4 de desembre Eleccions sindicals / Propostes

Educació infantil i primària

Educació infantil


 • Elaboració d’una llei valenciana d’educació infantil.
 • Xarxa de centres públics d’educació infantil per a cobrir la demanda de 0 a 6 anys, i més específicament en el tram de 0 a 3 anys amb escassa oferta pública.
 • Integració en la xarxa pública de les escoles bressol municipals i les d’altres conselleries.
 • Ràtios màximes en el primer cicle d’educació infantil: menors d’un any, 4; entre un i dos anys, 6; entre dos i tres anys, 8. Ràtios màximes en el segon cicle d’educació infantil de 15; aules mixtes, màxim 12. En cada aula amb alumnat de NESE, reducció de les ràtios en 3/2 alumnes.
 • Incorporació a la plantilla dels centres de personal educador d’educació infantil de suport per a les tasques d’atenció a les necessitats bàsiques de l’alumnat com són l’alimentació, la higiene, la mobilitat, el descans, l’esplai, els hàbits i les rutines…
 • Adequació de les instal·lacions dels centres a les necessitats educatives de l’alumnat. Eliminació de barreres arquitectòniques. Dotació de mobiliari i equipament didàctic adequats.

 

Escola rural


 • Reconeixement de la diversitat dels models d’escolarització en el medi rural (escoles unitàries, centres incomplets, CRA, col·legis comarcals…) per a fer complir els requisits mínims en dotacions i infraestructures i una plantilla estable i suficient.
 • Tractament legislatiu específic per al subsistema educatiu rural, especialment pel que fa a requisits mínims dels centres, la seua estructura organitzativa i normativa de funcionament, amb reglaments orgànics de centres adaptats a la seua especificitat.
 • Garantia de la continuïtat de funcionament dels aularis en els pobles amb descens de natalitat mentre s’impulsa el seu manteniment.
 • Ràtios reduïdes i agrupaments flexibles per a afavorir el manteniment d’unitats en el medi rural i que compensen l’agrupament de diversos nivells educatius en una sola aula.
 • Obligatorietat que el mapa escolar rural reculla totes les etapes i ofertes educatives, així com els serveis: equips psicopedagògics i d’orientació, transport i menjador, activitats extraescolars…
 • Negociació d’acords marc per a establir plantilles estables amb la figura del tutor/a generalista per unitat i la dotació suficient d’especialistes, d’atenció a la diversitat i professorat de suport.
 • Formació específica, inicial i permanent, per al professorat del medi rural. Creació i dinamització de grups específics de treball, innovació educativa i investigació.
 • Garantia, en les escoles rurals, de l’ensenyament del valencià.
 • L’administració ha de garantir l’oferta de menjador escolar en els aularis rurals, com un element clau per la continuïtat de la vida rural.
 • Ampliació horària als equips directius i responsables d’aularis per a assegurar la coordinació de tots els aularis del centre.

Atenció a les necessitats especifiques de suport educatiu (NESE)


 • Reivindiquem una escola inclusiva, que responga a la diversitat de tot l’alumnat, que respecte i reconega les seues diferències i les seues singularitats, que oferisca les oportunitats educatives i les ajudes necessàries –curriculars, personals i materials– per al progrés acadèmic i personal de l’alumnat.  Tots els centres educatius han de ser inclusius i han de reunir les condicions arquitectòniques i físiques apropiades.
 • Derogació de l’actual model de contracte-programa. Tots els centres educatius programaran mesures d’atenció a la diversitat. L’administració garantirà tots els recursos necessaris per a aconseguir els objectius.
 • S’aplicarà una reducció de ràtio quan s’escolaritze alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) i en cada aula hi haurà un màxim de dos alumnes amb aquestes característiques.
 • Adequació del servei de transport escolar a unes condicions de seguretat i qualitat òptimes i adequades a les característiques i necessitats de l’alumnat –rampes i ancoratges necessaris per a cadires de rodes, etc.–. Renovació de les flotes d’autobusos i obligatorietat de la instal·lació i ús dels cinturons de seguretat.
 • Garantia d’atenció del menjador escolar per a l’alumnat amb situacions socials crítiques i d’exclusió social, fins i tot en períodes no lectius.
 • Pla interdepartamental de les institucions públiques per a la compensació de desigualtats i la prevenció del desarrelament i la marginació social.
 • Plans d’acollida per a l’alumnat nouvingut
 • Creació del departament d’orientació en els centres d’infantil, primària, educació especial, i d’ensenyament secundari de règim especial.

 

Centres d’educació especial


 • Consideració dels centres d’educació especial com a centres de suport i recursos al servei dels centres educatius ordinaris, amb dotació corresponent.
 • Elaboració d’un ROF específic.
 • Atenció a l’alumnat impossibilitat de cursar l’escolarització ordinària.
 • Disminució de les ràtios per agrupament d’alumnat.
 • Negociació de les plantilles escaients.

Serveis psicopedagògics especials


 • Potenciació dels SPE com a equips multiprofessionals d’orientació i intervenció psicopedagògica i logopèdica. Consolidació d’aquest model d’actuació.
 • Creació de les places d’Audició i Llenguatge en centres o en SPE.
 • Negociació de les plantilles i provisió dels llocs de treball per concurs de trasllats.

Atenció educativa hospitalària/domiciliària


 • Consolidació de les unitats d’atenció hospitalària existents, negociació de la plantilla de cada unitat i dotació transparent dels llocs de treball.
 • Ampliació de la xarxa d’unitats en totes les àrees de salut.
 • Dotació i manteniment de les aules per la Conselleria de Sanitat.
 • Formació específica del professorat i regulació d’hores de coordinació amb el centre de referència de l’alumnat.
 • Assumpció, per l’administració educativa, del compromís de donar satisfacció a les necessitats que es generen en l’atenció domiciliària.