El plurilingüisme al sistema educatiu valencià

Actualitzat el 23 març 2017 / 15:52 h


 1. Objecte i àmbit d’aplicació

  L’objecte del decret és regular l’ensenyament i l’ús vehicular de les llengües curriculars, i la presència de llengües no curriculars existents en els centres, amb l’establiment d’un programa d’educació plurilingüe dinàmic.

  D’aplicació en tots els centres d’educació no universitària públics i privats concertats que imparteixen Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, cicles formatius de Formació Professional i Formació Bàsica de les Persones Adultes.

  Els centres privats no concertats poden acollir-se al que disposa el decret.

 2. Objectius i nivells bàsics de referència

  S’ha de garantir que tot l’alumnat, en acabar les diferents etapes, aconseguisca les competències orals i escrites definides pels nivells bàsics de referència següents del Marc europeu comú de referència per a les llengües:

  En acabar els ensenyaments obligatoris

  • Valencià i castellà: entre un B1 i un B2
  • Primera llengua estrangera: entre un A1 i un A2

  En acabar els ensenyaments postobligatoris no universitaris

  • Valencià i castellà: entre un B2 i un C1
  • Primera llengua estrangera: entre un A2 i un B1
 3. Programes i nivells

  En tots els centres educatius sostinguts amb fons públics, s’ha d’aplicar el Programa d’educació plurilingüe dinàmic, que consta de diferents nivells: bàsic, intermedi i avançat. Cada un dels centres educatius ha d’optar per un mateix nivell.

  PROGRAMA D’EDUCACIÓ PLURILINGÜE NIVELL BÀSIC

  NIVELL BÀSIC 1 (INFANTIL I PRIMÀRIA)
  INFANTIL
  ENFOCAMENT GLOBALITZAT
  VALENCIÀ CASTELLÀ ANGLÉS
  3 ANYS 4h la resta (CASTELLÀ)
  4 ANYS 4h la resta 2h / 4h1
  5 ANYS 4h la resta 2h / 4h1
  PRIMÀRIA

  ÀREES LINGÜÍSTIQUES3 ÀREES NO LINGÜÍSTIQUES
  VALENCIÀ CASTELLÀ ANGLÉS VALENCIÀ CASTELLÀ ANGLÉS2
  De 1r a 6è V C A 1 ÀREA la resta 1 ÀREA
  Art/EF


  1 Entre 2 i 4hores

  2 Una àrea a elegir entre Educació Física o Artística. En Educació Artística es pot optar per Música, Plàstica o ambdues. s’ha d’incorporar l’anglés com a llengua vehicular, mitjançant el tractament integrat de llengua i continguts en llengua estrangera (TILC en LE). En l’horari de la resta d’àrees no lingüístiques, s’ha d’impartir en valencià una àrea a elegir pel centre i la resta d’àrees s’han de vehicular en castellà.

  3 Almenys una hora de lliure disposició s’ha de destinar a la Competència Comunicativa Oral en valencià des de tercer fins a sisé.


  NIVELL BÀSIC 2 (INFANTIL I PRIMÀRIA)
  INFANTIL
  ENFOCAMENT GLOBALITZAT
  VALENCIÀ CASTELLÀ ANGLÉS
  3 ANYS 4h la resta (CASTELLÀ)
  4 ANYS 6 h la resta 2h / 4h1
  5 ANYS 6 h la resta 2h / 4h1
  PRIMÀRIA
  ÀREES LINGÜÍSTIQUES3 ÀREES NO LINGÜÍSTIQUES
  VALENCIÀ CASTELLÀ ANGLÉS VALENCIÀ CASTELLÀ ANGLÉS2
  De 1r a 4t V C A 1 ÀREA
  CN o CS
  la resta 1 ÀREA
  Art/EF
  5è i 6è V C A 2 ÀREES
  CN i CS
  la resta 1 ÀREA
  Art/EF


  1 Entre 2 i 4hores

  2 Una àrea a elegir entre Educació Física o Artística. En Educació Artística es pot optar per Música, Plàstica o ambdues. s’ha d’incorporar l’anglés com a llengua vehicular, mitjançant l’enfocament tractament integrat de llengua i continguts en llengua estrangera (TILC en LE)

  3 Almenys una hora de lliure disposició s’ha de destinar a la Competència Comunicativa Oral en valencià des de tercer fins a sisé.


  NIVELL BÀSIC (SECUNDÀRIA I BATXILLERAT)
  MATÈRIES LINGÜÍSTIQUES MATÈRIES NO LINGÜÍSTIQUES
  Valencià Castellà Anglés Valencià Castellà Anglés
  ESO V C A 2 matèries la resta 1 matèria
  Batx V C A 2 matèries la resta 1 matèria

  S’ha d’incorporar com a Segona Llengua Estrangera Optativa d’oferta obligatòria preferentment una llengua romànica.

  PROGRAMA D’EDUCACIÓ PLURILINGÜE NIVELL INTERMEDI

  NIVELL INTERMEDI 1 (INFANTIL I PRIMÀRIA)
  INFANTIL
  ENFOCAMENT GLOBALITZAT

  VALENCIÀ CASTELLÀ ANGLÉS
  3 ANYS 8 h la resta (CASTELLÀ)
  4 ANYS 8 h la resta 2h / 4h1
  5 ANYS 8 h la resta 2h / 4h1
  PRIMÀRIA
  ÀREES LINGÜÍSTIQUES3 ÀREES NO LINGÜÍSTIQUES
  VALENCIÀ CASTELLÀ ANGLÉS VALENCIÀ CASTELLÀ ANGLÉS2
  De 1r a 4t V C A 2 ÀREES
  CN i CS
  la resta 1 ÀREA4
  Art/EF
  5è i 6è V C A 2/3 ÀREES
  CN i CS; (opcional) Art/EF
  la resta 1 ÀREA4
  Art/EF


  1 Entre 2 i 4 hores

  2 Una àrea a elegir entre Educació Física o Artística. En Educació Artística es podrà optar per Música, Plàstica o ambdues. s’ha d’incorporar l’anglés com a llengua vehicular, mitjançant el tractament integrat de llengua i continguts en llengua estrangera (TILC en LE). En cinqué i sisé, a més de Ciències Socials i Ciències Naturals, també es pot vehicular en valencià Educació Física o Educació Artística.

  3 Almenys una hora de lliure disposició s’ha de destinar a la Competència Comunicativa Oral en valencià o anglés des de tercer fins a sisé.

  4 Si la Música o la Plàstica no es vehicula en anglés, es podrà vehicular en valencià o castellà.


  NIVELL INTERMEDI 2 (INFANTIL I PRIMÀRIA)
  INFANTIL
  ENFOCAMENT GLOBALITZAT
  VALENCIÀ CASTELLÀ ANGLÉS
  3 ANYS 9 h la resta (CASTELLÀ)
  4 ANYS 8 h / 9 h la resta 2h / 4h1
  5 ANYS 8 h / 9 h la resta 2h / 4h1
  PRIMÀRIA

  ÀREES LINGÜÍSTIQUES ÀREES NO LINGÜÍSTIQUES
  VALENCIÀ CASTELLÀ ANGLÉS VALENCIÀ CASTELLÀ ANGLÉS2
  1r i 2n V C A 2 ÀREES
  CN i CS
  la resta 1 ÀREA3
  Art/EF
  De 3r a 6è V C A/CCO4 3 ÀREES
  CN I CS, i Art/EF
  la resta 1 ÀREA3
  Art/EF


  1 Entre 2 i 4hores

  2 Una àrea a elegir entre Educació Física o Artística. En Educació Artística es pot optar per Música, Plàstica o ambdues. s’ha d’incorporar l’anglés com a llengua vehicular, mitjançant el tractament integrat de llengua i continguts en llengua estrangera (TILC en LE).

  3 Si la Música o la Plàstica no es vehicula en anglés, es podrà vehicular en valencià o castellà.

  4 Almenys una hora de lliure disposició s’ha de destinar a la Competència Comunicativa Oral en anglés.


  NIVELL INTERMEDI (SECUNDÀRIA I BATXILLERAT)

  ÀREES LINGÜÍSTIQUES ÀREES NO LINGÜÍSTIQUES
  VALENCIÀ CASTELLÀ ANGLÉS VALENCIÀ CASTELLÀ ANGLÉS2
  ESO V C A/CCO3 Mínim 3 matèries2 la resta 1 o 2 matèries
  Batx V C A/CCO3 Mínim 3 matèries2 la resta 1 o 2 matèries


  1 S’ha d’incorporar com a Segona Llengua Estrangera Optativa d’oferta obligatòria preferentment una llengua romànica.

  2 De les quals s’ha d’impartir en valencià, com a mínim, una de les matèries troncals.

  3 Una hora de lliure disposició s’ha de destinar a la Competència Comunicativa Oral en anglés.

  PROGRAMA D’EDUCACIÓ PLURILINGÜE NIVELL AVANÇAT

  NIVELL AVANÇAT 1 (INFANTIL I PRIMÀRIA)
  INFANTIL
  ENFOCAMENT GLOBALITZAT ENFOCAMENT GLOBALITZAT4
  VALENCIÀ CASTELLÀ ANGLÉS VALENCIÀ ANGLÉS
  3 ANYS la resta 4h - 3 ANYS la resta d’àrees (valencià)
  4 ANYS la resta 4h 2h / 4h1 4 ANYS la resta 2h / 4h1
  5 ANYS la resta 4h 2h / 4h1 5 ANYS la resta 2h / 4h1
  PRIMÀRIA

  ÀREES LINGÜÍSTIQUES ÀREES NO LINGÜÍSTIQUES
  VALENCIÀ CASTELLÀ ANGLÉS VALENCIÀ CASTELLÀ3 ANGLÉS2
  1r i 2n V C A la resta 1 ÀREA 1 ÀREA
  Art/EF
  De 3r a 6è V C A/CCO5 la resta 1 ÀREA 1 ÀREA
  Art/EF


  1 Entre 2 i 4hores

  2 Una àrea a elegir entre Educació Física o Artística. En Educació Artística es pot optar per Música, Plàstica o ambdues. s’ha d’incorporar l’anglés com a llengua vehicular, mitjançant el tractament integrat de llengua i continguts en llengua estrangera (TILC en LE)

  3 Una àrea a elegir entre Matemàtiques, Religió/Valors Socials, Educació Física o Artística.

  4 Els centres amb alumnat majoritàriament no valencianoparlant poden ajornar la incorporació del castellà com a àrea fins al primer curs de l’Educació Primària i han d’aplicar el tractament integrat de llengües i continguts (TILC) d’acord amb la metodologia de segones llengües.

  5 Almenys una hora i mitja de lliure disposició s’ha de destinar a la Competència Comunicativa Oral en anglés.

  NIVELL AVANÇAT 2 (INFANTIL I PRIMÀRIA)
  INFANTIL
  ENFOCAMENT GLOBALITZAT ENFOCAMENT GLOBALITZAT4
  VALENCIÀ CASTELLÀ ANGLÉS
  VALENCIÀ ANGLÉS
  3 ANYS la resta 4h - 3 ANYS la resta D’ÀREES (VALENCIÀ)
  4 ANYS la resta 4h 2h / 4h1 4 ANYS la resta 2h / 4h1
  5 ANYS la resta 4h 2h / 4h1 5 ANYS la resta 2h / 4h1
  PRIMÀRIA

  ÀREES LINGÜÍSTIQUES ÀREES NO LINGÜÍSTIQUES
  VALENCIÀ CASTELLÀ ANGLÉS VALENCIÀ CASTELLÀ3 ANGLÉS2
  1r i 2n V C A la resta 1 ÀREA 1 ÀREA
  Art/EF
  3r i 4t V C A/CCO5 la resta 1 ÀREA 1 ÀREA
  Art/EF
  5è i 6è V C A/CCO5 la resta 1 ÀREA 2 ÀREES
  Art/EF


  1 Entre 2 i 4 hores

  2 Una àrea a elegir entre Educació Física o Artística. En Educació Artística es pot optar per Música, Plàstica o ambdues.

  3 Una àrea a elegir entre Matemàtiques, Religió/Valors Socials, Educació Física o Artística.

  4 Els centres amb alumnat majoritàriament no valencianoparlant poden ajornar la incorporació del castellà com a àrea fins al primer curs de l’Educació Primària i han d’aplicar el tractament integrat de llengües i continguts (TILC) d’acord amb la metodologia de segones llengües.

  5 Almenys una hora de lliure disposició s’ha de destinar a la Competència Comunicativa Oral en anglés des de tercer fins a sisé.

  NIVELL AVANÇAT (SECUNDÀRIA I BATXILLERAT)

  ÀREES LINGÜÍSTIQUES ÀREES NO LINGÜÍSTIQUES
  VALENCIÀ CASTELLÀ ANGLÉS VALENCIÀ CASTELLÀ ANGLÉS2
  ESO V/CCOF2 C A la resta 1 matèria 2 matèries
  Batx V/CCOF2 C A la resta 1 matèria 2 matèries


  1 S’ha d’incorporar com a Segona Llengua Estrangera Optativa d’oferta obligatòria, preferentment una llengua romànica.

  2 Una hora de lliure disposició s’ha de destinar a la Competència Comunicativa Oral Formal en valencià.

  FORMACIÓ BÀSICA DE LES PERSONES ADULTES

  CICLE I
  Nivell Denominació Camps de coneixement

  Comunicació1 Cientificotecnològic Ciències Socials

  Lectoescriptura Programa plurilingüe
  Nivell 1 Alfabetització VAL CAST El centre ha d’impartir en l’altra llengua oficial diferent de la llenqua en què es realitza bàsicament l’aprenentatge de la lectoescriptura, almenys, una unitat didàctica en el nivell 1 i dues en el nivell 2 dels mòduls de NES o de STPH.
  Nivell 2 Neolectors/es VAL CAST
  Nivell 3 Educació de base VAL CAST El centre ha d’impartir en l’altra llengua oficial diferent de la llengua en què es realitza bàsicament l’aprenentatge de la competencia comunicativa, almenys, el mòdul de NES o de STPH.


  1El currículum del cicle I no incorpora l’aprenentatge d’una llengua estrangera.


  CICLE II
  Nivell Denominació Camps de coneixement

  Comunicació Cientifico tecnològic Ciències Socials Mòdul optatiu
  Nivell 1 GES-1 VAL CAST ANG/FR PIM CT NES STPH MT 2 optatives
  Programa plurilingüe El centre ha de vehicular en valencià com a mínim qualsevol d’aquests mòduls. Opcionalment, el centre podrá vehicular en anglés, prioritàriament, o en francés qualsevol d’aquests mòduls.
  Nivell 2 GES-2 VAL CAST ANG/FR PIM CT NES STPH MT 1 optativa
  Programa plurilingüe El centre ha de vehicular en valencià com a mínim dos d’aquests mòduls. Opcionalment, el centre pot vehicular en anglés, prioritàriament, o en francés qualsevol d’aquests mòduls.


  PIM: Processos i instruments Matemàtics

  CT: Ciències i Tecnologia

  NES: Naturalesa, Ecologia i Salut

  STPH: Societat, Territori i Processos Historicoculturals

  MT: Món del Treball
  El valencià i el castellà han de tindre un tractament com a mòduls en tots els nivells dels dos cicles. En el cicle II s’ha d’incorporar l’anglés com a mòdul en els dos nivells.

  En els dos nivells del cicle II es pot incorporar l’anglés, prioritàriament, o el francés com a llengua vehicular, mitjançant el tractament integrat de llengua i continguts en llengua estrangera (TILC en LE), en un mòdul a elegir pel centre.

  En la resta de mòduls no lingüístics, el valencià ha de ser llengua vehicular, com a mínim, en un mòdul en GES-1 i en dos mòduls en GES-2, a elegir pel centre. la resta d’àrees no lingüístiques s’han d’impartir en castellà.

  CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

  En valencià Un mínim de dos mòduls (tret del mòdul FCT i del mòdul de Projecte), tant en primer com en segon curs, de les famílies professionals relacionades amb les d’activitats físiques i esportives, d’administració i gestió, de comerç i màrqueting, d’hostaleria i turisme, d’imatge personal, de sanitat i de serveis socioculturals i a la comunitat.
  En la resta de titulacions s’ha de vehicular en valencià, com a mínim, un mòdul per curs en les mateixes condicions.
  En anglés Almenys, un mòdul per curs (primer i segon) entre els que formen la totalitat de la titulació. Els mòduls susceptibles de ser impartits en anglés són els relacionats amb les unitats de competència incloses en el títol.
  En cas que no siga possible impartir un mòdul en anglés, com a mínim, s’ha d’incorporar el mòdul d’Anglés Tècnic amb 2hores en primer i 2hores en segon curs, en els cicles formatius de grau mitjà, mentre que en els cicles formatius de grau superior la càrrega horària d’aquest mòdul ha de ser de 3 hores en primer curs i de 2hores en segon curs.
  En els títols el currículum dels quals contempla el mòdul de Segona Llengua Estrangera, aquesta ha de ser preferentment una llengua romànica.
 4. Les llengües en el sistema educatiu

  • El professorat: farà servir les llengües d’ensenyament adients, oralment i per escrit, en les matèries que impartisca i en la gestió de la classe, d’acord amb el que s’indica en aquest decret i amb les prescripcions del Projecte lingüístic de centre.
  • Els centres educatius: han de potenciar l’ús habitual en tots els àmbits descrits en el Pla de normalització lingüística. Atenent les minories amb llengües pròpies diferents de les llengües de l’ensenyament, han de fer presents aquestes llengües i les cultures que representen en la comunicació social i en l’itinerari curricular, incloent-hi, si les circumstàncies ho permeten, el seu ensenyament en horari extracurricular.
  • El personal d’administració i serveis: ha de contribuir amb la seua actuació a la consecució dels objectius del Programa d’educació plurilingüe dinàmic d’acord amb el que estableix el Pla de normalització lingüística.
 5. Marcs d’actuació

  • El marc institucional: determina els objectius i nivells bàsics de referència, l’organització del Programa d’educació plurilingüe dinàmic, la dotació de recursos i l’avaluació, per part de l’Administració.
  • El Projecte lingüístic de centre: ha d’organitzar l’ensenyament i l’ús vehicular de les llengües i la normalització del valencià atenent el marc institucional i d’acord amb el context en què es trobe ubicat el centre.
  • La intervenció didáctica: ha de possibilitar entorns d’aprenentatge rics i una gestió estratègica de les llengües a l’aula, materialitzats en processos d’ensenyament-aprenentatge planificats i mitjançant l’actuació idònia del professorat.
 6. Accions preferents de la Conselleria

  1. Les actuacions realitzades a alumnat majoritàriament no valencianoparlant dels nivells avançat 1 i avançat 2.
  2. Les actuacions realitzades en centres que escolaritzen alumnat socioeconòmicament i socioculturalment vulnerable.
  3. Les actuacions realitzades en centres que escolaritzen un nombre elevat de l’alumnat nouvingut.
  4. Les actuacions realitzades en centres als territoris de predomini lingüístic castellà i no tenen exempcions.
  5. Les actuacions realitzades en centres que tinguen o estiguen adscrits a centres amb nivells significativament diferents del Programa d’educació plurilingüe dinàmic.

  La conselleria competent en matèria d’educació adoptarà les mesures necessàries per a garantir la progressivitat del Programa plurilingüe dinàmic i d’aquesta manera millorar la competència lingüística de l’alumnat.

 7. El Projecte lingüístic de centre (PLC)

  Definició: constitueix el conjunt de decisions consensuades que pren l’equip docent per a organitzar l’ensenyament i l’ús de les llengües des d’una perspectiva plurilingüe, i la promoció de l’ús social i institucional del valencià en el centre. Aquest document ha de recollir la concreció del nivell del Programa d’educació plurilingüe dinàmic que aplicarà el centre.
  Característiques: forma part del Projecte educatiu de centre i constitueix el nucli a partir del qual s’han d’elaborar les concrecions curriculars atenent també la resta de documents del Projecte educatiu de centre.
  Contingut: ha d’incloure l’anàlisi dels elements del context extern i intern del centre relacionats amb l’educació lingüística; els objectius concrets que es pretén aconseguir en el termini de quatre cursos acadèmics; la concreció i adequació al centre del Programa d’educació plurilingüe dinàmic atenent l’anàlisi del context i els objectius previstos, mitjançant un Pla d’ensenyament i ús vehicular de les llengües, un Pla de normalització lingüística (PNL) del centre i una Avaluació.
  Procediment d’elaboració i aprovació: el PLC s’ha d’elaborar per a un termini màxim de quatre cursos escolars, passats els quals el centre ha de fer una avaluació. La comissió de coordinació pedagògica ha de coordinar el procés d’elaboració de la proposta, que ha de ser debatuda per part del claustre fins a arribar a un consens que s’elevarà al consell escolar per a l’aprovació.
  El consell escolar, o el consell social en el cas dels CIPFP, ha d’aprovar la proposta de PLC per majoria qualificada de dos terços dels membres. Una vegada aprovada, la direcció del centre l’ha de remetre a la Inspecció d’Educació perquè la valore i, posteriorment, emeta l’informe corresponent.
  Si no s’arriba a una majoria qualificada de dos terços dels membres, la conselleria determinarà el nivell que s’ha d’aplicar, després de l’informe previ argumentat atenent les avaluacions i el context del centre.
  En els centres privats concertats l’elaboració, la sol·licitud d’autorització i la coordinació del Projecte lingüístic correspon a la titularitat del centre, oït el consell escolar.
  Aplicació: la Programació general anual ha de recollir les innovacions didàctiques i mesures organitzatives previstes en el Projecte lingüístic de centre per a cada curs, com també el calendari d’implantació.
  Seguiment, avaluació i modificació del PLC: cada quatre cursos escolars, com a mínim, cal fer una avaluació dels resultats i del procés d’aplicació del PLC, conjuntament amb les concrecions curriculars.
  D’acord amb els resultats del seguiment o de l’avaluació el centre haurà de canviar de nivell o realitzar les modificacions necessàries en el PLC. El centre pot sol·licitar canvi de nivell abans dels quatre anys.

 8. Intervenció didàctica en l’aula. Metodologia i Avaluació. Ús de les llengües d’ensenyament

  La conselleria promourà i experimentarà els enfocaments tradicionals renovats i els didàctics més actuals pel que fa a l’educació plurilingüe i intercultural:

  • Tractament llengües curriculars: enfocaments plurilingües integrats tant en l’ensenyament de les llengües (tractament integrat de les llengües-TIL) com en l’ús vehicular (diverses modalitats del tractament integrat de les llengües i els continguts-TILC).
  • Tractament conjunt de llengües curriculars i no curriculars: enfocaments plurilingües que ajuden a la sensibilització interlingüística i intercultural, com ara l’obertura a les llengües i la intercomprensió entre llengües, o que faciliten l’autonomia de l’aprenent i potencien la competència d’aprendre a aprendre, com ara el Portfolio europeu de les llengües.
  • Tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement: promoció dels processos de recerca, tractament i difusió de la informació i la pràctica de l’alfabetisme múltiple.
  • Avaluació: lligada al procés d’ensenyament-aprenentatge i contribuir a l’èxit de tot l’alumnat.
  • Llengües d’ensenyament: en l’ensenyament de les àrees lingüístiques, la llengua d’ensenyament ha de ser necessàriament la llengua objecte d’aprenentatge. En les àrees no lingüístiques, la comunicació, tant oral com escrita, s’ha de fer en la llengua vehicular de l’àrea.

  Les proves d’avaluació escrites de les àrees no lingüístiques vehiculades en llengua estrangera, l’alumnat pot contestar-les també utilitzant qualsevol de les llengües oficials.

 9. Materials curriculars

  Els llibres de text i altres materials curriculars han d’estar redactats en la llengua en què s’impartisca o vehicule l’àrea.
  Sense perjudici de la necessària visió global i projecció universal que ha de tindre l’educació, els materials curriculars han de reflectir els referents culturals valencians.
  L’Administració educativa publicarà convocatòries anuals de projectes d’innovació educativa adreçats a grups docents dels diferents nivells no universitaris amb la finalitat de promoure la recerca educativa, la innovació i la millora dels processos docents i la divulgació dels resultats de la recerca i de les propostes d’innovació docent.

 10. Continuïtat entre Primària i Secundària

  Els centres d’Educació Primària i els d’Educació Secundària Obligatòria als quals estiguen adscrits, tant públics com privats concertats, han de planificar i desenvolupar processos de coordinació amb la finalitat d’assegurar la continuïtat metodològica i de continguts curriculars en el pas de l’Educació Primària a l’Educació Secundària.

 11. Escolarització de l’alumnat d’incorporació tardana al sistema educatiu valencià

  L’Administració educativa crearà programes específics per a l’acollida de l’alumnat d’incorporació tardana, amb l’objectiu d’aconseguir l’adquisició d’unes competències bàsiques inicials i la seua integració lingüística i cultural, com també la integració lingüística i cultural de les famílies.
  En centres amb alumnat nouvingut d’una mateixa llengua no curricular es pot organitzar formació extraescolar en aquesta llengua.

 12. Relacions del centre amb l’entorn

  Els centres educatius poden crear plans de cooperació entre els diferents agents educadors de la localitat o la zona on es troben ubicats, especialment amb els ajuntaments, les institucions culturals, les empreses, les ONG i el teixit associatiu local, amb la finalitat de col·laborar en la promoció d’un aprenentatge lligat a l’entorn i d’afavorir la cohesió social.
  Un dels objectius prioritaris dels plans de cooperació s’ha de referir a la sensibilització lingüística i intercultural de la comunitat educativa, tot afavorint la col·laboració amb els col·lectius de persones procedents d’altres països amb la finalitat de promoure la integració lingüística i social i actituds de respecte i tolerància envers totes les persones, independentment de la llengua i cultura d’origen.
  La conselleria competent en matèria d’educació promourà acords amb institucions culturals d’altres estats i comunitats autònomes per tal de fomentar l’aprenentatge en horari extraescolar d’altres llengües que no formen part del currículum oficial.

 13. Assessorament als centres per a l’elaboració, aplicació i seguiment dels projectes lingüístics

  L’Administració educativa proporcionarà als centres l’assessorament i el suport necessaris per a l’elaboració, l’aplicació i el seguiment dels projectes lingüístics de centre.
  Els responsables de l’assessorament i el suport necessaris per a l’elaboració, l’aplicació i el seguiment dels projectes lingüístics de centre són la Inspecció d’Educació i el personal assessor tècnic docents en l’àmbit de l’educació plurilingüe.
  Inspecció d’Educació
  Pel que fa a l’àmbit d’aquest decret, la Inspecció d’Educació té les funcions següents:

  1. Garantir, a través de la supervisió i el control, el compliment d’aquest decret i de les normes legals que se’n deriven.
  2. Avaluar i assessorar els processos de gestió dels equips directius respecte al Projecte lingüístic de centre, posar de manifest les possibles deficiències observades i proposar les millores oportunes.
  3. Vetlar per la correcta aplicació de la normativa d’exempcions de Valencià i evitar actuacions que dificulten que l’alumnat assolisca els objectius lingüístics determinats en aquest decret.
  4. Supervisar el Projecte lingüístic de centre i informar-hi.
  5. Fer el seguiment de l’aplicació dels programes, detectant necessitats i proposant actuacions d’assessorament i formació.
  6. Supervisar, des del punt de vista legal, pedagògic i organitzatiu, el funcionament del Programa d’educació plurilingüe dinàmic en els centres educatius i la concreció d’aquest en el Projecte lingüístic de centre.
  7. Participar en l’avaluació dels projectes lingüístics dels centres.
  8. Supervisar la pràctica docent per millorar-la de manera contínua, especialment en allò que fa referència a l’aplicació dels enfocaments didàctics plurilingües.

  Personal assessor tècnic docent en matèria d’educació plurilingüe
  Les seues funcions són les següents:

  1. Informar les famílies i la comunitat educativa sobre les característiques, els avantatges i les exigències de l’educació plurilingüe i intercultural, i sobre la necessitat i les vies de participació de les famílies en la concreció, aplicació i seguiment dels projectes lingüístics de centre.
  2. Assessorar els centres i proporcionar-los tot el suport tècnic necessari en l’elaboració, aplicació i seguiment dels projectes lingüístics.
  3. Planificar i dur a terme activitats d’assessorament metodològic, sobretot en els centres, pel que fa a l’ensenyament de llengües i, especialment, als enfocaments plurilingües.
  4. Proposar i dur a terme activitats d’innovació en l’ensenyament de llengües i en la planificació, aplicació i seguiment de programes plurilingües i interculturals.
  5. Col·laborar amb la Inspecció d’Educació en el seguiment dels projectes lingüístics de centre.
  6. Donar a conéixer les particularitats i característiques pròpies del Programa d’educació plurilingüe dinàmic.
  7. Elaborar material de suport per al correcte desenvolupament del programa d’educació plurilingüe i presentar-lo al professorat.
  8. Detectar necessitats de materials curriculars i de suport per a la correcta aplicació del Projecte lingüístic de centre i per la difusió del Programa d’educació plurilingüe dinàmic.
 14. Professorat: acreditació del coneixement de llengües, capacitació i formació

  L’acreditació del nivell de coneixement de valencià i castellà del professorat que assegure la competència suficient per a realitzar tasques docents és d’un nivell C1, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües.
  L’acreditació del nivell de coneixement d’anglés del professorat que assegure la competència suficient per a vehicular àrees és d’un nivell C1 d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües.
  Pel que fa a la competència didàctica, cal acreditar per a tots els llocs de treball el coneixement i domini de la metodologia mínima necessària per al desenvolupament adequat d’aquest model educatiu, desplegada en l’article 24 del decret.

  Capacitació del professorat
  La conselleria competent en matèria d’educació regularà la capacitació del professorat dels nivells d’ensenyament no universitari per a impartir àrees, matèries o mòduls no lingüístics en valencià, en anglés i en altres llengües.

  Formació per a l’aplicació del Programa d’educació plurilingüe dinàmic
  La conselleria competent en matèria d’educació vetlarà perquè els plans d’estudi de les universitats públiques i privades i els plans de formació de l’Administració educativa proporcionen, respectivament, la formació inicial i la formació contínua òptimes al professorat perquè es complisquen els requisits d’aplicació i el desplegament complet del programa d’educació plurilingüe i intercultural que es regula en aquest decret.
  La conselleria competent en matèria d’educació garantirà una oferta formativa institucional i afavorirà que tot el professorat hi accedisca a través de programes que s’ajusten a les necessitats lingüístiques i didàctiques d’aquest model educatiu plurilingüe i a les condicions laborals del professorat.
  La conselleria competent en matèria d’educació crearà una plataforma específica que servisca tant com a repositori de recursos didàctics com per a la formació permanent del professorat.

 15. L’avaluació global del model lingüístic educatiu

  Aquesta avaluació la realitzarà l’Administració educativa i tindrà com a finalitats:

  1. Comprovar el grau de compliment dels objectius proposats.
  2. Millorar la qualitat de l’educació plurilingüe i intercultural que proporciona.
  3. Adequar la política lingüística educativa a les necessitats de la societat.
  4. Optimitzar els recursos del sistema educatiu i augmentar-ne l’eficàcia i la transparència.
  5. Facilitar la incorporació d’innovacions en els processos metodològics, organitzatius i de funcionament.
  6. Introduir canvis per a millorar el model lingüístic educatiu.

  Àmbit d’actuació
  L’avaluació global del model s’ha d’aplicar a tots els àmbits que regula el decret: els resultats de l’alumnat; l’eficàcia dels nivells del Programa d’educació plurilingüe dinàmic; la idoneïtat dels enfocaments metodològics; l’adequació de l’acreditació del coneixement de llengües per a l’accés a la docència i de la formació inicial i contínua del professorat; l’avanç de l’ús vehicular del valencià, de l’anglés i d’altres llengües estrangeres, com també l’ús social i institucional del valencià dins el sistema educatiu; el funcionament dels centres; la implantació de l’educació plurilingüe i intercultural definida en el decret, i el funcionament de la mateixa Administració pel que fa al suport al model lingüístic educatiu valencià.

  Temporalitat
  L’avaluació global per part de l’Administració educativa s’ha de fer almenys cada quatre cursos escolars. Tot i amb això, sempre que la Conselleria ho considere convenient, pot fer una avaluació sobre determinats aspectes del model lingüístic educatiu per a detectar insuficiències i introduir-hi millores.

  Organització de l’avaluació
  Almenys cada quatre cursos escolars, la direcció general competent en matèria de política educativa i avaluació, durà a terme l’avaluació global del model educatiu. També serà l’òrgan competent cada vegada que s’haja d’efectuar una avaluació diagnòstica.

  Resultats de l’avaluació
  La conselleria competent en matèria d’educació donarà difusió als resultats de les avaluacions de la manera que es determine reglamentàriament.
  A partir dels resultats de les avaluacions, la conselleria competent en matèria d’educació farà els canvis necessaris a tots els nivells del model lingüístic educatiu per tal que els objectius i nivells bàsics de referència proposats puguen ser assolits per tot l’alumnat en totes les etapes i modalitats d’ensenyament.
  Els resultats de les avaluacions no s’utilitzaran per a establir rànquings de centres.

 16. Calendari d’implantació i normativa aplicable fins a la implantació del Programa

  • Curs 2017-2018: Educació Infantil;
  • Curs 2018-2019: 1r i 2n Educació Primària;
  • Curs 2019-2020: 3r i 4t Educació Primària;
  • Curs 2020-2021: 5é i 6é Educació Primària;
  • Curs 2021-2022: 1r i 2n ESO; cicle 1 i GES 1 FBPA;
  • Curs 2022-2023: 3r i 4t ESO; FP bàsica i GES 2 FBPA;
  • Curs 2023-2024: Batxillerat i cicles formatius de Formació Professional.

  No obstant això, se’n pot anticipar la implantació a altres nivells educatius quan ho preveja el calendari del seu projecte lingüístic, amb l’autorització prèvia corresponent per part de la conselleria competent en matèria d’educació.
  La conselleria competent en matèria d’educació pot autoritzar un calendari més flexible a aquells centres que vulguen aplicar un nivell més avançat del que estan aplicant en el moment de la publicació del decret o tinguen un programa experimental en matèria d’educació plurilingüe.

 17. Derogació normativa

  Es deroguen les disposicions següents:

  • Ordre de 19 de maig de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’estableix l’organització, estructura i funcionament d’un programa experimental plurilingüe a la Comunitat Valenciana.
  • Ordre 19/2011, de 5 d’abril, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’estableix la Xarxa de centres docents plurilingües a la Comunitat Valenciana.
  • Decret 127/2012, de 3 d’agost, del Consell, pel qual es regula el plurilingüisme en l’ensenyament no universitari a la Comunitat Valenciana.
  • Ordre 88/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es desplega el procediment d’autorització del Projecte lingüístic de centre establert en el Decret 127/2012, de 3 d’agost, del Consell, pel qual es regula el plurilingüisme en l’ensenyament no universitari a la Comunitat Valenciana.
 18. Equivalències programes i nivells (Infantil i Primària)

  PLC DECRET 127/2012PLC DECRET 2017: des de (mínims corresponents)
  PPEC (1 àrea en valencià)BÀSIC I
  PPEC (1 àrea en valencià : CS o CN)BÀSIC II
  PPEC (2 àrees en valencià: CS + CN)INTERMEDI I
  PPEVAVANÇAT I

   

 19. Les nostres reivindicacions

  STEPV ha estat crític amb el Decret de plurilingüisme del nou govern perquè no compleix l’objectiu prioritari: garantir que tot l’alumnat finalitze els estudis obligatoris amb un domini de les dues llengües oficials, i amb coneixements funcionals d’almenys una llengua estrangera. L’adopció de qualsevol programa plurilingüe ha de tindre en compte que el valencià és una llengua minoritzada i situar-la com a llengua vehicular de l’ensenyament com a garantia de qualitat i excel·lència. A més, es manté l’exempció al valencià, la qual cosa el Sindicat valora com a especialment greu.
  Tot i que el programa s’anomena d’Ensenyament Plurilingüe Dinàmic, no hi ha cap mecanisme que garantisca que els centres s’acolliran en un futur als programes avançats, que són els únics que garanteixen l’ensenyament en valencià. Per a progressar cap als nivells avançats, no n’hi ha prou amb la voluntat dels consells escolars, ni tampoc amb els incentius per a la consecució d’acreditacions en valencià i anglés. La Conselleria es desentén de la responsabilitat de planificació per a garantir els objectius fixats en el decret, si no estableix un mecanisme per a assegurar la progressió dels nivells i assolir els objectius que marca la llei. La falta d’aquest mecanisme comportarà la segregació i marginació de centres educatius i alumnat per motius lingüístics.
  Cal incrementar l’oferta de mòduls en valencià en els ensenyaments no obligatoris. S’ha de garantir, en tot cas, el dret de l’alumnat de totes les famílies professionals de continuar els estudis d’FP en valencià i incrementar els mòduls que s’imparteixen en valencià en FPA.
També cal acurtar el calendari, en les condicions assenyalades, perquè en tres cursos consecutius el nou model plurilingüe estiga implantat en tot el sistema educatiu: infantil i primària en el curs 2017/18; secundària en el 2018/19, i la resta d’etapes en el 2019/20.
  A més, la Conselleria ha de dotar els centres educatius del personal necessari per a garantir l’aplicació del model plurilingüe, especialment de professorat en llengua estrangera i, allà on calga, de professorat de reforç en valencià.
  En definitiva, el Sindicat insta el govern valencià a fer una aposta clara per modificar la LUEV i negociar una llei d’igualtat lingüística sense exempcions, que garantisca que tot l’alumnat valencià siga competent en les dues llengües oficials independentment de la comarca on ha nascut.

Top