Comissions de servei 2015

Actualitzat el 01 abril 2015 / 13:17 h


 1. Qui pot participar?

  Només funcionariat de carrera que es trobe en algun dels supòsits següents:

  1. en situació de servei actiu i que tinguen destinació definitiva adjudicada amb data d’1 de setembre de 2015.
  2. NOVETAT.en situació d’excedència per atenció de familiars
  3. en situació de servici actiu dependents d’altres administracions educatives que tinguen destinació definitiva adjudicada. Les persones d’altres comunitats han de fer un anunci de participació.

  És totalment imprescindible tindre destí definitiu (o bé adjudicat en concursos de trasllats anteriors o bé en el d’enguany). En aquest darrer cas, les persones d’altres comunitats que demanen comissió ací hauran d’acreditar el destí abans de l’1 de juliol de 2015.
  El funcionariat de carrera del Cos de Mestres ha d’estar en possessió del Certificat de Capacitació o del títol de Mestre de Valencià excepte en el cas que tinga l’habilitació de Filologia: Valencià.
  Els/Les participants podran optar per les especialitats que consideren oportunes d’entre aquelles que tenen habilitades.

 2. Quins són els motius per demanar una comissió de serveis?

  La base tercera de la convocatòria parla de la concurrència de les circumstáncies especials següents:

  1. Violència contra la dona
  2. Informe d’aptitud medicolaboral per al lloc de treball en el qual es prescriga el canvi a un altre lloc docent (informe elaborat per l’INVASSAT, i que incorporarà l’administració d’ofici)
  3. Malaltia de la persona sol·licitant que no exigisca la declaració d’incapacitat permanent quan la commissió de serveis puga suposar millora i/o reduir la probabilitat de llicéncia per malaltia.
  4. Conciliació de la vida familiar i laboral. Es consideraran especialment aquelles circumstàncies de malaltia greu del cònjuge o parella de fet, de fills/es i de familiars de primer grau de consanguinitat o afinitat (que convisquen amb el/la docent) que aconsellen l’aproximació al domicili familiar o al centre sanitari on reba assistència la persona malalta. També es tindran en compte famílies nombroses, famílies monoparentals, custòdia compartida, etc.
  5. Per raons d’exercici d’un càrrec electiu en les corporacions locals, en cas de no tindre dedicació exclusiva.
  6. NOVETAT. Per tindre el càrrec de director/a.
  7. Per ser família educadora i tindre un/a menor tutelat/da en acolliment.
  8. Per causes pedagògiques-educatives, tal i com estableix l’Ordre de 18 de març de 1985
  9. Per participar en un programa experimental subjecte a un contracte-programa (supòsit sempre condicionat a l’existència d’altres sol·licitants amb major dret).

  Per tal d’acreditar les causes al·legades, és important que tinguem certificats i justificants el més actualitzats possible. També és interessant fer un escrit explicant els motius de manera detallada.

 3. Quins són els passos per demanar la comissió?

  El procediment és doble: primer cal fer una sol·licitud per escrit, adjuntant tota la documentació que considerem oportuna i, després, cal sol·licitar telemàticament els centres.

  ATENCIÓ:Les persones depenents d’altres comunitats autònomes també han de fer un anunci de participació (per al cos de mestres: http://www.cece.gva.es/per/docs/comisiones/14-15/maestros/mae_ins_fuera_val.pdf; per la resta de cossos: http://www.cece.gva.es/per/docs/comisiones/14-15/secundaria/sec_ins_fuera_val.pdf). El termini de presentació de l’anunci és del 14 al 16 d’abril. Aquest anunci ha d’anar acompanyat d’un certificat on consten expressament les següents dades: nom, cognoms i document d’identitat; cos en què està actiu; especialitat/s de es que és titular i té reconegudes; la situació administrativa actual; la destinació definitiva actual o, si no en té, documentació que acredite que ha participat en el concurs d’enguany (si no obté destí definitiu, no podrà obtindre tampoc comissió de serveis)

 4. SOL·LICITUD PER ESCRIT: documentació, termini, lloc de presentació

  Del 20 al 24 d’abril, cal presentar per registre d’entrada una Sol·licitud (http://www.cece.gva.es/per/val/comisiones.htm), emplenada i acompanyada de tota aquella documentació justificativa dels motius al·legats per demanar la comissió de serveis.

  El professorat del cos de mestres d’altres administracions també haurà d’aportar el Certificat de Capacitació de Coneixements de Valencià o el Diploma de Mestre/a de Valencià.

  El professorat de secundària i FP que demane comissió al CEED també haurà d’aportar documentació que acredite coneixements didàctics de l’ensenyament a distància i de les TIC, i a més, una declaració jurada (annex II) en què es compromet a tindre un horari que no necessàriament coincidisca amb l’ensenyament presencial i a elaborar materials que quedaran a disposició de l’administració.

  Tota aquesta documentació ha d’anar dins del sobre oficial (que podrem arreplegar a les direccions territorials, als PROP i a les seus del sindicat a partir del dia 15 d’abril), que tancarem una volta hagem passat per registre la Sol·licitud que ens descarregarem de la web (recordeu anar amb dos còpies de la sol·licitud i quedeu-vos un exemplar amb el segell del registre). Fora del sobre, escriurem les nostres dades personals (nom, cognoms, DNI), el cos al qual pertanyem i el centre on estem treballany enguany. Aquest sobre ha d’anar adreçat a la Direcció Territorial on estiguem treballant aquest curs. Es pot entregar en qualsevol registre, però recomanem que siga en el registre de les Direccions Territorials d’Educació o en el de la Conselleria d’Educació. També es pot entregar per correu certificat. Les adreces són les següents:

  Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport d’Alacant
  C/ Carratalá, 47
  03007 Alacant

  Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport de Castelló
  Avinguda del Mar, 23
  12003 Castelló de la Plana

  Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport de València
  C/ Gregori Gea, 14
  46009 València

 5. SOL·LICITUD TELEMÀTICA

  Del 15 al 19 de juny s’obrirà l’aplicació telemàtica per tal que les persones participants puguen fer peticions concretes a centre o a localitat. El STEPV tindrà ordinadors a disposició de les persones afiliades que en necessiten en les seus d’Alacant, Castelló i València.

  El programa funciona igual que l’aplicació de concurs de trasllats i es poden fer fins 300 peticions a centre i/o localitat, i es poden sol·licitar places per les habilitacions que considerem oportunes d’entre les que tinguem.

  Podem fer quantes sol·licituds telemàtiques considerem, però només serà vàlida l’última presentada.

  A petició de STEPV, l’administració inclourà en l’aplicació telemàtica les peticions que vam realitzar el curs passat com a esborrany. Si les nostres preferències són les mateixes, simplement haurem de confirmar i presentar l’esborrany. Si volem fer canvis, podrem modificar l’esborrany. I si les nostres preferències són radicalment diferents, podrem fer una sol·licitud des de zero.

 6. Altres qüestions a tindre en compte

  Cal tindre en compte que enguany el termini de sol·licitud de la comissió de serveis és anterior a la resolució definitiva del concurs de trasllats. El sindicat demanà en mesa a l’administració que el termini de sol·licitud de comissions de servei fora posterior al concurs de trasllats, per estalviar tràmits al professorat, però la nostra petició no ha sigut atesa.
  Les destinacions adjudicades en comissió de serveis són irrenunciables.
  L’administració indica expressament que només s’adjudicaran comissions de servei per a vacants previstes en les plantilles orgàniques i que estiguen consignades pressupostàriament en el moment de la resolució de la convocatòria.
  Continuant amb el que va fer l’any passat, la Conselleria ha afegit explícitament un aspecte molt polèmic: tindre una comissió de servei implica interrompre l’exercici efectiu de serveis en la destinació definitiva, la qual cosa pot ser utilitzada negativament en els concursos de trasllats autonòmics.

 7. Resolució de les comissions

  Com tots els anys, a finals de juliol tindrem els llistats provisionals i definitius de les comissions de servei. Contra el llistat provisional, podrem fer una reclamació telemàtica; contra la resolució definitiva, podrem interposar recurs de reposició. L’administració revisa els recursos de reposició i al llarg de setembre publica un altre llistat de concessió de comissions de servei

 8. Guia de les comissions de servei en PDF

  Descarrega’t aquesta guia en PDF

Top