4 de desembre Eleccions sindicals / Propostes

Educació secundària i FP

Per la millora de l’ensenyament secundari


 • Configuració i potenciació d’una xarxa pública de centres que garantesca el dret a l’educació de l’alumnat, independentment de les circumstàncies geogràfiques i socials i sense minva de l’oferta educativa ni de les condicions laborals del professorat. Oferta educativa pública, el més àmplia possible, en totes les localitats o zones, que garantesca la major igualtat en tots els centres.
 • Millora de les plantilles i recuperació dels desdoblaments. Les ràtios en desdoblaments, tallers i laboratoris no sobrepassaran els 10 alumnes per aula. No a les ràtios mínimes per a grups de desdoblaments, laboratoris, etc.
 • Creació de la primera plaça de l’especialitat a partir de les huit hores lectives.
 • Augment de l’oferta d’assignatures optatives i eliminació del nombre mínim d’alumnat per impartir una optativa si n’hi ha professorat al centre.
 • No al desplaçament de professorat per falta d’horari. Reubicació voluntària del professorat per a altres funcions.
 • Creació dels departaments didàctics corresponents a cadascuna de les matèries previstes en els corresponents decrets d’especialitats.
 • Nova distribució horària, que reculla totes les tasques i funcions que demana el sistema educatiu. En les plantilles orgàniques, a més de les hores curriculars, es calcularan també les dedicades a tutories, equips educatius, formació, atenció a les famílies, manteniment d’aula/es d’informàtica, coordinacions (de curs, nivell, cicle, TIC, prevenció de riscos laborals) i totes aquelles d’atenció a l’aula. Generalització de tres hores per a les tutories amb la consideració de lectives.
 • Les proves homologades de llengües estrangeres, les d’accés a cicles formatius i qualsevol altra prova d’aquest tipus que estipule l’administració són incompatibles amb l’horari del professorat, i no han de ser mai obligatòries.
 • Pla d’acollida lingüístic, cultural i inclusiu per a l’alumnat nouvingut que desconega les llengües cooficials del PV.
 • La qualitat de l’ensenyament i l’atenció a la diversitat justifiquen la reducció de les ràtios fins situar-les en un màxim de 20 en tota l’ESO, un màxim de 15 en aules que aculla alumnat amb NESE.
 • És necessari augmentar la dotació dels departaments d’Orientació en tots els centres amb un professor/professora de psicopedagogia per cada 350 alumnes o fracció, amb un professor/professora de pedagogia terapèutica i d’ audició i llenguatge i un educador/educadora social.
 • Creació de la nova especialitat, en els cossos docents, d’Educació Social, destinada al Departament d’Orientació.
 • Manteniment dels Programes de Qualificació Professional Inicial com una via que permeta a una part de l’alumnat adquirir una formació integral, una capacitació professional inicial i al seu torn possibilitats reals d’obtenir el títol de l’ESO, tot atenent a l’alumnat amb NESE.
 • Creació del nombre suficient de programes de diversificació i d’atenció a l’alumnat per atendre les necessitats en cada centre.
 • Concessió i renovació de programes d’atenció a alumnat amb necessitats educatives especials en centres de secundària adscrits a centres CAES.
 • Consideració de centres d’especial dificultat a aquells centres d’ensenyament secundari que justificadament ho demanen.

Per la millora de la formació professional


 • Oferta pública suficient per a donar resposta a tota la demanda de la FP.
 • Derogació de la Llei orgànica 5 / 2002 de les Qualificacions i de la formació professional. Regulació dels convenis amb empreses per la FCT exigint que aquestes siguen socialment responsables.
 • No al model de FP dual que privatitza encobertament i privatitza la FP.
 • Tots els recursos públics han d’anar destinats a la FP dels centres públics. No als concerts. Potenciació de la FP reglada, al servei del desenvolupament personal de l’alumnat.
 • Potenciació de la FP reglada, al servei del desenvolupament personal de l’alumnat. Dignificació de la FP, que ha d’estar dirigida a formar professionals qualificats/des.
 • Augment de l’oferta de cicles formatius presencials, amb desdoblament de grups en els ensenyaments més demandats i en aquells en els quals la manipulació de maquinari requerisca una supervisió contínua per risc i possible sinistralitat.
 • Gestió pública de les activitats formatives de FP. Control públic exclusiu sobre els títols i certificats professionals.
 • Gestió democràtica dels centres integrats de FP. Modificació de les normes que regulen la composició dels consells socials dels centres per donar cabuda als sindicats docents. Elecció dels càrrecs directius pel consell social del centre.
 • Cursos de formació ocupacional i de formació contínua incloses en la programació anual del centre; l’horari corresponent a aquests cursos s’ha d’integrar en la plantilla del centre i s’han de crear els llocs de treball necessaris, sense hores extra per a ningú.
 • Ampliació de les plantilles de professorat de FP que facilite la contínua formació i adaptació als diferents cicles.
 • Ràtio màxima de 20 alumnes per aula. Desdoblament dels mòduls pràctics i dotació dels recursos necessaris que garantisquen la qualitat educativa i la seguretat laboral.
 • Dotació en els centres públics de d’itineraris complets de famílies professionals: PQPI, Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior.
 • Dotació d’hores lectives suficients per a les tutories de formació en centres de treball, pagament de dietes i quilometratge.
 • Disseny i posada en pràctica d’una formació i orientació laboral orientada cap a una cultura sindical solidària i participativa en el món del treball.
 • Impartició obligatòria del mòdul de Formació i Orientació Laboral en totes les modalitats de FP.
 • Disseny i posada en pràctica de mesures que potencien l’elecció no sexista per part de l’alumnat de les diferents famílies professionals.
 • Garantir un Mòdul de valencià tècnic al cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. Creació del departament de Valencià tècnic.
 • Modificació de la norma que regula la composició del Consell Valencià de la Formació Professional per donar cabuda als sindicats de la Mesa sectorial d’educació.
 • Planificació de la xarxa pública de Centres Integrats Professionals de FP, un mapa escolar de la FP, arrelat en el medi sociocultural, promotora de la cultura de la sostenibilitat i l’equilibri ecològic en els processos de producció, del benestar social i de la compensació de les desigualtats.
 • Formació del professorat de Cicles formatius mitjançant convocatòries de l’administració educativa per a realitzar estades formatives en empreses d’àmbit autonòmic, estatal i europeu.
 • Creació de borses de treball públiques i transparents per la contractació d’especialistes i experts/es docents.

Per la millora del batxillerat


 • Oferta obligatòria pública suficient de totes les modalitats de batxillerat que permeta la igualtat d’accés a tota la població. Increment pressupostari per atendre les seues característiques pròpies.
 • Eliminació de tots els concerts educatius en aquest tram postobligatori.
 • Reducció de ràtios a 25 per aula. Autonomia dels centres amb suport de l’administració per al foment dels desdoblaments amb l’objectiu d’una educació de més qualitat.
 • Creació de la figura del coordinador/a de batxillerat.
 • Potenciació dels estudis de batxillerat en règim nocturn i a distància.
 • Per a aconseguir el dret a la igualtat, és necessari l’establiment d’un pla d’ajudes mitjançant beques en les quals no es valore el rendiment acadèmic. Considerem que al barem de beques només s’ha de tindre en compte la situació socioeconòmica de l’alumnat.