4 de desembre Eleccions sindicals / Propostes

Ensenyament d'idiomes

Per la millora dels ensenyaments d’idiomes


 • No a la imposició de cinc grups. Cada centre han de tindre autonomia per a triar quina és la modalitat horària més adient, sense que la Conselleria obligue a assumir cinc grups reglats. Les places oferides en les EOI no han de ser a costa de les condicions laborals del professorat.
 • Augment de plantilla en totes les especialitats.
 • Major oferta del nombre d’idiomes en totes les escoles. Oferta obligatòria de totes les llengües de l’estat.
 • Creació d’un mapa escolar d’EOI que puga donar resposta a la demanda social d’ensenyaments d’idiomes, atenent criteris demogràfics, geogràfics, de proximitat a centres educatius superiors, de relacions empresarials, comercials i turístiques, i posant especial atenció a les zones rurals. No a la proliferació d’aularis sense cap planificació prèvia i sense respectar el calendari general de la preinscripció. Amb l’educació no s’improvisa.
 • Adequació i millora de la dotació d’edificis, infraestructures i recursos per a aquests ensenyaments. Creació de centres per a atendre la demanda, i no només aularis, ja que sovint tenen una dotació de recursos insuficient.
 • Cal reordenar els cursos i els nivells perquè s’adeqüen al Marc Comú de Referència Europeu (MCRE), tenint en compte l’especificitat dels idiomes que s’imparteixen.
 • La ràtio en les escoles oficials d’idiomes no ha de superar els 25 alumnes. Eliminació de les ràtios mínimes per a garantir que l’alumnat puga finalitzar els ensenyaments d’una llengua en el mateix centre.
 • Manteniment de les proves unificades de certificació d’idiomes elaborades per professorat d’EOI, amb la seua corresponent formació i reducció horària lectiva.
 • De la formació en idiomes del professorat, se n’ha d’encarregar el professorat d’idiomes del sistema públic, preferentment, de les EOI, amb l’ampliació dels grups existents, i dins de l’horari lectiu, sense que se sobrecarregue l’horari del professorat d’EOI.
 • Possibilitat de matricular-se als ensenyaments d’un idioma diferent del que s’imparteix en el centre on s’està treballant.
 • Díptic en valencià
 • Díptic en castellà