DOGV Ofertes d'ocupació pública

26 febrer 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

ACORD de 14 de febrer de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants d’infermer o infermera SAMU d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació aconseguida. [2024/1514]

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2024, de la directora general de Personal, per la qual es convoca un concurs de trasllats per a la provisió de diverses places de personal estatutari de gestió i servicis de diferents categories professionals del subgrup de titulació A1 d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat. [2024/1589]

CORRECCIÓ d’errades de l’Acord de 14 de febrer de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu o facultativa especialistes de Cirurgia Plàstica i Reparadora, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’orde de puntuació total aconseguida.  [2024/1617]

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos tècnic facultatiu d’acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala treball social A2-04-04, corresponent a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de 2017 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1457]

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l’Administració de la Generalitat, A2-02, sector administració especial, convocatòria 152/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 153/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1522]

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l’Administració de la Generalitat, escala subalterns APF-01-01, convocatòria 71/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 72/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1524]

Anunci per a la provisió en propietat, com a personal laboral fix, de dos places de monitor o monitora d’activitats benestar social (subgrup C2), pel sistema d’estabilització. [2024/1206]

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2024, per la qual s’aprova la rectificació de les bases reguladores per a la provisió en propietat d’una plaça d’enginyer tècnic o enginyera tècnica de l’agrupació per al sosteniment del lloc d’enginyer o enginyera tècnics dels ajuntaments de Betxí i Borriol. [2024/1348]

Anunci de la convocatòria del procés selectiu per a proveir en propietat set places d’auxiliar administratiu o administrativa, personal laboral fix. Procés d’estabilització. [2024/1432]

Anunci de la convocatòria del procés de selección per a la selección en propietat d’una plaça d’auxiliar administratiu o administrativa. [2024/1587]

Anunci de les bases específiques i convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic o tècnica d’administració general, en torn lliure, mitjançant oposició. [2024/1361]

Edicte pel qual es comunica l’obertura del termini de presentació d’instàncies al procés selectiu de dos places de monitor o monitora de natació, per concurs oposició. [2024/1559]

Anunci de les bases i convocatòria per a la selecció, com a personal funcionari de carrera, de dos places d’oficials o oficiales de la policia local, mitjançant concurs oposició, per promoció interna ordinària. [2024/1199]

RESOLUCIÓ número 50/2024, de 16 de gener de 2024, referent a la convocatòria per a proveir diverses places. [2024/1564]

Extracte de l’anunci de l’aprovació de la bases específiques reguladores de la convocatòria per a proveir una plaça d’arquitecte o arquitecta, torn lliure, pel sistema d’oposició. [2024/1451]

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals d’admesos i exclosos en el procés selectiu per a l’accés a escales del grup A, subgrup A2 (referència PI-01/23), pel sistema de promoció interna vertical, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració general de la Universitat d’Alacant (R 13.12.2023; DOGV 9753, de 27.12.2023). [2024/1431]

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir, amb contracte indefinit, una plaça de tecnòleg o tecnòloga per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Investigació en el pronòstic i l’alerta de fenòmens sísmics i meteorològics extrems». Referència: I-PAS-11/24. [2024/1609]

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte indefinit, una plaça de personal investigador col·laborador per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Gestió sostenible de recursos vius marins». Referència: I-PI 23-24. [2024/1610]

RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2024, del gerent de la Universitat Jaume I, per la qual s’adjudica destinació a les persones participants en el concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball de l’escala auxiliar bàsica de suport administratiu (consergeries) de la Universitat Jaume I. [2024/1435]

RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2024, de la rectora de la Universitat Jaume I, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball de cap del Servei de Biblioteca, convocat per la Resolució de 18 de gener de 2024. [2024/1469]

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador júnior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Institut de Materials Avançats(INAM, perfil electroquímica). [2024/1583]

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2024, del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca un procés de constitució de borses de treball de professorat substitut (PSU ORD 4/2024). [2024/1600]

RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2024, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de Vicegerència de Gestió Econòmica i de l’R+D+I i de llocs de treball de caps de servei destinats en aquesta universitat (codi: 2024/P/FC/CM/1). [2024/1465]

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses, i la data, l’hora i el lloc del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de facultatius d’arxius, biblioteca i museus en l’àrea de Biblioteca i Documentació Científica, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2023/P/FC/C/4). [2024/1576]

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la secretària del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, per la qual es publica la llista definitiva de persones aprovades com a personal auxiliar administratiu laboral fix del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, grup D, i el llistat de persones candidates per a la contractació com a personal laboral temporal, convocat mitjançant la Resolució de 4 d’abril de 2023, del president. [2024/1264]