DOGV Ofertes d'ocupació pública

28 febrer 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Anunci sobre l’aprovació de bases i convocatòria per a la provisió de tres places d’auxiliar d’infermeria (personal laboral fix), procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal mitjançant el sistema de concurs. [2024/1482]

Anunci sobre l’aprovació de bases i convocatòria per a la provisió d’una plaça d’informador o informadora turístics (personal laboral fix), procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal, mitjançant el sistema de concurs. [2024/1483]

Anunci de l’aprovació de les bases específiques que han de regir la convocatòria i el procés de selecció de dues places de peó o peona de neteja, per estabilització i ocupació de l’Ajuntament de Beniarrés en l’any 2022, mitjançant el procediment de concurs de mèrits. [2024/1625]

Anunci relatiu a la convocatòria del procés selectiu per a proveir en propietat una plaça de tècnic o tècnica de recursos econòmics, personal laboral fix. Procés d’estabilització. [2024/1292]

Anunci de la publicació de la convocatòria del procés selectiu per a proveir en propietat una plaça de tècnic o tècnica d’integració social d’atenció primària de servicis socials, personal laboral fix. Procés d’estabilització. [2024/1505]

CORRECCIÓ d’errades de l’anunci d’aprovació de l’oferta pública d’ocupació de 2024.  [2024/1693]

Anunci de la convocatòria i bases reguladores per a la contractació laboral fixa d’una plaça d’auxiliar d’ajuda a domicili, categoria auxiliar, pel procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal, mitjançant el sistema de concurs. [2024/1503]

Anunci de bases i convocatòria excepcional en el marc del procés d’estabilització d’ocupació temporal per concurs per a la provisió en propietat d’una plaça d’auxiliar administratiu o administrativa vacant en la plantilla.
[2024/1472]

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos superior facultatiu d’acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala acció social i administració de serveis socials, agrupació de llocs de treball de psicopedagogia, APT-A1-07-01-01, corresponent a les ofertes d’ocupació pública d’estabilització de 2017 i 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1537]

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, servicis de suport sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala d’ajudant de cuina, APF-05-02, convocatòria 138/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1637]

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu de promoció interna vertical per a l’accés a escales del grup A, subgrup A2, referència PI-01/23, convocat per la Resolució de 13 de desembre de 2023. [2024/1577]

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte indefinit, dos places de personal investigador júnior per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «I+D en sistemes CRISPR-Cas». Referència: I-PI 20-24. [2024/1707]

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/1488]