Adjudicacions de juliol 2018

Actualitzat el 05 juliol 2018 / 11:16 h


 1. Base legal i novetats

  Base legal

  FASES DE PARTICIPACIÓ
  S’estableixen dues fases, una primera per al professorat funcionari de carrera en destí provisional que desitge repetir centre, i una segona per a la resta del personal.

  • ƒƒPrimera fase: confirmació de destí (només professorat funcionari de carrera en destí provisional que desitge repetir centre).
  • ƒƒSegona fase: adjudicació general d’inici de curs (resta de personal)
 2. Primera fase: confirmació de destí (professorat funcionari de carrera en destí provisional)

  Qui pot participar-hi?
  Tot el personal funcionari de carrera en destí provisional que va obtindre vacant a temps complet en un sol centre en el procediment d’adjudicació de juliol de 2017 i si compleixes els requisits següents:

  • Que mostres la teua conformitat per a continuar ocupant la mateixa vacant.
  • Que la plaça ocupada durant el curs 2017/2018 continue vacant el pròxim curs o existisca una vacant de la mateixa especialitat en el mateix centre.
  • Que comptes amb la capacitació en valencià si ets del cos de mestres, secundària o professorat tècnic de FP (Ordre 90/2013, DOGV núm. 7148 del 08.11.2013).
  • Que no hages obtingut destí definitiu per cap de les convocatòries del concurs de trasllats, ni destí provisional per al curs 2018/2019 per qualsevol altre procediment de provisió de llocs de treball.

  Com opte a la repetició de centre com a professorat provisional?
  Manifestant el desig de mantindre’t en la plaça que ocupes aquet any, a través de la URL https://ovidoc.edu.gva.es, des de les 10h del 29 de juny fins les 10h del 3 de juny de 2018. La Conselleria publicarà l’adjudicació de les persones que opten a repetir centre.

  Tinc garantida la repetició de centre com a professorat funcionari de carrera en destí provisional?
  No, és possible que un centre no mantinga la vacant que ocupes el curs que ve. Si hi ha una altra vacant lliure de la teua mateixa especialitat se t’adjudicarà. En cas contrari hauràs de passar a la segona fase.

  Estic obligat a repetir centre el curs que ve?
  No. Pots optar a la segona fase directament, però has de tindre en compte que les vacants de les persones que adjudiquen per repetició de centre no s’ofertaran en la segona fase, encara que vagen per darrere de tu en l’ordre de prelació per a triar.

   

 3. Segona fase: professorat funcionari de carrera en destí provisional que no repetisca centre, reingressat, en pràctiques i interí

  ADJUDICACIÓ GENERAL D’INICI DE CURS (professorat funcionari de carrera en destí provisional que no repetisca centre, reingressat, en pràctiques i interí)

  Qui hi participa?
  El professorat funcionari de carrera en destí provisional que no opte a la repetició de centre o que no haja sigut adjudicat en la primera fase. A més, el professorat reingressat, en pràctiques i interí.
  El professorat en excedència que desitge reingressar al servei actiu participa de forma voluntària. La resta de personal, de forma forçosa: funcionariat de carrera provisional que no ha obtingut destí en el concurs de trasllats; personal adscrit a l’estranger que estiga obligat a reingressar el curs 18/19; personal que va reingressar el curs passat i no ha obtingut destinació en el concurs de trasllats d’enguany o en altres procediments de provisió; professorat que haja complit una sanció que implique suspensió de funcions; funcionariat en pràctiques al curs 17/18 que no ha obtingut destinació definitiva o perquè les haja suspeses o demanat pròrroga; professorat seleccionat a les oposicions 2018 o, i tot el professorat interí.
  Abans a la resolució definitiva de la convocatòria es publicarà la relació ordenada dels participants. Contra aquesta relació podran presentar-se reclamacions en el termini de dos dies hàbils que s’adreçaran a la Direcció General de Centres i Personal Docent. Aquestes reclamacions únicament podran presentar-se per via telemàtica. Una vegada revisades aquestes es publicarà la llista definitiva de participants.

  En quin ordre participen tots aquests col·lectius en la segona fase?
  En primer lloc, el funcionariat de carrera ordenat per la promoció d’ingrés més antiga i dins d’aquesta, per la puntuació obtinguda en el procés selectiu.
  En segon lloc, el professorat en pràctiques, segons aquest ordre: en primer lloc, el personal aspirant seleccionat en procediments selectius que hauran d’incorporar-se a la realització del període de pràctiques, i a continuació, els aspirants que hagen resultat seleccionats en la convocatòria d’oposició de 2018. Aquests grups s’ordenaran entre ells d’acord amb la respectiva llista d’aspirants seleccionats en el procediment selectiu.
  En tercer lloc, el professorat interí depenent de si pot i vol confirmar la vacant que ocupa aquest curs complint uns requisits o no. Novetat explicada a continuació.

  Com a professorat interí tinc la possibilitat de repetir la vacant que ocupe? NOVETAT
  Si, però de forma voluntària i complint unes condicions concretes. Aquest fet farà canviar la prioritat que hi havia establerta en l’ordre de les borses de treball.
  STEPV va interposar recurs davant la Resolució de 5 de juny de 2017, per la qual s’establia la repetició de vacant per part del professorat interí, i ara amb la publicació d’aquesta nova Resolució d’adjudicacions, farà el mateix ja que la possibilitat de repetició en les condicions establertes dins del col·lectiu del professorat interí vulnera l’Acord del Professorat Interí del 2010, es a dir, l’ordre de les borses de treball.
  S’estableix com a NOVETAT per al professorat interí la repetició voluntària per a qui va obtindre vacant, no forçosa, a temps complet en un sol centre en el procediment d’adjudicació de destinacions juliol 2017 (Resolució de 5 de juny de 2017). Tenint preferència per a romandre en la plaça que ocupen en el curs 2017/18, sempre que:

  • La sol·liciten en primer lloc en la relació de vacants.
  • La plaça que hagen ocupat durant el curs 2017/2018 continue vacant el pròxim curs o hi haja una vacant d’aquesta especialitat en aquest centre.
 4. Requisits específics per al professorat interí, desactivació de les borses i motius exclusió

  Personal sense titulació acadèmica o formació pedagògica requerida
  Aquesta situació s’ha produït en el cos de Professorat Tècnic d’FP, en eixir noves titulacions que substituïen les antigues FPII. En el cas del personal que no estiga en possessió de la titulació acadèmica, per modificacions legislatives o reglamentàries, que faculta per a l’ingrés en el cos i especialitat en què està inscrit i, si és el cas, de la certificació o títol que acredite la possessió de la formació pedagògica i didàctica exigible, cal desactivar-se de les borses de treball fins obtindre aquests requisits. Qui no haja sol·licitat la desactivació, si se li adjudica un lloc i no disposa de la titulació corresponent, serà exclòs de les borses de treball (Resolució de 9 de maig de 2014, per la qual es regula el registre de titulacions per als procediments de provisió de llocs de personal docent no universitari de la Comunitat Valenciana).

  Personal sense la capacitació en valencià
  L’1 de setembre de 2017 va finalitzar el període transitori establert en l’Ordre 90/2013, de 6 de novembre, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià. Per tant, no es podrà adjudicar vacant en aquest procediment al professorat interí dels cossos de mestres, de secundària i de PTFP que no compte amb la capacitació en valencià.
  Si obtens la capacitació abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds (27 de juliol) sí que hi podràs participar. Si no, seràs desactivat de les borses de treball fins que obtingues la capacitació. Recomanem que et desactives per a no ser adjudicat sense la Capacitació del Valencià en el cas de ser del Cos de mestres, de secundària o PTFP per a no tindre problemes de poder ser exclòs de la borsa de treball.

  Data final per a tindre requisits
  La data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de la segona fase, es a dir, 27 de juliol.
  Informació sobre la desactivació de les borses per al professorat interí
  Si estàs desactivat en el moment en què s’òbriga novament l’aplicació telemàtica continuaràs desactivat, llevat que t’actives novament per a aquesta adjudicació.

  Motius exclusió de la borsa per al professorat interí
  Serà exclòs de les borses el personal funcionari interí que, havent participat i obtingut destinació, incorreguera en algun dels supòsits d’exclusió regulats en l’article 8 de la Resolució de 21 de desembre de 2015.

  1. No acceptar, sense causa justificada, el lloc de treball oferit en l’acte d’adjudicació.
  2. No prendre possessió de la plaça adjudicada o no aportar la documentació requerida per a la tramitació del nomenament com a funcionari o funcionària interí o interina dins del termini previst.
  3. Renunciar al lloc de treball una vegada que se n’ha pres possessió d’este, o no incorporar-se al lloc de treball una vegada que s’haja fet pública l’adjudicació.

  Quins són els terminis per a sol·licitar plaça de la segona fase?
  El termini serà des de les 13.00 hores del dia 12 de juliol de 2018 fins a les 13.00 hores del dia 27 de juliol de 2018, moment en què es tancarà l’aplicació.

   

 5. Què he de fer per participar-hi a la segona fase?

  El professorat convocat ha de formalitzar telemàticament una instància a través de la pàgina web de la conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, http://www.ceice.gva.es.
  Les sol·licituds del personal funcionari de carrera i en pràctiques comprés en els apartats de participació: 1-reingressats, 2-provisionals i 3-pràctiques, es realitzarà a través de l’aplicació d’adjudicació de principi de curs.
  La sol·licitud del personal funcionari interí, comprés en l’apartat de participació 4-interins, es realitzarà a través de l’aplicació del procediment d’adjudicació contínua regulada en la Resolució de 23 de gener de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent.
  L’administració posa telèfons d’atenció per resoldre els possibles dubtes.
  Com sempre, STEPV posa a disposició de la seua afiliació ordinadors en les seus d’Alacant, Castelló i València. Cal telefonar a aquestes seus amb anterioritat per tal de reservar dia i hora.
  La instància telemàtica serà la petició de vacants (fins a 300), segons el teu ordre de preferència, tot atenent les opcions d’àmbit geogràfic (de menor a major: centre, localitat, subàrea, àrea i província), les teues habilitacions (en el cas del cos de mestres) o les especialitats per les quals participes (en la resta de cossos), i marcant també el tipus de plaça, amb opcions que són diferents per al funcionariat de carrera i en pràctiques (vacant, itinerant o mixta) i per al professorat interí (vacant, substitució indeterminada, itinerant/compartida, temps parcial/reducció de jornada).
  Si pots participar per més d’una especialitat has de prioritzar-les en el lloc reservat per a això en la instància de participació, combinant-les en l’ordre successiu amb les teues peticions de centre, localitat, subàrea, àrea i província (els codis es publicaran amb antelació suficient).
  Si demanes més d’un lloc-especialitat d’un mateix centre, localitat, subàrea, àrea i província és necessari repetir el centre, localitat, subàrea, àrea i província tantes vegades com llocs sol·licitats.
  També pots sol·licitar tots els centres corresponents a una localitat, subàrea, àrea i província, en compte de realitzar la petició centre a centre, si anotes únicament els codis corresponents a la localitat, subàrea, àrea, província i lloc-especialitat. Però atenció, perquè d’aquesta manera s’entendrà que sol·licites tots els centres de la localitat, subàrea, àrea o província de què es tracte, en el mateix ordre de preferència amb què apareixen publicats i no per la preferència de centre que potser prioritzaries si ho fas centre per centre.

  El professorat en pràctiques o que tinguen pròrroga el curs que ve, no podran sol·licitar llocs de naturalesa mixta o àmbits (lloc per a impartir matèries de més d’una especialitat en el mateix centre).
  En el cas del professorat interí, no serà necessari modificar la sol·licitud de l’adjudicació contínua i serà vàlida l’última sol·licitud presentada per a obtindre destinació en aquest procediment de provisió, si bé aquells que van obtindre vacant no forçosa, a temps complet en un sol centre a les adjudicacions de juliol de 2017, i que vulguen romandre en la plaça que ocupen en el curs 2017/2018 hauran de sol·licitar la plaça que hagen ocupat durant el curs 2017/2018 en primer lloc.
  Serveis Psicopedagògics Escolars (SPE): Les peticions relatives a l’especialitat d’AL, es realitzaran d’acord amb la codificació establida en la relació de centres. El primer dia de setembre, si no hi ha acord unànime del personal adjudicat, la direcció del centre assignarà les seus en les quals s’impartirà la docència, d’acord amb l’ordre d’adjudicació.
  Places afectades: Només el personal funcionari interí podrà optar a aquestes places. Són places amb titular que està prestant serveis en un altre destí però que pot tornar al seu lloc d’origen al llarg del curs escolar.

 6. Places a què puc optar i durada dels nomenaments

  A quins tipus de places puc optar segons siga el tipus de professorat?

  • Funcionariat de carrera: vacant a temps complet (itinerants/compartides o no)
  • Funcionariat en pràctiques: vacant a temps complet i només de l’especialitat per la qual han aprovat l’oposició.
  • Funcionariat interí: vacants a temps complet o a temps parcial (itinerants/compartides o no) i vacants afectades.

  El llocs de treball itinerants/compartits i/o a temps parcial són de petició voluntària (mai s’adjudicaran en caràcter forçós). S’ha de consignar aquesta circumstància en l’espai reservat de la instància.
  Per al professorat interí tots els llocs són de petició voluntària, però d’acceptació obligatòria si hagueren sigut adjudicats (llevat dels casos de les vacants no sol·licitades per ningú i adjudicades de manera forçosa segons la restricció provisional marcada). En canvi per al professorat funcionaria de carrera i en pràctiques ha de sol·licitar forçosament lloc de treball, i en cas contrari se li assignarà d’ofici per ordre del DOGV.

  Quina és la durada dels nomenaments derivats de l’adjudicació de juliol?
  Les destinacions adjudicades seran des de l’1 de setembre de 2018 fins el 31 d’agost de 2019, i seran irrenunciables.
  La resolució no estableix que aquests nomenaments es puguen prorrogar per al curs proper. D’aquest fet STEPV es congratula i entén que la pròpia Conselleria es retracta del que va articular a la Resolució de les Adjudicacions de juliol del 2017, motiu pel qual com a Sindicat vam interposar un recurs, entenent que aquest fet de poder prorrogar la vacant en eixes condicions vulnera l’Acord del Professorat Interí del 2010.

   

 7. Preferència provincial i adscripció d’ofici

  El funcionariat de carrera que participe amb caràcter forçós i el funcionariat en pràctiques haurà de fer constar necessàriament l’ordre de preferència de les províncies. Si no s’hagueren consignat aquests criteris de prioritat o s’hagueren esgotat els consignats o, si escau, no s’haguera confirmat la sol·licitud, serà adjudicat d’ofici en qualsevol de les places disponibles. A aquest efecte, s’adjudicarà el primer centre de la localitat, subàrea, àrea o, si escau, província amb lloc en aquest ordre en què apareguen publicats.
  Les vacants oferides són d’acceptació obligatòria en el cas que corresponguen a les preferències provincials elegides. No obstant això, per al supòsit que la plaça no fora elegida voluntàriament per cap aspirant, s’adjudicarà d’ofici i la seua acceptació serà obligatòria. A aquest efecte, les persones participants hauran d’elegir, almenys, una província i la plaça s’adjudicarà en ordre invers en la respectiva borsa de treball a aquella persona participant que estiga obligada per la seua preferència provincial. No s’afegirà d’ofici cap província per a l’adjudicació dels llocs que no es cobrisquen voluntàriament, excepte en el cas en què la persona participant no n’haja elegit cap i, llavors, se li n’afegiran les tres en l’ordre preestablit. En cap cas seran adjudicades les places amb requisit lingüístic a les persones participants que no el posseïsquen, siga aquesta adjudicació d’ofici o per petició voluntària de la persona interessada.
  El professorat interí haurà d’efectuar la seua restricció provincial en una pantalla específica de l’aplicació, una vegada fetes les peticions d’àmbit geogràfic. Cal tindre en compte que aquest fet no ens restringeix la possibilitat de demanar places que estiguen en qualsevol altra província. La restricció provincial només s’activa en cas d’adjudicació forçosa.

 8. Què passa si no emplene bé la instància o no hi participe?

  Al professorat provisional i en pràctiques l’administració li pot adjudicar una vacant d’ofici, en cas que no haja emplenat correctament la instància, o no haja participat, o no haja demanat suficients peticions. El professorat interí utilitza el programa de l’adjudicació contínua i, per tant, ja té una sol·licitud presentada. No obstant, sempre és recomanable revisar el que ja vam presentar en juliol passat i tornar a presentar una sol·licitud, i més tenint en compte que enguany qui vulga repetir lloc de treball al seu centre ha de consignar en primer lloc aquesta petició i se li adjudicarà si es compleixen els requisits descrits en anterioritat.

 9. Quan es fa efectiva la meua petició? Podré obtindre un rebut de les meues peticions?

  Quan es fa efectiva la meua petició?
  Una vegada revisada i emplenada la instància tindràs accés a un esborrany, que sols serveix per comprovar que el llistat de peticions es corresponen amb el que volies introduir. Si tot és correcte, passarem a clicar per presentar la petició i una vegada registrada li demanarem al programa una còpia del document presentat. Tot açò sempre dins dels terminis de presentació d’instàncies. Podem presentar quantes instàncies vulguem, sempre tenint en compte que la instància vàlida és l’última que presentem. És importantíssim que no ens quedem amb l’esborrany i fem click en PRESENTAR perquè efectivament quede enregistrada la nostra petició.

  Podré obtindre un rebut de les meues peticions?
  Sí; una vegada hem presentat la instància telemàtica, es generarà un fitxer en format PDF que podrem imprimir per tindre còpia escrita de les meues peticions, incloent el dia i hora concreta de la presentació de la instància.

 10. Quan es publicaran les vacants? Es recomanable esperar a conéixer les vacants per sol·licitar plaça?

  Les vacants es publicaran almenys 48 hores abans de l’adjudicació de destinacions. Si es publiquen abans de la finalització del termini per a realitzar les peticions telemàtiques (27 de juliol) es podrà modificar la nostra petició. Sempre recomanem que realitzeu la petició a cegues i, una vegada publicades les vacants, modifiqueu la petició si ho considereu oportú. Recordeu que, mentre dure el termini, es pot accedir al programa de peticions tantes vegades com es desitge, ja que la Conselleria només té en compte l’última petició registrada.

 11. Destinacions, passos a seguir i reclamacions

  Com i quan sabré la meua destinació per al curs 2018-2019?
  A hores d’ara, la Direcció General de Personal i Centres Docents, no té tancada una data per la publicació de la resolució de llocs adjudicats (possiblement serà el 28 de juliol). Es publicarà una resolució en la web de la Conselleria amb el llistat de les adjudicacions. Contra aquest llistat es podrà interposar un recurs de reposició en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent de la publicació. El sindicat posarà a disposició de l’afiliació un model de recurs.
  La presa de possessió de la nova destinació tindrà efectes administratius l’1 de setembre de 2018, als centres educatius objecte de l’adjudicació.

  Què he de fer una vegada es publique l’adjudicació definitiva?
  Has d’imprimir la credencial de l’adjudicació des de la pàgina web de la Conselleria, que hauràs de presentar al centre el dia 1 de setembre, juntament amb la resta de la documentació que es demane.

  És possible reclamar el resultat de les adjudicacions?
  Pots reclamar l’adjudicació mitjançant un Recurs de Reposició davant del Director General de Personal i Centres Docents, presentat en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent de la publicació. El sindicat posarà a disposició de l’afiliació un model de recurs.

 12. Quin és l’ordre d’adjudicacions de juliol entre tot els col·lectius de professorat?

  1. PROFESSORAT SUPRIMIT
  2. PROFESSORAT DESPLAÇAT
  3. PROFESSORAT EN COMISSIÓ DE SERVEIS (CS)
  3.1. CS REPETICIÓ 16/17
  3.2. CS REPETICIÓ 17/18
  3.3. CS NOVES PETICIONS
  4. PROFESSORAT PROVISIONAL
  4.1. PROVISIONALS REPETICIÓ
  4.2. PROVISIONALS NO REPETICIÓ
  5. PROFESSORAT REINGRESSAT
  6. PROFESSORAT EN PRÀCTIQUES
  6.1. PRÀCTIQUES OPOSICIONS ANTERIORS
  6.2. PRÀCTIQUES OPOSICIONS 2018
  7. PEOFESSORAT INTERÍ
  7.1. INTERINS/ES REPETICIÓ
  7.2. INTERINS/ES NO REPETICIÓ

 13. Guia de les adjudicacions de 2018 en PDF

  Descarrega’t aquesta Guia de les adjudicacions de 2018 en PDF

Top