DOGV Ofertes d'ocupació pública

07 febrer 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

ACORD de 31 de gener de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu i facultativa especialistes de Dermatologia Medicoquirúrgica i Venereologia, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació aconseguida. [2024/974]

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic en acció social i administració de serveis socials de l’Administració de la Generalitat, A1-19, sector administració especial, convocatòria 28/19, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/834]

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic en acció social i administració de serveis socials de l’Administració de la Generalitat, A1-19, sector administració especial, convocatòria 29/19, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/845]

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es modifica la relació definitiva de persones aspirants aprovades corresponent a les proves selectives d’accés al cos administratiu de l’Administració de la Generalitat, C1-01, sector administració general, convocatòria 68/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/853]

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es modifica la relació definitiva de persones aspirants aprovades corresponent a les proves selectives d’accés al cos administratiu de l’Administració de la Generalitat, C1-01, sector administració general, convocatòria 67/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/854]

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’investigadors i investigadores científics de l’Administració de la Generalitat, escala científica titular, A1-28-01, sector administració especial, convocatòria 166/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/859]

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es declaren desertes les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’investigadors i investigadores científics de l’Administració de la Generalitat, escala científica titular, A1-28-01, sector administració especial, convocatòria 167/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/861]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 9 de novembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 91/2023, per a la provisió de llocs de treball de direcció i nivell 24 de l’escala enginyeria en camins, canals i ports A1-04-03 de l’Administració de la Generalitat. [2024/937]

Edicte sobre convocatòria de borsa de treball d’encarregat o encarregada d’obres, grup B. [2024/748]

Extracte de la convocatòria de processos selectius extraordinaris d’estabilització de diverses places de peó o peona. [2024/765]

RESOLUCIÓ d’1 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir, amb contracte indefinit, una plaça d’especialista per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Reconeixement òptic de música». Referència: I-PAS-08/24. [2024/917]

RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca la creació, amb caràcter urgent, d’una borsa de treball de l’escala d’operadors i operadores de la Universitat d’Alacant, grup C, subgrup C1, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial informàtica, perfil enginyeria del programari. Referència: BT-01/24. [2024/954]

RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/678]