Muface

Actualitzat el 21 maig 2012 / 14:58 h


 1. Alta en Muface

  Tot el professorat que ha superat el procés selectiu està obligat a donar-se d’alta en MUFACE. Tant la Llei 109/1963, de 20 de juliol, de funcionaris civils de l’estat, com el Decret 315/1964, de 7 de febrer, que va aprovar el text articulat, disposen que el règim de la Seguretat Social dels funcionaris públics siga establit per una llei especial. La Llei 29/1975, de 27 de juny, sobre Seguretat Social dels funcionaris civils de l’estat, partint de l’existència dels sistemes de classes passives i ajuda familiar als quals, amb caràcter general i obligatori, estaven adscrits tots els funcionaris de l’administració civil de l’estat, crea una mutualitat única i obligatòria, Muface.
  Muface ofereix les prestacions següents: assistència sanitària, pròtesis, prestació farmacèutica, subsidi per incapacitat temporal, subsidi per risc durant l’embaràs, indemnització per lesions permanents no invalidants, prestació per gran invalidesa, prestació per fill a càrrec minusvàlid, ajuda per a adquisició d’habitatge, prestacions per a estudis universitaris, subsidi de jubilació, subsidi per defunció, ajuda de sepeli, ajudes assistencials, ajudes de protecció sociosanitàries, ajudes econòmiques en els casos de part múltiple.

 2. Assistència sanitària

  Totes les persones mutualistes i beneficiàries de MUFACE tenen dret a rebre les prestacions sanitàries. A més, els cònjuges dels mutualistes i els que hagen conviscut amb ells –encara que no siguen beneficiàries– tenen dret a rebre assistència per maternitat.
  La cobertura sanitària de la cartera de serveis de MUFACE és equivalent a la del Sistema Nacional de Salut. Les modalitats compreses en l’assistència sanitària són les següents:
  • Atenció primària, en la qual s’inclouen les vacunacions i l’atenció a pacients de VIH-sida.
  - Atenció especialitzada en totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques, tant en consulta externa com en règim d’hospitalització.
  • Transport sanitari, oxigenoteràpia i aerosolteràpia a domicili.
  Els serveis sanitaris són totalment gratuïts, sense que calga realitzar cap aportació per part de l’assegurat.

 3. Possibilitat d’elecció

  Els mutualistes poden optar entre l’assistència sanitària del sistema sanitari públic a través de la Seguretat Social o la d’alguna de les entitats privades d’assegurança lliure concertades. L’opció es pot exercitar cada any, durant el mes de gener i per una sola vegada. Cada entitat ofereix la possibilitat d’optar entre els facultatius i centres assistencials que figuren en el seu catàleg de serveis, tenint en compte que han d’oferir almenys dos facultatius de cada especialitat.

 4. Assistència en l’estranger

  Les persones beneficiàries de MUFACE tenen una cobertura en l’estranger equivalent a l’assistència sanitària de la qual gaudeixen. No obstant això, cal distingir dues situacions:
  1. Les persones mutualistes destinades en l’estranger reben la seua assistència sanitària a través d’ALICO mitjançant una pòlissa d’assegurança que MUFACE té subscrita amb aquesta entitat.
  2. Els mutualistes que només es desplacen temporalment a l’estranger i reben assistència sanitària tindran dret que MUFACE els reintegre les despeses ocasionades per aquesta assistència, amb les següents excepcions:
  A) Que l’assistència rebuda o les despeses reclamades estiguen incloses en algun tipus de cobertura sanitària en l’exterior, a càrrec d’un ens públic o privat, estatal o estranger.
  B) Que de l’apreciació de la patologia que es tracte es constate un propòsit intencionat del mutualista o beneficiari d’eludir els serveis sanitaris que li corresponguen.

 5. Tramitació

  Les entitats concertades editen catàlegs amb la relació detallada dels seus serveis i mitjans, les adreces, telèfons, horaris, així com la informació, urgències i ambulàncies en altres províncies.
  Per a determinats serveis, com l’hospitalització o el transport, cal obtindre l’autorització prèvia de l’entitat.
  Només en determinats supòsits d’urgència vital es pot recórrer a mitjans no concertats, encara que és necessari comunicar-ho a l’entitat en el termini de quinze dies.
  Quan sorgisquen dificultats per a obtindre l’assistència haurà de presentar-se una reclamació escrita davant l’entitat, la qual haurà de disposar una alternativa assistencial en un termini de tres dies.

 6. Reclamacions

  Les reclamacions o queixes relacionades amb l’assistència sanitària s’han de presentar davant el servei provincial. MUFACE, després d’escoltar l’entitat, li plantejarà una resolució i si continua el conflicte ho traslladarà a una comissió mixta provincial. Si persisteix el desacord el cas serà examinat per una comissió mixta d’àmbit estatal. En tot cas, es podrà presentar una impugnació d’acord amb la llei.

Top