Adjudicacions de juliol 2017

Actualitzat el 13 juny 2017 / 10:25 h


 1. Base legal i novetats

  Base legal

  Novetat

  S’estableixen dues fases, una primera per al professorat provisional i en pràctiques que desitge repetir centre, i una segona per a la resta del personal.

  • Primera fase: confirmació de destí (només professorat provisional i en pràctiques que desitge repetir centre).
  • Segona fase: adjudicació general d’inici de curs (resta de personal)

   

 2. Primera fase (professorat provisional i en pràctiques)

  Qui pot participar-hi?

  Tot el personal funcionari amb destí provisional i els aspirants seleccionats en procediments selectius que tinguen concedida pròrroga per a la realització de la fase de pràctiques o hagen resultat no aptes en la convocatòria anterior.
  A més, només es pot participar en aquesta primera fase si vas obtindre vacant a temps complet en un sol centre en el procediment d’adjudicació de juliol de 2016 i si compleixes els requisits següents:

  1. Que mostres la teua conformitat per a continuar ocupant la mateixa vacant.
  2. Que la plaça ocupada durant el curs 2016/2017 continue vacant el pròxim curs o existisca una vacant de la mateixa especialitat en el mateix centre.
  3. Que comptes amb la capacitació en valencià si ets del cos de mestres, secundària o professorat tècnic de FP (Ordre 90/2013, DOGV núm. 7148 del 08.11.2013).
  4. Que no hages obtingut destí definitiu per cap de les convocatòries del concurs de trasllats, ni destí provisional per al curs 2017/2018 per qualsevol altre procediment de provisió de llocs de treball.

  Com opte a la repetició de centre?

  En aquesta web https://ovidoc.edu.gva.es has de manifestar, si és el cas, que desitges repetir el centre en el que estàs actualment, sempre que es complisquen els requisits descrits anteriorment. Tindràs fins el 15 de juny de 2017.
  La Conselleria publicarà l’adjudicació de les persones que opten a repetir centre.

  Tinc garantida la repetició de centre?

  No, és possible que un centre no mantinga la vacant que ocupes el curs que ve. Si hi ha una altra vacant lliure de la teua mateixa especialitat se t’adjudicarà. En cas contrari hauràs de passar a la segona fase.

  Estic obligat a repetir centre el curs que ve?

  No. Pots optar a la segona fase directament, però has de tindre en compte que les vacants de les persones que adjudiquen per repetició de centre no s’ofertaran en la segona fase, encara que vagen per darrere de tu en l’ordre de prelació per a triar.

 3. Segona fase (professorat provisional i en pràctiques que no repetisca centre, reingressat i interí)

  Qui hi participa?

  El professorat provisional i en pràctiques que no opte a la repetició de centre o que no haja sigut adjudicat en la primera fase. A més, el professorat reingressat i l’interí.
  El professorat en excedència que desitge reingressar al servei actiu participa de forma voluntària. La resta de personal, de forma forçosa: personal adscrit a l’estranger que estiga obligat a reingressar el curs que ve; personal que va reingressar el curs passat i no ha obtingut destinació en el concurs de trasllats d’enguany o en altres procediments de provisió; professorat que haja complit una sanció que implique suspensió de funcions; funcionariat de carrera que no ha obtingut destí en el concurs de trasllats; funcionariat encara en pràctiques perquè les haja suspeses o demanat pròrroga), i tot el professorat interí.
  Abans a la resolució definitiva de la convocatòria es publicarà la relació ordenada dels participants. Contra aquesta relació podran presentar-se reclamacions en el termini de dos dies hàbils que s’adreçaran a la Direcció General de Centres i Personal Docent. Aquestes reclamacions únicament podran presentar-se per via telemàtica. Una vegada revisades aquestes es publicarà la llista definitiva de participants.

  Requisits específics per al professorat interí i desactivació de les borses

  1. Personal sense titulació acadèmica o formació pedagògica requerida
   Aquesta situació s’ha produït en el cos de Professorat Tècnic d’FP, en eixir noves titulacions que substituien les antigues FPII. En el cas del personal que no estiga en possessió de la titulació acadèmica, per modificacions legislatives o reglamentàries, que faculta per a l’ingrés en el cos i especialitat en què està inscrit i, si és el cas, de la certificació o títol que acredite la possessió de la formació pedagògica i didàctica exigible, cal desactivar-se de les borses de treball fins obtindre aquests requisits. Qui no haja sol·licitat la desactivació, si se li adjudica un lloc i no disposa de la titulació corresponent, serà exclòs de les borses de treball (Resolució de 9 de maig de 2014, per la qual es regula el registre de titulacions per als procediments de provisió de llocs de personal docent no universitari de la Comunitat Valenciana).
  2. Personal sense la capacitació en valencià.
   L’1 de setembre de 2017 finalitza el període transitori establert en l’Ordre 90/2013, de 6 de novembre, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià. Per tant, no es podrà adjudicar vacant en aquest procediment al professorat interí dels cossos de mestres, de secundària i de PTFP que no compte amb la capacitació en valencià.
   Si obtens la capacitació abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds (25 de juliol) sí que hi podràs participar. Si no, seràs desactivat de les borses de treball fins que obtingues la capacitació.
  3. Informació sobre la desactivació de les borses
   Si estàs desactivat en el moment en què s’òbriga novament l’aplicació telemàtica continuaràs desactivat, llevat que t’actives novament per a aquesta adjudicació.

  En quin ordre participen tots aquests col·lectius en la segona fase?

  En primer lloc el funcionariat de carrera ordenat per la promoció d’ingrés més antiga i dins d’aquesta, per la puntuació obtinguda en el procés selectiu.
  En segon lloc, el professorat en pràctiques, segons aquest ordre: en primer lloc aspirants seleccionats que tinguen concedida pròrroga per a la realització de la fase de pràctiques i, en segon lloc, aspirants que hagen resultat no aptes en convocatòries anteriors. Aquests grups s’ordenaran entre ells d’acord amb la respectiva llista d’aspirants seleccionats.
  En tercer lloc,  el professorat interí per l’orde que posseïsca en la llista corresponent.

  Quins són els terminis per a sol·licitar plaça de la segona fase?

  El termini serà des de les 10.00 hores del dia 10 de juliol de 2017 fins a les 10.00 hores del dia 25 de juliol de 2017, moment en què es tancarà l’aplicació.

 4. Què he de fer per participar-hi?

  El professorat convocat ha de formalitzar telemàticament una instància a través de la pàgina web de la conselleria d’Educació. L’administració posa telèfons d’atenció per resoldre els possibles dubtes.
  Com sempre, STEPV posa a disposició de la seua afiliació ordinadors en les seus d’Alacant, Castelló i València. Cal telefonar a aquestes seus amb anterioritat per tal de reservar dia i hora.
  La instància telemàtica serà la petició de vacants (fins a 300), segons el teu ordre de preferència, tot atenent les opcions d’àmbit geogràfic (de menor a major: centre, localitat, subàrea, àrea i província), les teues habilitacions (en el cas del cos de mestres) o les especialitats per les quals participes (en la resta de cossos), i marcant també el tipus de plaça, amb opcions que són diferents per al funcionariat de carrera i en pràctiques (vacant, itinerant o mixta) i per al professorat interí (vacant, substitució indeterminada, itinerant/compartida, temps parcial/reducció de jornada).
  Si pots participar per més d’una especialitat has de prioritzar-les en el lloc reservat per a això en la instància de participació, combinant-les en l’ordre successiu amb les teues peticions de centre, localitat, subàrea, àrea i província (els codis es publicaran amb antel·lació suficient).
  Si demanes més d’un lloc-especialitat d’un mateix centre, localitat, subàrea, àrea i província és necessari repetir el centre, localitat, subàrea, àrea i província tantes vegades com llocs sol·licitats.
  També pots sol·licitar tots els centres corresponents a una localitat, subàrea, àrea i província, en compte de realitzar la petició centre a centre, si anotes únicament els codis corresponents a la localitat, subàrea, àrea, província i lloc-especialitat. Però atenció, perquè d’aquesta manera s’entendrà que sol·licites tots els centres de la localitat, subàrea, àrea o província de què es tracte, en el mateix ordre de preferència amb què apareixen publicats i no per la preferència de centre que potser prioritzaries si ho fas centre per centre.
  El professorat en pràctiques o que tinguen pròrroga el curs que ve, no podran sol·licitar llocs de naturalesa mixta o àmbits (lloc per a impartir matèries de més d’una especialitat en el mateix centre).
  En el cas del professorat interí, les peticions realitzades en les adjudicacions de juliol de 2016 estan enregistrades al programa com a esborrany i es poden utilitzar si així ho consideres. Per a la resta de participants no és així, tot i que STEPV ho sol·licita any rere any, i heu de tornar a fer les peticions de nou.
  Serveis Psicopedagògics Escolars (SPE): Les peticions relatives a les especialitats d’AL i PT, es realitzaran d’acord amb la codificació establida en la relació de centres. El primer dia de setembre, si no hi ha acord unànime del personal adjudicat, la direcció del centre assignarà les seus en les quals s’impartirà la docència, d’acord amb l’ordre d’adjudicació.
  Places afectades: Només el personal funcionari interí podrà optar a aquestes places. Són places amb titular que està prestant serveis en un altre destí però que pot tornar al seu lloc d’origen al llarg del curs escolar (places afectades).

 5. Restricció provincial

  Com sempre, el professorat provisional i en pràctiques ha d’ordenar les tres províncies, una vegada fetes les peticions d’àmbit geogràfic. En cas que no en posem alguna, l’administració l’afegirà d’ofici.
  El professorat interí haurà d’efectuar la seua restricció provincial en una pantalla específica de l’aplicació, una vegada fetes les peticions d’àmbit geogràfic. Cal tindre en compte que aquesta preferència provincial no ens restringeix la possibilitat de demanar places que estiguen en qualsevol altra província. La restricció provincial només s’activa en cas d’adjudicació forçosa. Ho expliquem amb detall: quan hi haja alguna plaça a temps complet no itinerant que no haja estat sol·licitada per cap persona, s’adjudicarà d’ofici a l’última persona de la llista que haja restringit eixa província. Ara bé, si cap de les persones de la llista tenen eixa província restringida, la plaça s’adjudicarà a l’última persona de la llista, independentment de la seua restricció. Aquesta última circumstància és absolutament excepcional i només ha tingut lloc en casos molt reduïts, de borses on hi ha poques persones.

 6. Què passa si no emplene bé la instància o no hi participe?

  Al professorat provisional i en pràctiques l’administració li pot adjudicar una vacant d’ofici, en cas que no haja emplenat correctament la instància, o no haja participat, o no haja demanat suficients peticions. El professorat interí utilitza el programa de l’adjudicació contínua i, per tant, ja té una sol·licitud presentada. No obstant, sempre és recomanable revisar el que ja vam presentar en juliol passat i tornar a presentar una sol·licitud, i més tenint en compte que la plaça que us adjudiquen pot prorrogar-se per al curs 2018/19, com expliquem més avant.

 7. Quan es fa efectiva la meua petició? Podré obtindre un rebut de les meues peticions?

  Una vegada revisada i emplenada la instància tindràs accés a un esborrany, que sols serveix per comprovar que el llistat de peticions es corresponen amb el que volies introduir. Si tot és correcte, passarem a clicar per presentar la petició i una vegada registrada li demanarem al programa una còpia del document presentat. Tot açò sempre dins dels terminis de presentació d’instàncies. Podem presentar quantes instàncies vulguem, sempre tenint en compte que la instància vàlida és l’última que presentem. És importantíssim que no ens quedem amb l’esborrany i fem click en PRESENTAR perquè efectivament quede enregistrada la nostra petició.

  Podré obtindre un rebut de les meues peticions?

  Sí; una vegada hem presentat la instància telemàtica, es generarà un fitxer en format PDF que podrem imprimir per tindre còpia escrita de les meues peticions, incloent el dia i hora concreta de la presentació de la instància.

 8. Quan es publicaran les vacants? Es recomanable esperar a conéixer les vacants per sol·licitar plaça?

  Les vacants es publicaran almenys 48 hores abans de l’adjudicació de destinacions. Si es publiquen abans de la finalització del termini per a realitzar les peticions telemàtiques (25 de juliol) es podrà modificar la nostra petició. Sempre recomanem que realitzeu la petició a cegues i, una vegada publicades les vacants, modifiqueu la petició si ho considereu oportú. Com que no es garanteix que les vacants es publiquen abans de finalitzar el termini, STEPV insistirà a la Conselleria perquè siga així i es tinga temps per a modificar, si cal, les peticions. Recordeu que, mentre dure el termini, es pot accedir al programa de peticions tantes vegades com es desitge, ja que la Conselleria només té en compte l’última petició registrada.

 9. Com i quan sabré la meua destinació per al curs 2017-2018?

  A hores d’ara, la Direcció General de Personal i Centres Docents, no té tancada una data per la publicació de la resolució de llocs adjudicats (possiblement serà el 28 de juliol). Es publicarà una resolució en la web de la Conselleria amb el llistat de les adjudicacions. Contra aquest llistat es podrà interposar un recurs de reposició en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent de la publicació. El sindicat posarà a disposició de l’afiliació un model de recurs.
  La presa de possessió de la nova destinació tindrà efectes administratius l’1 de setembre de 2017, als centres educatius objecte de l’adjudicació.

 10. Pròrroga per al curs 2018/19

  En el cas del professorat interí, la plaça adjudicada es prorrogarà per al curs 2018-2019, si es compleixen els requisits específics següents:

  1. Que la plaça obtinguda haja sigut sol·licitada pel personal funcionari interí, és a dir, que no s’adjudique d’ofici.
  2. Que la plaça obtinguda siga vacant a temps complet en un únic centre, és a dir, ni temps parcials ni itinerants.
  3. Que la plaça que haja ocupat durant el curs 2017-2018 continue vacant el pròxim curs o existisca una vacant de la mateixa especialitat al mateix centre. És a dir, que no se suprimisca la plaça per raons d’arranjament escolar en el cas del cos de mestres o per altres qüestions en la resta de cossos.
  4. Que no haja obtingut destí provisional per al curs 2018-2019 per qualsevol altre procediment de provisió de llocs de treball. És a dir, que no s’adjudique per altres procediments com el concurs de trasllats, comissions de serveis, provisionals, en pràctiques o reingressats.

   

 11. Què he de fer una vegada es publique l’adjudicació definitiva? És possible reclamar-ne el resultat?

  I què he de fer una vegada es publique l’adjudicació definitiva?

  Has d’imprimir la credencial de l’adjudicació des de la pàgina web de la Conselleria, que hauràs de presentar al centre el dia 1 de setembre, juntament amb la resta de la documentació que es demane.

  És possible reclamar el resultat de les adjudicacions?

  Pots reclamar l’adjudicació mitjançant un Recurs de Reposició davant del Director General de Personal i Centres Docents, presentat en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent de la publicació. El sindicat posarà a disposició de l’afiliació un model de recurs.

Top