DOGV Ofertes d'ocupació pública

15 febrer 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

ACORD de 2 de febrer de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants d’infermer o infermera especialistes en Obstetrícia-Ginecologia d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació aconseguida. [2024/1190]

ACORD d’1 de febrer de 2024, de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de seguretat alimentària (A1-S03-03), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’orde de puntuació aconseguida. [2024/1194]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 15 de desembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es convoca concurs de trasllats per a la provisió de diverses places de personal estatutari sanitari de diferents categories professionals del subgrup de titulació A2 d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat.  [2024/1220]

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en prevenció de riscos laborals de l’Administració de la Generalitat, A2-21, sector administració especial, convocatòria 51/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2017, per al personal de l’Administració de la Generalitat.
[2024/1179]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, convocatòria número 20/2024. [2024/1291]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 20 de desembre de 2023, de la directora de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 11, administratiu o administrativa, corresponent al torn de promoció interna de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2021, convocatòria 1/2024. [2024/1233]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 20 de desembre de 2023, de la directora de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 22 tècnica o tècnic coordinadors de manteniment, corresponent al torn de promoció interna de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2021, convocatòria 3/2024. [2024/1234]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 20 de desembre de 2023, de la directora de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 28, tècnica o tècnic electrònics i de climatització, corresponent al torn de promoció interna de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2021, convocatòria 4/2024. [2024/1235]

Anunci de la convocatòria per a cobrir en propietat una plaça de tècnic o tècnica d’administració general de l’àrea econòmica. [2024/1136]

Anunci de nomenament com a funcionari de carrera. [2024/876]

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant per la qual es publiquen les llistes provisionals d’admesos i exclosos en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes (referència C15/23), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial laboratoris instrumentació científica, pel sistema general d’accés lliure (Resolució d’1 de desembre de 2023; DOGV número 9753, de 27 de desembre de 2023). [2024/1107]

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual, d’acord amb les competències atribuïdes per la normativa vigent, es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per la Resolució d’1 de desembre de 2023 (DOGV 9753; 27.12.2023), per a l’accés a l’escala tècnica de la Universitat d’Alacant, itinerari professional administració especial laboratoris d’instrumentació científica (referència A06/23). [2024/1158]

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual, d’acord amb les competències atribuïdes per la normativa vigent, es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per la Resolució d’1 de desembre de 2023 (DOGV 9753, 27.12.2023), per a l’accés a l’escala d’especialistes d’arxius, biblioteques i centres de documentació de la Universitat d’Alacant, itinerari professional administració especial biblioteques i arxiu (referència C17/23). [2024/1159]

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir, amb contracte indefinit, una plaça d’especialista per a col·laborar amb les línies d’investigació finançades «Transmissió d’informació en una societat polaritzada» i «Productivitat, Risc i Polítiques Macroeconòmiques». Referència: I-PAS-03/24. [2024/1207]

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte indefinit una plaça de personal investigador sènior per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Teledetecció amb radar». Referència: I-PI 18-24. [2024/1209]

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball número 2549, cap del Servei d’Esports d’aquesta universitat, d’acord amb el que disposa la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis d’aquesta universitat. [2024/1072]

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms de les persones aspirants que han aprovat les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de tècnic o tècnica superior en l’àrea d’internacionalització, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2021/P/FC/C/38). [2024/1151]

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament el nom de la persona aspirant que ha superat el procés selectiu d’accés a l’escala/categoria tècnic auxiliar laboratori i tallers en l’àrea microscòpia electrònica (codi convocatòria: 2022/P/FC/C/29), relatives al procés excepcional d’estabilització mitjançant el sistema de concurs pel torn d’accés lliure, convocat per la Resolució de 15 de desembre de 2022 (DOGV 20.12.2022). [2024/1205]