Transparència 2017

Actualitzat el 15 març 2021 / 13:36 h


 1. Sobre la llei de transparència

  En el context actual d’enduriment de la lluita de classes, la classe treballadora s’ha sentit indignada pels casos de corrupció i malversació de recursos públics, mentre patia els efectes d’una crisi que no ha contribuït a crear ni gestionar.
  Davant la creixent virulència amb què es posava en qüestió els privilegis d’una classe política, econòmica i sindical, assetjada judicialment i políticament, s’hi han promulgat algunes lleis adreçades a contindre i reprimir el descontentament. Mentre que la llei de seguretat ciutadana, la llei mordassa, posa els mitjans legals per criminalitzar la protesta al carrer, la llei de transparència suposa, d’una banda, una llavada de cara per a aquelles organitzacions que s’han finançat abundantment amb recursos públics, de l’altra articula uns mecanismes de control i de sanció contra aquelles organitzacions que, com la nostra, no se sotmeten barata subvencions o alliberaments.
  El Sindicat sempre ha respost davant la seua afiliació i el conjunt dels treballadors i treballadores, i els seus comptes han sigut sempre sotmesos al control i la fiscalització dins dels seus òrgans, que són participatius i assemblearis. Per imperatiu legal, ens hem d’adaptar als requeriments de la llei i publicar la següent informació en el format i lloc on altres, que no són els treballadors i treballadores que el Sindicat representa, han decidit.
  STEPV denuncia una llei de transparència que no respon a la voluntat i al dret dels treballadors i treballadores, sinó a l’interés dels òrgans de control i de repressió de l’Estat.

 2. Organigrama de STEPV

  El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV) és un sindicat de classe que basa el seu funcionament en el procés assembleari de presa de decisions. Per tant, l’assemblea dels treballadors i treballadores és la base del seu funcionament.

  Els seus òrgans estatutaris són:

  • El Congrés; cada quatre anys se’n celebra un d’ordinari. Debat les línies d’acció sindical i elegeix el secretariat nacional.
  • El Consell nacional; és l’òrgan màxim entre congressos. Decideix les línies sindicals. Es reuneix ordinàriament una vegada per trimestre i, extraordinàriament, davant decisions rellevants.
  • El Secretariat nacional; es reuneix amb freqüència i decideix sobre el dia a dia del sindicat en l’àmbit nacional. Escolta les assemblees comarcals i els secretariats intercomarcals.
  • Els Secretariats intercomarcals; decideixen sobre tot allò que afecta cada intercomarcal: seus, alliberaments, pressupost, acció sindical… N’hi un per cadascuna dels territoris: Alacant, Castelló i València.
 3. Membres del secretariat nacional

  El Secretariat nacional elegit en el XII Congrés de 2015 i la trajectòria de les i els seus membres és:

  José Ignacio Amorós Galiana

  • Membre de Secretariat Nacional (congrés 2011 i congrés 2015).
  • Membre de la Junta de Personal docent no universitari d’Alacant 2010
  • Permanent sindical
  • Professor d’Ensenyament Secundari

  Súsica Cardona i Prats

  • Membre de Secretariat Nacional (congrés 2015)
  • Permanent sindical
  • Professora d’Ensenyament Secundari

  Immaculada Coret i Gimeno

  • Membre de Secretariat Nacional (congrés 2015)
  • Membre de la Junta de Personal docent no universitari de València des des 2015
  • Membre de Consell de Direcció de ESMB des del 2015
  • Permanent sindical
  • Professora d’Ensenyament Secundari

  Marc Candela Ruiz

  • Membre de Secretariat Nacional (congrés 2007, congrés 2011 i congŕes 2015)
  • President de la Junta de Personal docent no universitari de València des de 2011 fins al 2015
  • Membre de la Junta de Personal docent no universitari de València des des 2011
  • Permanent sindical
  • Professor d’Ensenyament Secundari

  Lola Navarro

  • Coordinadora del sector d’Ensenyament Privat STEPV des del 2009
  • Membre del Secretariat Nacional de Privada des del 2009.
  • Membre Secretariat Nacional STEPV (congrés 2011 i congrés 2015).
  • Membre de la delegació de STEPV en els STEs confederació des del 2011.
  • Membre de Consell de Direcció de ESMB des del 2013.
  • Permanent sindical
  • Professora de Secundària

  Patricia Teruel Tomás

  • Membre de Secretariat Nacional (congrés 2015)
  • Presidenta de la Junta de Personal docent no universitari de València des de 2015
  • Delegada del Comité de Seguretat i Salut Laboral de Castelló
  • Permanent sindical
  • Mestra de Pedagogia Terapèutica

  Vanessa Campos

  • Membre del Secretariat Nacional
  • Professora universitària

  M.Carmen Gil Garcia

  • Membre del Secretariat Nacional (congrés 2015)
  • Membre de la Junta de Personal docent no universitari d’Alacant des de 2015
  • Delegada del Comité de Seguretat i Salut Laboral d’Alacant
  • Permanent sindical
  • Mestra d’Infantil

  Beatriu Cardon Prats

  • Membre del Secretariat Nacional (congrés 2011 i congrés 2015)
  • Membre de la Junta de Personal docent no universitari de València des de 2011
  • Presidenta de la Junta de Personal docent no universitari de València des de 2015
  • Permanent sindical
  • Professora d’EOI

  Alícia Martí Climent

  • Membre del Secretariat Nacional (congrés 2015)
  • Membre de la Junta de Personal docent no universitari de València des de 2015
  • Permanent sindical
  • Professora de secundària

  Salvador Benavent Martínez

  • Membre del Secretariat Nacional (congrés 2011 i congrés 2015)
  • Permanent sindical
  • Professor de Secundària

  Manuela Ferrer Montoliu

  • Membre del Secretariat Nacional (congrés 2015)
  • Membre de la Junta de Personal docent no universitari de València des de 2015
  • Delegada del Comité de Seguretat i Salut Laboral de València
  • Permanent sindical
  • Professora de Secundària

  Josep Coll Sáez

  • Membre del Secretariat Nacional (congrés 2015)
  • President de la Junta de Personal docent no universitari de València des de 2015
  • Permanent sindical
  • Professor de Secundària

  Francesc Antoni Cerdá Dimas

  • Membre del Secretariat Nacional (congrés 2015)
  • Membre de la Junta de Personal docent no universitari de València des de 2015
  • Permanent sindical
  • Professor de Secundària

  Germán Nando Rosales

  • Membre del Secretariat Nacional (congrés 2015)
  • Permanent sindical
  • PAS en la UVEG

  Gabi Alemany Miñana

  • Membre de la Junta de Personal docent
  • Membre del Comité de seguretat i salut laboral
 4. Personal laboral de STEPV

  Al llarg de 2017, en el Sindicat hi han treballat nou persones amb contracte laboral. Les seues funcions es detallen a continuació.

  • Recepció. Amb contracte des de a 09/11/2015.
  • Administratiu. Amb contracte des de 01/09/2015.
  • Personal de neteja. Amb contracte des de 01/09/2015.
  • Recepció 2. Amb contracte des de 01/09/2003.
  • Economista. Amb contracte des de 01/04/2015.
  • Gestió de base de dades. Amb contracte des de 10/10/2017.
  • Advocada. Amb contracte des de 01/09/1999.
  • Recepció 3. Amb contracte des de 14/09/2017.
  • Recepció 4. Amb contracte des de 10/10/2017.
  • Informàtic. Amb contracte des de 15/07/2009.
 5. Acció sindical

  En preparació.

 6. Situació econòmica 2017

  CONCEPTE INGRESSOS DESPESES BALANÇ
  INGRESSOS PROPIS 978.995,58 900.135,72 78.859,86
  INGRESSOS SUBVENCIONS 201.660 201.660 0
 7. Balanç de situació 2017: actiu

  IMMOBILITZAT MATERIAL 429.074,54
  TOTAL ACTIU 429.074,54
  DEUTORS EXTERNS 4.289
  DIPÒSITS CURT TERMINI 150.000
  TRESORERIA 1.118.478,03
  TOTAL ACTIU CIRCULANT 1.272.767,03
  TOTAL ACTIU 1.701.837,57
 8. Balanç de situació 2017: passiu

  Passiu patrimoni net

  FONS SOCIAL 723.446,70
  RESERVES VOLUNTÀRIES 160.897,30
  EXCEDENTS D’EXERCICI 293.471,91
  TOTAL PATRIMONI NET 177.815,19

  Passiu corrent i no corrent

  DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT 413.316,52
  PASSIU NO CORRENT 332.887,55
  CREDITORS COMERCIALS 20.595,47
  REMUNERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 0
  TOTAL PASSIU CIRCULANT 20.595,47
  TOTAL PASSIU 433.911,99
 9. Detall de partides comptables

  1. Despeses

   • Aportació Fons Solidaritat (0,7%)
   • Aportació Fons Patrimoni
   • Aportacions Reserves Congrés
   • Aportacions Reserves Eleccions
   • Despeses: lloguers, subministraments, personal, centraleta, impostos, informàtica, servidors, material, Prevenció de Riscos Laborals, etc.

   Personal

   • Salaris, càrregues socials i complements: 223.219,50
   • Reserves I Provisions de Riscos

   Despeses per activitat

   • Viatges I dietes: 141.767,89
   • Consums, compres, reproducció, correus, reparacions: 676.916,22
   • Donacions: 2.625,80
 10. Situació econòmica: ingressos

 11. Situació econòmica: despesa

 12. Subvencions rebudes en 2017

  Atorga: SEPIE
  Programa: Mobilitat personal per motiu d’aprenentatge (KA 102)
  Any: 2017
  Quantia: 201.660

Top