Tutories i assignació de grups

Actualitzat el 15 maig 2012 / 09:28 h


 1. Cos de mestres

  • La direcció designa i proposa el cessament dels altres membres de l’equip directiu, i de les coordinacions de cicle i tutories.
  • El claustre estableix els criteris per a l’assignació i la coordinació de tutories i de les activitats d’orientació de l’alumnat.
  • En tots els centres, independentment del nombre d’unitats, hi haurà una tutora o un tutor per cada grup d’alumnat.
  • La tutoria i l’orientació de l’alumnat formarà part de la funció docent.
  • Podrà exercir la funció tutorial qui impartisca diverses àrees del currículum.
  • La designació de les tutores i tutors per part de la direcció es fa a proposta del cap o de la cap d’estudis, d’acord amb els criteris establits pel claustre.

   

 2. Cossos de secundària: horari i jornada

  • L’horari lectiu del professorat és de 20 h setmanals, de dilluns a divendres, amb un mínim de dues hores lectives diàries i un màxim de cinc.
  • La jornada laboral és de 37 hores i mitja, distribuïdes entre 25 setmanals, (20 lectives i cinc complementàries) d’obligada permanència en el centre, cinc complementàries per assistència a claustres, consells, avaluació... i set i mitja per a la preparació de les classes i el perfeccionament.
  • Hores lectives (20h): corresponen al total del temps dedicat a atendre els currículums d’ESO, batxillerat i cicles formatius i les dedicades a: tutoria; reforç; desdoblaments; programes de diversificació curricular; PQPI i altres programes; coordinació didàctica; funcions directives, coordinació aula d’informàtica o TIC, repàs matèries 1r Batxillerat i hores d’atenció educativa.
  • Hores complementàries setmanals (5h): se’n reserven per a guàrdies, entre una i tres.
   El professorat tutor també ha de dedicat tres hores complementàries: una per a l’atenció a les famílies, i dues per a la col·laboració amb el cap d’estudis, el departament d’orientació, el servei d’orientació educativa, activitats extraescolars i complementàries.
   Una hora setmanal per reunions del departament didàctic, pot agrupar-se quinzenalment.
   Una o dues hores setmanals per a l’organització d’activitats esportives, pràctiques de laboratori, manteniment de tallers, arxiu, materials didàctics. Entre una i tres hores setmanals, per a biblioteca.
  • Hores individuals de còmput mensual (5h): Es dediquen a assistència a reunions de claustre, consell escolar, sessions d’avaluació; assessorament lingüístic al centre i cursos actualització lingüística; col·laboració en les activitats d’orientació universitària de l’alumnat de 2n de batxillerat; participació en activitats de formació i altres activitats autoritzades pel Consell escolar.
  • Hores de preparació de classes i perfeccionament (7,30h): de lliure disposició per a la preparació de classes, perfeccionament o qualsevol altra activitat pedagògica complementària.
   Les 25 hores d’obligada permanència es consignaran en horaris individuals, visats per la direcció i amb el coneixement del professor o professora. Les persones delegades de prevenció de riscos laborals dedicaran entre un mínim de tres i un màxim de quatre hores (còmput setmanal) agrupades, preferentment en el matí del dimarts.
  Distribució i assignació d’horari al professorat
  • Està determinada pel nombre de grups i programes autoritzats. La caporalia d’estudis comunicarà als caps de departament el nombre de grups i d’hores lectives setmanals assignades a cada departament, amb indicació expressa de les hores /especialitat a impartir en valencià i en castellà.
  • Pel que fa a l’assignació d’horari, els caps de departament reuniran el professorat definitiu que en forma part i el que ha obtingut destinació definitiva en l’últim concurs i traslladaran l’assignació horària atribuïda a cada docent a la direcció d’estudis, així com les hores que no hagen sigut assumides pel departament o bé la falta de càrrega horària que afecte un o més membres del departament. El departament distribuirà l’horari atribuint les hores curriculars corresponents als grups en valencià i la capacitació lingüisticotècnica del professorat, i a continuació la resta d’hores assignades al departament.
  • Efectuat el repartiment, en cas que hi haja excés d’hores lectives en el departament s’aplicaran el criteri següent d’adjudicació: a) Totes les tutories possibles. b) Totes les hores dels programes: diversificació curricular, PQPI i altres programes, entre el professorat definitiu.
  • Totes les hores possibles de reforços, desdoblaments i repassos entre el professorat definitiu.
   En els centres amb més d’un torn s’agruparan les restes horàries en un únic torn i, si no és possible, en dos torns, amb indicació de les hores de nocturn.
  • En el cas que no existisca acord per a l’elecció de torns horaris i nivells educatius, s’aplicarà el que figura en l’apartat 2.1. i 2.2. de l’annex II de l’Ordre de 29/06/1992: 1. Professorat catedràtic i assimilat. 2. Professorat d’ensenyament secundari, PTFP, pertanyents als grups A31 i A34 i prof. especial d’ITEM.
  • Es farà una ronda en què primer es tria torn. Després, cada persona elegirà un grup d’alumnat de l’especialitat i curs que desitge impartir preferentment. A continuació ho farà la persona a qui corresponga elegir en segon lloc i així successivament fins que tot el professorat complete el seu horari lectiu o s’hagen assignat totes les hores corresponents al departament. De totes les circumstàncies que es produïsquen en aquesta reunió s’alçarà acta, signada per tots els membres del departament, de la qual es traslladarà una còpia de manera immediata a la direcció d’estudis. Si hi haguera algun departament amb nombre insuficient d’hores lectives, l’horari que no completara les vint hores s’assignarà al professorat major de 55 anys.
  • La caporalia d’estudis incorporarà, a cada horari personal, les hor es individuals setmanals corresponents a guàrdies, tutories, (pares/mares…), reunió de departament…, fins a completar les 25 hores d’obligada permanència en el centre.
  • La caporalia d’estudis elaborarà els horaris setmanals seguint els criteris adoptats pel claustre.
  • En la configuració de l’horari de guàrdies del centre es vetllarà perquè el professorat de cada departament tinga assignades hores de guàrdia en la franja horària coincident amb l’horari lectiu d’atenció directa a l’alumnat per professorat del departament corresponent, per tal de garantir la impartició de les diferents matèries, àmbits i mòduls a l’alumnat en cas d’absència del professorat titular.
  • Les matèries a les quals corresponguen dos o tres períodes lectius setmanals no poden ser impartides en dies consecutius. L’horari lectiu de l’alumnat no podrà incloure hores lliures intercalades ni dos o més períodes lectius diaris de la mateixa matèria.
 3. Cossos de secundària: assignació de grups

  Distribució i assignació d’horari al professorat.

  • Està determinada pel nombre de grups i programes autoritzats. La direcció d’estudis comunicarà als caps de departament el nombre de grups i d’hores lectives setmanals assignades a cada departament, amb indicació expressa de les hores /especialitat a impartir en valencià i en castellà.
  • Pel que fa a l’assignació d’horari, els caps de departament reuniran el professorat definitiu que en forma part i el que ha obtingut destinació definitiva en l’últim concurs i traslladaran l’assignació horària atribuïda a cada docent a la direcció d’estudis, així com les hores que no hagen sigut assumides pel departament o bé la falta de càrrega horària que afecte un o més membres del departament. El departament distribuirà l’horari atribuint les hores curriculars corresponents als grups en valencià (segons el programa d’educació bilingüe que aplique el centre) i la capacitació lingüisticotècnica del professorat, i a continuació la resta d’hores assignades al departament. Efectuat el repartiment, en cas que hi haja excés d’hores lectives en el departament s’aplicaran el criteri següent d’adjudicació:
  a) Totes les tutories possibles.
  b) Totes les hores dels programes: diversificació o adaptació curricular, garantia social, i qualificació professional inicial, entre el prof. definitiu.
  • Totes les hores possibles de reforços, desdoblaments i repassos entre el prof. definitiu.
  En els centres amb més d’un torn s’agruparan les restes horàries en un únic torn i, si no és possible, en dos torns, amb indicació de les hores de nocturn.
  • En el cas que no existisca acord per a l’elecció de torns horaris i nivells educatius, s’aplicarà el que figura en l’apartat 2.1. i 2.2. de l’annex II de la OC de 29/06/1992: 1. Professorat catedràtic i assimilat. 2. Professorat d’ens. secundari, PTFP, pertanyents als grups A31 i A34 i prof. especial d’ITEM.
  Si no hi ha acord es farà una ronda en que primer, es tria torn. Després, cada persona elegirà un grup d’alumnat de l’especialitat i curs que desitge impartir preferentment. A continuació ho farà la persona a qui corresponga elegir en segon lloc i així successivament fins que tot el professorat complete el seu horari lectiu o s’hagen assignat totes les hores corresponents al departament. De totes les circumstàncies que es produïsquen en aquesta reunió s’alçarà acta, signada per tots els membres del departament, de la qual es traslladarà una còpia de manera immediata a la direcció d’estudis. Si hi haguera algun departament amb nombre insuficient d’hores lectives, l’horari que no completara les díhuit hores s’assignarà al professorat major de 55 anys.
  • La direcció d’estudis incorporarà, a cada horari personal, les hores individuals setmanals corresponents a guàrdies, tutories, (pares/mares…), reunió de departament…, fins a completar les 25 hores d’obligada permanència en el centre.
  • La direcció d’estudis elaborarà els horaris setmanals seguint els criteris adoptats pel claustre.
  • Les matèries a les quals corresponguen dos o tres períodes lectius setmanals no poden ser impartides en dies consecutius. L’horari lectiu de l’alumnat no podrà incloure hores lliures intercalades ni dos o més períodes lectius diaris de la mateixa matèria.

Top