Transparència 2014

Actualitzat el 15 març 2021 / 13:41 h


 1. Sobre la llei de transparència

  En el context actual d’enduriment de la lluita de classes, la classe treballadora s’ha sentit indignada pels casos de corrupció i malversació de recursos públics, mentre patia els efectes d’una crisi que no ha contribuït a crear ni gestionar.
  Davant la creixent virulència amb què es posava en qüestió els privilegis d’una classe política, econòmica i sindical, assetjada judicialment i políticament, s’hi han promulgat algunes lleis adreçades a contindre i reprimir el descontentament. Mentre que la llei de seguretat ciutadana, la llei mordassa, posa els mitjans legals per criminalitzar la protesta al carrer, la llei de transparència suposa, d’una banda, una llavada de cara per a aquelles organitzacions que s’han finançat abundantment amb recursos públics, de l’altra articula uns mecanismes de control i de sanció contra aquelles organitzacions que, com la nostra, no se sotmeten barata subvencions o alliberaments.
  El Sindicat sempre ha respost davant la seua afiliació i el conjunt dels treballadors i treballadores, i els seus comptes han sigut sempre sotmesos al control i la fiscalització dins dels seus òrgans, que són participatius i assemblearis. Per imperatiu legal, ens hem d’adaptar als requeriments de la llei i publicar la següent informació en el format i lloc on altres, que no són els treballadors i treballadores que el Sindicat representa, han decidit.
  STEPV denuncia una llei de transparència que no respon a la voluntat i al dret dels treballadors i treballadores, sinó a l’interés dels òrgans de control i de repressió de l’Estat.

 2. L’organigrama de STEPV

  El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV) és un sindicat de classe que basa el seu funcionament en el procés assembleari de presa de decisions. Per tant, l’assemblea dels treballadors i treballadores és la base del seu funcionament.

  Els seus òrgans estatutaris són:

  • El Congrés; cada quatre anys se’n celebra un d’ordinari. Debat les línies d’acció sindical i elegeix el secretariat nacional.
  • El Consell nacional; és l’òrgan màxim entre congressos. Decideix les línies sindicals. Es reuneix ordinàriament una vegada per trimestre i, extraordinàriament, davant decisions rellevants.
  • El Secretariat nacional; es reuneix amb freqüència i decideix sobre el dia a dia del sindicat en l’àmbit nacional. Escolta les assemblees comarcals i els secretariats intercomarcals.
  • Els Secretariats intercomarcals; decideixen sobre tot allò que afecta cada intercomarcal: seus, alliberaments, pressupost, acció sindical… N’hi un per cadascuna dels territoris: Alacant, Castelló i València.
 3. Membres del secretariat nacional

  El Secretariat nacional elegit en el XI Congrés de 2011 i la trajectòria de les i els seus membres és:

    José Ignacio   Galiana   Amorós

  • Membre de Secretariat Nacional (congrés 2011): coordinador de l’àrea de política educativa.
  • Membre de la Junta de Personal docent no universitari d’Alacant 2010
  • Permanent sindical
  • Professor d’Ensenyament Secundari (des de l’any 2000).

    Manolo   Serrano   Marhuenda

  • Membre de Secretariat Nacional (congrés 2011): responsable de Finances
  • Membre de la Junta de Personal docent no universitari d’Alacant 2010
  • Permanent sindical
  • Mestre de primària (des de l’any 1976).

    Miquel   Calatayud   Sanz

  • Membre de Secretariat Nacional (congrés 2011): responsable d’organització
  • Permanent sindical des de l’any 2005
  • Funcionari docent des de l’any 1979

    Marc   Candela   Ruiz

  • Membre del cos de professorat de secundària (any 2004)
  • President de la Junta de Personal docent no universitàri de València.
  • Permanent sindical

    Lola   Navarro

  • Coordinadora del sector d’Ensenyament Privat STEPV des del 2009
  • Membre del Secretariat Nacional de Privada des del 2009.
  • Membre SN STEPV responsable sector ensenyament privat concertat (Congrés d’Alboraia 2011).
  • Membre de la delegació de STEPV en els STEs confederació des del 2011.
  • Membre de Consell de Direcció de ESMB des del 2013.
  • Alliberada sindical des de setembre de 2009.
  • Professora de Secundària al Centre concertat Ntra. Sra de la Salut de Xirivella des de setembre de 2001.

    Benjamí   Giménez   Millán

  • Membre del SN triat pel Congrés de 2011 d’Alboraia.
  • Responsable Salut Laboral
  • Membre del comité de salut laboral d’ensenyament públic no universitari de Vlc
  • Membre de la Junta de Personal Docent No Universitari de València.

    Carmen   Gómez   Gomis

  • Membre del SN triat pel Congrés de 2010 Alboraia.
  •          
  • Professora de FP en Processos de Gestió Administrativa

    Xavier   Izquierdo   Cañego

  • Professor de FP des de 1992.
  • Permanent sindical des de l’any 2006.
  • Membre del SN triat pel Congrés de 2011 d’Alboraia.

    Sonia   Ibañez   Abad

  • Membre del Secretariat Nacional (X i XI congrés 2007-2015).
  • Membre de la Junta de Personal docent no universitària de Castelló des del 2007 fins l’actualitat.
  • Alliberada sindical des de l’any 2004 fins 2012, i de l’any 2015 fins l’actualitat.
  • Mestra funcionària de carrera des del 2000. Exercint com a mestra d’Educació Infantil, Pedagogia Terapèutica i ara Audició i llenguatge.

    Vicent   Mauri   Genovés

  • Membre del Secretariat Nacional triat al Congrés de 2011.
  • Coordinador de Relacions Institucionals.
  • Pertany al Cos de Mestres.

    Rafael   Giménez   Viser

  • Membre del SN triat pel Congrés de 2011 Alboraia.
  • Responsable de l’àrea d’Universitats.
  •          
  • Cap d’unitat administrativa del PAS

    José Manuel   López   Grima

  • Membre del SN triat pel Congrés de 2011 Alboraia.

    Maria Vicenta   Oliver   Guasp

  • Permanent sindical des de l’any 2008.
  • Professora d’Ensenyament secundari d’Anglés 1986
  • Membre SN STEPV Congrés d’Alboraia, 2011. Responsable de Polítiques d’Igualtat.

    Beatriu   Cardona   Prats

  • Permanent sindical des del 2009.
  • Professa d’EOI Anglés des de l’any 2004.
  • Elegida membre del Secretariat al Congrés d’Alboraia (2011).

    Amadeu Antoni   Sanz   López de Atalaya

  • Professor de secundària.
  • Permanent sindical des del curs 2006/07.
  • Membre del SN triat pel Congrés de 2011 d’Alboraia.
  • Responsable de l’àrea de publicacions.
 4. Personal laboral de STEPV

  Al llarg de 2014, en el Sindicat hi han treballat nou persones amb contracte laboral. Les seues funcions es detallen a continuació.

  • Advocada. Amb contracte des de 01/09/1999.
  • Conserge. Amb contracte des de 01/09/2003.
  • Personal de neteja. Amb contracte des de 01/10/2007 a 28/02/2015.
  • Informàtic. Amb contracte des de 15/07/2009.
  • Gestió de base de dades. Amb contracte des de 01/10/2012.
  • Administratiu. Amb contracte des de 01/09/2013 a 16/01/2015.
  • Recepció. Amb contracte des de a 14/09/2014.
  • Administratiu 2. Amb contracte des de 14/11/2014 a 16/01/2015.
  • Recepció 2. Amb contracte des de 15/09/2014 a 31/12/2014.

   

 5. Informe de l’acció sindical realitzada durant l’any 2014

  GENER

  FEBRER

  MARÇ

  ABRIL

  MAIG

  JUNY

  JULIOL

  AGOST

  SETEMBRE

  OCTUBRE

  NOVEMBRE

  DESEMBRE

 6. Situació econòmica 2014

  CONCEPTE INGRESSOS DESPESES BALANÇ
  INGRESSOS PROPIS 767.427,22 754.084,94 13.342,28
  INGRESSOS SUBVENCIONS 207.702,06 207.702,06 0
 7. Balanç de situació 2014: actiu

  IMMOBILITZAT MATERIAL 318.034,16
  TOTAL ACTIU 318.034,16
  DEUTORS EXTERNS 45.541,93
  DIPÒSITS CURT TERMINI 103.525,42
  TRESORERIA 561.632,53
  TOTAL ACTIU CIRCULANT 710.699,88
  TOTAL ACTIU 1.028.734,04
 8. Balanç de situació 2014: passiu

  FONS SOCIAL 581.203,37
  RESERVES VOLUNTÀRIES 0
  EXCEDENTS D’EXERCICI 104.511,68
  TOTAL PATRIMONI NET 685.715,05
  DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT 332.887,55
  PASSIU NO CORRENT 332.887,55
  CREDITORS COMERCIALS 10.131,44
  REMUNERACIONS PENDENT PAGAMENT 0
  TOTAL PASSIU CIRCULANT 10.131,44
  TOTAL PASSIU 343.018,99
 9. Detall de les partides comptables

  1. Despeses

   • Aportació Fons Solidaritat (0,7%)
   • Aportació Fons Patrimoni
   • Aportacions Reserves Congrés
   • Aportacions Reserves Eleccions
   • Despeses: lloguers, subministraments, personal, centraleta, impostos, informàtica, servidors, material, Prevenció de Riscos Laborals, etc.

   Personal

   • Salaris, càrregues socials i complements
   • Reserves I Provisions de Riscos

   Despeses per activitat

   • Viatges I dietes
   • Consums, compres, reproducció, correus, reparacions
  2. Ingressos

   Ingressos propis

   Altres operacions

   • Subvencions
 10. Situació econòmica: ingressos

 11. Situació econòmica: despesa

 12. Subvencions rebudes en 2014

  Per promoció de l’ús del valencià

  Atorga
  Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
  Programa
  Realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià
  Any
  2010
  Data recurs contencions interposat
  15.02.2010
  Data de la resolució
  29.08.2013
  “RESOLUCIÓ d’execució de sentència, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’atorga subvenció per la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià durant 2010 a la Federació de Sindicats de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià Intersindical Valenciana STEPV-IV.”
  Sentència
  NÚM. 676/12
  Quantia
  5.460 euros

  Per participació en el projecte europeu KA102 Mobilitat de les persones per motiu d’aprenentage

  Atorga
  Servicio español para la internacionalización de la educación (SEPIE) del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
  Programa
  KA102 Mobilitat de les persones per motiu d’aprenentage
  Any
  2014
  Data de la resolució
  29.08.2013
  Concesión del proyecto nº 2014-1-ES01-KA102-002625 Developing skills and competences in Europe
  Quantia
  193.085,40
  ALTRES SUBVENCIONS INDIRECTES

  STEPV rep també la part que li pertoca d’aquelles subvencions que rep la Intersindical Valenciana de la Generalitat Valenciana, i la Confederació Intersindical del Ministeri de Treball, en funció de la seua representativitat:

  • En virtud d’allò disposat a l’Ordre de 30 de juny de 2005, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació (DOCV n.5056, de 25de juliol de 2005), modificada per l’Ordre de 14 de maig de 2007 (DOCV n.5515, de 18 de maig de 2007) i per l’Ordre 16/2014, de 23 de juny de 2014 de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques a les organitzacions sindicals per a l’exercici 2014.
   Import: 2.824’29 euros.
  • Subvención de conformidad de lo previsto en el artículo 4.2 de lal Orden TAS/1303/2007, de 26 de abril (BOE, de 14 de mayo de 2007), por lo que se establecieron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad por la realización de actividades de carácter sindical, en relación con lo preceptuado en la resuloción de 20 de mayo de 2014 la concesión de este tipo de subvenciones, con cargo a la aplicación presupuestaria 19.01.291M.48900, del presupuesto de gastos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para el ejercicio de 2014.
   Importe: 6.332,37 euros.
Top