4 de desembre Eleccions sindicals / Propostes

Ensenyaments Artístics

Ensenyaments Artístics Elementals i Professionals


Servei públic

 • Impuls del reconeixement social i professional dels ensenyaments artístics elementals i professionals, del professorat i dels titulats i titulades.
 • Oferta de places públiques en tots els graus d’acord amb la demanda existent, amb especial atenció al Grau Elemental.
 • Ampliació i promoció de la xarxa pública de centres d’ensenyaments artístics amb les millors condicions de qualitat per a garantir l’accés democràtic i generalitzat a aquests ensenyaments.
 • Racionalització del mapa de centres d’ensenyaments artístics que atenga i conjugue la distribució geogràfica i la demanda social.
 • Impuls als plans de finançament per als ensenyaments artístics.
 • Foment de l’intercanvi i els convenis de col·laboració amb institucions i entitats relacionades amb els ensenyaments artístics.
 • Millorar la coordinació entre els diferents nivells (elemental, professional i superior) dels conservatoris, així com amb els batxillerats artístics.
 • Creació de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior relacionats amb la Música: Afinació, Luthieria, Manteniment d’instruments.
 • Ampliació de l’oferta de Batxillerat Artístic i creació de centres integrats.

Condicions laborals específiques

 • Reducció de la càrrega lectiva i reorganització de les hores complementàries.
 • Adequació dels horaris del professorat per a propiciar la participació en activitats artístiques i també per a fomentar la seua participació en projectes d’investigació pedagògica, artística i creativa.
 • Foment i promoció de l’accés i la participació del professorat en programes europeus d’intercanvi i col·laboració entre centres.
 • Mesures de conciliació de la carrera docent i de la carrera artística i professional: mitjançant la possibilitat de reducció de jornada, d’acumulació horària, etc.
 • Oferta formativa que incloga: llicències retribuïdes per estudis, participació en programes específics, nacionals i internacionals, i flexibilitat dels permisos per a assistir a congresos, actes culturals, intercanvis, etc. L’oferta formativa dels CEFIREs ha de contemplar l’especificitat dels ensenyaments de música, dansa i art dramàtic.
 • Regulació de les condicions de treball del professorat “pianista acompanyant”.
 • Dotació i estabilització de les plantilles suficients que eviten l’elevat nivell d’eventualitat i la falta de transparència en l’adjudicació de les comissions de servei.
 • Concurs de trasllats anual amb oferta de totes les vacants.
 • Contractació de personal tècnic específic de suport en la tasca artística: vestuari, infraestructura d’escenaris, orquestres, tallers instrumentació, exposicions i manteniment de tallers, manteniment d’equips tècnics, etc.
 • El Personal d’Administració i Serveis s’ha d’integrar en les plantilles dels centres, amb una previsió suficient de la Conselleria d’Educació per atendre totes les substitucions. Millora de personal dels equips educatius estables per als centres de major complexitat.

Organització escolar i ordenació

 • Negociació i actualització de tota la normativa d’organització i funcionament dels centres d’ensenyaments artístics, atenent les característiques específiques.
 • Currículum científic i equilibrat elaborat amb la participació del professorat. Inclusió dels aspectes coeducatius i socioafectius.
 • Ampliació de les hores curriculars de les matèries comunes.
 • Recuperació de la «Música de Cambra» com a especialitat.
 • Compliment dels requisits mínims dels Conservatoris per a impartir aquests ensenyaments pel que fa a edificis, espais, equipaments, accessos per al personal discapacitat, etc.
 • Rehabilitació dels centres educatius amb un control tècnic periòdic de totes les instal·lacions. Adequació dels espais educatius a les necessitats pedagògiques i tecnològiques d’aules, biblioteques i tallers. Política d’inversions públiques per aplicar una oferta suficient de places públiques.
 • Potenciació de l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació en els ensenyaments artístics.
 • Elecció democràtica de tots els càrrecs unipersonals. Potenciació de les funcions dels claustres i de la seua capacitat de decisió.
 • Foment i promoció de l’accés de l’alumnat dels centres professionals d’ensenyaments artístics a estudis complementaris, de perfeccionament professional i programes educatius internacionals.
 • Banc d’instruments adequats a les edats i al desenvolupament físic de l’alumnat, que permeta el seu préstec, almenys, en els primers cursos.
 • Extensió dels programes d’ensenyament en valencià, també en els conservatoris.

Salut laboral

 • Compliment de la legalitat i dels acords entre els sindicats i la Conselleria d’Educació: pla de Prevenció de Riscos Laborals, impuls dels Serveis de Prevenció, vigilància de la salut, adaptació de llocs de treball, plans d’emergència i desenvolupament de la figura de coordinador/a de salut laboral de centre.
 • Reconeixement del catàleg de malalties professionals.
 • Reconeixement de les malalties laborals (problemes amb la veu, estrès, mobbing, patologies musculoesquelètiques…) i tractament preventiu de les mateixes i del malestar que genera la violència en el treball, amb reconeixements mèdics específics.
 • Avaluació de les instal·lacions i condicions dels diferents llocs de treball: espais, soroll, il·luminació, temperatura, humitat i ventilació, pantalles de visualització de dades i condicions ergonòmiques de tots els centres i llocs de treball.
 • Atenció especial a les condicions de sonoritat i als riscs de decorats i muntatges.
 • Identificació dels riscos laborals i adopció de mesures de protecció per a qui ha patit o pateix malalties greus o molt freqüents.
 • Protecció especial per a treballadores per maternitat.
 • Atenció específica a treballadores i treballadors amb discapacitats.

 

Ensenyaments Artístics Superiors


Servei públic

 • Impuls del reconeixement social i professional dels ensenyaments artístics superiors, del professorat i dels titulats i titulades.
 • Ampliació i consolidació de la xarxa de centres que atenga, mitjançant una oferta àmplia i diversa d’especialitats, la demanda d’ensenyaments artístics. La xarxa de conservatoris i escoles superiors del País Valencià ha d’estar en condicions d’impartir tots els ensenyaments contemplats en els dissenys curriculars.
 • Paralització del procés de privatització d’aquests ensenyaments.
 • Impuls de plans de finançament per als ensenyaments artístics.
 • Foment de l’intercanvi i els convenis de col·laboració amb institucions i entitats relacionades amb els ensenyaments artístics.
 • Impuls i coordinació de la innovació educativa i la investigació en relació amb els ensenyaments artístics en tots els seus nivells.
 • Reconeixement del títol de grau (no “equivalent a grau”) per a aquests ensenyaments.

Condicions laborals específiques

 • L’adaptació a l’EEES ha de comportar la progressiva homologació de l’horari del professorat a l’establert amb caràcter general per al professorat universitari en el marc comú dels estudis superiors.
 • Adequació dels horaris del professorat per a propiciar la participació en activitats artístiques de l’alumnat i també per a fomentar la seua participació en projectes d’investigació pedagògica, artística i creativa.
 • Desenvolupament i potenciació de la investigació en l’àmbit dels EAS.
 • Mesures de conciliació de la carrera docent i de la carrera artística i professional: mitjançant la possibilitat de reducció de jornada, d’acumulació horària, etc.
 • Foment i promoció de l’accés i la participació del professorat en programes europeus d’intercanvi i col·laboració entre centres d’EAS.
 • Oferta formativa que incloga: llicències retribuïdes per estudis, participació en programes específics, nacionals i internacionals, i flexibilitat dels permisos per a assistir a congresos, actes culturals, intercanvis, etc. L’oferta formativa dels CEFIREs ha de contemplar l’especificitat dels ensenyaments d’art i disseny, música, dansa i art dramàtic.
 • Regulació de les condicions de treball del professorat “pianista acompanyant”.
 • Professorat Especialista: actualització de la normativa i regulació per evitar que la seua contractació suplisca les vacants de la plantilla.
 • Reconeixement i potenciació de la tasca dels i de les mestres de taller, figura indispensable per a la realització de l’aspecte pràctic dels ensenyaments artístics.
 • Reducció de les exigències de nombre de Doctors per al Màster Artístic ofert pels centres d’EAS, i concreció de les mateixes no per als centres sinó per a les titulacions que aquests imparteixen.

Plantilles

 • Dotació i estabilització de les plantilles suficients que eviten l’elevat nivell d’eventualitat. Regularització del professorat en comissió de serveis provinent del cos de professorat d’ensenyaments artístics amb una oferta de promoció interna.
 • Oferta pública de places en les distintes especialitats amb criteris objectius. Oferta de places de càtedres en els processos selectius. Accés per concurs de mèrits.
 • Concurs de trasllats anual amb oferta de totes les vacants.
 • Modificació de l’ordre que regula la constitució de borses de treball per adaptar-les a la realitat dels ensenyaments artístics superiors.
 • Creació del departament d’Orientació en els centres: tutories de classe, salut laboral, formació i orientació laboral, malalties i patologies laborals.
 • Contractació de personal tècnic específic de suport en la tasca artística: vestuari, infraestructura d’escenaris, orquestres, tallers instrumentació, exposicions i manteniment de tallers, manteniment d’equips tècnics, etc.
 • El personal d’administració i serveis s’ha d’integrar en les plantilles dels centres, amb una previsió suficient de la conselleria d’Educació per atendre totes les substitucions. Millora de personal dels equips educatius estables per als centres de major complexitat.

Organització i ordenació dels EAS

 • Ordenació coherent dels estudis en el sistema de graus universitari.
 • Negociació i actualització de tota la normativa d’organització i funcionament dels centres d’ensenyaments artístics, atenent les característiques específiques.
 • Increment de l’autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió als centres superiors d’ensenyaments artístics en el seu procés d’integració en l’EEES.
 • Elecció democràtica de tots els càrrecs unipersonals. Potenciació de les funcions dels claustres i de la seua capacitat de decisió.
 • Establir mecanismes i procediments de col·laboració dels centres superiors d’ensenyaments artístics amb les diferents universitats públiques, especialment quant a la coordinació i planificació de l’oferta formativa en els títols de postgrau i l’oferta de programes de doctorat, segons les condicions de l’entorn, les necessitats dels professionals graduats, i el desenvolupament del perfil pedagògic del centre.
 • Potenciació de mesures que permeten l’equiparació dels ensenyaments artístics superiors amb el sistema universitari i, en un futur, la integració d’aquells tipus d’EAS que ho acorden al sistema universitari, sense perjudici dels drets del professorat.
 • Desenvolupament de programes per a la creació de campus integrats entre els centres professionals d’Arts Plàstiques i Disseny, els campus universitaris i els centres d’EAS.
 • Regulació de mecanismes per a la realització als centres superiors de l’activitat investigadora, potenciar la seua difusió i permetre la participació en els programes estatals i autonòmics de ciència i tecnologia.
 • Millora de la coordinació entre els diferents nivells (elemental, professional i superior) dels ensenyaments artístics. Regulació d’hores de coordinació entre les escoles d’art i superior de disseny i de ceràmica i centres que imparteixen la modalitat d’Art en Batxillerat.
 • Compliment dels requisits mínims dels centres d’EAS per a impartir aquests ensenyaments pel que fa a edificis, espais, equipaments, accessos per al personal discapacitat, etc.
 • Dotació als Centres Superiors d’Ensenyaments Artístics de les infraestructures i recursos tecnològics, materials i humans adequats perquè puguen impartir els seus ensenyaments d’acord als requisits de qualitat exigits pels estudis emmarcats dintre de l’EEES.
 • Rehabilitació dels centres educatius amb un control tècnic periòdic de totes les instal·lacions. Adequació dels espais educatius a les necessitats pedagògiques i tecnològiques d’aules, biblioteques i tallers. Política d’inversions públiques per aplicar una oferta suficient de places públiques.
 • Potenciació de l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació en els ensenyaments artístics.
 • Extensió dels programes d’ensenyament en valencià en els centres d’EAS.

Estudis

 • Oferta d’estudis superiors corresponents a les especialitats de Conservació i Restauració de Béns Culturals que haurà de ser creada a partir del professorat i els tallers de les Escoles d’Art i Superiors de Disseny.
 • Inclusió en el Marc Espanyol de les Qualificacions per a l’Ensenyament Superior (MECES) dels estudis professionals de Grau Superior i els títols de grau i màster a partir d’una estructura de quatre nivells, on el primer d’ells es correspondria amb els ensenyaments artístics professionals (Arts Plàstiques i Disseny) i els altres tres amb els ensenyaments superiors (universitàries i no universitàries) conduents als títols de grau, postgrau i doctorat.
 • Creació de cicles formatius de grau mitjà i superior relacionats amb la música: afinació, luthieria, manteniment d’instruments, etc.
 • Creació de cicles formatius de grau mitjà i superior en especialitats tècniques per a l’art dramàtic: caracterització i maquillatge artístic, luminotècnia, atrezzo i utillatge, escenografia, vestuari, etc.
 • Ampliació de l’oferta de batxillerat artístic i creació de centres integrats.

Institut Superior d’Ensenyaments Artístics (ISEA)

 • Negociació en el marc de la Mesa Sectorial d’Educació de tots els aspectes que afecten el professorat en el marc de l’ISEA (traspàs del professorat, plans d’estudi, etc.).
 • Exigència que tot el professorat de les escoles d’art i superior de disseny i de ceràmica, és a dir, dels estudis superiors però també dels cicles formatius, s’adscriguen a l’ISEA.
 • Increment dels pressupostos destinats a l’ISEA.

Alumnat

 • Regulació de passarel·les i convalidacions ECTS per a l’accés dels titulats professionals d’Arts Plàstiques i Disseny amb els títols de Grau, dintre de la definició de l’educació superior establerta en l’article 3.5 del Capítol II de la LOE.
 • Homologació del calendari escolar amb el calendari propi dels estudis universitaris, per adequar els ritmes d’estudi i descans de l’alumnat que cursa els EAS amb l’alumnat de la resta d’ensenyaments superiors universitaris.
 • Convenis de relació amb empreses de producció cultural i artística del sector corresponent per a la realització de pràctiques, així com per a la inserció de l’alumnat en el mercat laboral.
 • Foment i promoció de l’accés de l’alumnat dels centres superiors d’ensenyaments artístics a estudis complementaris, de perfeccionament professional i programes educatius internacionals.
 • Foment de l’associacionisme estudiantil (d’alumnes i exalumnes) en els centres d’ensenyaments artístics superiors, amb l’objecte de vehicular les demandes de l’alumnat i vincular als exalumnes amb el centre i les associacions professionals. Inclusió de l’alumnat dels EAS en els convenis i acords que beneficien a l’alumnat de les Universitats (Bons d’Autobús, etc.).
 • Regulació normativa dels espectacles, actuacions i exposicions de l’alumnat, especialment en referència a les maneres d’establiment i perjudici en la càrrega de treball i educativa de l’alumnat. Es considerarà de manera particular la integració d’aquests treballs en els crèdits ECTS.
 • Potenciació de la integració de l’alumnat dels Graus Superiors en els programes europeus d’intercanvi d’alumnat i professorat (Erasmus, etc.).
 • Creació de beques i allotjaments públics per a l’alumnat que faciliten l’accés i la continuïtat dels estudis.
 • Banc d’instruments adequats a les edats i al desenvolupament físic de l’alumnat, que permeta el seu préstec, almenys, en els primers cursos.

Salut laboral

 • Compliment de la legalitat i dels acords entre els sindicats i la Conselleria d’Educació: pla de Prevenció de Riscos Laborals, impuls dels Serveis de Prevenció, vigilància de la salut, adaptació de llocs de treball, plans d’emergència i desenvolupament de la figura de coordinador/a de salut laboral de centre.
 • Reconeixement de les malalties laborals (problemes amb la veu, estrès, mobbing, patologies musculoesquelètiques…) i tractament preventiu de les mateixes i del malestar que genera la violència en el treball, amb reconeixements mèdics específics.
 • Avaluació de les instal·lacions i condicions dels diferents llocs de treball: espais, soroll, il·luminació, temperatura, humitat i ventilació, pantalles de visualització de dades i condicions ergonòmiques de tots els centres i llocs de treball.
 • Atenció especial a les condicions de sonoritat i als riscs de decorats i muntatges.
 • Identificació dels riscos laborals i adopció de mesures de protecció per a qui ha patit o pateix malalties greus o molt freqüents.
 • Protecció especial per a treballadores per maternitat.
 • Atenció específica a treballadores i treballadors amb discapacitats.

 

Fulls electorals


Fulls electorals específics d’Ensenyaments artístics en PDF: