’octubre de 2009, s’acreditarà, si es tracta d’un centre públic, mitjançant certificació expedida pel secretari, amb el vistiplau del director del centre, i pel director del centre amb el vistiplau de la inspecció educativa si es tracta d’un centre privat.
  Per al cos de professorat tècnic d’FP:
  Igual que per a secundària, amb una excepció. Aquelles persones que posseïsquen una titulació declarada a efectes de docència que no permet accedir als estudis de màster, no estaran obligades a acreditar cap requisit específic de formació pedagògica i didàctica.

Top