DOGV Ofertes d'ocupació pública

16 febrer 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

ACORD d’1 de febrer de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants d’odontòleg o odontòloga, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació aconseguida.  [2024/1192]

ACORD de 6 de febrer de 2024, de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos d’auxiliars de gestió sanitària de l’Administració de la Generalitat (C2-S01), personal funcionari d’administració general, dependents de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’orde de puntuació aconseguida. [2024/1223]

ACORD de 7 de febrer de 2024, de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior de gestió d’administració sanitària de l’Administració de la Generalitat (A2-S02), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’orde de puntuació aconseguida. [2024/1225]

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 120/21, pertanyents al cos superior tècnic d’administració general de l’Administració de la Generalitat, A1-01, torn lliure, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1059]

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 131/21, pertanyents al cos superior tècnic de l’administració del medi ambient de l’Administració de la Generalitat, escala d’inspecció del medi ambient, A1-27-04, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1062]

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 183/21, pertanyents al cos superior tècnic d’administració general de l’Administració de la Generalitat, A1-01, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1068]

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicologia de l’Administració de la Generalitat, A1-20, sector administració especial, convocatòria 12/19, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1171]

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicologia de l’Administració de la Generalitat, A1-20, sector administració especial, convocatòria 13/19, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1173]

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’administració general de l’Administració de la Generalitat, A2-01, sector administració general, convocatòria 65/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1174]

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’administració general de l’Administració de la Generalitat, A2-01, sector administració general, convocatòria 66/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1176]

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la Direcció General de Justícia, de la Conselleria de Justícia i Interior, per la qual es convoca un concurs específic de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball singularitzat vacant en el Servici Comú Processal d’Assumptes Generals de València. [2024/1188]

Anunci del resultat definitiu del procés de selecció per a la provisió, pel torn lliure, d’una plaça de caràcter indefinit d’operador o operadora tècnics informàtics de l’Àrea d’Informàtica (oferta d’ocupació pública de VAERSA exercici 2019). [2024/944]

Correcció d’errades de l’anunci sobre les bases del procés selectiu del sistema de concurs en el procés d’estabilització d’ocupació temporal. [2024/1333]

Edicte sobre la publicació de les bases del procés selectiu per a la cobertura en propietat d’una plaça de tècnic o tècnica d’administració especial de recursos humans, mitjançant el sistema de concurs oposició (OOP 2023). [2024/1019]

Edicte sobre contractació de personal laboral fix. [2024/1051]

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per Resolució d’1 de desembre de 2023, per a l’accés a l’escala tècnics mitjans de la Universitat d’Alacant, itinerari professional administració especial laboratoris d’instrumentació científica. Referència B04/23. [2024/1161]

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes (referència C16/23), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial laboratoris d’instrumentació científica en la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. (R 01.12.2023; DOGV 9753, de 27.12.2023). [2024/1163]

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/1002]

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2024, del gerent de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de llocs de treball de l’escala superior d’administració de la Universitat. [2024/1217]