DOGV Ofertes d'ocupació pública

27 febrer 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

ACORD de 19 de febrer de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants d’infermer o infermera especialistes en salut mental, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’ordre de puntuació total aconseguida. [2024/1593]

CORRECCIÓ d’errades de 21 de febrer de 2024, de la Resolució de 13 de desembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es convoca un concurs de trasllats per a la provisió de diverses places de personal estatutari sanitari de diferents categories professionals del subgrup de titulació A1 d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat. [2024/1650]

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2023, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es dona publicitat a l’oferta pública d’ocupació de l’esmentada entitat corresponent a 2023. [2024/1664]

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2024, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es dona publicitat a la llista provisional de persones admeses i excloses en el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball número 189, ajudant o ajudanta de manteniment, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 de l’entitat esmentada. Convocatòria 2/2022. [2024/1665]

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2024, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es dona publicitat a la llista provisional de persones admeses i excloses en el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball número 270, ajudant o ajudanta de serveis generals, corresponent al procés d’estabilització previst en l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, de l’oferta d’ocupació pública del 2022 de l’entitat esmentada. Convocatòria 22/2022. [2024/1666]

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2024, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es dona publicitat a la llista provisional de persones admeses i excloses en el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball número 77 de l’IVC, tècnic o tècnica de producció de dansa, corresponents al procés d’estabilització previst en la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, de l’oferta d’ocupació pública del 2022 de l’entitat esmentada. Convocatòria 8/2022. [2024/1667]

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2024, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es dona publicitat a la llista provisional de persones admeses i excloses al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball números 166 i 171 de l’IVC, auxiliar de gestió, corresponents al procés d’estabilització previst en la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, de l’oferta d’ocupació pública del 2022 de l’entitat esmentada. Convocatòria 10/2022. [2024/1669]

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2024, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es dona publicitat a la llista provisional de persones admeses i excloses en el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball de l’IVC, de la categoria de documentalista, corresponents al procés d’estabilització previst en la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, de l’oferta d’ocupació pública del 2022 de l’entitat esmentada. Convocatòria 11/2022. [2024/1670]

RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2024, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es dona publicitat a la llista provisional de persones admeses i excloses al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball números 64 i 65 de l’IVC, mestre o mestra coreogràfics, corresponents al procés d’estabilització previst en la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, de l’oferta d’ocupació pública del 2022 de l’entitat esmentada. Convocatòria 12/2022. [2024/1671]

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2024, de la Presidència de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es publica la relació definitiva de persones admeses i excloses en la convocatòria del procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir els llocs previstos en l’oferta d’ocupació pública (OOP) de 2022 de l’entitat, en execució de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. [2024/1598]

Anunci de l’aprovació de bases i convocatòria per a la provisió d’una plaça d’administratiu o administrativa com a personal laboral fix mitjançant un procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal per concurs. [2024/1475]

Anunci de l’aprovació de les bases específiques que han de regir la convocatòria per a la cobertura en propietat d’una plaça d’administratiu o administrativa, mitjançant el sistema d’oposició. [2024/1384]

Anunci de l’aprovació de les bases específiques que han de regir la convocatòria per a la cobertura en propietat d’una plaça laboral fixa d’operari o operària de manteniment, mitjançant el sistema de concurs oposició. [2024/1507]

Anunci de l’aprovació de les bases específiques reguladores del procés de selecció d’una plaça d’inspector o inspectora de policia local corresponent a l’OOP 2023. [2024/1406]

Anunci de l’aprovació de les bases específiques reguladores del procés de selecció d’una plaça de funcionari o funcionària de carrera, TMAE recursos humans, per promoció interna. [2024/1410]

Anunci de l’aprovació de les bases específiques reguladores del procés de selecció d’una plaça de naturalesa laboral fixa d’oficial o oficiala polivalent, conductor o conductor d’acció social, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2022. [2024/1415]

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos superior d’administració, A1-01, agrupació de llocs de treball de comunicació i relacions informatives, APT-A1-01-02, corresponent a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de 2017 i 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1442]

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destí les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria de camins, canals i ports de l’Administració de la Generalitat, A1-11, sector administració especial, convocatòria 14/22, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1608]

RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i es convoca a la realització del primer exercici del procés selectiu per a l’ingrés en l’escala tècnica (referència A05/23), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració general de la Universitat d’Alacant pel sistema general d’accés lliure (Resolució de 29 de setembre de 2023; DOGV núm. 9703, de 13.10.2023). [2024/1427]