DOGV Ofertes d'ocupació pública

09 febrer 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

CORRECCIÓ d’errades de les resolucions de 5 de desembre i 14 de desembre de 2023, de la directora gerenta de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana - Institut d’Investigació Sanitària La Fe (IIS La Fe), per la qual es van aprovar les bases per les quals s’han de regir els processos selectius per a la cobertura definitiva dels llocs de treball número 2, 9,12, 13, 20 i 23 en torn lliure, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’entitat per a l’any 2020 i se’n dona publicitat. [2024/1108]

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 35/2022, de 15 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés als cossos i escales del subgrup A2, sector administració general i especial, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, per a cobrir les places que preveu l’annex II del Decret 69/2022, de 27 de maig, del Consell. [2024/959]

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 130/21, pertanyents al cos superior tècnic de l’administració del medi ambient de l’Administració de la Generalitat, escala d’administració del medi ambient, A1-27-01, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/983]

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 133/21, pertanyents al cos superior tècnic de psicopedagogia de l’Administració de la Generalitat, A1-30, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/985]

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 134/21, pertanyents al cos superior tècnic de tecnologia agroalimentària de l’Administració de la Generalitat, escala tecnòleg o tecnòloga especialistes, A1-31-02, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/988]

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, convocatòria número 32/2024. [2024/1081]

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, convocatòria número 34/2024. [2024/1082]

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, convocatòria número 35/2024. [2024/1084]

RESOLUCIÓ d’1 de febrer de 2024, de la sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, per la qual es proveïxen, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball anunciats en la convocatòria número 96/2023. [2024/1029]

Anunci de la convocatòria per a cobrir pel sistema de concurs diverses places incloses en els processos extraordinaris d’estabilització previstos en la Llei 20/2021. [2024/931]

Anunci de convocatòria i bases reguladores que han de regir la selecció d’una plaça de personal operari de servicis múltiples, categoria de peó especialitzat / peona especialitzada, per concurs oposició lliure. [2024/918]

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i es convoca a la realització del primer exercici del procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’oficials i oficiales especialistes, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial de gastronomia i arts culinàries, en el Centre de Gastronomia del Mediterrani (GASTERRA) de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. Referència C08/23. [2024/623]

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/769]