DOGV Ofertes d'ocupació pública

06 febrer 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

ACORD de 26 de gener de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu o facultativa especialistes de Farmàcia Hospitalària, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’ordre de puntuació total obtinguda. [2024/784]

ACORD de 26 de gener de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu o facultativa especialistes de Medicina Interna, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’ordre de puntuació total obtinguda. [2024/830]

ACORD de 29 de gener de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants d’infermer o infermera especialistes en Familiar i Comunitària, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació aconseguida. [2024/831]

ACORD de 29 de gener de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu i facultativa especialistes d’Hematologia i Hemoteràpia, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació obtinguda. [2024/833]

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos tècnic facultatiu, escala tècnica en medi ambient, A2-02-08, corresponent a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/948]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 30 de gener de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 186/21, pertanyents al cos superior tècnic d’enginyeria industrial de l’Administració de la Generalitat, A1-12, promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/963]

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals d’admesos en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnica (referència A06/23), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial laboratoris d’instrumentació científica, pel sistema general d’accés lliure. (Resolució d’1 de desembre de 2023, DOGV número 9753 de 27 de desembre de 2023). [2024/790]

RESOLUCIÓ d’1 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir, amb contracte temporal, una plaça d’especialista per a col·laborar en el projecte «PolifonIA: Revaloració del fons de música mensural en biblioteques digitals espanyoles mitjançant Intel·ligència Artificial (TED2021-130776A-I00)» de l’Institut Universitari d’Investigació Informàtica. Referència: I-PAS-07/24. [2024/916]

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2024, la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte indefinit, una plaça de personal investigador júnior per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Desertificació». Referència: I-PI 06-24. [2024/945]

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte temporal, una plaça de personal investigador júnior per a col·laborar amb el projecte «Protecting plant diversity via stoichiometric nutrient networks across europe (DiviN-P)» de l’Institut Multidisciplinari per a l’Estudi del Medi, Ramón Margalef. Referència: I-PI 07-24. [2024/946]

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2024, de la Universitat d’Alacant per la qual es publiquen les llistes provisionals d’admesos i exclosos en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala de tècnics mitjans (referència B04/23), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial laboratoris instrumentació científica, pel sistema general d’accés lliure. (Resolució d’1 de desembre de 2023, DOGV número 9753, de 27.12.2023). [2024/786]

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala d’especialistes d’arxius, biblioteques i centres de documentació (referència C17/23), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial biblioteques i arxiu, pel sistema general d’accés lliure. (R 01.12.2023; DOGV 9753 de 27.12.2023). [2024/791]

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública d’una plaça d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec d’una línia de recerca. [2024/640]

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la constitució d’una borsa de treball d’especialista tècnic o tècnica de laboratori, per a la prestació de serveis en granges (conills i remugants xicotets), amb caràcter de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació. (Codi 2024/P/FI/ACON/1). [2024/843]

RESOLUCIÓ de data 25 de gener de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la constitució d’una borsa de treball d’especialista tècnic o tècnica de laboratori, per a la prestació de serveis en granges (aqüicultura), amb caràcter de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació. (Codi 2024/P/FI/ACON/2). [2024/844]