Plans i programes d’innovació

Actualitzat el 06 agost 2012 / 10:03 h


 1. Bones pràctiques docents

  Objectiu:

  Millorar els resultats acadèmics a través de la detecció de bones pràctiques docents dirigides a l’èxit escolar en Educació Infantil, Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria.

  Professorat:

  Participació voluntària, a títol individual o equips de docents.

  Reconeixement:

  60 hores de formació.

  Regulació:

  Resolució de 25 de maig de 2011, de la Conselleria d’Educació (DOCV 16/06/2011).

 2. Pla èxit

  Objectiu:

  Superació per part de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO de determinades matèries (Matemàtiques, Castellà, Valencià i Anglés) amb reforços fora de l’horari lectiu.

  Característiques:

  Modalitat A: Atenció extraordinària i reforç durant els mesos de maig i juny; Modalitat B: Atenció extraordinària i reforç durant el mes de juliol.

  Reconeixement:

  60 hores de formació en la modalitat A i fins a un total de 100, per al professorat, direcció del centre i coordinador/a del programa.

 3. Programa Integra

  Objectiu:

  Prevenir i reduir l’absentisme i l’abandó prematur del sistema educatiu de l’alumnat d’ESO entre 14 i 16 anys.

  Característiques:

  El programa s’estructura en 3 àmbits: el pràctic, el de les competències bàsiques i el de desenvolupament personal, social i pre-laboral.

  Professorat:

  Seleccionat per la direcció del centre d’entre el professorat amb destinació definitiva, preferentment.

  Recursos:

  Propis o amb altres complementaris que li podran ser facilitats per la Conselleria d’Educació. Es podran assignar recursos humans complementaris i altres recursos econòmics i materials.

  Regulació:

  Resolució de 21 de març de 2011, de la Conselleria d’Educació (DOCV 08/04/2011).

 4. Ampliació d’horari

  Objectiu:

  Millora de l’èxit escolar de l’alumnat d’Educació Infantil, Educació Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

  Professorat:

  Participació voluntària per als centris però obligatòria per al professorat.

  Característiques:

  Les accions es realitzaran immediatament abans o després de l’horari lectiu de l’alumnat i seran impartides exclusivament per professorat del centre. Podran portar-se a terme ampliant l’horari de matí i/o ampliant l’horari de vesprada. L’ampliació total de l’horari no podrà superar l’hora diària per a l’alumnat en Educació Infantil i en Educació Primària, ni les dues hores diàries per a l’alumnat de la resta d’etapes.

  Reconeixement:

  60 hores de formació.

  Regulació:

  Resolució de 23 de març de 2011, de la Conselleria d’Educació (DOCV 04/05/2011).

 5. Orientació professional en IES

  Objectiu:

  Millorar el procés, els procediments i la metodologia per a contribuir al desenvolupament de l’orientació professional dirigida a l’alumnat pròxim a finalitzar l’educació bàsica.

  Característiques:

  Només participen centres públics que imparteixen Educació Secundària Obligatòria. Presentació d’un projecte amb modalitats obligatòries i voluntàries i activitats complementàries.

  Recursos:

  Propis i altres complementaris que els facilitarà la Conselleria d’Educació, consistents principalment en una assignació econòmica.

  Reconeixement:

  50 hores de formació al coordinador i als membres de l’equip. La participació d’altre professorat del centre també serà reconeguda amb un total de 20 hores.

  Regulació:

  Resolució de 6 d’abril de 2011, de la Conselleria d’Educació, (DOCV 05/05/2011).

 6. Uniforme escolar

  Objectiu:

  Ús de l’uniforme per part de l’alumnat i estudi els seus avantatges en l’àmbit educatiu.
  Recursos:

  És concedirà una assignació de fons públics calculada atenent al nombre d’alumnat que use l’uniforme.

 7. Enriquiment curricular i altes capacitats

  Objectiu:

  Fomentar l’enriquiment curricular general i atendre a l’alumnat d’altes capacitats, amb la finalitat d’avaluar els resultats obtinguts i generar bones pràctiques per a la seva posterior difusió.

  Característiques:

  Mesures dirigides a tot l’alumnat participant en el programa o bé dirigides a l’alumnat que manifeste alt rendiment escolar i/o altes capacitats.

  Recursos:

  Propis i amb altres complementaris que podran ser facilitats per la Conselleria d’Educació. Es podran assignar recursos humans complementaris, així com recursos econòmics per a cobrir en part les despeses de funcionament i també recursos materials.

  Reconeixement:

  60 hores de formació al coordinador/a i al professorat que hi participe.

  Regulació

  : Resolució de 21 de març de 2011, de la Conselleria d’Educació, (DOCV 05/05/2011).

 8. Reivindicacions pendents

  Ordre marc general amb línies i objectius clars sobre la política d’innovació de la Conselleria orientats a la lluita contra el fracàs escolar com a objectiu principal.
  • No a la modificació de les condicions laborals del professorat, disfressades de voluntarietat.
  • Dotació de Personal d’Administració i Serveis als centres docents perquè l’augment de tasques burocràtiques no recaiguen sobre els equips directius i el professorat.
  • Disseny de programes per a compensar les deficiències de l’alumnat amb la finalitat que no abandone el sistema educatiu durant les etapes obligatòries i li permeta obtindre el títol de Graduat en Educació Secundària.
  • Adopció de mesures motivadores perquè l’alumnat amb titulació de Graduat continue realitzant estudis postobligatoris.
  • Pla interdepartamental de les diferents institucions públiques adreçat a la compensació de les desigualtats i la prevenció del desarrelament i la marginació social.
  • Intervenció de professionals de tots els àmbits —educadors, personal mèdic, assistents socials i mediadors culturals…— per a millorar la convivència i compensar les desigualtats.
  • Convocatòria de projectes d’innovació educativa per a la flexibilizació organitzativa de temps i espais.
  • Convocatòria de projectes de desenvolupament de materials i recursos per al suport a la introducció de les TIC al currículum.
  • Convocatòria de projectes d’investigació i innovació per al treball col·laboratiu dels docents.
  • Convocatòria de projectes per a la investigació i innovació en la gestió democràtica dels centres.
  • Retirada de la resolució sobre “avantatges de l’uniforme escolar” en els centres públics, Pla Èxit i ampliació horària.

 9. Contracte programa

  Regulat per RESOLUCIÓ de 12 d’abril de 2012, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el programa experimental per a incrementar l’èxit escolar i reduir l’abandó escolar prematur a través de la posada en marxa de contractes programa subscrits entre els centres educatius i l’Administració educativa. (DOCV 23/04/2012)
  L’objecte del programa és incrementar l’èxit escolar de l’alumnat i les taxes d’escolarització en l’educació postobligatòria per mitjà de la subscripció de contractes programa signats entre l’administració i cada un dels centres educatius seleccionats. Hi constaran els acords aconseguits entre ambdós parts, entorn dels objectius, les estratègies, els compromisos, els recursos, el grau d’autonomia pedagògica i de gestió, el procés de seguiment i els indicadors d’avaluació que expressen el nivell d’èxit dels resultats obtinguts.
  Totes les actuacions i programes, com ara INTEGRA, EXIT, PROA, PASE, programes de compensació educativa, PROFUNDIZA, Enriquiment Curricular, Ampliació d’Horari, en els quals el centre estiga participant s’inclouran en el pla d’actuació.
  La dotació de recursos humans addicionals per als centres de titularitat de la Generalitat estarà associada a la posada en marxa de mesures específiques, no tindrà caràcter definitiu i estarà condicionada a la renovació del contracte programa. La dotació de recursos materials i econòmics estarà vinculada al compliment dels objectius del curs anterior.
  L’Administració educativa podrà adscriure en comissió de servici per a cada curs escolar al professorat funcionari de carrera que es considere necessari per a l’aplicació de les actuacions aprovades del pla d’actuació.
  La Comissió de Selecció, Seguiment i Avaluació podrà assignar, a cada un dels professors o professores participants, fins a un màxim de 60 hores per cada curs escolar vàlides per al sexenni.

 10. Trobada de jóvens per a aprendre a emprendre

  Programa de profundització de coneixements per a la millora de l’ocupabilitat i el talent empresarial de l’alumnat de Formació Professional. Regulat por la RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2011.

Top