4 de desembre Eleccions sindicals / Propostes

Propostes comunes

Per un ensenyament públic vertebrador d’un sistema educatiu integrador i compensador de la desigualt


 • Ensenyament públic –gratuït, democràtic, igualitari, integrador, laic, intercultural, coeducador i valencià–, constituït com a eix vertebrador del sistema educatiu; un model que conjuga la qualitat i l’equitat de manera científica i crítica per a comprendre i transformar la realitat.
 • Derogació de la LOMQE i negociació d’una llei atenent els criteris de l’apartat anterior.
 • Compromís social per a frenar els processos de privatització. No a la cessió de sòl públic per construir CIS (Centres d’Iniciativa Social). Oferta immediata suficient, en les etapes educatives no obligatòries, de llocs escolars en tots els àmbits territorials. Compliment de la legalitat en els processos d’admissió del’alumnat. Distribució equitativa de l’alumnat amb necessitats especials de suport educatiu entre els centres públics i els privats concertats.
 • No al districte únic, que només afavoreix les escoles privades concertades i afavoreix la retallada d’unitats en la pública.
 • Dotació pressupostària que emane directament dels pressupostos de la Generalitat Valenciana i que garantisca la igualtat i la qualitat en l’educació del conjunt de la població: augment del finançament fins a un 7% del PIB. Negociació d’una xarxa pública de centres per a satisfer la demanda en totes les etapes i ensenyaments.
 • Elaboració, en el marc de la mesa d’Educació, d’un pla de centres i equipaments escolars, amb l’objectiu de garantir uns requisits mínims per a tots els centres escolars sobre infraestructures i dotacions materials.
 • Creació d’una xarxa d’escoles infantils públiques, amb espais adequats i personal especialitzat i de suport suficient.
 • Cos únic d’ensenyants. Mobilitat horitzontal i vertical, fins a la universitat, per concurs de mèrits.
 • Un model integral de plantilles que comprenga professorat i personal d’administració i serveis adequat a les necessitats educatives actuals i que depenga de la conselleria d’Educació. Recuperació de les plantilles retallades en totes les etapes educatives.
 • Dotació als centres de recursos, infraestructura i del personal especialitzat per a la inclusió de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) i de compensació educativa.
 • Elaboració de plans d’acollida per a l’alumnat de nova incorporació.
 • Calendari escolar: negociació d’un calendari escolar adequat a les necessitats i als temps d’aprenentatge de l’alumnat i no depenent del calendari religiós. No a l’avançament de les proves de setembre i del curs escolar.
 • Obertura de centres fora de l’horari lectiu amb oferta pública gratuïta d’activitats extraescolars que s’incorporaran a la programació anual del centre i seran impartides per personal específic amb les adequades condicions laborals i econòmiques.
 • No a una avaluació externa del sistema educatiu subordinada a objectius de mercantilització. L’avaluació ha de ser una tasca permanent dels mateixos agents educatius i orientada a la detecció i superació de les dificultats i problemes plantejats, és a dir, a la millora i perfeccionament del sistema educatiu públic.
 • Currículum obert i equilibrat per a una educació integral que promoga l’autonomia personal i els valors socioafectius. Els coneixements i les destreses que ha d’adquirir l’alumnat han de ser consensuats entre els agents educatius i l’administració. El coneixement i el saber s’han de considerar des de perspectives diverses: intercultural, solidària, laica, crítica. Qualsevol doctrina religiosa ha de quedar fora del currículum, inclosa l’existència de símbols religiosos en els centres públics.
 • Establiment de convenis entre la conselleria d’Educació, el departament d’Ensenyament de la Generalitat Catalana i la conselleria d’Educació del Govern Balear per establir un currículum de llengua i literatura comú, editar conjuntament materials didàctics i realitzar programes d’intercanvi de professorat i alumnat.
 • Desenvolupament dels temes transversals com a eixos vertebradors de l’acció educativa en totes les matèries, amb el foment per l’administració dels programes de coeducació, educació afectivosexual, mediambiental, per al consum, per la pau, entre altres.
 • Creació del departament d’orientació en els centres d’infantil i primària i completar-ne la creació en secundària, ensenyaments artístics i d’idiomes.
 • Increment del personal d’orientació en IES i serveis psicopedagògics (SPE). Atenció, per part dels SPE de zona, a l’alumnat d’infantil, primària i secundària, amb equips multiprofessionals.
 • Mesures per a incrementar l’accés de l’alumnat als ensenyaments postobligatoris i per combatre’n l’abandó.

Centres educatius gestionats democràticament i amb recursos adequats


 • Gestió democràtica dels centres educatius. No al model de gestió empresarial i competitiu recollit en la LOMQE.
 • Participació democràtica, activa i no jerarquitzada de tots els sectors en la gestió dels centres.
 • Potenciació de claustres i consells escolars, amb totes les competències sobre gestió i govern dels centres. No a la seua conversió en òrgans consultius.
 • Elecció democràtica de tots els càrrecs directius, també els dels centres integrats i ensenyaments artístics superiors. No a les comissions de selecció.
 • Autonomia organitzativa i pedagògica dels centres per a determinar el seu model de gestió i la seua jornada escolar.
 • Potenciació dels consells escolars municipals i territorials.
 • Devolució al Consell Escolar Valencià de la representació plural i democrática dels agents educatius.
 • Impuls a l’acció tutorial. Desdoblaments de grups i agrupaments flexibles. Activitats de suport, reforç i recuperació. Increment de les reduccions horàries dels tutors/es.
 • Revisió i negociació del mapa escolar de tots els ensenyaments. Pla de construcció de centres i dotació dels equipaments escolars, amb totes les dotacions necessàries per al seu sosteniment.
 • Revisió de les infraestructures dels centres educatius per subsanar les deficiències.
 • Negociació amb tots els sectors de la comunitat educativa dels reglaments orgànics i funcionals dels diferents ensenyaments.
 • Gratuïtat de l’ensenyament en tots els serveis complementaris. Menjador escolar gratuït en tots els centres públics per a l’alumnat seguint criteris d’equitat i sobre la base de la renda familiar, amb personal específic a càrrec de l’administració.
 • Transport escolar adaptat a les necessitats i característiques de l’alumnat, del centre i de la zona.
 • Materials i textos curriculars gratuïts.
 • Consideració dels centres educatius com a espais lliures de publicitat, sense cap tipus d’intromissió mercantil i comercial.
 • L’administració potenciara l’ús de les TIC en els centres, i els dotarà d’eines informàtiques.
 • Incorporació en tots els centres de personal sanitari d’infermeria per desenvolupar tasques de caràcter assistencial, educatiu i preventiu.

 

Pel valencià a l’ensenyament


 • Foment de l’ensenyament en valencià perquè la llengua és una eina clau en la vertebració social del País Valencià. Extensió, consolidació i manteniment dels programes d’ensenyament en valencià. Cal un catàleg dels llocs de treball que assegure el model en totes les etapes educatives.
 • Substitució de l’actual model plurilingüe per un altre que situe el valencià com a element central i vertebrador de la resta de llengües. Tractament integrat de les llengües.
 • Recuperació de la immersió lingüística en el model plurilingüe, que garanteix la possibilitat de guanyar nous valencianoparlants.
 • Manteniment del Pla de Normalització Lingüística en els centres educatius.
 • Polítiques actives de foment del valencià per part del Govern en l’àmbit educatiu, però també en la resta d’àmbits socials i en el sector privat.

Per l’estabilitat en el treball: personal funcionari


 • Conversió en plantilla orgànica de totes les vacants existents en els centres per a la seua oferta en els concursos de trasllats. Coneixement previ de les vacants. Convocatòria anual del concurs de trasllats.
 • Elaboració en la mesa d’Educació dels criteris per a creacions, supressions o amortitzacions de places. Negociació anual amb cada junta de personal de l’arranjament escolar.
 • Transparència i publicitat en la provisió de tots els llocs de treball, juntament amb el respecte als principis de mèrits i capacitat.
 • Diferenciació i provisió voluntària de les places “especials” del sistema: llocs de dificultat especial, compensatòria, presons, hospitals.
 • Garanties de manteniment de les destinacions definitives assolides pel concurs de trasllats. Respecte als drets adquirits pel professorat funcionari: no a la mobilitat forçosa ni a la redistribució d’efectius.
 • Consideració a efectes de la fase de pràctiques del permís maternal per naixement o adopció, i de l’acumulació de lactància, com a període efectiu de treball.
 • Recuperació de les condicions d’itinerància anteriors al Ordre 44/2012 d’11 de juliol.

 

Per l’estabilitat en el treball: personal interí


 • Retorn al model d’ordenació de les borses de 2010. No a la rebaremació. Cobrament de l’estiu per al personal amb vacant fins el 31 de desembre.
 • Estabilitat per a tot el professorat interí fins al seu accés definitiu a la condició de funcionari o funcionària de carrera.
 • Actes d’adjudicació presencials amb totes les vacants del sistema. Comarcalització de les substitucions.
 • No a la gestió privada de les borses per empreses de treball temporal (ETT) com introdueix la reforma laboral.
 • Accés a la funció pública docent per concurs de mèrits. Derogació del model actual d’accés (Reial Decret 276/07).
 • Negociació d’un nou sistema que reculla l’accés diferenciat per al professorat interí, sense proves eliminatòries, on l’experiència docent tinga caràcter primordial.
 • Convalidació de la fase de pràctiques amb un curs d’experiència docent.
 • Màximes garanties d’objectivitat i transparència en qualsevol procés selectiu.
 • Reducció i modernització dels temaris de secundària, ensenyaments artístics, d’idiomes i formació professional fins a equiparar-los als del cos de mestres.
 • Eliminació de qualsevol tipus de discriminació entre el personal interí i el personal funcionari per maternitat, paternitat i reducció per cura de fills i filles.
 • Accés en igualtat de condicions a la formació institucional.
 • Equiparació de les condicions laborals amb el personal funcionari de carrera, segons el principi de no-discriminació dels treballadors amb contracte de durada determinada (Directiva Europea 1999/70/CE de 25/06, annex clàusula 4 a).
 • Cobrament de sexennis i de la resta de complements retributius.
 • Equiparació dels permisos i llicències al personal funcionari de carrera.

Per la millora de les condicions de treball


 • Desburocratització de la tasca docent i dels equips directius.
 • A igual treball, igual salari. Valoració global de la tasca docent. No als incentius per treballs propis de la tasca docent.
 • Jornada laboral de 35 hores setmanals. Reducció i equiparació de la jornada lectiva en tots els nivells educatius.
 • Implantació de l’any sabàtic i del permís parcialment retribuït. Establiment d’un pla plurianual per garantir l’accés a tot el professorat que ho demane.
 • Cobertura de totes les vacants abans de l’inici de curs mitjançant adjudicació pública amb garanties de transparència, amb requeriment d’especialitat i requisit lingüístic. Dotació suficient per a cobrir totes les substitucions, independentment de la durada, i el suport en tots els nivells i programes educatius.
 • Autonomia dels centres per a determinar el model de jornada escolar amb la participació directa del claustre i consell escolar. S’ha de donar també als centres de nova creació l’opció a escollir el seu model. Contractació de personal suficient perquè l’alumnat desenvolupe activitats complementàries, sota el control del consell escolar del centre.
 • Accés per concurs de mèrits –no per concurs-oposició entre els diferents cossos docents, també els universitaris–. Accés indefinit del professorat del cos de mestres als llocs de treball de primer cicle de l’ESO i de l’FPA.
 • Millora de les plantilles en totes les etapes. Fi a la política de retallades de plantilles iniciada per la Conselleria en 2010, amb la modificació unilateral d’aquestes i l’amortització de jubilacions.
 • Derogació del Reial Decret-Llei 14/2012 que augmenta la càrrega lectiva del professorat, allarga les substitucions 10 dies lectius i augmenta les ràtios. Reducció de les ràtios de l’alumnat. Reducció de l’alumnat amb necessitats educatives especials per aula. Substitucions immediates del professorat de baixa, excedència o permís.
 • Derogació de l’Ordre 44/2012 d’itineràncies i nova regulació de les condicions de treball del professorat que imparteix docència entre dos centres. Eliminació de la diferència entre lloc itinerant i compartir. Tots aquests llocs s’han de considerar itinerants i, per tant, amb dret a la indemnització per desplaçament.
 • Regulació de les condicions de treball del professorat que imparteix docència entre dos centres. Negociació de les condicions de treball del professorat itinerant. Consideració dels accidents in itinere com a accidents laborals. Exempció de les itineràncies per a les dones embarassades.
 • Reducció de l’horari lectiu a les persones majors de 55 anys fins a l’edat legal de jubilació, sense minva de les retribucions. Reducció de jornada per estudis, problemes de salut i embaràs.
 • Consolidació de la jubilació anticipada. Jubilació, amb el 100% de les retribucions als 30 anys de servei o als 60 d’edat. Incentivar la jubilació parcial a partir dels 60 durant un període flexible fins a arribar als 65.

Per la millora de les retribucions


 • Recuperació del salari perdut per les retallades del govern espanyol i valencià: recuperació del 5%-7% retallat en 2010, descongelació del salari, adequació a l’encariment de la vida, recuperació de totes les quantitats retallades durant l’aplicació del Decret Vela, recuperació de la paga extra de desembre de 2012. 
 • Negociació d’un nou sistema retributiu que ha de superar l’actual divisió salarial del professorat. El nou sistema ha d’incloure els actuals complements en el salari base i el nivell 26 de complement de destinació per a tot el professorat.
 • Aplicació transitòria del nivell 24 per al cos de mestres i nivell 26 per als cossos de secundària, ensenyaments de règim especial i cos de càtedràtiques i catedràtics.
 • L’actual sistema retributiu basat en sexennis també ha de desaparéixer i ser substituït per un de nou, que aplique el principi d’igualtat salarial per igualtat laboral.
 • Sistema retributiu basat en criteris objectius. Desvinculació de les retribucions de l’avaluació de les tasques pròpies del professorat.
 • Clàusula de revisió salarial anual automàtica, per compensar la pèrdua acumulada del poder adquisitiu.
 • Pagues extraordinàries completes, amb el 100% de tots els complements.

Per una formació que millore l’ensenyament


 • Titulació de grau com a formació inicial per a l’exercici de la docència en tots el trams no universitaris.
 • Gratuïtat del màster d’accés a la docència mitjançant un pla d’ajudes.
 • Formació inicial i permanent del professorat que incloga els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a desenvolupar la tasca docent. Els increments salarials han de deslligar-se de la formació contínua del professorat per evitar la perversió dels seus objectius.
 • Accés dels col·lectius de persones que desitgen incorporar-se a tasques docents, als programes de formació del professorat institucionals.
 • Tutorització efectiva de les pràctiques, tant durant la carrera com després de les oposicions, amb professorat expert. L’administració garantirà la formació d’aquest professorat.
 • Augment de la funció docent dels assessors pedagògics dels Cefire en detriment de les seues tasques burocràtiques perquè l’administració complisca la seua obligació de garantir el dret i el deure del professorat a la formació continua.
 • Planificació de la formació que ha d’oferir l’administració amb la participació amb els representants del professorat elegits democràticament, les universitats públiques i els Moviments de Renovació Pedagògica (MRP).
 • Gestió democràtica i autònoma dels centres de formació i recursos (Cefire) amb la participació, a través d’organismes similars als consells escolars, dels centres educatius dels seus territoris d’influència. Elecció democràtica dels seus equips directius.
 • Recuperació i ampliació de la xarxa de Cefires.
 • Nomenament de persones responsables –degudament qualificades– de temes d’igualtat en els Cefire, que planifiquen i coordinen la formació contínua del professorat en coeducació.
 • Formació contínua del professorat a través dels mitjans de què disposa l’administració sense recórrer ni a l’externalització ni a la privatització del servei. 
 • Potenciació, en la formació contínua, de tots aquells aprenentatges necessaris per a adaptar-se a les exigències socials i educatives, així com de qualsevol innovació pedagògica que millore el sistema educatiu. Formació per a la diversitat amb la finalitat d’aconseguir una atenció individualitzada de l’alumnat.
 • Formació del professorat específica en atenció a la diversitat i en els recursos educatius per a la resolució de conflictes, TIC i llengües estrangeres.
 • Impuls i suport a la innovació, l’experimentació i la investigació educativa del professorat.
 • Reconeixement i suport institucional als grups de docents que planifiquen la seua autoformació i la reflexió educativa. Suport institucional als MRP.
 • Convocatòria anual i publicitat de tots els models de formació, llicències d’estudi, estades a l’estranger, ajudes individuals a la formació, ajudes als plans de formació dels MRP, plans de formació europeus (Comenius, Gruntvig, etc), amb el cobrament íntegre de les retribucions si escau.
 • Autogestió dels programes de formació de cada centre educatiu, dins de la jornada lectiva per aconseguir un model de formació pública i gratuïta. L’administració ha de preveure els mitjans econòmics suficients perquè siga possible com les substitucions del professorat que està en activitats formatives.

Per la compensació de desigualtats i l’atenció a la diversitat


 • Reivindiquem una escola inclusiva, que responga a la diversitat de tot l’alumnat, que respecte i reconega les seues diferències i les seues singularitats, que oferisca les oportunitats educatives i les ajudes necessàries –curriculars, personals i materials– per al progrés acadèmic i personal de l’alumnat.  Tots els centres educatius han de ser inclusius i han de reunir les condicions arquitectòniques i físiques apropiades.
 • Derogació de l’actual model de contracte-programa. Tots els centres educatius programaran mesures d’atenció a la diversitat. L’administració garantirà tots els recursos necessaris per aconseguir els seus objectius.
 • S’aplicarà una reducció de ràtio quan s’escolaritze alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) i en cada aula hi haurà un màxim de dos alumnes, amb aquestes característiques.
 • Adequació del servei de transport escolar a unes condicions de seguretat i qualitat òptimes i adequades a les característiques i necessitats de l’alumnat –rampes i ancoratges necessaris per a cadires de rodes, etc.–. Renovació de les flotes d’autobusos i obligatorietat de la instal·lació i ús dels cinturons de seguretat.
 • Garantia d’atenció del menjador escolar per a l’alumnat amb situacions socials crítiques i d’exclusió social, fins i tot en períodes no lectius.

Per una convivència sana en els centres educatius


 • Elaboració de plans integrals de formació i el foment de la competència social. Impulsar l’educació en valors i continguts que fomenten el respecte per la persona i el medi: l’ajuda, la col·laboració, la comprensió, la cooperació, l’afecte, la solidaritat, l’empatia, l’escolta activa, el diàleg…, en definitiva, totes les habilitats socials que permeten afrontar la gestió i la resolució dels conflictes en positiu.
 • Rebuig a qualsevol contingut i exaltació de violència, física, verbal, gestual, sexual, sexista, racista, organitzativa o psicològica que danya la convivència sana en els contextos escolars.
 • Desenvolupament ple de sistemes de vigilància de la salut psicosocial, universalitzant a tot el professorat la seua cobertura, amb adaptació dels reconeixements a les especificitats de les situacions de convivència i als diferents perfils de centres i de llocs de treball.
 • Planificació coordinada de les institucions públiques —autonòmica, comarcal i local— en la intervenció dels diferents professionals i agents que col·laboren amb la tasca educativa dels centres.
 • Acords amb els mitjans de comunicació perquè siguen rigorosos en el tractament informatiu de la violència en els centres escolars: veracitat, respecte als menors, no al sensacionalisme.
 • Ús reflexiu i crític de les tecnologies de la informació i la comunicació per la seua incidència educativa. Estudi de l’impacte de les TIC en la convivència escolar.
 • Exigència de protocols d’actuació davant les gravacions que es realitzen relacionades amb les activitats escolars.
 • Increment dels recursos i mesures per a fer front als reptes socials i culturals: qualificació de la formació inicial i contínua del professorat. Impuls als programes de coeducació i a les escoles familiars. Reconeixement i reforç de les tutories i el departaments d’orientació.
 • Creació d’un entorn laboral saludable per les administracions educatives sense pressions en forma d’increments de productivitat sobre el professorat. 
 • Extensió de la democracia i dels valors participatius i la coresponsabilitat en la gestió dels centres. Potenciació del treball en equip. Més col·laboració amb els associacions de mares i pares d’alumnes.  Potenciació del funcionament de les assemblees de delegades i delegats de classe omplint-les de contingut.
 • Ús de la mediació entre iguals com a instrument i recurs per a la resolució de conflictes. Foment de propostes de formació específica per als components dels equips de mediació.

Per la cultura preventiva i la seguretat i salut en el treball


 • Model integrat de prevenció de riscos laborals en el sistema de gestió de l’administració, en totes les activitats, decisions i nivells jeràrquics, els objectius bàsics del qual ha de ser la modificació de les condicions laborals amb risc per a la seguretat i la salut del professorat, així com la promoció de la salut en l’àmbit laboral.
 • Exigència del compliment de les obligacions legals i dels acords signats entre els sindicats i la conselleria d’Educació: pla de prevenció de riscos laborals, avaluació dels riscos de tots els centres i llocs de treball, vigilància de la salut, adaptació de llocs de treball, plans d’emergència o autoprotecció i creació de la figura de coordinador o coordinadora de salut laboral de centre.
 • Atenció a l’avaluació de riscos psicosocials, també la violència en el treball.
 • Exigim la posada en marxa d’una vigilància específica i efectiva que incorpore la perspectiva de gènere.
 • Garantia de funcionament real dels comités de seguretat i salut laboral. Tot exigint la dotació immediata de recursos humans, materials i financers, tal com reclamen les resolucions dels comités.
 • Creació i impuls de la figura del coordinador o coordinadora de prevenció de riscos laborals als centres, amb crèdit horari i formació suficient.
 • Participació i formació en seguretat i salut laboral per als delegats i delegades, el coordinador o la coordinadora de salut laboral en el centre i en general per a tot el professorat.
 • Exigim també la planificació de polítiques preventives que garantisquen la salut enfront de les patologies més freqüents en educació.
 • Elaboració de plans d’emergència o autoprotecció en tots el centres amb el suport i la col·laboració efectiva del personal tècnic del servei de prevenció. No a la privatització dels plans d’autoprotecció.
 • Tal com ha passat amb el reconeixement dels nòduls vocals, exigim el reconeixement i el tractament preventiu de les patologies que tenen origen en el treball, com ara l’estrés; la síndrome de burnout o de l’esgotament professional; mobbing o assetjament psicològic; patologies musculoesquelètiques, etc.
 • Eliminació dels riscos sorgits com a conseqüència de la intensificació del treball, la deficient organització, la desinformació o la inhibició de l’administració. Demanem que les distribucions grupals i horàries siguen equilibrades per a evitar la sobrecàrrega física o psicològica del professorat.
 • Publicació de la normativa consensuada que permeta l’adopció o canvi del lloc de treball a les persones especialmemnt sensibles per les seues característiques personals, estat biològic o discapacitat reconeguda.
 • Modificació de la normativa, les condicions materials, econòmiques i jurídiques que afecten els treballadors itinerants i els que utilitzen el seu vehicle en comissions de serveis, incloent-hi el temps de desplaçament invertit des del domicili particular fins al treball i viceversa.
 • Modificació de la normativa estatal i autonòmica per augmentar les distàncies mínimes dels centres educatius de les subestacions elèctriques i les antenes de telefonia.
 • Estudis dels efectes de les radiacions electromagnètiques. Com a mesura preventiva i mentres es resol l’estudi, s’han de potenciar les instal·lacions per cable.
 • Aprovació d’un protocol consensuat per a l’actuació i prevenció de totes les formes de violència en el treball, assetjament moral i sexual, discriminació per motiu d’edat, sexe, orientació sexual, raça, religió i ideologia.
 • Dret efectiu de reducció horària sense detriment retributiu per als majors de 55 anys com a prevenció de patologies derivades de l’edat.
 • Adaptació del lloc de treball a les dones embarassades o en període de lactància, quan les condicions de treball els puguen perjudicar la salut.

Per la igualtat real i efectiva entre dones i homes


 • Aplicació immediata en els centres de treball docents de les mesures previstes en la llei contra la violència de gènere i en la llei d’igualtat.
 • Ús d’un llenguatge no sexista i projecció pública d’una imatge no discriminatòria de la dona per part de les administracions públiques en totes les comunicacions amb els centres i la societat.
 • Coresponsabilitat entre homes i dones en les tasques d’administració i organització dels centres docents i de l’administració d’una forma equilibrada.
 • Formació inicial i permanent del professorat sobre igualtat de gènere i coeducació i prevenció de la violència de gènere, en tots els estudis universitaris.
 • Creació de la figura de responsables d’igualtat en cada centre, amb reducció horària i amb la formació adequada.
 • Realització periòdica d’avaluacions d’impacte de gènere per comprovar la incidència que tenen sobre homes i dones les mesures que es prenguen respecte a la conciliació.
 • Formació a l’alumnat en totes les etapes educatives en igualtat i prevenció de la violència de gènere, corresponsabilitat i repartiment del treball de cura i domèstic. Inclusió d’aquests continguts en el currículum escolar i en els plans d’acció tutorial juntament amb l’educació afectivosexual i prevenció i resolució pacífica dels conflictes
 • Permisos per naixement i/o adopció d’igula durada per a ambdós progenitors, intransferibles i remunerats al 100%. Ampliació del permís per naixement o adopció a un període de 26 setmanes, acumulables per a les famílies monoparentals o per a aquelles en què una de les persones mor. Possibilitat d’unir l’acumulació de lactància a una excedència o un permís per assumptes propis.
 • Els períodes de vacances i no lectius del calendari escolar no computaran com a permís per naixement i/o adopció. Acumulació real dels dies de lactància.
 • Regulació de les condicions d’accés a les substitucions per a aquelles dones que estan en període de llicència per naixement i/o adopció. Contracte ple a efectes administratius i econòmics.
 • Incentivació de mesures positives que afavorisquen la inclusió de dones en els equips directius.

 

Per la conciliació de la vida personal, familiar i laboral


 • Ampliació de les mesures de conciliació entre vida personal i laboral.
 • Aplicació immediata dels drets reconeguts en la llei integral contra la violència de gènere i en la llei d’igualtat.
 • Ampliació de la reducció horària per lactància fins als 25 mesos de vida dels xiquets i xiquetes. En cas d’acumular-la al permís per naixement i/o adopció, s’haurà d’augmentar el nombre de dies proporcionalment.
 • Establiment de comissions de servei per conciliació de la vida familiar, personal i laboral.
 • Reducció de la jornada laboral per cura de familiars a càrrec en 1/3 o 1/2 amb una reducció d’havers del 20% per al primer cas i de 35% per al segon.
 • Promoció de les reduccions de jornada per cura de fill o filla menor o familiars a càrrec amb retribució d’un 60% en la reducció d’1/2, i del 80% amb reducció d’1/3.
 • Llicències per assumptes propis més flexibles i ajustades a les necessitats reals del professorat. No a un nombre mínim de dies per poder accedir-hi.
 • Ampliació, fins a tres anys, del dret de conservar la destinació i l’antiguitat per part del professorat amb excedència per cura de fill o filla.