DOGV Ofertes d'ocupació pública

14 febrer 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2024, del president de l’Institut Valencià d’Art Modern i vicepresident primer i conseller de Cultura i Esport, per la qual se substituïx la persona que exercix la secretaria de la comissió d’avaluació del procés per a la selecció de la Gerència de l’Institut Valencià d’Art Modern. [2024/1224]

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos superior facultatiu, escala arquitectura, A1-04-10, corresponent a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de 2017 y 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1119]

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, convocatòria número 20/2024. [2024/1137]

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat, convocatòria número 21/2024. [2024/1138]

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l’Agència Tributària Valenciana, convocatòria número 22/2024. [2024/1139]

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, convocatòria número 23/2024. [2024/1140]

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat, convocatòria número 24/2024. [2024/1141]

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, convocatòria número 25/2024. [2024/1142]

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, convocatòria número 26/2024. [2024/1143]

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos de serveis auxiliars de seguretat i salut laborals de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de prevenció de riscos laborals, C2-08-01, sector administració especial, convocatòria 144/18, torn lliure general, i convocatòria 145/18 torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat.  [2024/1178]

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/900]

RESOLUCIÓ d’1 de febrer de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública d’una plaça d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec d’una línia de recerca. [2024/907]

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup C (subgrup C1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica bàsica d’arquitectura-delineant, d’aquesta universitat, convocades per la Resolució de 10 de gener de 2024 (BOE 22.01.2024). [2024/1049]

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2024, del gerent de la Universitat Jaume I, per la qual s’adjudica la destinació a la persona participant en el concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball número 10052, de cap de secció de PDI de la Universitat Jaume I. [2024/1115]

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2024, del gerent de la Universitat Jaume I, per la qual s’adjudica la destinació a la persona participant en el concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball número 10644, de cap de secció del PTGAS i del Personal Investigador de la Universitat Jaume I. [2024/1116]

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca el procés selectiu per a l’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica bàsica d’informàtica, amb denominació especialista tècnic o tècnica informàtics, perfil aplicacions, mitjançant el sistema de concurs, referència 24/1931. [2024/1005]