Batxillerat, FP i educació d’adults

Actualitzat el 15 maig 2012 / 08:48 h


 1. Batxillerat

  Currículum:

  Decret 102/2008, d’11/07 del Consell, pel qual s’establix el currículum del Batxillerat (DOCV 15/07/2008).
  DECRET 115/2012, de 13 de juliol, del Consell, de modificació del Decret 102/2008, d’11 de juliol, pel qual s’establix el currículum del Batxillerat en la Comunitat Valenciana. (DOCV 16/07/2012).

  Avaluació:

  Ordre de 24/11/2008, de la Conselleria, sobre avaluació en batxillerat en la Comunitat Valenciana (DOCV 15/12/2008).
  •  ORDE 50/2012, de 26 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es modifica l’Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana, i l’Orde de 24 de novembre de 2008, de la Conselleria d’Educació, sobre avaluació en Batxillerat a la Comunitat Valenciana. [2012/7741] (DOCV 03/08/2012)

  Organització i funcionament:

  Ordre de 19/06/2009, de la Conselleria, per la qual es regula l’organització i el funcionament del batxillerat diürn, nocturn i a distància a la C.V. (DOCV 30/06/2009).
  •  ORDE 50/2012, de 26 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es modifica l’Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana, i l’Orde de 24 de novembre de 2008, de la Conselleria d’Educació, sobre avaluació en Batxillerat a la Comunitat Valenciana. [2012/7741] (DOCV 03/08/2012)
  ORDE 27/2011, 5 de maig de 2011, de la Conselleria d’Educació, per la qual es modifica parcialment l’Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància en la Comunitat Valenciana, i l’Orde 71/2010, de 15 de juliol, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el procediment per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat per part de l’alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de Música i de Dansa o bé que acredita la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit en la Comunitat Valenciana. (DOCV 13/05/2011)

  Optatives:

  Ordre de 17/06/2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en el batxillerat (DOCV 07/07/2009).
  ORDE 18/2011, d’1 d’abril, de la Conselleria d’Educació, per la qual es modifica parcialment l’Orde de 17 de juny de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en el Batxillerat. (DOCV 14/04/2011)

  Prova majors de vint anys:

  ORDE 1/2012, de 4 de gener, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula la prova per a persones majors de vint anys per a l’obtenció directa del títol de Batxiller a la Comunitat Valenciana. (DOCV 16/01/2012)

 2. Formació professional

  Normativa bàsica:

  Llei orgànica 2/2002, de les qualificacions i de la formació professional (BOE 20/06/2002).
  R.D. 1538/2006, de 15/12, que estableix l’ordenació general de la F.P. (BOE 03/01/2007).
  R.D. 777/1998, de 30/04, pel qual es desenvolupen aspectes de l’ordenació d’FP (BOE 08/05/1998)
  Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals

  Normativa pròpia del País Valencià:

  CIPFP: Decret 115/2008, d’1 d’agost, del Consell, pel qual es regulen els centres integrats d’FP (DOCV 05/08/08).
  PQPI: Ordre de 19 de maig de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen els programes de qualificació professional inicial (DOCV 23/06/08).
  Avaluació: Ordre 79/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’avaluació de l’alumnat dels cicles formatius d’FP (DOCV 6/09/2010).
  FCT: Resolució d’1 de setembre de 2010, de la Direcció General d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d’Educació, per la qual es publiquen els documents i models de gestió del mòdul professional de Formació en Centres de Treball (DOCV 8/09/2010 i correcció d’errades en DOCV 10/09/2010).
  FP a distància: Ordre de 4 de juliol de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’organització de les ensenyances dels Cicles Formatius de Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància en centres públics de la Comunitat Valenciana (DOCV 31/07/08).
  Desdoblaments 2012/2013: RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2012, del secretari autonòmic d’Educació de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es publica la relació d’especialitats i mòduls de cicles formatius la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament per al curs 2012-2013. (DOCV 09/07/2012)
  Novetat: ORDE 46/2012, de 12 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen determinats aspectes de l’ordenació de la Formació Professional del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. (DOCV 25/07/2012)

 3. Reivindicacions pendents

  Batxillerat

  • No a la concertació.
  • Continuïtat dels Programes d’Ensenyament en Valencià.
  • Manteniment de les tres hores de Filosofia.
  • Continuïtat d’Història de la música com a optativa de 1r.
  • Manteniment de l’actual estructura d’oferta d’economia i amplicació en 2n.
  • Oferta en tots els centres de la modalitat de batxillerat cientificotecnològic sense condicionar-ho al nombre d’alumnat.
  • Eliminació de les dues hores de religió o oferida fora d’horari.

  Formació Professional

  • Control públic de les activitats formatives d’FP i dels títols i certificats professionals. Modificació de les normes que regulen la composició dels consells de l’FP per a donar cabuda a tots els sindicats.
  • Gestió democràtica dels centres integrats d’FP: elecció dels càrrecs directius pel consell escolar del centre.
  • Ràtio màxima de 20 alumnes per aula, amb desdoblaments en els mòduls pràctics.
  • Disseny d’una formació i orientació laboral orientada cap a una cultura sindical solidària i participativa en el món del treball.
  • Ampliació i potenciació de l’FP a distància i reconeixement de la tasca docent en els horaris del professorat.

  FPA

  • Negociació i transformació de les places no ocupades, catalogades ara com a 1r cicle d’ESO, per tal que puguen ser cobertes de forma definitiva pel prof. del cos de mestres.
  • Dotació de personal administratiu en tots els centres.
  • Establiment d’un calendari de negociació d’un ROF propi que en preveja l’especificitat
  • Negociació dels horaris del professorat.
  n conservatoris
  • Actualització del reglament orgànic funcional dels Conservatoris Elementals i Professionals.
  • Regulació de les funcions dels Professors Pianistes acompanyants i ràtios d’alumnes por professor.
  • Regulació de l’assignatura de Música de Càmbra.
  • Adaptació i integració del Barem del Concurs de trasllats de conservatoris a la resta de cossos de secundària.

Top