DOGV Ofertes d'ocupació pública

05 febrer 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

ORDRE 1/2024 de 2 de febrer 2024, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoca un procediment selectiu d’accés al Cos d’Inspectors d’Educació. [2024/940]

CORRECCIÓ d’errades del Decret 17/2024, de 30 de gener, del Consell, d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’entitat Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, corresponent a l’exercici 2023. [2024/926]

ACORD de 23 de gener de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu i facultativa especialistes de Nefrologia, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació obtinguda. [2024/643]

ACORD de 15 de gener de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu o facultativa especialistes en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació aconseguida. [2024/722]

ACORD de 25 de gener de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de terapeuta ocupacional, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’ordre de puntuació total obtinguda. [2024/774]

ACORD de 24 de gener de 2024, de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos d’especialistes en Salut Pública de l’Administració de la Generalitat (C1-S02), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació obtinguda. [2024/828]

ACORD de 25 de gener de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu o facultativa especialistes de Cirurgia Maxil·lofacial, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’ordre de puntuació total aconseguida. [2024/829]

RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2024, de la directora de l’Institut Valencià d’Art Modern, per suplència (resolució de 6 de juliol de 2023), per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives, però que no han resultat adjudicatàries del lloc convocat núm. 100, tècnic/a d’activitats culturals, amb classificació A20 E038, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 14/2021. [2024/745]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 20 de desembre de 2023, de la directora de l’Institut Valencià d’Art Modern, per suplència (Resolució de 06.07.2023), per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 22, tècnic o tècnica coordinadors de manteniment, corresponent al torn de promoció interna de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2021, convocatòria 3/2024. [2024/805]

Anunci de les bases i convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça d’oficial o oficiala conductors tractoristes pel sistema d’oposició lliure. [2024/658]

Anunci sobre les bases específiques per a la convocatòria de dos places d’inspector o inspectora de la policia local. [2024/651]

Anunci de l’aprovació de la convocatòria i les bases específiques que han de regir els processos selectius per a la provisió, com a funcionari o funcionària de carrera, de diverses places de personal d’oficis. [2024/365]

CORRECCIÓ d’errades de les bases i convocatòria excepcional en el marc del procés d’estabilització d’ocupació temporal per a cobrir una plaça d’auxiliar de policia local, com a personal funcionari, mitjançant sistema de concurs oposició.  [2024/630]

Anunci de la modificació de les bases reguladores dels processos selectius d’estabilització d’ocupació temporal. [2024/671]

Anunci de la convocatòria de la provisió del lloc de treball de tècnic o tècnica superiors d’Arxiu i de Documentació, per comissió de serveis. [2024/612]

Anunci sobre la convocatòria i bases específiques per a la cobertura en propietat, per promoció interna, d’una plaça de director o directora de Serveis Socials. [2024/629]

Anunci de la convocatòria i bases específiques per a la cobertura en propietat, per promoció interna, d’una plaça de tècnic o tècnica en informàtica i comunicacions - cap Àrea TIC.  [2024/632]

Anunci sobre la convocatòria del procés selectiu per a la selecció en propietat d’una plaça de tècnic o tècnica auxiliars d’informàtica. [2024/741]

RESOLUCIÓ 30 de gener de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 125/21, pertanyents al cos superior tècnic d’arquitectura de l’Administració de la Generalitat, A1-18, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/807]

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 123/21, pertanyents al cos superior tècnic d’enginyeria industrial de l’Administració de la Generalitat, A1-12, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/806]

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 129/21, pertanyents al cos superior tècnic de l’administració del medi ambient de l’Administració de la Generalitat, A1-27, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/808]

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 186/21, pertanyents al cos superior tècnic d’enginyeria industrial de l’Administració de la Generalitat, A1-12, promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/809]

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 188/21, pertanyents al cos superior tècnic d’arquitectura de l’Administració de la Generalitat, A1-18, promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/811]

RESOLUCIÓ d’1 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, convocatòria número 28/2024. [2024/903]

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte laboral, una plaça de personal investigador o investigadora en formació per a col·laborar amb el projecte «Responses to Desertification» de l’Institut Multidisciplinari per a l’Estudi del Medi Ramón Margalef. Referència: I-PI 05-24. [2024/858]

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A (subgrup A2), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica mitjana de gestió cultural i patrimoni, d’aquesta universitat. [2024/577]

RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/599]

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/707]

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball vacant amb destinació en el Servei de Suport Tècnic a la Docència i a la Investigació, Campus d’Elx, referència 2023/34133. [2024/664]

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball vacant amb destinació en l’Oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat, referència 2023/33917. [2024/665]

RESOLUCIÓ de data 29 de gener de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses, la data, l’hora i el lloc del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C2, sector administració general, categoria d’auxiliar de serveis per a persones amb diversitat funcional intel·lectual pel sistema de concurs oposició (convocatòria de 26 de novembre de 2021, Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del dia 15.12.2021) (codi: 2021/P/FC/C/36). [2024/863]

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2024, de la Vicepresidència Executiva de la Fundació General de la Universitat de València (FGUV), per la qual es fa pública l’oferta d’ocupació pública de la Fundació General de la Universitat de València (FGUV) per a l’any 2024 (OEP ordinària). [2024/721]