DOGV Ofertes d'ocupació pública

21 febrer 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

ACORD de 7 de febrer de 2024, de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala d’anàlisis epidemiològiques i estadístiques sanitàries (A1-S03-08), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’orde de puntuació aconseguida.  [2024/1441]

ACORD de 14 de febrer de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de metge o metgessa de documentació clínica i admissió, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació aconseguida. [2024/1453]

RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es modifica la relació definitiva de persones aspirants aprovades corresponent a les proves selectives d’accés al cos serveis auxiliars generals de l’Administració de la Generalitat, escala conducció i mecànica de vehicles, C2-02-02, sector administració general, convocatòria 164/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2018 i 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1308]

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos superior facultatiu de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, escala medicina del treball, A1-06-02, corresponent a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1486]

RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació de l’Agrupació professional funcionarial, Agrupació de llocs de treball de neteja, APT-APF-02, corresponent a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de 2017 i 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1407]

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, convocatòria número 36/2024. [2024/1479]

RESOLUCIÓ de 14 de febrer del 2024, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es declara deserta la convocatòria del concurs 8/2023 d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial, sector administració general, grup C2. [2024/1417]

ACORD de 17 de gener de 2024, de la comissió de selecció de la convocatòria 1/22, relatiu a la cobertura de dues places de secretaria de direcció incloses en el procés excepcional d’estabilització convocat mitjançant la Resolució de 21 de desembre de 2022, de la presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (DOGV 9496/23.12.2022). [2024/1240]

Anunci de l’Acord de 15 de febrer de 2024, de la Comissió de Selecció de la convocatòria 2/22, relatiu a la cobertura d’una plaça d’auxiliar de gestió, inclosa en el procés excepcional d’estabilització, convocat mitjançant resolució de la presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, de 21 de desembre de 2022 (DOGV 9496/23.12.2022). [2024/1438]

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2024, de la directora general de l’Institut Valencià de Serveis Socials, per la qual es declara deserta la convocatòria 01/17, per la qual s’aproven les bases i es convoquen, pel torn de promoció interna, dues places de fisioterapeuta, grup B, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2017. [2024/836]

Anunci de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2024. [2024/1350]

Anunci sobre aprovació de l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’exercici 2024. [2024/1236]

Edicte sobre convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça de peó o peona de manteniment corresponent a l’oferta ordinària d’ocupació pública de 2022. [2024/1251]

Edicte relatiu a la convocatòria per a cobrir en propietat una plaça d’agent de policia local, escala bàsica, per estabilització d’ocupació. [2024/1252]

Anunci de bases específiques i convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’administratiu o administrativa d’administració general en torn de promoció interna. [2024/1228]

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca concurs per a la creació de borses d’ocupació de professorat substitut. [2024/1358]

RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte indefinit, una plaça de personal investigador col·laborador per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Cultiu de Microalgues_IIPQ». Referència: I-PI 15-24. [2024/1362]

RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir, amb contracte temporal, una plaça de personal investigador en formació per a col·laborar amb el projecte «Materials basats en carbons dopats per a purificació i separació de biogàs i valorització de CO2» de l’Institut Universitari de Materials. Referència: I-PI 22-24. [2024/1365]

RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte indefinit, una plaça de personal investigador sènior per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Violència de gènere i salut pública». Referència: I-PI 21-24. [2024/1411]

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica, amb caràcter definitiu, el nom dels aspirants que han superat el procés selectiu per a l’ingrés en l’escala bàsica de consergeria i suport (Referència D02/21), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial consergeria de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure (Resolució de 27 de maig de 2021, DOGV núm. 9124, de 09.07.2021). [2024/1460]

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca.  [2024/1121]

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/1124]

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2024, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es resol el concurs per a la provisió de llocs de treball vacants del grup C, subgrup C1, sector d’administració especial, especialista tècnic d’arxius i biblioteca, amb destinació en aquesta universitat, convocats per la Resolució de 27 d’octubre de 2023 (codi: 2023/P/FC/CM/4). [2024/1249]