DOGV Ofertes d'ocupació pública

20 febrer 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ 2024-RRHH-948-JUR, de 5 de febrer de 2024, del president del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en l’oferta d’ocupació pública excepcional d’ocupació de llarga duració, disposició addicional 6a i 8a de la Llei 20/2021, per a la provisió de vacants de diferents categories professionals en la plantilla de personal laboral del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló. [2024/1135]

Anunci sobre la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la promoció interna d’una plaça de tècnic o tècnica d’Administració especial. [2024/1170]

Anunci de publicació de les bases específiques i convocatòria per a la provisió del lloc de treball d’administratiu d’administració general ADM-12, mitjançant concurs. [2024/1231]

Edicte sobre l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública per a l’exercici 2023. [2024/1274]

Extracte de la convocatòria per a la provisió d’una plaça d’auxiliar administratiu o administrativa pel sistema de concurs de mèrits específics. [2024/1109]

Anunci relatiu a l’aprovació de l’oferta ordinària d’ocupació pública de 2024. [2024/919]

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es modifica la relació definitiva de persones aspirants aprovades corresponent a les proves selectives d’accés al cos auxiliar de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de gestió C2-01-01, sector administració general, convocatoria 69/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1258]

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en prevenció de riscos laborals de l’Administració de la Generalitat, A2-21, sector administració especial, convocatòria 160/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1259]

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es declaren desertes les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en prevenció de riscos laborals de l’Administració de la Generalitat, A2-21, sector administració especial, convocatòria 161/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1261]

RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala acció social i administració de serveis socials, A2-16-01, sector administració especial, convocatoria 11/22, torn lliure general, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1268]

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en administració cultural de l’Administració de la Generalitat, A2-15, sector administració especial, convocatòria 173/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1269]

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en administració cultural de l’Administració de la Generalitat, A2-15, sector administració especial, convocatòria 174/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1270]

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicologia de l’Administració de la Generalitat, A1-20, sector administració especial, convocatòria 15/22, torn lliure general, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1271]

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’administració general de l’Administració de la Generalitat, A2-01, sector administració general, convocatòria 1/22, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1272]

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió d’administració general de l’Administració de la Generalitat, A2-01, sector administració general, convocatòria 2/22, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1273]

RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2024, la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos de serveis auxiliars, C2-03, escala serveis auxiliars generals, C2-03-01, agrupació de llocs de treball de serveis auxiliars d’infraestructura i transport, APT-C2-03-01-02, corresponent a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1355]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 27 de setembre de 2023, de la Direcció General de Justícia, de la Conselleria de Justícia i Interior, per la qual es convoquen a concurs de trasllat places vacants entre funcionaris dels cossos i escales de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial, de l’Administració de justícia en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2024/1359]

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant per la qual es publiquen les llistes provisionals de les persones aspirants admeses i excloses en el procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial imatge i comunicació en la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. Referència C09/23. [2024/1078]

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte indefinit, una plaça de personal investigador col·laborador per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Seguiment de les poblacions d’alosa becuda a la Comunitat Valenciana». Referència: I-PI 17-24. [2024/1318]

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir, amb contracte indefinit, una plaça de personal investigador col·laborador per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Interaccions entre polímers i fillers orgànics i inorgànics aplicades a adhesius». Referència: I-PI 19-24. [2024/1327]

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir, amb contracte indefinit, una plaça de tecnòleg o tecnòloga per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Anàlisi del moviment de rotació terrestre mitjançant observacions geodèsiques VLBI». Referència: I-PAS-12/24. [2024/1332]

RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica superior de gestió cultural i patrimoni (perfil restaurador o restauradora), d’aquesta universitat, convocades per la Resolució de 16 de gener de 2024 (BOE 29.01.2024). [2024/1255]

RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fan públiques les llistes provisionals de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), per promoció interna, sector d’administració especial, escala de facultatius d’arxius i biblioteques, convocades per la Resolució de 18 de gener de 2024 (DOGV 29.01.2024). [2024/1256]

RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fan públiques les llistes provisionals de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A, (subgrup A2), per promoció interna, sector d’administració especial, escala d’ajudants d’arxius, biblioteques i museus, d’aquesta universitat, convocades per la Resolució de 12 de gener de 2024 (DOGV 29.01.2024). [2024/1254]

RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador predoctoral en formació). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: AMEAP (Addicció, Memòria i Aprenentatge). [2024/1392]

RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Grup d’Enginyeria Tèrmica. [2024/1394]