Adjudicacions de juliol 2016

Actualitzat el 06 juliol 2016 / 11:40 h


 1. Qui ha de participar en les adjudicacions?

  En les adjudicacions de juliol, ha de participar tot aquell professorat que no tinga una destinació definitiva (persones reingressades després d’una excedència, o després d’haver ocupat una plaça a l’exterior, o després de complir una sanció que implique suspensió de sancions; funcionariat de carrera que no ha obtingut destí en el concurs de trasllats; i funcionariat encara en pràctiques perquè les haja suspeses o demanat pròrroga), i tot el professorat interí.

 2. Quins són els terminis?

  De les 10 hores del dia 13 de juliol de 2016 fins a les 10 hores del dia 28 de juliol de 2016, en què es tancarà l’aplicació.

 3. Què he de fer per participar-hi?

  El professorat convocat ha de formalitzar telemàticament una instància a través de la pàgina web de la conselleria d’Educació. L’administració posa telèfons d’atenció per resoldre els possibles dubtes.
  Com sempre, STEPV posa a disposició de la seua afiliació ordinadors en les seus d’Alacant, Castelló i València. Cal telefonar a aquestes seus amb anterioritat per tal de reservar dia i hora.
  La instància telemàtica serà la petició de vacants, segons el nostre ordre de preferència, tot atenent les opcions d’àmbit geogràfic (de menor a major centre, localitat, subàrea, àrea i província), les nostres habilitacions, i marcant també el tipus de plaça, amb opcions que són diferents per al funcionariat de carrera i en pràctiques (vacant, itinerant o mixta) i per al professorat interí (vacant, substitució indeterminada, itinerant/compartida, temps parcial/reducció de jornada).
  Enguany, les peticions que vam realitzar en les adjudicacions de juliol de 2015 estan enregistrades al programa com a esborrany i podem utilitzar-es si així ho considerem.

 4. Restricció provincial

  Com sempre, el professorat provisional i en pràctiques ha d’ordenar les tres províncies, una vegada fetes les peticions d’àmbit geogràfic. En cas que no en posem alguna, l’administració l’afegirà d’ofici.
  El professorat interí haurà d’efectuar la seua restricció provincial en una pantalla específica de l’aplicació, una vegada fetes les peticions d’àmbit geogràfic. Cal tindre en compte que que aquesta preferència provincial no ens restringeix la possibilitat de demanar places que estiguen en qualsevol altra província. La restricció provincial només s’activa en cas d’adjudicació forçosa. Ho expliquem amb detall: quan hi haja alguna plaça a temps complet no itinerant que no haja estat sol·licitada per cap persona, s’adjudicarà d’ofici a l’última persona de la llista que haja restringit eixa província. Ara bé, si cap de les persones de la llista tenen eixa província restringida, la plaça s’adjudicarà a l’última persona de la llista, independentment de la seua restricció. Aquesta última circumstància és absolutament excepcional i només ha tingut lloc en casos molt reduïts, de borses on hi ha poques persones.

 5. Què passa si no emplene bé la instància o no hi participe?

  Al professorat provisional i en pràctiques l’administració li pot adjudicar una vacant d’ofici, en cas que no haja emplenat correctament la instància, o no haja participat, o no haja demanat suficients peticions.
  El professorat interí utilitza el programa de l’adjudicació contínua i, per tant, ja té una sol·licitud presentada. No obstant, sempre és recomanable revisar el que ja vam presentar en juliol passat i tornar a presentar una sol·licitud.

 6. Sóc interí/na, em poden adjudicar places d’ofici?

  Només en el cas que hi haja alguna plaça a temps complet no itinerant que no haja triat ningú, s’adjudicarà d’ofici començant pel final de la llista convocada i tenint en compte la preferència provincial. Ara bé, si cap de les persones de la llista tenen eixa província restringida, la plaça s’adjudicarà a l’última persona de la llista, independentment de la seua restricció. Aquesta última circumstància és absolutament excepcional i només ha tingut lloc en casos molt reduïts, de borses on hi ha poques persones.

 7. Què passa si no presente la instància de participació en l’adjudicació?

  El professorat reingressat, provisional i en pràctiques que participe serà adjudicat d’ofici. El personal interí utilitza el programa de l’adjudicació contínua i, per tant, ja té una sol·licitud presentada. No obstant, sempre és recomanable revisar el que ja vam presentar en juliol passat i tornar a presentar una sol·licitud.

 8. Quan es fa efectiva la meua petició?

  Una vegada revisada i emplenada la instància tindrem accés a un esborrany, que sols serveix per comprovar que el llistat de peticions es corresponen amb el que volíem introduir. Si tot és correcte, passarem a clicar per presentar la petició i una vegada registrada li demanarem al programa una còpia del document presentat. Tot açò sempre dins dels terminis de presentació d’instàncies. Podem presentar quantes instàncies vulguem, sempre tenint en compte que la instància vàlida és l’última que presentem. És importantíssim que no ens quedem amb l’esborrany i fem click en PRESENTAR perquè efectivament quede enregistrada la nostra petició.

 9. Com es trien les vacants i què es demana en la instància?

  No coneixerem les vacants fins 48 hores abans que es realitze l’adjudicació. Com que el marge de temps amb les vacants a la vista és reduït, el més recomaneble és realitzar abans una sol·licitud amb les nostres preferències a cegues. Les opcions per triar són a centre, localitat, subàrea, àrea i província, afegint les nostres habilitacions. A més, també tenim les següents tipologies de places: vacants (a temps complet en un centre, per tot el professorat convocat), itinerants (a temps complet, impartint docència en més d’un centre, per tot el professorat convocat), mixtes (a temps complet, impartint docència de més d’una especialitat, només per al professorat de secundària provisional), i a temps parcial i substitucions indeterminades/afectades (només per al professorat interí). La sol·licitud/instància és la relació de fins 300 peticions tot combinant les opcions d’especialitats, àmbit geogràfic i tipus de places.

 10. Podré obtindre un rebut de les meues peticions?

  Sí; una vegada hem presentat la instància telemàtica, es generarà un fitxer en format PDF que podrem imprimir per tindre còpia escrita de les meues peticions, incloent el dia i hora concreta de la presentació de la instància.

 11. Com i quan sabré la meua destinació per al curs 2016-2017?

  A hores d’ara, la Direcciór General de Personal i Centres Docents, no té tancada una data per la publicació de la resolució de llocs adjudicats, que sol ser normalment a finals de juliol. Contra aquest llistat es podrà interposar un recurs de reposició. La presa de possessió de la nova destinació tindrà efectes administratius l’1 de setembre de 2016, als centres educatius objecte de l’adjudicació.

 12. Quan es faran públiques les vacants que s’han d’adjudicar?

  Les vacants es publicaran abans que acabe el procés de petició.

 13. Podré obtindre un rebut de la vacant adjudicada?

  Quan s’en publique la resolució definitiva, podràs imprimir la credencial de l’adjudicació, credencial que hauràs de presentar al centre el dia 1 de setembre.

 14. On i a qui adrece una possible reclamació?

  Podem reclamar l’adjudicació mitjançant un Recurs de Reposició davant del Director General de Personal i Centres Docents, presentat en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent de la publicació. El sindicat posarà a disposició de l’afiliació un model de recurs.

Top