DOGV Ofertes d'ocupació pública

22 febrer 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 30 de gener de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’aprova l’expedient del procés selectiu de cossos docents no universitaris, convocat per l’Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, respecte de les persones aspirants pendents de dur a terme la fase de pràctiques. [2024/1450]

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la directora general de Personal, per la qual es convoca un concurs de trasllats per a la provisió de diverses places de personal estatutari sanitari de la categoria professional d’infermer o infermera d’empresa, del subgrup de titulació A2, d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat. [2024/1429]

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la directora general de Personal, per la qual es convoca un concurs de trasllats per a la provisió de diverses places de personal estatutari sanitari de diferents categories professionals del subgrup de titulació C1 d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat. [2024/1430]

CORRECCIÓ d’errades de la resolució de 13 de desembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es convoca un concurs de trasllats per a la provisió de diverses places de personal estatutari sanitari de diferents categories professionals del subgrup de titulació A1 d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat. [2024/1218]

CORRECCIÓ d’errades de la resolució de 15 de desembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es convoca un concurs de trasllats per a la provisió de diverses places de personal estatutari sanitari de diferents categories professionals del subgrup de titulació A2 d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat. [2024/1222]

RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, de l’agrupació professional funcionarial, agrupació de llocs de treball vigilant, APT-APF-03, corresponent a les ofertes d’ocupació pública d’estabilització de 2017 i 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1408]

RESOLUCIÓ de 14 de febrer del 2024, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es declara deserta la convocatòria del concurs 7/2023 d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial, sector administració general, grup C2.  [2024/1529]

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’adjudica la plaça de professora o professor permanent laboral número DC05185, en l’àrea de coneixement de Matemàtica Aplicada. [2024/1477]

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’adjudica la plaça de professora o professor permanent laboral número DC05346, en l’àrea de coneixement de Zoologia. [2024/1478]

RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública d’una plaça d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec d’una línia d’investigació. [2024/1301]

RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador júnior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: GMF (Grup de Fluids Multifàsics). [2024/1454]

RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: WANT (Prevenció Psicosocial i Organitzacions Saludables). [2024/1455]

RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms de les persones aspirants que han aprovat el procés selectiu d’accés a l’escala/categoria auxiliar manteniment i serveis (codi convocatòria: 2022/P/FC/C/25), relatives al procés excepcional d’estabilització mitjançant el sistema de concurs pel torn d’accés lliure, convocades per la Resolució de 15 de desembre de 2022. [2024/1378]