Adjudicacions de juliol 2019

Actualitzat el 18 juliol 2019 / 12:28 h


 1. Base legal i novetats

  Base legal

  Novetats

  • Eliminació de la repetició de centre, gràcies a que STEPV va guanyar el recurs contra la repetició de centre donant el TSJ la raó al sindicat perquè la mesura vulnerava l’acord de professorat interí de 2010
  • Només per al funcionariat de carrera i en pràctiques. Petició voluntària dels llocs dels centres d’Educació Especial, centres penitenciaris, centres de reeducació i centres d’acció educativa singular (CAES). Només s’adjudicaran si se sol·liciten expressament per codi de centre.
  • Pròrroga per un curs més de la vacant de difícil provisió adjudicada a professorat interí en aquestes adjudicacions: sense que la duració d’aquesta puga excedir dos cursos escolars, independentment del lloc que ocupe l’aspirant en la corresponent borsa, llevat que siga proveït per funcionari o funcionària de carrera en virtut de concurs de trasllats o de l’acte de suprimits, siga objecte de supressió conformement amb les necessitats docents, es reincorpore la persona titular, perda la seua qualificació de lloc de difícil provisió o adquirisca l’aspirant la condició de funcionari de carrera, tal i com es regula l’Acord de Professorat interí del 2010 i Addenda del 2015.

   

 2. Participants adjudicació d’inici de curs

  Hi ha dos tipus de participació: voluntària i forçosa.

  Participació voluntària

  • Tipus 1: Professorat Reingressat: que, trobant-se en qualsevol de les situacions d’excedència que impliquen pèrdua de la destinació definitiva, desitgen reingressar al servei actiu i complisquen els requisits per a això.

  Participació forçosa

  • Tipus 2: Provisionals: FC prestant serveis en centres dependents de la Conselleria d’Educació curs 18/19 amb caràcter provisional o FC adscrits/tes a l’estranger obligat/des a reingressar en el curs 19/20 (sense que hagen obtingut destinació definitiva per cap de les convocatòries del concurs de trasllats). Professorat reingressat en el curs 18/19 i que no haja obtingut destinació definitiva per al curs 19/20. Professorat sense definitiva per suspensió de funcions, una vegada complida la sanció. Professorat seleccionat en les oposicions que haja realitzat les pràctiques al curs 18/19 i que no haja obtingut destinació definitiva per al curs 19/20.
  • Tipus 3: Pràctiques: Professorat seleccionat en les oposicions que haja de realitzar les pràctiques el curs 19/20, i professorat de l’oposició del 2018 que tinga concedida pròrroga per a la realització de les pràctiques.
  • Tipus 4: Professorat interí: integrant de les borses de treball segons l’Acord de professorat Interí del 2010.

  Abans a la resolució definitiva de la convocatòria es publicarà la relació ordenada dels participants. Contra aquesta relació podran presentar-se reclamacions en el termini de dos dies hàbils que s’adreçaran a la Direcció General de Centres i Personal Docent. Aquestes reclamacions únicament podran presentar-se per via telemàtica. Una vegada revisades aquestes es publicarà la llista definitiva de participants.

  En quin ordre de prioritat participen tots aquests col·lectius?
  En primer lloc, el funcionariat de carrera ordenat per la promoció d’ingrés més antiga i dins d’aquesta, per la puntuació obtinguda en el procés selectiu.
  En segon lloc, el professorat en pràctiques, segons aquest ordre: en primer lloc, el personal aspirant seleccionat en procediments selectius que hauran d’incorporar-se a la realització del període de pràctiques, i a continuació, el professorat aspirant seleccionat en la convocatòria d’oposició de 2018 que tinga concedida pròrroga per a la realització de les pràctiques. Aquests grups s’ordenaran entre ells d’acord amb la respectiva llista d’aspirants seleccionats en el procediment selectiu.
  En tercer lloc, el professorat interí segons ordre que ocupa a la borsa de treball.

   

   

 3. Requisits específics per al professorat interí, desactivació de les borses i motius exclusió

  Professorat sense titulació acadèmica o formació pedagògica requerida
  Aquesta situació s’ha produït en el cos de Professorat Tècnic d’FP, en eixir noves titulacions que substituïen les antigues FPII. En el cas del professorat que no estiga en possessió de la titulació acadèmica, per modificacions legislatives o reglamentàries, que faculta per a l’ingrés en el cos i especialitat en què està inscrit i, si és el cas, de la certificació o títol que acredite la possessió de la formació pedagògica i didàctica exigible, cal desactivar-se de les borses de treball fins obtindre aquests requisits. Qui no haja sol·licitat la desactivació, si se li adjudica un lloc i no disposa de la titulació corresponent, serà exclòs de les borses de treball (Resolució de 9 de maig de 2014, per la qual es regula el registre de titulacions per als procediments de provisió de llocs de personal docent no universitari de la Comunitat Valenciana).

  Professorat sense la capacitació en valencià
  L’1 de setembre de 2017 va finalitzar el període transitori establert en l’Ordre 90/2013, de 6 de novembre, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià per al professorat del Cos de mestres, Professorat d’Ensenyament Secundari i Professorat Tècnic de F.P. Per tant, no es podrà adjudicar vacant en aquest procediment a aquest professorat que no compte amb la capacitació en valencià. 
  L’O.35/2018 cataloga amb el requisit lingüístic de valencià la resta de llocs de treball (professorat i catedràtics de Música i Arts Escèniques, Mestres de Taller, Professorat i Catedràtics d’Arts Plàstiques i Disseny, professorat i Catedràtics d’EOI). Aquest professorat disposa de 4 anys de moratòria des de la publicació de la norma (fins curs 21-22 inclòs). És així com, en aquest període transitori, podran sol·licitar vacants tant en localitats de predomini valencià com de castellà.

  Data final per a tindre requisits

  Totes les condicions que s’exigeixen en aquesta convocatòria han de complir-se en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, es a dir, 31 de juliol.

  Informació sobre la desactivació de les borses per al professorat interí
  Si estàs desactivat en el moment en què s’òbriga novament l’aplicació telemàtica continuaràs desactivat, llevat que t’actives novament per a aquesta adjudicació.

  Motius exclusió de la borsa per al professorat interí
  Serà exclòs de les borses el personal funcionari interí que, havent participat i obtingut destinació, incorreguera en algun dels supòsits d’exclusió regulats en l’article 8 de la Resolució de 21 de desembre de 2015.

  1. No acceptar, sense causa justificada, el lloc de treball oferit en l’acte d’adjudicació.
  2. No prendre possessió de la plaça adjudicada o no aportar la documentació requerida per a la tramitació del nomenament com a funcionari o funcionària interí o interina dins del termini previst.
  3. Renunciar al lloc de treball una vegada que se n’ha pres possessió d’este, o no incorporar-se al lloc de treball una vegada que s’haja fet pública l’adjudicació.
 4. Terminis sol·licitud de plaça

  Quins són els terminis per a sol·licitar plaça el professorat reingressat, provisional, pròrroga pràctiques i interí?
  El termini de presentació i modificació de sol·licituds de peticions serà des de les 10 hores del dia 15 de juliol de 2019 fins a les 19.00 hores del dia 31 de juliol de 2019.
  Quins són els terminis per a sol·licitar plaça el professorat en pràctiques oposició 2019?
  El termini de presentació i modificació de sol·licituds de peticions serà des de les 10 hores del dia 30 de juliol de 2019 fins a les 19.00 hores del dia 31 de juliol de 2019 (Segons anunci web Conselleria i esborrany calendari facilitat per Conselleria).

 5. Què he de fer per a participar?

  El professorat convocat ha de formalitzar telemàticament una instància a través de la pàgina web de la conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, http://www.ceice.gva.es.
  Les sol·licituds del personal funcionari de carrera i en pràctiques comprés en els apartats de participació: 1-reingressats, 2-provisionals i 3-pràctiques, es realitzarà a través de l’aplicació d’adjudicació de principi de curs.
  La sol·licitud del personal funcionari interí, comprés en l’apartat de participació 4-interins, es realitzarà a través de l’aplicació del procediment d’adjudicació contínua regulada en la Resolució de 23 de gener de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent.
  L’administració posa telèfons d’atenció per resoldre els possibles dubtes.
  Com sempre, STEPV posa a disposició de la seua afiliació ordinadors en les seus d’Alacant, Castelló i València. Cal telefonar a aquestes seus amb anterioritat per tal de reservar dia i hora.
  La instància telemàtica serà la petició de vacants (fins a 300), segons el teu ordre de preferència, tot atenent les opcions d’àmbit geogràfic (de menor a major: centre, localitat, subàrea, àrea i província), les teues habilitacions (en el cas del cos de mestres) o les especialitats per les quals participes (en la resta de cossos), i marcant també el tipus de plaça, amb opcions que són diferents per al funcionariat de carrera i en pràctiques (vacant o itinerant/compartida) i per al professorat interí (vacant, substitució indeterminada o vacant afectada, itinerant/compartida, temps parcial/reducció de jornada).
  Si pots participar per més d’una especialitat has de prioritzar-les en el lloc reservat per a això en la instància de participació, combinant-les en l’ordre successiu amb les teues peticions de centre, localitat, subàrea, àrea i província (els codis es publicaran amb antelació suficient).
  Si demanes més d’un lloc-especialitat d’un mateix centre, localitat, subàrea, àrea i província és necessari repetir el centre, localitat, subàrea, àrea i província tantes vegades com llocs sol·licitats. 
  També pots sol·licitar tots els centres corresponents a una localitat, subàrea, àrea i província, en compte de realitzar la petició centre a centre, si anotes únicament els codis corresponents a la localitat, subàrea, àrea, província i lloc-especialitat. Però atenció, perquè d’aquesta manera s’entendrà que sol·licites tots els centres de la localitat, subàrea, àrea o província de què es tracte, en el mateix ordre de preferència amb què apareixen publicats i no per la preferència de centre que potser prioritzaries si ho fas centre per centre.

  En el cas del professorat interí, no serà necessari modificar la sol·licitud de l’adjudicació contínua i serà vàlida l’última sol·licitud presentada per a obtindre destinació en aquest procediment de provisió.
  Les peticions de centre en les EOI i Serveis Psicopedagògics Escolars (SPE): per les especialitats d’AL i OE, es realitzaran d’acord amb la codificació establida en la relació de centres. La direcció d’aquests procedirà a assignar en acte públic, a falta d’acord unànime de tot el personal adjudicat en la corresponent especialitat durant el primer dia de setembre, les seus en les quals s’impartirà docència, d’acord amb l’ordre d’adjudicació de la relació de participants definitiva.
   
  Places afectades: Només el personal funcionari interí podrà optar a aquestes places. Són places amb titular que està prestant serveis en un altre destí però que pot tornar al seu lloc d’origen al llarg del curs escolar.

  NOVETAT: Només per al funcionariat de carrera i en pràctiques.

  Petició voluntària dels llocs

  dels centres d’Educació Especial, centres penitenciaris, centres de reeducació i centres d’acció educativa singular (CAES). Només s’adjudicaran si se sol·liciten expressament per codi de centre. Degut a problemes amb el programa informàtic, qui vulga fer la petició voluntària d’aquests centres l’ha de consignar en primer lloc, per davant del codi de localitat respectiu. Si vols triar aquests centres per darrere d’altres de la localitat, hauràs de marcar-los d’un en un. ATENCIÓ: Si poses el codi de localitat i després no et deixa marcar el codi dels centres de petició voluntària, no els estaràs marcant.

 6. Places a què puc optar i durada dels nomenaments

  A quins tipus de places puc optar segons siga el tipus de professorat?

  • Funcionariat de carrera: vacant a temps complet (itinerants/compartides o no)
  • Funcionariat en pràctiques: vacant a temps complet i només de l’especialitat per la qual han aprovat l’oposició.
  • Funcionariat interí: vacants a temps complet o a temps parcial (itinerants/compartides o no) i vacants afectades.

  El llocs de treball itinerants/compartits i/o a temps parcial són de petició voluntària (mai s’adjudicaran en caràcter forçós). S’ha de consignar aquesta circumstància en l’espai reservat de la instància.
  Per al professorat interí tots els llocs són de petició voluntària, però d’acceptació obligatòria si hagueren sigut adjudicats (llevat dels casos de les vacants no sol·licitades per ningú i adjudicades de manera forçosa segons la restricció provisional marcada). En canvi per al professorat funcionari de carrera i en pràctiques ha de sol·licitar forçosament lloc de treball, i en cas contrari se li assignarà d’ofici per ordre del DOGV.

  Quina és la durada dels nomenaments derivats de l’adjudicació de juliol?
  Les destinacions adjudicades seran des de l’1 de setembre de 2019 fins el 31 d’agost de 2020, i seran irrenunciables.

  La resolució estableix com a NOVETAT que el nomenament del personal docent interí en vacant de difícil provisió tindrà una duració d’un curs escolar, prorrogable per un curs més, sense que la duració d’aquest puga excedir dos cursos escolars, independentment del lloc que ocupe l’aspirant en la corresponent borsa, llevat que siga proveït per funcionari o funcionària de carrera en virtut de concurs de trasllats o de l’acte de suprimits, siga objecte de supressió conformement amb les necessitats docents, es reincorpore la persona titular, perda la seua qualificació de lloc de difícil provisió o adquirisca l’aspirant la condició de funcionari de carrera, tal i com es regula l’Acord de Professorat interí del 2010 i Addenda del 2015.

 7. Preferència provincial i adscripció d’ofici

  El funcionariat de carrera que participe amb caràcter forçós i el funcionariat en pràctiques haurà de fer constar necessàriament l’ordre de preferència de les províncies. Si no s’hagueren consignat aquests criteris de prioritat o s’hagueren esgotat els consignats o, si escau, no s’haguera confirmat la sol·licitud, serà adjudicat d’ofici en qualsevol de les places disponibles. A aquest efecte, s’adjudicarà el primer centre de la localitat, subàrea, àrea o, si escau, província amb lloc en aquest ordre en què apareguen publicats.
  Les vacants oferides són d’acceptació obligatòria en el cas que corresponguen a les preferències provincials elegides. No obstant això, per al supòsit que la plaça no fora elegida voluntàriament per cap aspirant, s’adjudicarà d’ofici i la seua acceptació serà obligatòria.

  A aquest efecte, les persones participants interines hauran d’elegir, almenys, una província i la plaça s’adjudicarà en ordre invers en la respectiva borsa de treball a aquella persona participant que estiga obligada per la seua preferència provincial. No s’afegirà d’ofici cap província per a l’adjudicació dels llocs que no es cobrisquen voluntàriament, excepte en el cas en què la persona participant no n’haja elegit cap i, llavors, se li n’afegiran les tres en l’ordre preestablit. En cap cas seran adjudicades les places amb requisit lingüístic a les persones participants que no el posseïsquen, siga aquesta adjudicació d’ofici o per petició voluntària de la persona interessada.
  El professorat interí haurà d’efectuar la seua restricció provincial en una pantalla específica de l’aplicació, una vegada fetes les peticions d’àmbit geogràfic. Cal tindre en compte que aquest fet no ens restringeix la possibilitat de demanar places que estiguen en qualsevol altra província. La restricció provincial només s’activa en cas d’adjudicació forçosa.

 8. Què passa si no emplene bé la instància o no hi participe?

  Al professorat provisional i en pràctiques l’administració li pot adjudicar una vacant d’ofici, en cas que no haja emplenat correctament la instància, o no haja participat, o no haja demanat suficients peticions. El professorat interí utilitza el programa de l’adjudicació contínua i, per tant, ja té una sol·licitud presentada. No obstant, sempre és recomanable revisar el que ja vam presentar en juliol passat i tornar a presentar una sol·licitud, i més tenint en compte que enguany qui vulga repetir lloc de treball al seu centre ha de consignar en primer lloc aquesta petició i se li adjudicarà si es compleixen els requisits descrits en anterioritat.

 9. Quan es fa efectiva la meua petició? Podré obtindre un rebut de les meues peticions?

  Quan es fa efectiva la meua petició? 
  Una vegada revisada i emplenada la instància tindràs accés a un esborrany, que sols serveix per comprovar que el llistat de peticions es corresponen amb el que volies introduir. Si tot és correcte, passarem a clicar per presentar la petició i una vegada registrada li demanarem al programa una còpia del document presentat. Tot açò sempre dins dels terminis de presentació d’instàncies. Podem presentar quantes instàncies vulguem, sempre tenint en compte que la instància vàlida és l’última que presentem. És importantíssim que no ens quedem amb l’esborrany i fem clic en PRESENTAR perquè efectivament quede enregistrada la nostra petició.
  Podré obtindre un rebut de les meues peticions?
  Sí; una vegada hem presentat la instància telemàtica, es generarà un fitxer en format PDF que podrem imprimir per tindre còpia escrita de les meues peticions, incloent el dia i hora concreta de la presentació de la instància.

 10. Quan es publicaran les vacants? Es recomanable esperar a conéixer les vacants per sol·licitar plaça?

  Les vacants es publicaran almenys 48 hores abans de l’adjudicació de destinacions. Si es publiquen abans de la finalització del termini per a realitzar les peticions telemàtiques (29 de juliol) es podrà modificar la nostra petició. Sempre recomanem que realitzeu la petició a cegues i, una vegada publicades les vacants, modifiqueu la petició si ho considereu oportú. Recordeu que, mentre dure el termini, es pot accedir al programa de peticions tantes vegades com es desitge, ja que la Conselleria només té en compte l’última petició registrada.
  En aquesta llista els llocs de titulars que es troben prestant serveis en altres destinacions però que normativament poden tornar a ocupar els seus llocs d’origen al llarg del curs escolar (places afectades) apareixeran consignats amb un asterisc.

 11. Destinacions, passos a seguir i reclamacions

  Com i quan sabré la meua destinació per al curs 2019-2020?
  Segons l’esborrany de calendari facilitat per Conselleria d’Educació, 2 d’agost es publicarà la resolució de llocs adjudicats. Es publicarà una resolució en la web de la Conselleria amb el llistat de les adjudicacions. Contra aquest llistat es podrà interposar un recurs de reposició en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent de la publicació. El sindicat posarà a disposició de l’afiliació un model de recurs. 
  La presa de possessió de la nova destinació tindrà efectes administratius l’1 de setembre de 2019, als centres educatius objecte de l’adjudicació.
  Què he de fer una vegada es publique l’adjudicació definitiva? 
  Has d’imprimir la credencial de l’adjudicació des de la pàgina web de la Conselleria, que hauràs de presentar al centre el dia 1 de setembre, juntament amb la resta de la documentació que es demane.
  És possible reclamar el resultat de les adjudicacions?
  Pots reclamar l’adjudicació mitjançant un Recurs de Reposició davant del Director General de Personal i Centres Docents, presentat en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent de la publicació. El sindicat posarà a disposició de l’afiliació un model de recurs.

 12. Guia d’adjudicacions de juliol 2019 en PDF

  Descarrega’t aquesta Guia de les adjudicacions de 2019 en PDF

Top