Professorat interí: prestació de l’atur

Actualitzat el 26 juny 2014 / 12:24 h


 1. Quin tipus de comunicació rebré de l’Administració?

  Els passos a segur són diferents segons el tipus de nomenament que tinguem:

  1. vacant adjudicada a juliol o amb posterioritat: s’habilitarà la descàrrega del cessament per internet. La Territorial enviarà d’ofici el certificat d’empresa al SEPE. Una volta finalitzats el contracte i els dies de vacances i si no ens adjudiquen de nou, podrem anar al SEPE a tramitar la prestació de l’atur que ens pertoque
  2. substitució: el centre ha d’emplenar el cessament (segons el model que hi ha al web de la Conselleria) i el professorat ha d’anar a la territorial corresponent perquè se li expedisca el certificat d’empresa. Una volta finalitzats els dies de vacances, podrem anar al SEPE a tramitar la prestació de l’atur que ens pertoque

   

 2. Quan tinga el cessament i el certificat d’empresa: què puc fer i què he de fer?

  Has de tindre en compte que has de tramitar la prestació de l’atur.

 3. Quan s’inicia la prestació de l’atur?

  S’inicia la prestació quan acaba el període de vacances que quede per gaudir en acabar el contracte. Quan el teu contracte finalitze et corresponen les vacances a raó de 2,5 dies per mes treballat. Aquests dies ens els ha de pagar la conselleria i no podràs presentar-te a l’atur fins que no hages acabat de gaudir-los. Segons la data exacta del teu nomenament, hauràs de calcular els dies que et corresponen. Ara bé, hauràs de lluitar perquè aquests dies de vacances te’ls reconeguen com a temps prestat a l’Administració (temps per a triennis).

 4. Quins papers hauràs de recollir de l’Administració educativa per a sol·licitar l’atur?

  Els departaments de personal de cada direcció territorial treballen d’una manera diferent, però els passos explicats a la pregunta 1 són d’aplicació general.

 5. De què depén la durada de la prestació de l’atur?

  La durada de la prestació està en funció del temps de cotització del treballador o treballadora durant els sis últims anys. Es necessita un mínim de 360 dies de cotització per obtindre el dret a una prestació de 120 dies.

  TEMPS DE COTITZACIÓ DURADA
  Des de 360 fins a 539 dies 120 dies
  Des de 540 fins a 719 dies 180 dies
  Des de 720 fins a 899 dies 240 dies
  Des de 900 fins a 1.079 dies 300 dies
  Des de 1.080 fins a 1.259 dies 360 dies
  Des de 1.260 fins a 1.439 dies 420 dies
  Des de 1.440 fins a 1.619 dies 480 dies
  Des de 1.620 fins a 1.799 dies 540 dies
  Des de 1.800 fins a 1.979 dies 600 dies
  Des de 1.980 fins a 2.159 dies 660 dies
  A partir de 2.160 dies 720 dies
 6. Què he de fer per a sol·licitar la prestació de l’atur?

  Has de demanar cita prèvia en:
  http://www.sepe.es/citaprevia
  o bé en el telèfon 901 01 02 10 i indicar el teu codi postal i l’ordinador t’indicarà si fa falta cita prèvia o no.
  Per a demanar informació al SEPE telefona al 901 11 99 99.
  Recorda:
  El DNI ha d’estar en vigor i amb el domicili actualitzat, si no és així, has d’aportar documentació acreditativa del nou domicili (rebut de llum, aigua, etc.) o empadronament.
  Tots els tràmits davant l’Administració han de ser per escrit i cal conservar-ne còpia.

 7. Quin és el termini per a sol·licitar la prestació?

  Com que els criteris de totes les oficines del SEPE no són iguals i com que els dies de vacances que pertoquen a cada persona depenent de diversos factors (la data exacta de presa de possessió d’una vacant, els dies treballats en substitucions, etc.), recomanem que et dirigisques a la teua oficina del SEPE a partir de l’endemà del cessament i abans de passats 15 dies hàbils.

 8. Què passa amb les prestacions de l’atur si estàs de baixa per IT quan acaba el contracte?

  Continuaràs rebent la prestació econòmica de l’INSS per Incapacitat Transitòria fins al final de la baixa mèdica, però se’n modifica la quantitat i passa a ser l’equivalent a la de la prestació de l’atur.
  Quan obtingues l’alta mèdica hi ha 15 dies per a sol·licitar la prestació de l’atur, sempre que complisques els requisits generals anteriorment descrits. Es descompta del període de prestació d’atur a què el treballador o treballadora tinga dret.

 9. Què passa amb l’atur si la maternitat o paternitat comencen abans d’acabar el contracte?

  Continuaràs cobrant (el pagament el realitzarà l’INSS) la prestació econòmica de maternitat/paternitat fins que finalitze, moment en el qual disposaràs de 15 dies per a sol·licitar la prestació o subsidi per desocupació.

 10. Què passa amb la prestació contributiva si mentre estic cobrant-la té lloc la maternitat?

  Si té lloc la maternitat mentre estàs cobrant la prestació contributiva per desocupació, pots demanar la suspensió de la prestació d’atur i iniciar la prestació per maternitat o paternitat que abonarà l’INSS.
  La prestació d’atur no es consumeix mentre dure el permís de maternitat.
  En finalitzar la situació de maternitat/paternitat, es disposen de 15 dies per a sol·licitar la represa de la prestació d’atur.

 11. I si passe de desocupació parcial a desocupació total per fi de contracte?

  Si tenint un contracte a temps parcial que combine amb la prestació parcial de l’atur,  passes d’una situació de desocupació parcial a una altra de desocupació total per finalització de contracte es comunicarà la variació de dades al SEPE perquè cobres la prestació d’atur al 100%.

 12. Quina és la quantitat que cobraré de l’atur?

  Les quantitats de la prestació són les establides en la llei general de Seguretat Social i la resta de normes, però estan en funció de les bases de cotització dels últims 6 mesos que consten en el certificat d’empresa, així com de la prestació de serveis si és a temps complet o a temps parcial i del temps cotitzat. S’hi reconeix un període de 2 anys, que és el màxim (en virtut del temps cotitzat en els 6 anys anteriors).
  Cobraràs el 70% de la base reguladora durant els 180 primers dies i el 50% la resta de temps fins al final, i en serà la base reguladora el resultat de dividir el total de bases de cotització dels últims 6 mesos per 180 dies.
  En cap cas la prestació no podrà superar les següents quantitats, sempre que hages treballat a temps complet (a temps parcial està tot en proporció a la jornada de treball).

  • Sense fills a càrrec: 1.087,20 € mensuals bruts amb descomptes d’IRPF i Seguretat Social.
  • Amb 1 fill a càrrec: 1.242,52 €
  • Amb 2 fills a càrrec: 1.397,83 €

  Els estudis són personalitzats, ja que la prestació dependrà de la cotització dels últims 6 mesos i cada persona pot presentar una casuística diferent i es poden calcular mitjançant un programa d’autocàlcul en:
  www.sepe.es
  De totes maneres, una cosa haurem de tindre clara, i és que és millor sol·licitar l’atur perquè:
  De cara a la jubilació, com més temps cotitzat tinguem, millor. I la prestació d’atur cotitza la mateixa base per la qual cotitzàvem.

Top