DOGV Ofertes d'ocupació pública

29 febrer 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

ACORD de 19 de febrer de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de metge o metgessa de la Unitat de Curta Estada, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació obtinguda. [2024/1591]

Anunci de la modificació del nomenament de persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Servei d’Emergències. [2024/1516]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 7 de febrer de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 120/21, pertanyents al cos superior tècnic d’administració general de l’Administració de la Generalitat, A1-01, torn lliure, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat.  [2024/1643]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 7 de febrer de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 131/21, pertanyents al cos superior tècnic de l’administració del medi ambient de l’Administració de la Generalitat, escala d’inspecció del medi ambient, A1-27- 04, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1633]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 7 de febrer de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 183/21, pertanyents al cos superior tècnic d’administració general de l’Administració de la Generalitat, A1-01, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat.  [2024/1645]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 22 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destí les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria de camins, canals i ports de l’Administració de la Generalitat, A1-11, sector administració especial, convocatòria 14/22, torn lliure general, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1780]

Anunci sobre la convocatòria 24/02, de provisió definitiva d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de biblioteques i arxius mitjançant concurs oposició, torn lliure. [2024/1541]

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per Resolució d’1 de desembre de 2023, per a l’accés a l’escala d’oficials especialistes de la Universitat d’Alacant, itinerari professional administració especial laboratoris d’instrumentació científica. Referència C15/23. [2024/1547]

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca procés de preselecció per a cobrir, amb contracte indefinit, una plaça de tecnòleg o tecnòloga per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Comunitats d’insectes forestals: tendències davant del canvi climàtic». Referència: I-PAS-13/24. [2024/1716]

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/1402]

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/1418]